Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 950 din 25 aprilie 2023privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 4 mai 2023Data intrării în vigoare 04-05-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-05-2023 până la data de 25-09-2023


  În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (6), (6^1), (6^3) şi (7) şi ale art. 50 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (6) şi (7) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1
  (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (6), (6^1), (6^3) şi (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, asigură autorităţilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţilor, practicienilor în insolvenţă şi executorilor judecătoreşti acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.(2) Accesarea acestor informaţii se realizează prin utilizatorii, persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de autoritatea/instituţia/instanţa judecătorească/ asociaţia profesională din care face parte utilizatorul, prevăzute de art. 3 alin. (6) din Lege. (3) În aplicarea art. 3 alin. (6) din Lege, accesarea sistemului informatic se va face în scopul obţinerii informaţiilor disponibile online prin: (i) acces la interfaţa de căutare/interogare în aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară;(ii) servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (din limba engleză, application programming interface);(iii) serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, stabilite în conformitate cu prevederile ordinului directorului general al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.
  Articolul 2(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, solicitanţii au obligaţia de a transmite ANCPI:a) o cerere scrisă a reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul, cu menţionarea activităţii reglementate de legislaţia în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele şi informaţiile solicitate şi cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea/funcţia deţinută, adresa de domiciliu, adresa de poştă electronică (e-mail), numărul de telefon;c) angajamentul de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;d) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;e) dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.
  (2) Cererea de acces poate fi şi individuală, în cazul experţilor judiciari şi persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1, caz în care aceasta va fi însoţită de angajamentul de confidenţialitate şi de acordul pentru protecţia datelor cu caracter personal, precum şi de:a) dovada înscrierii pe lista experţilor tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice şi contabile; şi/saub) certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaştere a autorizării, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.(3) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), va fi depusă la sediul ANCPI şi va putea fi transmisă inclusiv prin poştă electronică la adresele de e-mail publicate pe pagina web a ANCPI pentru contact, urmând ca ulterior să fie depusă în original la sediu sau să fie înaintată prin serviciul de poştă/curierat, cu excepţia cererilor şi a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.(4) Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei autorităţii/instituţiei/ instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.(5) În cazul în care sunt impedimente, acestea vor fi comunicate solicitantului care va putea trimite completările solicitate în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Necompletarea corespunzătoare a cererilor constituie motiv de respingere. Cererea respinsă poate fi redepusă. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină documentele a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii anterioare.
  Articolul 3(1) Analiza îndeplinirii condiţiilor necesare pentru acordarea accesului solicitanţilor la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară se va efectua de către o comisie desemnată prin ordin al directorului general al ANCPI, care va cuprinde obligatoriu salariaţi ai Direcţiei juridice, Direcţiei de publicitate imobiliară şi Direcţiei de cadastru şi geodezie.(2) Comisia desemnată din cadrul direcţiilor de specialitate menţionate la alin. (1) va transmite avizul în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu sunt impedimente, Direcţiei informatice.Articolul 4(1) Direcţia informatică va crea credenţiale în cadrul sistemelor informatice pentru accesul la datele şi informaţiile gestionate de sistemul informatic, care pot fi de forma unei perechi de tip nume de utilizator - parolă sau certificate digitale, dar pot fi, în funcţie de evoluţia tehnologică, şi date biometrice (amprentă digitală, recunoaştere facială, retină) etc.(2)
  Accesul se realizează în limita numărului de utilizatori permis de infrastructura ANCPI şi de evoluţia posibilităţilor tehnice existente, cu respectarea cerinţelor de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Sistemul informatic jurnalizează toate interogările şi asociază aceste evenimente utilizatorului care s-a conectat la sistem.(4) Soluţiile tehnice de acces pot suferi modificări, în funcţie de evoluţia tehnologiei.
  Articolul 5Informaţiile din sistemul informatic se obţin prin utilizarea următoarelor criterii de căutare:a) datele de identificare ale deţinătorilor unui imobil/numele şi/sau codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea şi/sau codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;b) datele de identificare ale imobilului, constând în număr cadastral/topografic, numărul de carte funciară;c)
  adresa administrativă.
  Articolul 6Accesul efectiv al utilizatorilor la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, menţionate la art. 3 alin. (6^2) din Lege şi definite de prezentul ordin, se va realiza în măsura posibilităţilor tehnice.Articolul 7Pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, ANCPI poate asigura, la cerere şi în situaţii justificate, instruirea utilizatorilor în ceea ce priveşte modul de înţelegere a datelor şi informaţiilor din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.Articolul 8Utilizatorii sunt obligaţi să asigure protecţia datelor cu caracter personal accesate, conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. Articolul 9Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze datele ce fac obiectul prezentului ordin în forma în care sunt furnizate, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, în condiţiile legii, să utilizeze sistemul informatic doar în conformitate cu manualele şi ghidurile de utilizare puse la dispoziţie şi doar în scopul declarat.Articolul 10(1) Dreptul de acces se revocă fără un aviz prealabil, prin ordin al directorului general al ANCPI, în următoarele situaţii:a) în cazul reorganizării sau al suspendării de către ANCPI a serviciilor specifice;b) în cazul nerespectării oricărei condiţii prevăzute de prezentul ordin şi/sau a condiţiilor în baza cărora a fost acordat accesul;c) persoana căreia i-a fost acordat accesul a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; d) persoana căreia i-a fost acordat accesul execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie sau meserie ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării uneia dintre profesiile în baza căreia i s-a acordat accesul la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.(2) Drepturile de acces primite de un utilizator pot fi revocate sau suspendate şi la cererea utilizatorului sau la cererea reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/ asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul şi în numele căreia acţionează.(3) În cazul schimbării statutului juridic al solicitantului/ utilizatorului şi/sau a condiţiilor de acordare a accesului, solicitantul/utilizatorul are obligaţia de a notifica de îndată ANCPI, care va proceda în consecinţă.(4) Răspunderea privind legalitatea şi temeinicia cererii în baza căreia se solicită accesul la sistemul informatic şi se colectează datele revine exclusiv solicitantului.(5) Utilizatorii sistemului informatic al ANCPI răspund, în condiţiile legii, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului ordin.
  Articolul 11Anexele nr. 1, 1.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 813/2022 privind aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 25 iulie 2022.Articolul 13Drepturile de acces la sistemul informatic acordate anterior în baza prevederilor ordinelor directorului general al ANCPI rămân valabile pentru utilizatorii care beneficiază de drepturile de acces potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 62/2023 art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Hajnalka Ildiko Vig
  Bucureşti, 25 aprilie 2023.Nr. 950.Anexa nr. 1Către: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăCERERE DE ACCESla datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciarăSubsemnatul/Subsemnata, ........................, în calitate de reprezentant legal al ........................*), cu sediul în localitatea ...................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...........,
  vă rog să aprobaţi accesul persoanelor din lista anexată la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi ale art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Datele şi informaţiile solicitate vor fi folosite în cadrul activităţii de ................. reglementate de ........................., în scopul ....................... .Anexez prezentei cereri următoarele documente:– lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la informaţiile gestionate de sistemul informatic;– angajamentele de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor semnate de către persoanele desemnate;– acordurile de prelucrare a datelor cu caracter personal semnate de către persoanele desemnate;– dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat.Data.......................Vă mulţumesc,Semnătura,.......................
  *) Se menţionează autoritatea/instituţia/instanţa judecătorească/asociaţia profesională.
  Anexa nr. 1.1.Către: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate imobiliarăCERERE DE ACCESla datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciarăSubsemnatul/Subsemnata, ......................., cu adresa de corespondenţă în localitatea .................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....., având CNP ....................., posesor/posesoare al/a CI seria ..... nr. ....................., în calitate de ........................., vă rog să îmi aprobaţi accesul la sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 2 alin. (2) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi ale art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Datele şi informaţiile solicitate vor fi folosite în cadrul activităţii de .................... reglementate de .............................., în scopul ........................... .Anexez prezentei cereri următoarele documente:– angajamentul de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor;– 
  acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  – dovada înscrierii pe lista experţilor tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice şi contabile şi/sau certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaştere a autorizării, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate;– dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat.
  Data....................... Vă mulţumesc,Semnătura.......................
  Anexa nr. 2ANGAJAMENT de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilorSubsemnatul/Subsemnata, ......................, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....., având CNP ...................., posesor/posesoare al/a CI seria ..... nr. ....., în calitate de ....................*), reprezentant al ........................, cu sediul în str. ....................... nr. ....., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., declar următoarele cu privire la drepturile de acces la sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI):1. Înţeleg să utilizez informaţia cu care voi intra în contact exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, ca urmare a unor dispoziţii sau solicitări explicite, asigurând protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Voi păstra confidenţialitatea acestor informaţii inclusiv după revocarea drepturilor de acces sau încetarea exercitării profesiei/relaţiilor de muncă cu instituţia sub a cărei autoritate am primit aceste drepturi. Nu voi transmite aceste informaţii unei alte persoane fizice sau juridice, instituţii sau autorităţi fără o autorizare prealabilă formală a deţinătorului informaţiei.2. Cunosc şi înţeleg faptul că sistemul informatic la care primesc accesul este un sistem de importanţă naţională şi mă angajez să acţionez întotdeauna pentru protecţia acestuia şi a datelor pe care le conţine, astfel:a) nu îl voi exploata inutil şi nu voi abuza de facilităţile pe care le pune la dispoziţie;b) voi utiliza sistemul informatic doar în conformitate cu manualele şi ghidurile de utilizare puse la dispoziţie şi doar în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;c) nu voi acţiona cu bună ştiinţă în sensul vulnerabilizării sistemului informatic şi voi anunţa în cel mai scurt timp ANCPI cu privire la aspecte care pot duce la vulnerabilizarea acestuia;
  d) nu voi face cunoscute nimănui detalii privind modul de accesare şi de funcţionare a sistemului informatic;e) voi proteja detaliile de acces (utilizator, parolă, adresă de acces), înţelegând că orice acţiune realizată pe baza acestora va fi asociată cu persoana mea.
  3. Mă angajez să comunic conducătorului ierarhic orice schimbare intervenită cu privire la situaţia mea personală sau profesională care modifică condiţiile acordării dreptului de acces sau să solicit explicit ANCPI revocarea drepturilor de acces, atunci când situaţia mea a devenit incompatibilă cu drepturile de acces. În oricare dintre situaţiile menţionate mă oblig să nu mai accesez sistemul informatic încă de la apariţia acestora.4. Înţeleg că activitatea mea în cadrul sistemului informatic este subiectul unei auditări automate şi că aceste informaţii pot fi puse la dispoziţia autorităţilor de investigaţie şi control fără un aviz prealabil, în condiţiile legii.5. Mă angajez să respect orice alte prevederi legale cu privire la utilizarea sistemelor informatice şi utilizarea datelor cu caracter personal. 6. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, că nu am fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei şi nu mi-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie sau meserie ori de a desfăşura activitatea de care mă pot folosi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni. Înţeleg că accesul la sistemele informatice poate fi revocat, limitat sau restricţionat în orice moment, în condiţiile nerespectării acestui angajament, fără un aviz prealabil.Data.......................Semnătura.......................*) Se menţionează calitatea/funcţia deţinută în cadrul autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale.
  Anexa nr. 3ACORDde prelucrare a datelor cu caracter personalSubsemnatul/Subsemnata, ...................................., cu domiciliul în localitatea ............................., str. ............................. nr. ....., bl ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ....., având CNP ......................, posesor/posesoare al/a CI seria ..... nr. ................., în calitate de reprezentant al ......................., cu sediul în str. ............................ nr. ....., localitatea ........................, judeţul/sectorul ......................., declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal [respectiv numele, prenumele, CNP-ul, calitatea deţinută în cadrul autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale care solicită accesul, adresa de domiciliu/corespondenţă, adresa de poştă electronică (e-mail), telefon], în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.Înţeleg şi sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară exclusiv în scopul prevăzut de Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în limitele acordate şi în condiţiile de securitate şi confidenţialitate prevăzute de lege, şi să poată fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative, inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii.
  Detalii de contact:Telefon: .................., e-mail: ...........................Data: .....................Semnătura: ....................Informaţii suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pot fi accesate aici: https://www.ancpi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/
  ------