Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 783 din 20 martie 2023pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023Data intrării în vigoare 22-03-2023


  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 21/ALA din 16.03.2023 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) lit. w) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul IGhidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 2 alineatul (1), literele f)-h) şi punctul 1 al literei l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă - plug-in, a cărui valoare nu depăşeşte suma de 75.000 euro, cu TVA inclus;g) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero, a cărui valoare nu depăşeşte suma de 75.000 euro, cu TVA inclus; h) autovehicul cu pilă de combustie cu hidrogen - orice autovehicul aparţinând categoriei M1 sau N1, astfel cum sunt definite acestea conform Regulamentului (UE) 2018/858, sau aparţinând categoriei L6e sau L7e, astfel cum sunt definite acestea conform Regulamentului (UE) nr. 168/2013, acţionat cu pilă de combustie care transformă energia chimică din hidrogen în energie electrică, pentru propulsarea vehiculului, a cărui valoare nu depăşeşte suma de 75.000 euro, cu TVA inclus;............................................1. persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, moştenitorii acesteia sau cea care l-a dobândit printr-o decizie judecătorească, partaj sau donaţie, după caz;
  2. La articolul 2 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins: s^1) ecobonus - reducere din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou cu anumite caracteristici de vechime ale autovehiculului uzat, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu ecotichetul;
  3. La articolul 3 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) numărul de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride achiziţionate prin program.Cantitatea de CO_2 redusă anual ca urmare a achiziţiei prin program de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride se calculează după formula:C = n x (i x 155 g/km – Ʃ^i_x = 1 ex),unde:C = cantitatea de CO_2 redusă anual;n = numărul mediu de km parcurşi anual de un autovehicul;i = indicatorul de la alin. (1);ex = emisiile de CO_2 ale fiecărui autovehicul achiziţionat prin program, exprimate în g/km.4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
  Ecotichetul(1) Solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (5).(2) Prin excepţie de la alin. (1), instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.(3) În cazul în care se achiziţionează o motocicletă electrică, solicitantul va preda spre casare doar un autovehicul uzat, beneficiind de prima de casare potrivit alin. (4) lit. c).(4) Cuantumul ecotichetului pentru casarea unui singur autovehicul uzat este de:a) 51.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;b) 26.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;c) 26.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.
  (5) Cuantumul ecotichetului pentru casarea a două autovehicule uzate este de:a) 54.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;b) 29.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP.(6) La ecotichet se poate adăuga un ecobonus în cuantum de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.(7) Ecotichetul nu se cumulează cu alte programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi. Prin excepţie, ecotichetul poate fi cumulat cu operaţiunile finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.(8) Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru autovehiculul pur electric, electric hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen, ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, care nu poate depăşi suma de 75.000 euro, cu TVA inclus.
  (9) Acordarea ecotichetului solicitantului operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(11) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (9) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, AFM comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate; în caz contrar, solicitarea va fi nulă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
  5. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea cedenţilor şi autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.
  6. La articolul 10 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, atât cel emis pe numele solicitantului, cât şi al cedentului;7. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.8. La articolul 10, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
  9. La articolul 10, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: (9) Retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat şi a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiaşi sesiuni.10. La articolul 20, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi, cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea proprietarilor şi autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.11. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21Perfectarea contractului de finanţare şi obţinerea notei de înscriere de către persoana juridică(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 18 alin. (13), solicitantul acceptat se înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare, cu excepţia anului 2024, când data-limită este 25 noiembrie, la oricare dintre producătorii care au încheiat contract cu AFM. Nerespectarea termenului se consideră renunţare la finanţare. Excepţie face solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.(2) Înscrierea solicitantului constă în:a) identificarea solicitantului în baza documentelor prevăzute la alin. (3);b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanţilor acceptaţi de către AFM şi corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a solicitantului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate;c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;d) introducerea în aplicaţie a informaţiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, solicitantul finanţării şi autovehiculul uzat;e) generarea automată a contractului de finanţare şi a notei de înscriere şi eliberarea acestora solicitantului. Pentru achiziţionarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere şi un contract de finanţare, indiferent dacă se predau două autovehicule uzate spre casare.
  (3) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată «conform cu originalul»;d) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată «conform cu originalul»;e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată «conform cu originalul»;f) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată «conform cu originalul», pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.
  (4) La momentul perfectării contractului de finanţare, solicitantului acceptat i se eliberează nota de înscriere; la momentul eliberării notei de înscriere, solicitantul acceptat se va încadra în suma aprobată prin dosarul de acceptare.(5) Este exclusă înscrierea solicitantului acceptat, în acelaşi timp şi cu acelaşi autovehicul uzat, la 2 sau mai mulţi producători validaţi. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor contractelor de finanţare şi a notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.(7) Retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat şi a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiaşi sesiuni.
  12. La articolul 26, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)
  cererea de validare a producătorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
  13. La articolul 30, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 15 iunie 2025, sub condiţia menţinerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării/revalidării.14. În anexa nr. 1, lista semnăturilor şi nota se modifică şi vor avea următorul cuprins: Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legalNumele şi prenumele ................................Funcţia ....................................Semnătura electronică .......................Data ...................................NOTĂ:Cererea de validare care conţine ştersături ori modificări, nu este completată integral prin tehnoredactare, nu este semnată electronic, precum şi cea incompletă sau care conţine date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
  15. În anexa nr. 2, la articolul 1, după punctul 1.7 se introduc două noi puncte, punctele 1.8 şi 1.9, cu următorul cuprins:1.8. Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Ecotichetul se acordă pentru autovehiculul pur electric, electric hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen a cărui valoare nu depăşeşte suma de 75.000 euro, cu TVA inclus.1.9. Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehiculul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.16. În anexa nr. 2, la articolul 6, punctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:6.2. Încetarea prezentului contract în condiţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. d)-f) are drept consecinţă recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma decontată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
  17. În anexa nr. 3, la punctul I, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:i^1) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ........./.........., eliberat de către .............., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cedentul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;18. În anexa nr. 4, în cadrul anexei la contractul de finanţare, la punctul I, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:ş) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat cu nr. ............/.........., eliberat de către ............, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cedentul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării, în original sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.19. În anexa nr. 6, la punctul 2, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:B. suma de .............. lei, reprezentând un număr de ..... ecobonusuri pentru casarea autovehiculelor uzate cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care au norma de poluare Euro 3 sau inferioară.
  Articolul II(1) Prevederile de la art. I pct. 15 şi 16 din prezentul ordin se consideră asumate de către producătorii validaţi, în calitate de părţi ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale.(2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunţate de către producătorii validaţi, prin notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârşirii de acte/fapte în acest sens.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 20 martie 2023.Nr. 783.------