Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019Data intrării în vigoare 05-07-2019
    Formă consolidată valabilă la data 15-05-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-05-2023 până la data de 28-05-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, la data de 15 Mai 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 6 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020; LEGEA nr. 84 din 17 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 1 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021; DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021; LEGEA nr. 155 din 4 iunie 2021; LEGEA nr. 153 din 4 iunie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022; LEGEA nr. 156 din 24 mai 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2022; LEGEA nr. 246 din 20 iulie 2022; LEGEA nr. 261 din 21 iulie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 26 august 2022; LEGEA nr. 283 din 17 octombrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022; LEGEA nr. 375 din 23 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 28 decembrie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022; LEGEA nr. 72 din 31 martie 2023; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 mai 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere angajamentele constante şi termenele asumate de România în raport cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi riscurile de suspendare a fondurilor aferente unor programe operaţionale ca urmare a neimplementării în termenele asumate în documentele strategice, inclusiv Acordul de Parteneriat încheiat cu Comisia Europeană, a unor măsuri de reformă a administraţiei publice, a căror reglementare nu mai poate fi amânată,ţinând cont de disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod constant de către autorităţile administraţiei publice locale, ca urmare a neadaptării cadrului legal actual care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor autorităţi la realităţile socioeconomice şi la complexitatea şi dinamica activităţilor aferente furnizării serviciilor publice esenţiale pentru cetăţeni, în vederea aplicării principiului subsidiarităţii consacrat de Tratatul Uniunii Europene şi de Carta Autonomiei Locale,luând în considerare urgenţa atenuării disparităţilor înregistrate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, prin creşterea capacităţii administrative şi a oportunităţilor de dezvoltare, precum şi urgenţa îmbunătăţirii ratei de absorbţie a fondurilor europene, din cadrul actualei perioade de programare 2014-2020, inclusiv nevoia acută de luare a unor măsuri legislative în vederea eliminării întârzierilor sau blocajelor înregistrate în derularea unor proiecte cu finanţare neramursabilă sau a unor proiecte de investiţii, aspecte semnalate inclusiv de către Comisia Europeană în cuprinsul Raportului de ţară din anul 2019 privind România,având în vedere apariţia unor situaţii excepţionale, a numeroase disfuncţionalităţi şi chiar blocaje la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale în contractarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, pentru derularea unor obiective investiţionale, cauzate de lipsa unor măsuri de simplificare şi eficientizare a procesului decizional şi a procedurilor interne aferente organizării şi funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale,ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă şi nerezolvarea unor probleme stringente, cu caracter sistemic, la nivelul legislaţiei cu impact asupra administraţiei publice, ar conduce la îngreunarea procesului decizional şi derularea procedurilor interne la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale, în vederea punerii în aplicare a principiului subsidiarităţii, iar numeroase colectivităţi locale s-ar afla în situaţia de a nu mai beneficia de accesul la servicii publice de calitate, impactul socioeconomic fiind unul negativ prin neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă,luând în considerare angajamentele şi termenele asumate de România în relaţia cu Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri de reformă majore în domeniul funcţiei publice, precum cele privind introducerea unui concurs naţional la nivelul administraţiei publice centrale sau asigurarea unei evidenţe unice, complete şi coerente a diferitelor categorii de personal din administraţia publică, precum şi urgenţa luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, independenţă şi profesionalism în exercitarea funcţiilor publice, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.PARTEA I Dispoziţii generaleTitlul I Dispoziţii generaleArticolul 1Obiectul de reglementare(1)