Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 27 aprilie 2023privind concursul de promovare a judecătorilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 3 mai 2023Data intrării în vigoare 03-05-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 03-05-2023 până la data de 25-09-2023  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 27 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 3 mai 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, în gradul profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate şi la curţi de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri scoase la concurs, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente, pentru promovarea efectivă.(2) Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare pe loc organizat pentru judecători, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susţinerea concursului de promovare în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior alături de judecători.Articolul 2Concursurile de promovare în funcţii de execuţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor, precum şi a conduitei acestora în cazul concursului de promovare efectivă, prevăzute de prezentul regulament.Articolul 3Concursurile de promovare prevăzute la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este necesar de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, denumită în continuare Secţia pentru judecători, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.
  Capitolul II Concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superiorSecţiunea 1 Dispoziţii comuneArticolul 4(1) În condiţiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie se face în gradul imediat superior celui pe care îl deţine judecătorul, până la nivelul curţii de apel.(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secţia pentru judecători. Numărul de locuri scoase la concursul pentru promovarea pe loc la instanţe nu poate depăşi 20% din totalul posturilor vacante pe fiecare nivel de instanţe.(3) În cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Secţia pentru judecători, ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile instanţelor.
  Articolul 5(1) Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituţiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora.(3) Anterior anunţării concursului, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.
  Secţiunea a 2-a
  Condiţii pentru înscrierea la concursArticolul 6(1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii care îndeplinesc, până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la concurs, condiţiile de vechime prevăzute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine“ şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepţia cazurilor în care a intervenit radierea sancţiunii disciplinare.(2) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare pe loc se ia în considerare vechimea în funcţia de judecător sau procuror.(3) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare pe loc nu se ia în considerare perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie.(4) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia în considerare atât perioada în care candidaţii au îndeplinit această funcţie, cât şi perioada în care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror.Articolul 7
  (1) Data, locul organizării concursului de promovare pe loc, locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (2) şi (3) şi, după caz, art. 5 alin. (2), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi materiile la care se susţine concursul se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători. Tematica şi bibliografia pentru concurs se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelaşi termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curţilor de apel, care le vor transmite de îndată instanţelor din circumscripţia lor, precum şi, dacă este cazul, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei, care le vor transmite instituţiilor coordonate sau subordonate acestora, Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii, pentru a fi publicate pe paginile de internet ale acestora şi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor şi, după caz, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.(3) În termen de cel mult 15 zile de la data publicării informaţiilor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Institutul Naţional al Magistraturii, în care se menţionează gradul profesional în care se doreşte promovarea pe loc şi materia de concurs aferentă locului pentru care se optează.(4) Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la materiile de concurs prevăzute de prezentul regulament.(5) Candidatul poate reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.
  Secţiunea a 3-a Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare pe loc§ 1. Comisiile de concursArticolul 8(1) Secţia pentru judecători numeşte prin hotărâre comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Nu pot face parte din comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale. În cazul comisiei de organizare a concursului, desemnarea unei alte persoane în locul membrului incompatibil se realizează doar dacă este necesar.(3) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie. Din aceeaşi comisie sau din comisii diferite nu pot face parte soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.Articolul 9
  Comisia de organizare a concursului se compune din preşedinte, vicepreşedinte şi membri, desemnaţi din rândul personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, inclusiv al celor cu funcţii de conducere. Responsabilii de sală şi supraveghetorii, precum şi alte persoane care desfăşoară activitatea pentru buna organizare a concursului sunt desemnaţi de preşedintele comisiei de organizare.
  Articolul 10(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi publică lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, precum şi lista finală a candidaţilor;2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor prevăzute de lege pentru membrii comisiilor;3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, la centrele de concurs şi în timpul transportului acestora;4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. instruieşte responsabilii de sală;6. repartizează candidaţii pe săli pentru probele scrise, în ordine alfabetică, şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;7. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea probelor scrise;10. afişează baremele de evaluare şi notare la centrele de concurs, la încheierea probelor scrise, şi asigură publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;
  12. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de concurs ori în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;13. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;14. asigură publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;15. calculează mediile generale obţinute de candidaţi şi întocmeşte listele finale;16. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru judecători;17. informează de îndată Secţia pentru judecători cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;18.
  propune Secţiei pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
  19. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.
  (2) Membrii comisiei de organizare a concursului îşi desfăşoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, Institutul Naţional al Magistraturii. În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului îşi pot desfăşura activitatea şi în afara programului normal de lucru, cu aprobarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.
  Articolul 11(1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 10.(2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte atribuţiile pentru membrii comisiei, instrucţiunile pentru responsabilii de sală şi supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, în vederea bunei desfăşurări a concursului.
  (3) Preşedinţii instanţelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.(4) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comisiei de organizare sunt soluţionate de Secţia pentru judecători.
  Articolul 12(1) Comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii. În cadrul acestor comisii pot fi desemnate şi cadre didactice universitare care au cel puţin gradul de conferenţiar. Desemnarea membrilor comisiilor se face numai pe baza consimţământului acestora, exprimat anterior.(2) Prin hotărârea de numire a comisiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul acestora se înfiinţează subcomisii pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opţiuni.(3) Institutul Naţional al Magistraturii solicită consimţământul formatorilor şi, prin intermediul preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al preşedinţilor curţilor de apel, consimţământul judecătorilor, în scopul desemnării în comisiile de concurs şi, după centralizare, transmite rezultatele la Secţia pentru judecători. Consimţământul pentru desemnarea într-o comisie de concurs se consideră dat atât pentru calitatea de membru titular, cât şi pentru calitatea de membru supleant în comisie.
  (4) La solicitarea comisiei de organizare, Institutul Naţional al Magistraturii poate solicita şi consimţământul unor cadre didactice universitare pentru a fi desemnate în comisiile de concurs, dispoziţiile alin. (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.(5) Institutul Naţional al Magistraturii poate propune, cu rol consultativ, Secţiei pentru judecători componenţa comisiilor de concurs pe baza opţiunilor formulate de judecători, formatori sau cadrele didactice universitare.(6) Dispoziţiile art. 11 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(7) În comisiile prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secţia pentru judecători prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(8) Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de Secţia pentru judecători, în funcţie de numărul candidaţilor şi de materiile pentru care aceştia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor şi subcomisia de soluţionare a contestaţiilor au acelaşi număr de membri, dar nu mai puţin de 3 membri. Subiectele de drept procesual civil sunt elaborate de o subcomisie desemnată de Secţia pentru judecători dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, iar contestaţiile la dreptul procesual civil sunt soluţionate de o subcomisie desemnată de Secţia pentru judecători dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Subiectele de drept procesual penal sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaborează subiectele la materia drept penal, iar contestaţiile la dreptul procesual penal sunt soluţionate de membrii subcomisiei care soluţionează contestaţiile la materia drept penal.(9) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii sau persoane din conducerea Consiliului Superior al Magistraturii ori a Institutului Naţional al Magistraturii.(10)
  Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin, se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
  (11) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(12) Judecătorii şi personalul asimilat judecătorilor şi procurorilor care sunt membri în comisiile de concurs prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (3) din Legea nr. 303/2022.
  Articolul 13(1) Comisiile şi subcomisiile de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 8 alin. (1). Preşedintele unei comisii este şi preşedintele subcomisiei din care face parte.(2) Preşedinţii comisiei şi ai subcomisiilor de elaborare a subiectelor exercită, alături de atribuţiile care le revin în calitate de membri, şi următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea comisiei sau a subcomisiei;
  b) veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 14 pct. 1;c) stabilesc timpul de concurs, în limitele atribuţiilor ce le revin.
  (3) Preşedinţii comisiei şi ai subcomisiilor de soluţionare a contestaţiilor, alături de atribuţiile care le revin în calitate de membri, coordonează activitatea comisiei sau a subcomisiei.
  Articolul 14Subcomisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor pentru probele scrise, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate pentru concurs;
  b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;c) să fie, de regulă, diferenţiate în funcţie de gradul instanţei;d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;e) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;f) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;g) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probelor de concurs;
  2. predarea către comisia de organizare a concursului, înainte de desfăşurarea probelor scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare, în plicuri sigilate.
  Articolul 15(1) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor, constituite pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opţiuni, examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, în limita motivelor invocate de candidaţi, contestaţiile la bareme.(2) În cazul în care subcomisia de soluţionare a contestaţiilor respinge toate contestaţiile, baremele iniţiale de evaluare şi notare devin definitive.(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluţie, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă baremele definitive.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor şi cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare şi notare definitive se stabilesc de către aceste subcomisii reunite, cu votul majorităţii membrilor. În scopul realizării majorităţii, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor asigură medierea. Dacă membrii comisiilor au mai mult de două opinii, cei ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie.
  (5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispoziţiile alin. (6), se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(6) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor în baremul iniţial, cât şi punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestaţii.(7) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.(8) În situaţiile prevăzute la alin. (4), în ipoteza în care nu se poate realiza majoritatea, baremul definitiv va cuprinde atât varianta de răspuns stabilită de comisia de elaborare a subiectelor în baremul iniţial, cât şi varianta de răspuns stabilită de comisia de contestaţii, punctajul corespunzător întrebării respective acordându-se pentru ambele variante.(9) În situaţiile prevăzute la alin. (4), în ipoteza în care nu se poate realiza majoritatea, dacă subcomisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că se impune anularea uneia sau a mai multor întrebări din testul-grilă, iar subcomisia de elaborare a subiectelor nu este de acord cu această soluţie, întrebările respective se anulează şi punctajul corespunzător acestora se acordă tuturor candidaţilor.(10) Contestaţiile la barem se soluţionează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(11)
  Secţia pentru judecători poate să dispună sancţionarea, cu reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată, a membrilor comisiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte sau modificarea unor bareme, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. Acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
  (12) Sancţiunile prevăzute la alin. (11) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.(13) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare definitive.
  § 2. Desfăşurarea concursului de promovare pe locArticolul 16(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.
  (2) Cu cel puţin 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs. Lista candidaţilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (2). Contestaţiile se depun la sediile curţilor de apel, respectiv, în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la instituţiile la care acesta funcţionează, şi se înaintează de îndată, prin fax sau e-mail, comisiei de organizare a concursului.(4) Contestaţiile sunt soluţionate de Secţia pentru judecători prin hotărâre definitivă.(5) Comisia de organizare a concursului întocmeşte, de îndată după pronunţarea hotărârii Secţiei pentru judecători, lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
  Articolul 17(1) Concursul pentru promovarea pe loc constă în susţinerea unor probe scrise cu caracter teoretic şi practic.
  (2) Probele scrise cu caracter teoretic şi practic se susţin la:a) una dintre următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului:– drept civil;– drept penal;– drept administrativ;– drept financiar şi fiscal;– dreptul muncii şi asigurărilor sociale;b)
  drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii şi asigurărilor sociale sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal.
  (3) În cadrul probelor prevăzute la alin. (2) se vor evalua, indiferent de specializare, şi cunoştinţele în materia jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
  Articolul 18(1) Probele scrise se desfăşoară în două etape şi constau în:a) susţinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice;b) susţinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice.
  (2) Proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 25 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 17 alin. (2), astfel:a) 15 întrebări din următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului: drept civil, drept penal, drept administrativ, drept financiar şi fiscal sau dreptul muncii şi asigurărilor sociale;b) 10 întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal.(3) La proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte 0,40 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.(4) Proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice cuprinde 20 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 17 alin. (2), astfel:a) 10 întrebări din următoarele materii, în funcţie de opţiunea candidatului: drept civil, drept penal, drept administrativ, drept financiar şi fiscal sau dreptul muncii şi asigurărilor sociale;b) 10 întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal.
  (5) La proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor practice fiecare răspuns corect primeşte 0,50 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.(6) Evaluarea răspunsurilor la întrebările probelor scrise se realizează prin procesare electronică.(7) Probele scrise se susţin în acelaşi interval orar, potrivit timpului de concurs stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, şi constau în lucrări distincte pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi, respectiv, pentru verificarea cunoştinţelor practice.
  Articolul 19(1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi afişarea acestora pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul.(2) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.Articolul 20(1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.(2) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii care urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată.(4)
  Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.
  (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.(6) Sancţiunea prevăzută la alin. (5) se aplică şi pentru depăşirea timpului pentru formularea răspunsurilor la probele scrise tip grilă, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor.
  Articolul 21(1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte, vicepreşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.(3)
  Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Comisia de elaborare a subiectelor poate transmite candidaţilor precizări privind eventualele erori materiale constatate în redactarea subiectelor. Dacă din acest motiv este afectat timpul alocat rezolvării subiectelor, preşedintele comisiei de organizare, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, poate dispune prelungirea timpului de concurs în mod corespunzător.
  (4) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs la încheierea probelor scrise şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 3 zile de la publicarea baremelor, candidaţii pot face contestaţii la bareme, care se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează potrivit art. 15 alin. (1)-(10).
  Articolul 22(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la revenirea în sala de concurs.(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.(4)
  Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
  (5) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte teze tipizate. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.(6) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.
  Articolul 23(1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările, candidaţii le predau supraveghetorilor, semnând de predarea acestora.(2) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(3)
  Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.
  (4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.(5) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui sau unui membru al comisiei de organizare a concursului.
  Articolul 24Rezultatele obţinute de candidaţi la probele scrise se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, prin folosirea unor coduri atribuite candidaţilor.Articolul 25(1)
  Candidaţii pot contesta notele obţinute la probele scrise.
  (2) Contestaţiile se depun la curţile de apel, respectiv, în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la instituţiile la care acesta funcţionează, în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor, care le transmit de îndată, prin fax sau e-mail, la Institutul Naţional al Magistraturii.(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se renumerotează şi se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.(4) Lucrările se predau preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, însoţite de un borderou de predare-primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.
  Articolul 26Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
  Articolul 27(1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele finale, pentru fiecare grad profesional şi materie separat.(2) Rezultatele finale ale concursului se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Publicarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi la probele de concurs se realizează prin folosirea codurilor atribuite potrivit art. 24. Dispoziţiile prezentului alineat nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte publicarea tabelului candidaţilor declaraţi admişi la concurs.Articolul 28(1) Nota obţinută la concurs este media notelor obţinute la proba teoretică şi proba practică, în următoarea pondere: 75% proba practică şi 25% proba teoretică.(2)
  Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7, dar nu mai puţin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs.
  Articolul 29(1) Rezultatele finale se prezintă Secţiei pentru judecători, în vederea validării.(2) Secţia pentru judecători poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de prezentul regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.(3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secţia pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor declaraţi admişi. În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, promovarea se dispune de conducătorul instituţiei unde acesta este încadrat.(4) Promovarea se realizează în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional şi materiei pentru care s-a optat.(5) La medii egale, Secţia pentru judecători suplimentează numărul de locuri scoase la concurs, astfel încât să fie declaraţi admişi toţi candidaţii care au obţinut medii egale cu cea a ultimului candidat declarat admis, corespunzător gradului şi materiei pentru care a candidat. În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, suplimentarea numărului de locuri scoase la concurs se dispune de ordonatorul principal de credite.
  Capitolul III Concursul de promovare efectivăSecţiunea 1 Dispoziţii comuneArticolul 30(1) În condiţiile prevăzute de lege, promovarea efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie se face la instanţa imediat superioară, până la nivelul curţii de apel.
  (2) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secţia pentru judecători, pentru fiecare instanţă, în mod distinct pe secţii şi specializări, în urma consultării instanţelor, în funcţie de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel.(3) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot candida pentru promovarea efectivă la oricare dintre instanţele pentru care s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, indiferent de instanţa la care funcţionează.
  Secţiunea a 2-a Condiţii pentru înscrierea la concursArticolul 31(1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care îndeplinesc, până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la concurs, condiţiile de vechime prevăzute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepţia cazurilor în care a intervenit radierea sancţiunii disciplinare, şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin un an la instanţa ierarhic inferioară.(2) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare efectivă se ia în considerare vechimea în funcţia de judecător sau procuror.
  (3) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare efectivă nu se ia în considerare perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie.
  Articolul 32(1) Data, locul organizării concursului, posturile scoase la concurs, stabilite conform art. 30 alin. (2), modul de desfăşurare a concursului şi calendarul de desfăşurare se stabilesc prin hotărâre a Secţiei pentru judecători.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curţilor de apel, care le vor transmite de îndată instanţelor din circumscripţia lor pentru a fi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor.(3) În termen de cel mult 15 zile de la data publicării informaţiilor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Institutul Naţional al Magistraturii, în care menţionează instanţa la care solicită promovarea şi secţia şi specializarea pentru care optează, fiecare candidat putând formula o singură opţiune.(4) În cazul instanţelor în cadrul cărora funcţionează mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, candidaţii care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secţii, indicându-le în ordinea preferinţelor.
  (5) Candidatul poate reveni asupra opţiunii formulate sau asupra ordinii de preferinţă a opţiunilor multiple prevăzute la alin. (4) până la data expirării termenului de înscriere.
  Secţiunea a 3-a Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare efectiv㧠1. Comisiile de concursArticolul 33(1) Secţia pentru judecători numeşte, prin hotărâre, comisia de organizare a concursului şi comisia de evaluare.(2) Dispoziţiile art. 8 alin. (2) şi (3) şi ale art. 9 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Preşedintele comisiei de organizare poate desemna, la solicitarea curţilor de apel, una sau două persoane din cadrul instanţelor de judecată pentru a contribui la buna desfăşurare a activităţii comisiei de evaluare constituite la nivelul curţii de apel, în funcţie de numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.
  Articolul 34(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi publică lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, precum şi lista finală a candidaţilor;2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului;3. publică punctajele obţinute de candidaţi ca urmare a evaluării;4.
  publică rezultatul contestaţiilor;
  5. întocmeşte listele cu rezultatele finale ale concursului şi asigură publicarea lor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;6. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru judecători;7. informează de îndată Secţia pentru judecători cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;8. propune Secţiei pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;9. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.
  (2)
  Membrii comisiei de organizare a concursului îşi desfăşoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii sau, după caz, de la instanţe. În mod excepţional, în situaţii temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului îşi pot desfăşura activitatea şi în afara programului normal de lucru, cu aprobarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.
  Articolul 35(1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 34.(2) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.Articolul 36(1) Pentru evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor, la nivelul fiecărei curţi de apel în cadrul căreia s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, luând în considerare şi instanţele din circumscripţia acesteia, se constituie o comisie de evaluare.
  (2) Comisia de evaluare este alcătuită din preşedintele curţii de apel, care este şi preşedintele comisiei, şi 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel, cu specializarea corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.(3) Dacă apreciază necesar, la propunerea colegiului de conducere al curţii de apel, Secţia pentru judecători poate constitui atât o comisie de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel, cât şi o comisie de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia curţii de apel. În acest caz, comisia de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel este alcătuită potrivit dispoziţiilor alin. (2), iar comisia de evaluare a candidaţilor pentru promovarea la tribunale sau tribunale specializate este alcătuită din preşedintele curţii de apel, care este şi preşedintele comisiei, şi 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel sau de la tribunalele ori tribunalele specializate din circumscripţia acesteia, cu specializarea corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. Membrii comisiei de evaluare care au calitatea de judecători la tribunale sau tribunale specializate sunt propuşi de colegiul de conducere al curţii de apel, la recomandarea colegiilor de conducere ale instanţelor în cadrul cărora funcţionează.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în cazul imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către preşedintele curţii de apel, comisia de evaluare este condusă de vicepreşedintele curţii de apel sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Secţia pentru judecători. În cazul imposibilităţii constituirii comisiei de evaluare cu numărul de membri prevăzut la alin. (2) şi (3), la propunerea colegiului de conducere al curţii de apel, Secţia pentru judecători poate stabili un număr mai mic de membri.(5) Comisia de organizare a concursului solicită colegiilor de conducere ale curţilor de apel să transmită propunerile pentru desemnarea membrilor comisiilor, pe care le înaintează Secţiei pentru judecători.(6) În cazul prevăzut la alin. (1), comisia de evaluare constituită la nivelul curţii de apel realizează atât evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor pentru promovarea la curtea de apel, cât şi evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor pentru promovarea la tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia acesteia.(7) Preşedintele comisiei de evaluare, alături de atribuţiile care îi revin în calitate de membru al comisiei, coordonează activitatea acesteia.(8) Dispoziţiile art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (7) şi (9)-(12) se aplică în mod corespunzător. În situaţia prevăzută la alin. (3), dispoziţiile art. 8 alin. (3) teza I nu sunt aplicabile preşedintelui comisiilor de evaluare.(9) În cazul în care un membru al comisiei de evaluare a fost evaluat anterior, la un concurs de promovare efectivă, de o comisie de evaluare din care a făcut parte unul dintre candidaţi, acesta are obligaţia să se retragă din comisia de evaluare şi să comunice această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.(10) La solicitarea preşedintelui comisiei de evaluare, componenţa acesteia poate fi modificată prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, în cazul în care candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs nu au formulat opţiuni pentru una sau mai multe dintre specializările corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, dispoziţiile alin. (5) fiind aplicabile în mod corespunzător.
  § 2. Desfăşurarea concursului de promovare efectivăArticolul 37(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului.
  (2) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs. Lista candidaţilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
  Articolul 38Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată.Articolul 39(1) În cadrul probei prevăzute la art. 38, pentru evaluarea activităţii sunt avute în vedere hotărârile judecătoreşti redactate de candidaţi în perioada supusă evaluării.
  (2) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) trebuie să fie relevante pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite şi să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.(3) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi şi hotărâri judecătoreşti desfiinţate sau casate, urmând a fi ataşate şi deciziile pronunţate în căile de atac.(4) Pentru evaluarea activităţii, imediat după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia în ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată, cu evidenţierea datei şi numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunţată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii, a soluţiei pronunţate şi cu menţiunea că aceasta a fost desfiinţată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.(5) În cazul candidaţilor care în perioada supusă evaluării şi-au desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe.(6) Imediat după primirea listelor prevăzute la alin. (4), comisia de evaluare stabileşte criterii unitare pe fiecare specializare pentru selectarea aleatorie a câte 10 hotărâri judecătoreşti pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării. La stabilirea criteriilor de selecţie, comisia de evaluare va ţine seama şi de dispoziţiile alin. (2).(7) Nu vor fi avute în vedere hotărârile judecătoreşti prin care se ia act de renunţarea la judecată, de renunţarea la drept sau de retragerea unei căi de atac, se pronunţă suspendarea judecării procesului, se constată perimarea ori cererea este anulată şi nici hotărârile judecătoreşti care consfinţesc tranzacţia intervenită între părţi sau care au ca obiect încuviinţarea executării silite, confirmarea renunţării la urmărirea penală ori acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Comisia de evaluare poate stabili, pentru toţi candidaţii pe care îi evaluează, şi alte categorii de hotărâri care nu vor fi avute în vedere la realizarea selecţiei.(8) Pe baza criteriilor stabilite potrivit alin. (6) şi (7), comisia de evaluare realizează selecţia hotărârilor judecătoreşti, cu sprijinul comisiei de organizare şi al aplicaţiei informatice special furnizate în acest scop de către Consiliul Superior al Magistraturii.
  (9) După selecţia realizată potrivit alin. (8), comisia de evaluare solicită de la instanţele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii hotărârile selectate. Dacă hotărârile sunt disponibile în sistemul ECRIS, comisia de evaluare le poate obţine prin accesarea acestui sistem.(10) Instanţele transmit comisiei de evaluare hotărârile judecătoreşti solicitate în termen de 5 zile de la primirea adreselor. Hotărârile sunt înaintate şi în format electronic, împreună cu fişele ECRIS ale dosarelor în care au fost pronunţate.(11) Odată cu cererea de înscriere la concurs, candidatul poate transmite comisiei de evaluare, în copii certificate, cel mult 5 hotărâri judecătoreşti redactate în perioada supusă evaluării, indiferent de materia în care au fost pronunţate şi de obiectul acestora, care vor fi avute în vedere la evaluarea activităţii.(12) Comisia de evaluare analizează, pentru toţi candidaţii, şi modul în care aceştia au respectat jurisprudenţa unitară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau a instanţelor superioare, solicitând în acest sens informaţiile pe care le apreciază necesare de la instanţele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii.
  Articolul 40(1) Imediat după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii transmiterea documentelor necesare şi a datelor statistice pentru verificarea modului în care aceştia respectă termenele de soluţionare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.
  (2) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor ori de efectuare a altor lucrări, se solicită date statistice sau orice documente necesare privind:a) activitatea candidatului: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri redactate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;b) activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen;c) fişele ECRIS ale dosarelor prevăzute la art. 39 alin. (10) şi (11).(3) Primind solicitarea comisiei de evaluare prevăzută la alin. (1), preşedintele instanţei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea candidatul ia măsurile necesare pentru strângerea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi pentru transmiterea acestora în cel mai scurt timp.(4) În cazul candidaţilor care în perioada supusă evaluării şi-au desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe.(5)
  Comisia de evaluare va avea în vedere şi fişele ECRIS ale dosarelor prevăzute la art. 39 alin. (10) şi (11), analizând informaţiile din sistemul ECRIS referitoare la fiecare dintre aceste dosare.
  Articolul 41Dispoziţiile art. 39 şi 40 se aplică în mod corespunzător judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Lista încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi informaţiile necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor se transmit comisiei de evaluare de către preşedintele instanţei de la care provine judecătorul de supraveghere a privării de libertate, pe baza datelor din registrele în care este evidenţiată activitatea acestuia.Articolul 42(1) Imediat după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisiile de evaluare solicită, cu privire la fiecare candidat, opinia motivată a secţiei corespunzătoare specializării candidatului de la instanţa ierarhic superioară celei la care funcţionează acesta. În acest scop, preşedintele de secţie consultă judecătorii secţiei, cu respectarea confidenţialităţii opiniilor exprimate, şi consemnează rezultatul într-un referat semnat şi datat, care se transmite comisiei de evaluare.(2) În cazul în care la instanţa ierarhic superioară celei la care funcţionează candidatul există mai multe secţii cu specializare comună, se procedează la consultarea tuturor secţiilor cu specializare comună, fiind întocmit un referat unic semnat de preşedinţii secţiilor respective.(3)
  Opinia secţiei sau a secţiilor corespunzătoare specializării candidatului are rol consultativ pentru comisia de evaluare.
  Articolul 43(1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea activităţii în funcţie de următoarele criterii:a) capacitatea de analiză şi sinteză, coerenţa în exprimare;b) argumentaţia sub aspectul clarităţii şi logicii, analiza argumentată a cererilor şi apărărilor formulate de părţi, respectarea jurisprudenţei unitare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a curţilor de apel;c) respectarea termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor, ţinând seama de volumul de activitate rezultat din datele prevăzute la art. 40 alin. (2).(2)
  Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) privesc evaluarea hotărârilor judecătoreşti.
  (3) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării activităţii este de 60 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.(4) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.
  Articolul 44(1) Evaluarea conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată se face, prin prisma criteriilor prevăzute la art. 45, pe baza înregistrărilor unor şedinţe de judecată în care completul a fost condus de candidat, a datelor existente la dosarul profesional şi a informaţiilor solicitate de la Inspecţia Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din perioada supusă evaluării, precum şi a oricăror alte informaţii despre candidat care pot fi verificate.(2) În acest scop, imediat după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora aceştia şi-au desfăşurat activitatea în perioada supusă evaluării, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare informaţiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaţilor.(3) Comisia de evaluare stabileşte un număr relevant de şedinţe de judecată în care completul a fost condus de candidaţi, în privinţa cărora va solicita înregistrările de la instanţele în cadrul cărora aceştia şi-au desfăşurat activitatea în perioada supusă evaluării. Comisia de evaluare poate proceda la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate.Articolul 45(1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea conduitei candidaţilor în funcţie de următoarele criterii:a) atitudinea corespunzătoare în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul şedinţei de judecată şi în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale, folosirea unui ton adecvat, politicos, evitarea manifestărilor şi atitudinilor arogante sau dispreţuitoare, capacitatea de a gestiona situaţiile ivite în sala de judecată;b) capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri care compun, respectiv constituie completul de judecată, precum şi comportamentul şi comunicarea cu ceilalţi judecători şi cu personalul din cadrul propriei instanţe sau din cadrul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic.(2)
  Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei este de 40 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.
  (3) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.
  Articolul 46(1) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat în care se arată punctajele obţinute pentru fiecare criteriu şi punctajul total obţinut de candidat, precum şi motivarea acordării acelui punctaj.(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se transmite comisiei de organizare.(3) Punctajul total obţinut de fiecare candidat se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. Dispoziţiile art. 24 se aplică în mod corespunzător. Imediat după publicarea punctajului total, comisia de organizare comunică fiecărui candidat, prin e-mail, raportul de evaluare.
  Articolul 47(1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat.(2) Contestaţia se transmite prin fax sau e-mail ori se depune la Institutul Naţional al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii contestaţiilor, şi se înaintează spre soluţionare Secţiei pentru judecători, în termenul prevăzut de calendarul concursului.(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, la cererea comisiei de organizare, comisia de evaluare transmite de îndată Secţiei pentru judecători mapa candidatului, care conţine toate documentele care au stat la baza evaluării, precum şi raportul motivat al comisiei.(4) Secţia pentru judecători analizează contestaţia, în raport cu criticile formulate şi cu documentele prevăzute la alin. (3), şi, dacă apreciază că se impune admiterea acesteia, procedează la o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor şi punctajelor prevăzute la art. 43 şi 45. Pe o fişă de evaluare nominală, fiecare membru al Secţiei pentru judecători acordă punctajele corespunzătoare, potrivit art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (2). În acest caz, în urma reevaluării candidatului, niciun punctaj acordat nu poate fi mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţială. Punctajul total obţinut ca urmare a admiterii contestaţiei este definitiv şi se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii prezenţi ai Secţiei pentru judecători.(5) În cazul în care, în raport cu criticile formulate şi cu documentele prevăzute la alin. (3), Secţia pentru judecători apreciază că se impune respingerea contestaţiei, nu se mai face o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor şi punctajelor prevăzute la art. 43 şi 45.
  Articolul 48(1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale ale concursului, stabilindu-se pentru fiecare candidat dacă este admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut.(2) Punctajele totale finale obţinute de candidaţi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.(3) Dispoziţiile art. 27 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.Articolul 49
  (1) Dispoziţiile art. 29 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.(2) Promovarea efectivă se face în ordinea punctajelor obţinute, în limita numărului de posturi scoase la concurs, în raport cu opţiunea candidatului. În cazul în care candidaţii au formulat mai multe opţiuni în condiţiile art. 32 alin. (4), se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de aceştia.(3) La punctaje egale au prioritate candidaţii care au vechime mai mare în funcţia de judecător, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestui criteriu va fi avută în vedere vechimea în gradul profesional deţinut. Dacă egalitatea se păstrează şi după aplicarea acestor criterii, vor fi declaraţi admişi toţi candidaţii care au punctaje egale cu punctajul ultimului candidat declarat admis, dispunându-se, după caz, măsurile necesare pentru majorarea schemelor de personal, în condiţiile legii.(4) În circumscripţiile instanţelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.
  Articolul 50(1) Judecătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 48 alin. (4), dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la instanţele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data validării concursului.
  (2) Dispoziţiile art. 49 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 51(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 3, până la data de 31 decembrie 2025 nu pot fi organizate concursuri de promovare pe loc.
  (2) Dispoziţiile art. 6 alin. (3) şi ale art. 31 alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026. Până la această dată, la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare efectivă se ia în considerare şi perioada cât judecătorul a avut calitatea de auditor de justiţie.
  Articolul 52(1) Anunţurile sau documentele care se publică pe paginile de internet potrivit prezentului regulament sau se afişează în condiţiile prezentului regulament cuprind, în mod obligatoriu, data şi ora publicării ori afişării anunţului sau documentului respectiv.(2) În cazul anunţurilor sau documentelor care se publică, potrivit prezentului regulament, pe paginile de internet ale mai multor instituţii, publicarea se face, pe cât posibil, simultan. Dacă acest lucru nu este posibil, termenele curg de la data sau, după caz, ora publicării ultimului anunţ sau document.(3) Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit art. 181 şi următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 53Înscrierea candidaţilor, depunerea documentelor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, formularea contestaţiilor, precum şi orice alte aspecte stabilite de comisia de organizare a concursului de promovare pe loc sau a concursului de promovare efectivă se pot realiza şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, inclusiv prin intermediul unei platforme informatice puse la dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile anunţate de comisia de organizare a concursului.Articolul 54(1) Toate documentele întocmite pentru concursul de promovare pe loc, precum şi documentele depuse la comisia de organizare şi la Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Cu excepţia rapoartelor de evaluare şi a documentelor înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în condiţiile art. 47 alin. (3), celelalte documente elaborate sau depuse la comisiile de evaluare în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează la curţile de apel şi se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii în format electronic.(2) Lucrările de la concursul de promovare pe loc în gradul profesional imediat superior şi rapoartele de evaluare elaborate în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.Articolul 55Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor militari, participarea la concursul de promovare efectivă la Curtea Militară de Apel fiind condiţionată de deţinerea calităţii de judecător militar.
  -----