Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID DE PLATĂ din 3 martie 2023a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie*) - Revizia 7
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 17 martie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023  Aprobat prin ORDINUL 1.106 din 3 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 martie 2023.
  *) Valabil pentru cererile de plată a ajutorului de stat depuse începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid.Capitolul I Informaţii generale
  Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, secţiunea Investitorul informat - Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.Întreprinderile pot solicita, în scris, întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor, http://www.mfinante.gov.ro/Investitorul informat.1. Ce etape se parcurg după obţinerea acordului pentru finanţare?În vederea plăţii ajutorului de stat întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape:a) să demareze investiţia în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare;b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiţiei iniţiale, conform acordului pentru finanţare, având în vedere calendarul realizării investiţiei;ATENŢIE!Verificarea realizării planului de investiţii în termenul prevăzut în acordul pentru finanţare/acordul de finanţare modificat se va efectua în perioada de monitorizare a investiţiei.În cadrul cererii de plată se prezintă doar documentele emise pentru cheltuielile eligibile, aferente perioadei de realizare a investiţiei, aşa cum a fost aprobată în cadrul acordului pentru finanţare.Exemplu:O întreprindere pentru care a fost aprobat un acord pentru finanţare cu cheltuieli (eligibile şi neeligibile) prevăzute în perioada 2022-2024 va solicita plata ajutorului de stat doar pentru cheltuieli eligibile realizate până la 31.12.2024.În vederea decontării ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile aferente activelor achiziţionate în cadrul proiectului, întreprinderea trebuie să prezinte facturi, extrase de cont şi note contabile înregistrate în contabilitate până la data de 31.12.2024.Activele prezentate în cadrul cererilor de plată trebuie să se regăsească înregistrate în contabilitate la data de 31.12.2024 şi evidenţiate în Registrul mijloacelor fixe sau în Registrul imobilizărilor în curs (...)ATENŢIE!Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului pentru finanţare.Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost.c)
  să transmită la Ministerul Finanţelor cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documentele justificative menţionate în prezentul ghid de plată, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.
  2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plată?Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.ATENŢIE!Cererile depuse după termenul legal se restituie întreprinderilor.În cazul în care la Ministerul Finanţelor există în analiză, concomitent, o cerere de plată a ajutorului de stat şi o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investiţiei, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de plată va fi returnată până la soluţionarea modificării de calendar.În cazul în care la Ministerul Finanţelor există în analiză o cerere de plată a ajutorului de stat, o nouă cerere de plată va fi depusă doar după soluţionarea acesteia.
  Capitolul II Plata ajutorului de stat1. Ce etape se parcurg în vederea efectuării plăţii ajutorului de stat?ATENŢIE!Ministerul Finanţelor soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:a) după analizarea, la sediul ministerului, a conformităţii documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; şi
  b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprindere.
  1.1. Înregistrarea cererii de plată a ajutorului de statÎn vederea efectuării plăţii ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară transmite la Ministerul Finanţelor o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative.Transmiterea cererii de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative, se poate face:– letric, prin poştă sau servicii de curierat;– electronic, prin depunere online^1).^1) Depunerea online şi instrucţiunile necesare se realizează conform informaţiilor publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor, la secţiunea Investitorul informat.ATENŢIE!Nu se iau în considerare cereri depuse la o altă adresă decât adresa Registraturii generale a Ministerului Finanţelor sau la linkul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/807.html.Cererea de plată a ajutorului de stat şi documentele justificative anexate acesteia formează dosarul cererii de plată a ajutorului de stat.ATENŢIE!Toate documentele emise de întreprinderea solicitantă, aferente dosarului cererii de plată a ajutorului de stat, trebuie să fie datate şi semnate de emitent.
  Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de plată.
  ATENŢIE!Întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plăţii ultimei tranşe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.
  1.2. Ordinea îndosarierii documentelor din dosarul cererii de plată a ajutorului de statDocumentele din dosarul cererii de plată a ajutorului de stat se îndosariază în ordinea următoare:
  Nr. dosar/ biblioraftDocumentele justificative conţinute în dosar
  1- Cererea de plată a ajutorului de stat- Formularul de decont- Documentele generale menţionate la pct. 1.3 lit. A
  2- Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizori- Situaţia privind selecţia furnizorilor de active corporale/necorporale prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ghid- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziţionarea activelor respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor- Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţilor agreat/agreaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă. Declaraţia este transmisă în cazul în care achiziţia se realizează din cadrul grupului/terţului agreat şi prezintă cadrul legal (procedura internă de achiziţie/alte documente aferente achiziţiei, precum şi motivele care au stat la baza acestui tip de achiziţie; de exemplu: brevet, licenţe de fabricaţie tip secret comercial, incompatibilităţi de natură tehnică etc.)- Contracte/Comenzi aferente chiriilor, activelor corporale şi necorporaleÎn cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 2.1, 2.2, 2.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont.
  3Pentru fiecare activ corporal/necorporal sau cheltuială cu chiria se ataşează:- facturi de la furnizorii declaraţi câştigători în cadrul procedurii de achiziţie în condiţii de piaţă;- extrase de cont;
  - situaţii de lucrări, după caz;- note contabile;- fotografii ale construcţiilor, instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor, după caz.Aceste documente se vor prezenta în ordinea în care au fost enumerate mai sus, respectiv în ordinea în care sunt menţionate în formularul de decont.ATENŢIE!Documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile nu se vor prezenta pe tipuri de documente, respectiv toate facturile, toate extrasele de cont, toate situaţiile de lucrări şi la final toate notele contabile.În cazul în care documentele justificative sunt îndosariate în mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 3.1, 3.2, 3.3 etc., în ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate în formularul de decont.
  4- Declaraţie pe propria răspundere privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ghid, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor- Nota privind îndeplinirea menţiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanţare. Se prezintă doar în cazul în care menţiunile speciale condiţionează plata ajutorului de stat.- Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea cheltuielilor eligibile în conformitate cu acordul pentru finanţare (anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ghid). Această declaraţie se prezintă doar la ultima cerere de plată.
  5Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs - extras al activelor eligibile
  6Alte documente relevante
  ATENŢIE!Declaraţiile pe propria răspundere trebuie să conţină menţiunea: „Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 - Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.“ATENŢIE!În cazul activelor înregistrate în contul „imobilizări corporale în curs de execuţie“ (la momentul depunerii cererii de plată) care ulterior trebuie înregistrate în categoria „mijloace fixe“, se constată că încadrarea acestora nu s-a realizat corect, valoarea minimă legală a mijloacelor fixe nu respectă pragul prevăzut în legislaţia în vigoare^2), răspunderea datelor/documentelor transmise eronat aparţine persoanelor care au întocmit documentele justificative. În aceste condiţii, întreprinderea trebuie să transmită note justificative.^2)Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
  1.3.
  Cerinţele din punctul de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare privind documentele cuprinse în dosarul cererii de plată a ajutorului de statDocumentele necesare efectuării plăţii sunt:A. Documente generale emise sau validate de întreprindere sau de alte autorităţi publiceA1. Condiţii de conformitate
  Nr. crt.DocumentCondiţii de conformitate
  1Situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiatSituaţiile financiare anuale trebuie să conţină:- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - Formularul 10;- Contul de profit şi pierdere - Formularul 20;- Date informative - Formularul 30;- Situaţia activelor imobilizate - Formularul 40;- Dovada depunerii acestora la organele fiscale abilitate.
  2Certificat constatator emis de oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţului unde îşi are sediul întreprinderea- este prezentat în original sau eliberat sub semnătură electronică de serviciile online ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;- este eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de plată;- conţine cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, punctele de lucru şi activităţile autorizate.
  3
  Copia CI/paşaportului reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legalCopia CI/paşaportului valabilă la data depunerii cererii de plată
  4Confirmarea scrisă de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitoare la starea contului - cod IBAN 5070 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“Confirmarea scrisă/Extrasul de cont de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - activitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea, cu privire la deschiderea contului şi certificarea faptului că acest cont este activ
  5Opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de statMenţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
  A2. Ce informaţii trebuie să conţină opisul?Numerotarea paginilor este obligatorie şi se va face în ordine crescătoare, după constituirea întregului dosar de plată, pagina numărul 1 fiind prima filă a cererii de plată a ajutorului de stat. Se numerotează şi documentele emise de alte autorităţi ale statului, astfel încât toate documentele care constituie dosarul cererii de plată să fie înregistrate şi menţionate în opis.ATENŢIE!Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în prezentul ghid.
  B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de statB1. Cerere de plată a ajutorului de statInformaţiile se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ghid.ATENŢIE!Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea de plată a ajutorului de stat:– are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul formularului din anexa nr. 1 la prezentul ghid, este datată şi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;– conţine informaţii corelate cu informaţiile din acordul pentru finanţare, certificatul constatator, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.ATENŢIE!Pentru formatul letric: modelul cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).Pentru formatul online: modelul cererii de plată a ajutorului de stat se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).B2. Formularul de decontSe structurează şi se completează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ghid.ATENŢIE!Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, formularul de decont:– are toate rubricile completate cu datele solicitate şi respectă modelul formularului din anexa nr. 2 la prezentul ghid;– 
  este datat şi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  ATENŢIE!Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de decont conţine informaţii corelate cu: acordul pentru finanţare aprobat, facturi, extrase de cont, documente contabile.ATENŢIE!Pentru formatul letric: modelul Formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).Formularul de decont trebuie să prezinte informaţiile într-un format lizibil, astfel se poate trimite pe suport letric tip: A3, A2, A1.Pentru formatul online: modelul Formularului de decont se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).ATENŢIE!Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid şi documentele justificative se prezintă atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic scanat tip .pdf, în cazul în care întreprinderea transmite cererea de plată însoţită de documentele justificative, în format letric.Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid se transmite şi în format tip .excel pentru verificarea totalurilor valorii ajutorului solicitat la decontare de către societate.
  B3. Documentele prin care se demonstrează respectarea procedurii interne de achiziţie şi selecţie furnizoriActivele/Lucrările de construcţii eligibile achiziţionate de beneficiarul ajutorului de stat trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investiţii şi să respecte încadrarea în sumele prevăzute în acordul pentru finanţare.B3.1. Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie furnizoriÎntreprinderea trebuie să deţină sau să elaboreze, după caz, o procedură de atribuire aplicabilă inclusiv/exclusiv activelor/lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiţii, înainte de atribuirea contractelor.Procedura de atribuire a contractelor de achiziţionare a activelor/lucrărilor de construcţii aferente proiectului de investiţii trebuie să respecte principiile: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor, fapt care este asumat de reprezentantul legal în cadrul declaraţiilor pe propria răspundere de la pct. B3.3 din prezentul ghid.
  Nota privind procedura internă este o prezentare succintă a procedurii de achiziţie şi selecţie furnizori aplicabile activelor eligibile care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului. Documentul asumat de reprezentantul legal trebuie să conţină descrierea etapelor procesului de achiziţie, precum şi documentele care sunt utilizate în cadrul procedurii de achiziţie (de exemplu: cerere de oferte, oferte, documente finale de stabilire a câştigătorului, comunicări către participanţii la procesul de selecţie etc.).În cadrul notei trebuie să se precizeze numărul şi data procedurii în baza căreia a fost realizată selecţia.
  B3.2. Situaţia privind selecţia furnizorilor de activeSituaţia privind selecţia furnizorilor de active se va prezenta conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ghid şi va centraliza documentele privind selecţia furnizorilor, aşa cum sunt descrise în nota privind procedura internă. Documentul este semnat şi datat, fiind asumat prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal.ATENŢIE!Documentele menţionate în cadrul situaţiei privind selecţia furnizorilor de active se transmit pe suport memory stick, în format .pdf în cadrul cererii de plată.Documentele transmise sunt asumate de reprezentantul legal prin declaraţia pe propria răspundere conform căreia toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete şi toate documentele în copie sunt conforme cu originalul.B3.3. Declaraţii privind selecţia furnizorilor de active– Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care certifică faptul că achiziţionarea activelor s-a efectuat cu respectarea principiilor achiziţiei în condiţii de piaţă, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor, întocmită pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor– Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţilor agreaţi respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă.Declaraţia este transmisă doar în cazul în care achiziţia se realizează din cadrul grupului/terţului agreat şi prezintă cadrul legal (procedura internă de achiziţie/alte documente aferente achiziţiei), precum şi motivele care au stat la baza acestui tip de achiziţie (de exemplu: brevete, licenţe de fabricaţie tip secret comercial, incompatibilităţi de natură tehnică etc.).ATENŢIE!Declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal se întocmesc pentru fiecare cerere de plată depusă la Ministerul Finanţelor.
  B4. Documentele justificative privind achiziţia şi plata activelor corporalePentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate:B4.1. Activele corporale reprezintă:a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;ATENŢIE!În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază - subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii din Devizul obiectului, aşa cum este prezentat în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.Nu sunt eligibile:– achiziţia, modernizarea şi reabilitarea de construcţii;– costurile aferente chiriei care depăşesc valoarea de 22 lei/mp/lună.b)
  instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.ATENŢIE!Nu sunt eligibile:– achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule etc.;– cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor etc.
  B4.2. Închirierea construcţiilor reprezintă cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.ATENŢIE!Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii cu cel puţin 2 ani, şi trebuie să intre în vigoare la o dată ulterioară datei depunerii cererii de acord pentru finanţare.B4.3.
  Activele necorporale reprezintă active amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
  B4.4.1. Lucrări de construcţie
  Nr. crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente
  1Contracte de execuţie lucrări construcţii încheiate cu furnizorul desemnat în urma procesului de achiziţie- Contractele trebuie să asigure posibilitatea identificării construcţiilor eligibile ce fac obiectul proiectului de investiţii finanţat cu ajutor de stat.- În conţinutul acestora trebuie să se regăsească devizele pe fiecare obiect de construcţie aferent investiţiei şi valoarea defalcată pe cheltuieli eligibile şi neeligibile^3).- Se vor prezenta anexele relevante şi eventualele acte adiţionale la contracte, după caz.
  2Situaţii de lucrări- Situaţiile de lucrări pentru fiecare obiect de construcţie corespunzător devizului, cu defalcarea pe cheltuieli eligibile şi neeligibile, care prezintă număr şi dată. În cuprinsul lor se menţionează numărul şi data contractului de execuţie lucrări construcţii.- În cazul în care în cuprinsul situaţiilor de lucrări sunt incluse cheltuielile eligibile şi neeligibile, trebuie prezentată o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal în care sunt menţionate cheltuielile eligibile şi separat cheltuielile neeligibile. Valorile din situaţiile de lucrări exprimate în valută vor conţine o rubrică cu echivalentul în lei, corelat cu suma din factură.- Situaţiile de lucrări sunt semnate de întreprinderea beneficiară, executantul lucrărilor şi dirigintele de şantier.
  3Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat
  - Facturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.- Facturile trebuie să conţină:• numărul, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului şi semnătura furnizorului;• numărul şi data contractului în baza căruia s-a emis factura sau numărul şi data situaţiei de lucrări aferente, după caz.- În cazul în care în cuprinsul facturilor sunt incluse cheltuieli eligibile şi neeligibile, se întocmeşte o notă explicativă, asumată de reprezentantul legal, în care sunt prezentate distinct cheltuielile eligibile şi neeligibile, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora.
  4Extrase de cont- În extrasele de cont trebuie să se identifice şi să se marcheze numărul, data şi valoarea facturii eligibile. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăţilor de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat către furnizorul desemnat câştigător în cadrul procesului de selecţie a activelor.- În cazul în care suma achitată cuprinde mai multe facturi (eligibile şi neeligibile/sau doar sume eligibile) se va întocmi o notă justificativă privind achitarea facturilor pentru identificarea valorilor eligibile din factură/facturi, asumată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Nota va conţine un tabel centralizator în care se vor menţiona distinct numărul şi data fiecărei facturi, valoarea fiecărei facturi şi totalul plăţii, cu defalcarea plăţii eligibile, corelat cu valorile din extrasul de cont.- În cazul în care în cuprinsul documentelor de plată apar erori materiale se va întocmi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numărul şi data facturii eligibile corecte.
  5Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor în contul de mijloace fixe/imobilizări corporale în curs de execuţie, în lei.- În cuprinsul acestora se vor regăsi valoarea şi denumirea activului.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit şi avizate de directorul financiar.- Notele contabile pentru facturile emise în valută vor conţine şi cursul de referinţă, utilizat la înregistrarea acestora în contabilitate.
  6Fotografii ale construcţiilor corespunzătoare situaţiilor de lucrăriSe vor ataşa fotografii relevante în care să se identifice construcţia/construcţiile şi numărul/numerele de inventar aferente acestora.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepţia notelor explicative şi a declaraţiilor pe propria răspundere.
  ^3) În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază - subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii, conform deviz pe fiecare obiect de investiţie.
  B4.4.2. Închiriere construcţii
  Nr. crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente
  1Contracte de închiriere construcţii- În conţinutul acestora trebuie să se regăsească cel puţin următoarele elemente: obiectul contractului/obiectele contractului (dacă sunt mai multe), precum şi o defalcare pe obiect/obiecte eligibile (dacă sunt şi obiecte neeligibile închiriate), suprafaţa închiriată la obiectul eligibil, valoarea contractului/valoarea contractelor pentru fiecare obiect (după caz), cu defalcarea chiriilor eligibile, în cazul în care sunt şi chirii neeligibile.- Se vor prezenta, dacă este cazul, toate anexele relevante şi eventualele acte adiţionale la contracte.
  2Facturi aferente chiriilor pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat- Facturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.- Facturile trebuie să conţină:• numărul, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului şi semnătura furnizorului;• numărul şi data contractului în baza căruia s-a emis factura;• cursul valutar pentru facturile în valută;• valoarea chiriei, cu defalcarea valorii eligibile (dacă sunt şi chirii neeligibile facturate).
  3Extrase de cont- În extrasele de cont trebuie să se identifice şi să se marcheze numărul, data şi valoarea din factură. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăţilor de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat către furnizorul desemnat câştigător în cadrul procesului de selecţie a activelor.- În cazul în care suma achitată cuprinde mai multe facturi (eligibile şi neeligibile/sau doar eligibile) se va întocmi o notă explicativă privind achitarea facturilor, asumată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Nota va conţine un tabel centralizator în care se vor menţiona distinct numărul şi data fiecărei facturi, valoarea fiecărei facturi şi totalul plăţii acestora, corelat cu extrasul de cont.- În cazul în care în cuprinsul documentelor de plată apar erori materiale se va întocmi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numărul şi data facturii eligibile corecte.
  4Note contabile- Se prezintă notele contabile ale contului Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile privind înregistrarea cheltuielilor cu chiria, în lei.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit şi avizate de directorul financiar.În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul şi data facturii înregistrate şi valoarea acesteia.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepţia notelor explicative şi a declaraţiilor pe propria răspundere.
  B4.4.3. Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente
  Nr. crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente
  1Contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi în urma procesului de achiziţie- În conţinutul acestora trebuie să se regăsească denumirea activelor şi valoarea acestora (pentru fiecare activ).- Se vor prezenta, dacă este cazul, anexele relevante şi eventualele acte adiţionale la contracte/comenzi, din care să rezulte denumirea şi valoarea acestor active.- În cazul în care în conţinutul contractelor/comenzilor sunt menţionate mai multe tipuri de maşini, utilaje sau echipamente se vor prezenta distinct denumirea şi valoarea aferentă acestora (eligibile şi neeligibile).- În cazul în care în contracte sunt mai multe maşini, utilaje sau echipamente eligibile şi neeligibile se vor prezenta note explicative din care să rezulte activele eligibile.
  2Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat- Facturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.- Facturile trebuie să conţină:• numărul, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului şi semnătura furnizorului;• denumirea activului.- În cazul în care în cuprinsul facturilor nu sunt prezentate distinct cheltuielile eligibile şi neeligibile se întocmeşte o notă explicativă în care sunt prezentate aceste cheltuieli, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora.
  3Extrase de cont- În extrasele de cont trebuie să se identifice şi să se marcheze numărul, data şi valoarea facturii cu echipamente eligibile. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăţilor de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat către furnizorul desemnat câştigător în cadrul procesului de selecţie a activelor.
  - În cazul în care suma achitată cuprinde mai multe facturi (eligibile şi neeligibile/sau doar eligibile) se va întocmi o notă explicativă privind achitarea facturilor, asumată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Nota va conţine un tabel centralizator în care se vor menţiona distinct numărul şi data fiecărei facturi, valoarea fiecărei facturi şi totalul plăţii acestora, corelat cu extrasul de cont.- În cazul în care în cuprinsul documentelor de plată apar erori materiale se va întocmi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numărul şi data facturii eligibile corecte.
  4Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor în contul de mijloace fixe/imobilizări corporale în curs de execuţie, în lei.- În cuprinsul acestora se vor regăsi valoarea şi denumirea activului.- Notele contabile pentru activele achiziţionate în valută vor conţine explicit cursul de referinţă utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit şi avizate de directorul financiar.- În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul şi data facturii înregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia în valută şi în lei; toate aceste informaţii vor fi marcate.
  5Fotografii ale echipamentelor prezentate în formularul de decontSe vor ataşa fotografii în care să fie vizibil numărul de inventar atribuit fiecărui activ.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepţia notelor explicative şi a declaraţiilor pe propria răspundere.
  B5. Documentele justificative privind activele necorporale
  Nr. crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente
  1Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind achiziţia activelor necorporale de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorulDocumentul specifică faptul că activele necorporale sunt achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, respectiv întreprinderea beneficiară de ajutor de stat. Este datat şi semnat de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.
  2Contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi în urma procesului de achiziţie- În conţinutul acestora trebuie să se regăsească denumirea activelor şi valoarea acestora.- Se vor prezenta, dacă este cazul, anexele relevante şi eventualele acte adiţionale la contracte/comenzi din care să rezulte denumirea şi valoarea.- În cazul în care în conţinutul contractelor/comenzilor sunt menţionate mai multe tipuri de active necorporale se vor prezenta distinct denumirea şi valoarea aferentă acestora.
  3Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat- Facturile se prezintă în ordinea înregistrării în formularul de decont.- Facturile trebuie să conţină:• numărul, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului şi semnătura furnizorului;• denumirea activului necorporal.- În cazul în care în cuprinsul facturilor sunt prezentate cheltuieli eligibile şi neeligibile, acestea trebuie prezentate distinct, cu indicarea separată a TVA-ului aferent acestora.
  4Extrase de cont- În extrasele de cont trebuie să se identifice şi să se marcheze numărul, data şi valoarea facturii eligibile. Documentele trebuie să certifice efectuarea plăţilor de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat către furnizorul desemnat câştigător în cadrul procesului de selecţie a activelor.- În cazul în care suma achitată cuprinde mai multe facturi (eligibile şi neeligibile/sau doar eligibile) se va întocmi o notă explicativă privind achitarea facturilor, asumată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Nota va conţine un tabel centralizator în care se vor menţiona distinct numărul şi data fiecărei facturi, valoarea fiecărei facturi şi totalul plăţii acestora, corelat cu extrasul de cont.
  - În cazul în care în cuprinsul documentelor de plată apar erori materiale se va întocmi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numărul şi data facturii eligibile corecte.
  5Note contabile- Se prezintă notele contabile de înregistrare a activelor în contul de mijloace fixe/imobilizări necorporale în curs de execuţie, în lei.- În cuprinsul acestora se vor regăsi valoarea şi denumirea activului.- Notele contabile pentru activele achiziţionate în valută vor conţine explicit cursul de referinţă utilizat la înregistrarea activelor în contabilitate.- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a întocmit şi avizate de directorul financiar. În cuprinsul acestora se vor regăsi numărul şi data facturii înregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia în valută şi în lei; toate aceste informaţii vor fi marcate.
  Documentele se prezintă în copie, cu excepţia notelor explicative şi a declaraţiilor pe propria răspundere.
  DEFINIŢIETerţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:a) persoane fizice care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;b) persoane fizice care au calitatea de angajat al cumpărătorului;c) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;d) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.
  B6. Alte documente justificative
  Nr. crt.DocumentDocumentele justificative trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente
  1Declaraţie pe propria răspundere privind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat (anexa nr. 5 la prezentul ghid)- Declaraţia pe propria răspundere este datată şi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.- Se prezintă la fiecare cerere de plată, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid.
  2Notă privind îndeplinirea menţiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanţare- Nota prezintă gradul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în menţiunile speciale cuprinse în acordul pentru finanţare.- Se prezintă doar în cazul în care menţiunile speciale condiţionează plata ajutorului de stat.- Nota este semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, prezintă număr şi dată.
  3
  Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea cheltuielilor eligibile în conformitate cu acordul pentru finanţare (anexa nr. 4 la prezentul ghid)Declaraţia conţine informaţii privind valoarea cheltuielilor eligibile^4) realizate de întreprindere până la data de 31 decembrie a ultimului an menţionat în acordul pentru finanţare. În cuprinsul documentului se precizează faptul că pentru cheltuielile eligibile realizate în cadrul proiectului de investiţii această cerere de plată este ultima.ATENŢIE!Întreprinderea nu mai poate solicita ajutor de stat după depunerea ultimei cereri de plată, iar sumele neutilizate din acordul pentru finanţare se vor storna.
  4Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copieRegistrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs - extras, doar pentru activele eligibile, va fi actualizat la fiecare cerere de plată depusă.La fiecare cerere de plată se vor adăuga activele cuprinse în cererea de plată curentă, dar şi activele pentru care s-a plătit ajutor de stat în cererea de plată anterioară/cererile de plată anterioare.Astfel, la data ultimei cereri de plată, Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs - extras trebuie să conţină toate activele eligibile solicitate la plată în cadrul tuturor cererilor de plată depuse, active aferente proiectului de investiţii pentru care întreprinderea a primit acord pentru finanţare.Activele eligibile: casate, cedate, înlocuite, subînchiriate se vor menţiona în cadrul declaraţiei din anexa nr. 5 la prezentul ghid.
  5Alte documente relevanteOrice alte documente în vederea clarificării unor aspecte specifice aferente cererii de plată a ajutorului de stat, după caz.
  Documentele sunt semnate de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, cu excepţia documentelor emise de alte autorităţi, care se prezintă în copie.
  ^4) Se va avea în vedere exemplul din atenţionarea de la cap. I pct. 1 lit. b).ATENŢIE!Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere trebuie prezentate în limba română.În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.ATENŢIE!În cazul în care în contract/comandă, respectiv factură/extras de cont se regăsesc mai multe active (atât active eligibile, cât şi active eligibile şi neeligibile) se vor prezenta note explicative asumate de reprezentantul legal al societăţii care vor certifica delimitarea cheltuielilor eligibile de cele neeligibile.
  ATENŢIE!În cazul în care în contract/comandă este constituită garanţie de bună execuţie şi este evidenţiată separat în factură/extras de cont, aceasta este considerată cheltuială neeligibilă până la momentul în care este executată conform prevederilor contractuale^5).^5) A se avea în vedere perioada de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Întreprinderea poate solicita garanţia de bună execuţie asociată doar cheltuielilor eligibile.ATENŢIE!Ministerul Finanţelor are dreptul de a solicita întreprinderii orice alte documente justificative în vederea soluţionării cererii de plată a ajutorului de stat.
  1.4. Termenele de evaluare a cererii de plată şi a documentelor justificativeMinisterul Finanţelor verifică cererea de plată a ajutorului de stat în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor.În situaţia în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor solicită prin adresă documente şi informaţii suplimentare.Întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor documentele de clarificări în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise sau nu respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, Ministerul Finanţelor returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia.ATENŢIE!În vederea calculării termenului de 15 zile lucrătoare pentru returnarea cererii de plată sunt necesare următoarele precizări:1. Situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise:Atunci când solicitarea este returnată la Ministerul Finanţelor de către poştă:– 
  se contactează întreprinderea şi se retransmite solicitarea la aceeaşi adresă/o nouă adresă comunicată de reprezentantul legal al întreprinderii pe e-mail.Dacă solicitarea este returnată a doua oară, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei;
  – în cazul în care întreprinderea nu poate fi contactată, întreaga documentaţie aferentă cererii de plată se returnează la adresa menţionată în cerere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data returului poştei.
  2. Situaţia în care întreprinderea nu respectă termenul de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării pentru transmiterea documentelor de clarificări:Atunci când răspunsul la solicitare nu este transmis de întreprindere în cele 30 de zile lucrătoare de la data la care societatea semnează confirmarea de primire (A.R.), întreaga documentaţie se returnează la adresa menţionată în cererea de plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data împlinirii celor 30 de zile lucrătoare.
  1.5. Solicitarea certificatelor de atestare fiscală şi verificarea la faţa locului a investiţiei După analiza tuturor documentelor, Ministerul Finanţelor transmite o adresă către întreprindere prin care:a) solicită certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat;ATENŢIE!Plata ajutorului de stat se face doar dacă întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. În acest sens întreprinderea transmite:– certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;– certificatele de atestare fiscală pentru bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator transmis împreună cu cererea de plată.Documentele se vor prezenta în original sau în copie legalizată.b) informează întreprinderea cu privire la perioada efectuării verificării.Verificarea are loc la locaţia/locaţiile^6) realizării investiţiei şi, după caz, la sediul social al întreprinderii.^6) În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.Întreprinderea este obligată să desemneze, printr-o adresă transmisă prin fax/e-mail, persoanele care însoţesc reprezentanţii Ministerului Finanţelor la faţa locului, furnizând datele de contact ale acestora.Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerul Finanţelor, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Întreprinderea este obligată să pună la dispoziţia reprezentanţilor Ministerului Finanţelor documentele solicitate, astfel:• Registrul mijloacelor fixe şi/sau al imobilizărilor în curs, extras al activelor eligibile, în copie;• orice alt document justificativ care condiţionează soluţionarea cererii de plată a ajutorului de stat;• certificatele de atestare fiscală pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat, care se pot prelua de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor, în cadrul verificării la faţa locului, sau se pot transmite de către întreprindere la Ministerul Finanţelor.ATENŢIE!Activele corporale şi necorporale care fac obiectul decontării cu ajutor de stat trebuie să existe fizic la locaţia/locaţiile^6) realizării investiţiei.
  În cazul în care la faţa locului nu se pot identifica fizic activele eligibile (cu număr de inventar), în locaţia/locaţiile^6) realizării investiţiei, acestea nu se vor deconta cu ajutor de stat.Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate parţial sau în totalitate de întreprindere, conform contractelor/comenzilor încheiate.În urma verificării la faţa locului reprezentanţii Ministerului Finanţelor întocmesc nota de constatare unilaterală, în două exemplare, din care un exemplar se transmite întreprinderii.
  2. Soluţionarea cererii de plată a ajutorului de statÎn cazul în care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă, reprezentanţii Ministerului Finanţelor întocmesc raportul de plată, document intern prin care se propune decontarea ajutorului de stat aferent cererii de plată.Cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă atunci când:– respectă cerinţele din punctul de vedere al conformităţii şi al condiţiilor în baza cărora a fost emis acordul pentru finanţare;– întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;– 
  s-a realizat verificarea la faţa locului a existenţei activelor aferente cheltuielilor eligibile;
  – documentele menţionate în situaţia privind selecţia furnizorilor de active cuprinse în cererea de plată (anexa nr. 3 la prezentul ghid) sunt conforme.
  3. Care este termenul de efectuare a plăţii ajutorului de stat?Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentului ghid şi a fost efectuată verificarea la faţa locului a activelor eligibile.ATENŢIE!Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“. În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor în vederea restituirii acesteia.Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 1la ghid
  Data înregistrării ............................(Se menţionează data înregistrării din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)Numărul înregistrării .....................(Se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii.)CEREREde plată a ajutorului de statSubscrisa, ................................ (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), având calitatea de ....................... („administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“ în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare), identificat/identificată cu cod numeric personal/număr de identificare fiscală .............., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .............. (Valoarea se preia din formularul de decont.), în baza Acordului pentru finanţare nr. ........ din data de .................. (Informaţiile se preiau din căsuţa din partea dreapta sus a documentului emis de Ministerul Finanţelor.) şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea de ............... .................. . (Se calculează prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în acordul pentru finanţare aprobat.), conform acordului pentru finanţare.I. Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ..............................................(Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare.“)Data înregistrării întreprinderii: ......................................(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...............(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)Codul de identificare fiscală: .........................(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)Adresa sediului: ..................................(judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“),Adresa/Adresele^1 realizării investiţiei (sediu sau punctele de lucru): ..................(judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“ sau „Sedii secundare/puncte de lucru“)
  ^1 Se completează în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
  Telefon: ..................... Fax: .................. E-mail: ........................(Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Informaţii de identificare“.)Obiect principal de activitate (cod CAEN):(Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Activitatea principală“.)Obiect^2 secundar de activitate pentru care se acordă finanţare (cod CAEN):(Informaţiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de la poziţia „Activităţi la sediu“ în cadrul locaţiei realizării investiţiei.)^2 Se completează în cazul în care ajutorul de stat s-a obţinut pentru o activitate secundară.Cod IBAN: ................., deschis la Trezoreria ..................(Informaţia se preia din înştiinţarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - activitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea.).
  II. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ................................ (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ........., eliberat de .................... la data de ......................, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ................ nr. ........., bl. ........, sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ................. (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................ (Denumirea întreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului.), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:– nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;– nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  – nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;DEFINIŢIEProiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.– nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;– activele există fizic în locaţia/locaţiile^3 realizării investiţiei.^3 În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.ATENŢIE!Datele privind starea societăţii (dizolvare, lichidare, insolvenţă) se regăsesc la poziţia „Fapte aflate sub incidenţa art. 21 lit. e)-h) din Legea nr. 26/1990“ din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.Celelalte date privind eligibilitatea societăţii se declară pe propria răspundere de către reprezentantul legal, având în vedere faptul că falsul în înscrisuri/declaraţii este o infracţiune prevăzută de art. 326 din Codul penal.Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să susţină afirmaţiile reprezentantului legal.
  Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.Numele: .......................................(Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)
  Funcţia: ..............(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei „Împuterniciri notariale“, în original)Semnătura: ...............................(Cererea este semnată de reprezentantul legal.)Data semnării: ..........................(Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele menţionate în ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor.
  Anexa nr. 2la ghidÎntreprinderea: ...........FORMULAR DE DECONT*)*) Atenţie! În cazul în care proiectul de investiţii se realizează în mai multe locaţii, întreprinderea prezintă formularul de decont pentru fiecare locaţie.
  Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.Numele: ....................(Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)
  Funcţia: ..............(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei „Împuterniciri notariale“, în original.)Semnătura: ..................(Cererea este semnată de reprezentantul legal.)Data semnării: ...............(Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)Formularul de decont cuprinde 25 de coloane şi modul de completare are în vedere următoarele:– coloana 1 - Codul potrivit încadrării în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare) - se completează cu codul de clasificare atribuit la încadrarea activului în mijloace fixe sau codul estimat în cazul activelor în categoria imobilizărilor în curs;– coloana 2 - Activitatea: construcţii/instalaţii/active necorporale - se completează denumirea corespunzătoare tipului de cheltuieli din acord la care este încadrat activul eligibil;– coloana 3 - Nr. de inventar - se completează cu nr. de inventar aşa cum este menţionat în registrul-inventar al mijloacelor fixe/imobilizărilor în curs;– coloana 4 - Denumirea activului din factură - se completează denumirea aşa cum se regăseşte în factură;– coloanele 5-9 - Factura de achiziţie - se completează cu datele din facturi referitoare la denumirea furnizorului, nr./data facturii, valoarea cu/fără TVA;– coloanele 10 şi 11 - se completează cu datele din factură doar pentru valoarea activului eligibil, în cazul în care sunt mai multe active eligibile şi neeligibile sau activul are şi cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.). Dacă se achită mai puţin decât valoarea facturată, urmând a se plăti ulterior, se va considera eligibilă suma efectiv achitată;– coloana 12 - Extras de cont - se completează cu nr. şi data documentului extras de cont;– coloanele 13 şi 14 - Valoarea plătită - se completează cu valoarea plătită a facturii conform extrasului de cont;– coloanele 15 şi 16 - Valoarea plătită, din care eligibilă - se completează cu valoarea plătită doar partea eligibilă din total sumă achitată potrivit extrasului de cont (care cuprinde suma eligibilă şi neeligibilă);– coloana 17 - Valuta utilizată - se completează cu denumirea monedei;– coloana 18 - Cursul valutar - se completează doar pentru facturile în valută, cursul de schimb valutar utilizat la înregistrarea în evidenţa contabilă în lei;
  – coloanele 19 şi 20 - Valoarea înregistrată în contabilitate - se completează valoarea activului înregistrat în contabilitate (fără TVA) în valută (în cazul în care activul a fost achiziţionat în valută) şi în lei, potrivit notelor contabile;– coloanele 21 şi 22 - Valoarea înregistrată în contabilitate, din care eligibilă pentru care se solicită finanţare - se completează cu valoarea eligibilă aferentă activului/chiriei pentru care se solicită finanţare.Dacă valoarea achitată este mai mică decât valoarea facturată, urmând a se plăti ulterior diferenţa, se va considera valoarea eligibilă suma efectiv achitată, urmând ca ulterior să se solicite diferenţa în momentul achitării acesteia.Dacă în valoarea activului (înregistrată în contabilitate) există şi cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.) atunci valoarea eligibilă va exclude valorile acestor cheltuieli/componente neeligibile;– coloana 23 - Intensitatea conform acordului pentru finanţare - se completează cu valoarea obţinută prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute în acordul pentru finanţare aprobat (intensitatea aprobată conform acordului);– coloana 24 - Ajutor de stat solicitat - se completează cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plată, respectiv cel obţinut prin aplicarea intensităţii la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită plata ajutorului de stat;– coloana 25 - Observaţii - se completează cu informaţii suplimentare pentru clarificarea unor aspecte din cadrul documentelor/procedurilor derulate de societatea beneficiară, după caz.
  Anexa nr. 3la ghidDenumirea societăţii: ....................Denumirea proiectului de investiţii: ....................SITUAŢIAprivind selecţia furnizorilor de active cuprinse în Cererea de plată a ajutorului de stat nr. ....Declaraţie pe propria răspundere privind achiziţia în condiţii de piaţă ....................Declaraţie/Declaraţii pe propria răspundere a/ale reprezentantului legal că achiziţia activelor din cadrul grupului/terţului agreat respectă principiile achiziţiei în condiţii de piaţă .....................Nota privind procedura internă de achiziţie şi selecţie a furnizorilor de active ....................
  Poziţie/CodDenumirea activului achiziţionatMetoda de atribuire a contractului/comenzii*)Invitaţii de participare/Cereri de ofertăOferte de participareDocumentul final de stabilire a furnizorului selectat (nr./data)Furnizorul selectatComunicarea către ofertanţi a ofertei câştigătoareContract/
  Comandă (nr./data)
  Observaţii
  Nr./dataSocietateaNr./dataSocietateaDenumire activ
  ......................................................................................................
  .......................................
  ....................................
  ...............................................................
  *) Exemplu: selecţie de oferte, licitaţie deschisă etc.Subsemnatul/Subsemnata, ............................... (Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificată cu actul de identitate seria ................. nr. ................, eliberat de ................... la data de ...................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ............... (Informaţiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .................. (Denumirea întreprinderii se preia din Certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului.), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.ATENŢIE!Toate documentele trebuie să existe la sediul societăţii, în formă completă şi corectă.Numele: ...............(Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)Funcţia: ..................(„administrator“ - se preia din Certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei „Împuterniciri notariale“, în original.)Semnătura: ...................(Cererea este semnată de reprezentantul legal.)Data semnării: ...............(Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)
  Anexa nr. 4la ghidDenumirea societăţii: ......................................................Denumirea proiectului de investiţii: ......................................................
  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind realizarea cheltuielilor eligibile în conformitate cu acordul pentru finanţareSubsemnatul/Subsemnata, ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria. ........... nr. ........, eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ........... nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........, sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al ............., declar pe propria răspundere următoarele:– întreprinderea a realizat până la data de......... (Data nu trebuie să depăşească 31 decembrie a ultimului an prevăzut în acordul pentru finanţare.) cheltuieli eligibile în valoare de ....... lei;– prezenta cerere de plată este ultima solicitare de ajutor de stat potrivit Acordului pentru finanţare nr. .., în cadrul proiectului de investiţii .......................................... (Se menţionează denumirea proiectului de investiţii.).Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.Numele: ..................(Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)Funcţia: ..................(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei „Împuterniciri notariale“, în original.)Semnătura: ..................(Cererea este semnată de reprezentantul legal.)Data semnării: ..................(Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)
  Anexa nr. 5la ghidDenumirea societăţii: ......................................................Denumirea proiectului de investiţii: ......................................................DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat la Cererea nr. ............Subsemnatul/Subsemnata, ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ........, eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ........... nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........, sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că:1. activele pentru care se solicită plata ajutorului de stat în prezenta cerere de plată:[] sunt noi;[] sunt exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară, în locaţia/locaţiile^1) investiţiei: ............................................,^1) În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.[] fac parte din fluxul tehnologic aferent proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor;[] sunt utilizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului de investiţii, aprobat de Ministerul Finanţelor;2. activele decontate la cererile anterioare:[] nu sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate;[] sunt înlocuite, casate, cedate, subînchiriate următoarele active:– ...........................
  Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicării art. 326 „Falsul în declaraţii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că toate documentele şi informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul document sunt exacte şi complete.Numele: ..................(Numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate.)Funcţia: ..................(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la poziţia „Persoane împuternicite“ - sau „împuternicit“, în cazul în care o altă persoană este delegată pentru întocmirea documentaţiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, prin ataşarea la dosarul cererii de plată a unei „Împuterniciri notariale“, în original.)Semnătura: ..................(Cererea este semnată de reprezentantul legal.)Data semnării: ..................(Data semnării este data la care reprezentantul legal semnează cererea.)