Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 24 aprilie 2023de selecţie a membrilor Comisiei de audiere
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 2 mai 2023Data intrării în vigoare 02-05-2023
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 02-05-2023 până la data de 25-09-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 70 din 24 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 2 mai 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta procedură reglementează procedura de selecţie a candidaţilor care vor fi numiţi membri ai Comisiei de audiere în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.Articolul 2(1) Agenţia Naţională Anti-Doping organizează procedura de selecţie a membrilor Comisiei de audiere şi anunţă pe site-ul propriu şi într-un ziar de largă circulaţie naţională organizarea procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere.(2) Secretariatul comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia să asigure publicitatea prin afişarea pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu cel puţin 10 zile înainte de depunerea dosarelor de candidatură, a următoarelor informaţii: numărul de locuri disponibile în Comisia de audiere, condiţiile de participare, actele necesare depunerii dosarului de candidatură, calendarul de desfăşurare, bibliografia şi tematica pentru selecţie.(3) Secretariatul comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi resursele necesare organizării şi desfăşurării procedurii de selecţie se asigură de către Agenţia Naţională Anti-Doping.(4) Secretariatul are următoarele atribuţii:a)
  primeşte şi înregistrează dosarele de candidatură;
  b) redactează şi semnează alături de membrii comisiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora;c) asigură afişarea rezultatelor celor două etape ale procesului de selecţie şi a rezultatelor finale pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Anti-Doping;d) îndeplineşte orice atribuţii specifice necesare pentru buna desfăşurare a procesului de selecţie.
  Articolul 3Procedura de selecţie se desfăşoară în două etape:a) selecţia dosarelor;
  b) interviu.
  Articolul 4La procedura de selecţie pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 64 alin. (3) şi art. 66 alin. (2) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
  Capitolul II Constituirea, atribuţiile şi condiţiile de desemnare a membrilor comisiei de selecţie şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilorArticolul 5(1) Comisiile de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 5 membri, reprezentanţi ai următoarelor instituţii:a) Universitatea din Bucureşti;b) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“;c) Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport;d) Universitatea Politehnica din Bucureşti;e) Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române.(2) Pentru fiecare comisie se desemnează, în condiţiile alin. (1), câte un membru titular şi un membru supleant.
  (3) Membrii supleanţi îşi desfăşoară activitatea în situaţia în care membrii titulari se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile prevăzute de prezenta procedură.(4) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) trebuie:a) să aibă cunoştinţe şi/sau experienţă în unul dintre domeniile: juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi sport;b) să aibă o probitate morală recunoscută.(5) În vederea organizării şi desfăşurării procesului de selecţie se constituie, cu cel puţin 10 zile înaintea depunerii dosarelor de candidatură, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, comisia de selecţie, comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretariatul comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor.(6) Preşedintele comisiei de selecţie se desemnează dintre membrii acesteia, înainte de selecţia dosarelor, prin votul majorităţii membrilor.(7)
  Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează dintre membrii acesteia, înainte de soluţionarea eventualelor contestaţii, prin votul majorităţii membrilor.
  (8) Alegerea preşedintelui fiecărei comisii se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat şi semnat de către membrii fiecărei comisii şi de către persoanele care asigură secretariatul.
  Articolul 6(1) Comisia de selecţie are următoarele obligaţii:a) realizează selecţia dosarelor de candidatură depuse;b) intervievează candidaţii şi acordă punctajele potrivit prezentei proceduri.(2)
  Lucrările Comisiei de selecţie se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de către membrii comisiei de selecţie şi de către persoanele care asigură secretariatul.
  Articolul 7(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor de candidatură şi la notarea probei de interviu.(2) Lucrările comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de către membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi de către persoanele care asigură secretariatul.Articolul 8(1) Se află în conflict de interese membrul comisiei care:a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau dacă interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea selecţiei;b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de selecţie sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(2) Situaţiile de conflict de interese prevăzute la alin. (1) se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de oricare altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării procesului de selecţie.(3) Membrii comisiei de selecţie sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la selecţie în cazul în care a intervenit conflictul de interese şi să informeze, în scris, cu celeritate, secretariatul comisiei de selecţie sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), membrul comisiei aflat în situaţia de conflict de interese va fi înlocuit de membrul supleant.Articolul 9
  Activitatea membrilor comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor nu este remunerată.
  Capitolul III Desfăşurarea selecţieiArticolul 10(1) Persoanele interesate să devină membri ai Comisiei de audiere vor depune la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping din bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti sau vor transmite prin poştă, în termenul prevăzut în calendarul de desfăşurare a procesului de selecţie stabilit potrivit art. 2 alin. (2), un dosar care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:a) cererea de înscriere;b) actul de identitate;c) curriculum vitae, modelul comun european;
  d) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de selecţie de către medicul de familie al candidatului;e) certificatul de cazier judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost suspendat din activitatea sportivă ca urmare a săvârşirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;g) înscrisuri din care să reiasă experienţa de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi sport;h) recomandări din care să reiasă buna reputaţie a candidatului.
  (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu a săvârşit infracţiuni cu intenţie. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de candidatură cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii.
  (3) În situaţia în care dosarul este depus la sediul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, copiile documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), d), g) şi h) se certifică de către secretariatul comisiei de selecţie pe baza documentelor originale prezentate.(4) În situaţia în care dosarul este transmis prin poştă, acesta va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că documentele, în copie, prevăzute la alin. (1) lit. b), d), g) şi h) sunt conforme cu originalul. Candidatul are obligaţia de a prezenta documentele originale pentru a fi certificate de către secretariatul comisiei de selecţie până cel târziu înaintea interviului, sub sancţiunea neacceptării susţinerii interviului.
  Articolul 11(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor de candidatură, comisia de selecţie realizează selecţia dosarelor.(2) Dosarul de candidatură se respinge dacă nu cuprinde documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) sau dacă din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g) şi h).(3) Rezultatele selecţiei dosarelor de candidatură se afişează, în termenul prevăzut la alin. (1), cu menţiunea „admis“ sau „respins“ şi cu menţionarea expresă a motivului de respingere, pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
  (4) Candidaţii ale căror dosare au fost respinse pot formula contestaţie la comisia pentru soluţionarea contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor.(5) Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.(6) La expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor, secretariatul afişează rezultatul contestaţiilor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“ şi cu motivarea admiterii sau respingerii.
  Articolul 12(1) Interviul are ca obiectiv evaluarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţia candidaţilor.(2) Criteriile de evaluare sunt:a)
  gradul de cunoaştere a reglementărilor din domeniul anti-doping care să dovedească experienţa şi/sau cunoştinţele în acest domeniu, cu respectarea prevederilor Codului şi ale Standardului internaţional pentru gestionarea rezultatelor;
  b) abilităţile de evaluare factuală şi de încadrare normativă a faptelor considerate încălcări ale reglementărilor anti-doping;c) capacitatea de analiză şi sinteză;d) abilităţi de comunicare;e) gradul de motivare pentru deţinerea calităţii de membru în Comisia de audiere.
  Articolul 13
  (1) Fiecare membru al comisiei de selecţie va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condiţiile legii.(2) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretariat şi semnat de membrii comisiei şi de candidat.
  Articolul 14(1) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.(2) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la selecţia dosarelor.(3) Interviul este susţinut doar de către candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia dosarelor.
  Articolul 15(1) Punctajul maxim ce se poate acorda la interviu este de 100 de puncte.(2) Fiecare criteriu se notează de la 1 la 20, unde 20 este punctajul maxim.(3) Alocarea punctajelor pe fiecare criteriu de evaluare se face individual de către fiecare membru al comisiei de selecţie, iar punctajul final se va calcula conform mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de selecţie care a intervievat candidatul.(4) Punctajul final minim pentru promovarea interviului este de 70 de puncte.Articolul 16(1) Rezultatele interviului se afişează, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1), cu menţiunea „admis“ sau „respins“ şi cu menţionarea expresă a motivului de respingere, pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.(2) Candidaţii declaraţi respinşi la interviu au dreptul de a contesta punctajul obţinut la această etapă, sesizând în scris comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor interviului.(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.(4) La expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor la interviu, secretariatul afişează rezultatul contestaţiilor, cu menţiunea „admis“ sau „respins“ şi cu motivarea admiterii sau respingerii, precum şi rezultatele finale ale procedurii de selecţie.Articolul 17(1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va analiza procesul-verbal întocmit potrivit art. 6 alin. (2), precum şi procesul-verbal sau, după caz, înregistrarea audio potrivit art. 13 alin. (2) şi va admite contestaţia în situaţiile în care:a) candidatul a depus documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentei proceduri;b) constată că există o diferenţă mai mare de cel puţin 5 puncte la interviu între punctajul final acordat de comisia de selecţie şi punctajul final acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor.(2) În cazul admiterii contestaţiei, comisia de soluţionare a contestaţiilor va stabili punctajul final al candidatului.(3) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:a) candidatul nu a depus actele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) sau nu le-a depus în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentei proceduri;b) dacă între punctajul final acordat la interviu de către comisia de selecţie şi punctajul final acordat la interviu de către comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă de cel puţin 5 puncte;c)
  dacă punctajul final acordat la interviu de către comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul final acordat de către comisia de selecţie;
  d) dacă în urma analizării contestaţiei se constată că aceasta nu priveşte rezultatele selecţiei dosarelor sau rezultatele interviului.
  Articolul 18(1) Sunt consideraţi admişi candidaţii care promovează interviul, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, în limita numărului de locuri vacante în Comisia de audiere.(2) În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj final, departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a).(3) În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj final, precum şi punctaj egal la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a), departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. b).
  (4) În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj final, precum şi punctaj egal la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a) şi b), departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. c).(5) În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj final, precum şi punctaj egal la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a)-c), departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. d).(6) În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj final, precum şi punctaj egal la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a)-d), departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la criteriul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e).(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale ale procedurii de selecţie, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere, dată sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, prin care declară că nu deţin calităţi, demnităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.(8) În cazul în care un candidat declarat admis nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (7), prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping va fi desemnat membru al Comisiei de audiere, în locul acestuia, candidatul respins care a obţinut punctajul final imediat următor, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(6).
  Articolul 19
  În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (7), membrii Comisiei de audiere sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping în temeiul art. 66 alin. (1) şi cu respectarea prevederilor art. 4 pct. 25 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, în baza rezultatelor finale ale procedurii de selecţie şi cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (8).
  ------