Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE-CADRU din 28 februarie 2023de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 martie 2023Data intrării în vigoare 08-03-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.750 din 28 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 8 martie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta metodologie-cadru reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor la acest tip de activităţi.Articolul 2În sensul prezentei metodologii-cadru, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) activitate de evaluare a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor prin intermediul TIC - formă de organizare a procesului de evaluare realizat în mediul virtual, alternativă a evaluării elevilor în mod clasic, dar care nu exclude prezenţa fizică a elevilor în sala de curs;b) alfabetizare digitală - deţinerea de competenţe digitale care presupune stăpânirea TIC, ca instrument de comunicare, învăţare şi cunoaştere, utilizarea facilă a calculatorului pentru a obţine, a evalua, a stoca, a produce, a prezenta, a schimba informaţii şi pentru a participa prin intermediul internetului la rezolvarea unor sarcini de lucru;c) bancă de itemi - colecţie de itemi organizaţi după o anumită structură şi clasificaţi după criterii clar stabilite, din care aceştia pot fi aleşi cu scopul de a elabora teste;d) cadrul didactic şi elevul - participanţi la activităţile de evaluare a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor prin intermediul TIC;
  e) competenţă - ansamblu structurat de cunoştinţe, atitudini şi deprinderi dobândite prin învăţare, cu ajutorul căruia se pot identifica şi rezolva, în contexte diverse, probleme caracteristice unui anumit domeniu;f) competenţe digitale - categorie a competenţelor-cheie care include, pentru elevi, competenţele de utilizare sigură, critică şi creativă a TIC, ca instrument de comunicare online/virtuală, de învăţare online/virtuală (individuală şi colaborativă), de informare şi cunoaştere;g) competenţe informaţionale - ansamblu structurat de cunoştinţe, atitudini şi deprinderi legate de căutarea informaţiilor corecte, de certă actualitate ştiinţifică, identificarea şi evaluarea sursei informaţiilor, selecţionarea informaţiilor relevante, organizarea, articularea şi prezentarea informaţiilor într-un mod coerent şi convingător, precum şi utilizarea informaţiilor într-un mod etic, responsabil şi creativ;h) criteriu - normă conform căreia o probă poate fi apreciată sau evaluată; descrierea unei performanţe;i) educaţie digitală - tip de educaţie care vizează, predominant, înţelegerea TIC, raportarea critică la informaţii, din perspectiva eticii, protecţiei şi confidenţialităţii datelor, durabilităţii mediului, fără a se limita la acestea, precum şi formarea competenţelor informaţionale şi digitale;j) feedback - informaţiile furnizate elevilor în demersurile evaluative, cu repercusiuni asupra predării şi învăţării; în raport cu modul de integrare a acţiunilor evaluative în procesul didactic se disting două tipuri de feedback: formativ şi sumativ;k) feedbackul formativ apare în cadrul evaluărilor formative, furnizând elevului informaţii despre progresul şcolar sau despre deficienţele înregistrate în procesul de învăţare, permiţând proiectarea unor parcursuri de învăţare diferenţiate care favorizează creşterea motivaţiei intrinseci pentru activitatea de tip şcolar;
  l) feedbackul sumativ nu are efecte directe asupra proceselor de predare şi învăţare anterior parcurse, întrucât nu mai există posibilitatea revenirii asupra acestora, ci asupra atitudinilor şi motivaţiei elevilor privind angajarea într-un nou program educaţional;m) evaluarea educaţională - proces de colectare sistematică, orientată de competenţele de evaluat şi de scopul tipului de evaluare administrat, a datelor specifice privind evoluţia şi/sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare de tip feedback;n) evaluarea rezultatelor şcolare - aprecierea performanţelor elevilor din perspectiva cognitivă, atitudinală şi a deprinderilor dobândite;o) GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);p) instrument de evaluare - parte integrantă a metodei de evaluare care concretizează, la nivel de produs, opţiunea metodologică a profesorului pentru testarea performanţelor elevilor într-o situaţie educaţională bine definită;q) item - sarcina de lucru, formatul acesteia şi răspunsul aşteptat;r)
  mediu virtual - ansamblul de mijloace educaţionale digitale (TIC) care asigură desfăşurarea procesului de evaluare prin intermediul unor platforme digitale educaţionale, unor resurse educaţionale deschise (RED) şi diferitelor aplicaţii TIC;
  s) metoda de evaluare - ansamblu de operaţii/etape de urmat pentru realizarea evaluării, utilizând un instrument de evaluare adecvat;t) nivel de performanţă - grad de reuşită şcolară individuală;u) nivel de competenţă - grad de formare/dezvoltare a competenţelor evaluate prin intermediul diferitelor probe de evaluare;v) notare analitică - tip de notare care presupune acordarea de puncte (note/calificative/scoruri) separate pentru fiecare dintre elementele răspunsului;w) notare holistică - tip de notare care vizează aprecierea răspunsului în totalitatea sa şi încadrarea acestuia într-o categorie prestabilită;x) pedagogie digitală - ramură modernă a pedagogiei, de tip interdisciplinar, care studiază procesele şi activităţile educaţionale realizate cu ajutorul tehnologiilor asistate de calculator; obiectul de studiu al pedagogiei digitale îl constituie educaţia digitală;
  y) probă de evaluare - instrument de evaluare administrat şi gestionat de cadrul didactic;z) standarde - set de afirmaţii măsurabile care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui să ştie şi să poată face elevul, din perspectiva competenţelor specifice, pentru fiecare disciplină, în cadrul fiecărei etape de formare/dezvoltare a competenţelor generale;aa) test normativ - tip de test pentru care rezultatele înregistrate sunt evaluate în raport cu cele ale unui grup de referinţă, fără a se raporta la un singur criteriu prestabilit;bb) test standardizat - tip de test format din itemi, de tipuri diferite, selectaţi dintr-o bancă de itemi.
  Capitolul II Principii generale ce stau la baza realizării procesului de evaluare. Aspecte privind securitatea în mediul educaţional virtual şi gestionarea datelor cu caracter personal
  Articolul 3Principiile care guvernează procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor sunt:a) claritate şi transparenţă - criteriile şi aşteptările probei de evaluare sunt formulate explicit şi cunoscute de toţi elevii, astfel încât să poată înţelege sarcina de lucru pentru a-şi asigura performanţa;b) validitate - evaluarea măsoară ceea ce intenţionează prin competenţele de evaluat, iar rezultatele pot fi utilizate în formularea feedbackului;c) diversitate - existenţa unei varietăţi de forme şi metode de evaluare care pot fi adecvate scopului procesului de evaluare;d) flexibilitate - adaptarea probelor de evaluare specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, respectiv nivelului de dezvoltare intelectuală a elevilor;e) fiabilitate - existenţa de instrumente şi metode de evaluare de încredere care produc rezultate comparabile şi precise de fiecare dată când sunt utilizate;f) accesibilitate - existenţa de instrumente şi metode de evaluare accesibile tuturor părţilor interesate, inclusiv elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar şi părinţilor;
  g) implicare - elevii sunt parte activă a procesului de evaluare, atât în timpul administrării probei, cât şi prin formularea de sugestii aduse procesului de evaluare;h) ritmicitate - proces continuu care permite monitorizarea evoluţiei elevilor şi ajustarea procesului de predare-învăţare-evaluare în funcţie de rezultate;i) obiectivitate - imparţialitatea procesului de evaluare prin respectarea strictă a baremului de evaluare şi de notare, respectiv a criteriilor de evaluare;j) relevanţă - evaluarea se realizează prin intermediul unor cunoştinţe fundamentale, specifice disciplinelor/modulelor de pregătire profesională, şi vizează formarea/dezvoltarea competenţelor aşteptate (profilul de formare al absolventului);k) echitate - asigurarea realizării procesului de evaluare fără discriminare şi cu respectarea egalităţii de şanse;l) securitate şi confidenţialitate - în procesul de evaluare în mediul online se asigură securitatea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal şi se asigură măsurile de securitate şi de protecţie a sănătăţii elevilor.
  Articolul 4(1) Asigurarea securităţii procesului de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se realizează conform directivelor Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale privind securitatea cibernetică şi prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor GDPR.(3) În vederea aplicării prezentei metodologii-cadru, Ministerul Educaţiei va dezvolta o platformă educaţională dedicată procesului de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, denumită în continuare platforma. Aceasta va respecta măsurile de securitate şi de protecţie a sănătăţii elevilor.(4) În vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine, unitatea de învăţământ realizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale cadrelor didactice şi ale elevilor participanţi la procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurat prin intermediul TIC.(5) Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea GDPR sunt:a) numele şi prenumele elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează platforma;
  b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin utilizarea platformei;d) rezultatele evaluării;e) datele de conectare la platformă: nume de utilizator şi parolă de acces.
  (6) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării platformei dedicate procesului de evaluare, se interzice înregistrarea activităţilor.(7) Prin excepţie de la alin. (6), înregistrarea activităţilor se poate realiza în scopuri de cercetare ştiinţifică, doar în condiţiile în care acest lucru este necesar şi fără a încălca drepturile utilizatorilor conform prevederilor GDPR. În acest caz va fi necesar consimţământul expres al persoanei sau persoanelor vizate.
  (8) Prevederile prezentei metodologii-cadru se aplică exclusiv pentru procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurat exclusiv prin intermediul TIC.
  Articolul 5(1) Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a institui o serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea datelor cu caracter personal, care să vizeze:a) securitatea în mediul online;b) asigurarea confidenţialităţii datelor;c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
  e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.
  (2) Conducerea unităţii de învăţământ ia măsuri cu privire la furnizarea informaţiilor prevăzute în GDPR: identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate.(3) Prin măsurile dispuse, unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada păstrării în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (5).
  Articolul 6Participanţii la activităţile specifice procesului de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor au următoarele obligaţii:a) de a răspunde pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea platformei;
  b) de a utiliza platforma doar în conformitate cu prevederile legale;c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii care conţin date cu caracter personal în alt mod, care excedează scopului prelucrării acestor date.
  Articolul 7(1) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (5) sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor sau de cercetare ştiinţifică a acestora.(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ în afara scopului prevăzut la alin. (1) constituie o încălcare a prevederilor legale.
  Capitolul III Roluri specifice ale factorilor implicaţi în procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilorArticolul 8Ministerul Educaţiei (ME) are următoarele atribuţii:a) coordonează şi monitorizează, prin inspectoratele şcolare, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, în învăţământul preuniversitar;b) întreprinde măsuri, în colaborare cu instituţiile statului din administraţia centrală şi locală, pentru facilitarea accesului elevilor la tehnologie şi îmbunătăţirea ratei de penetrare a internetului;c) valorifică şi dezvoltă banca de itemi şi website-ul dedicat subiectelor evaluărilor, examenelor şi competiţiilor şcolare naţionale, precum şi resurselor educaţionale deschise, realizate prin proiecte naţionale cu finanţare externă, necesare activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC;d) sprijină dezvoltarea unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea îmbunătăţirii prestaţiei acestora cu privire la desfăşurarea activităţilor de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, în cadrul domeniului tematic Competenţe TIC/digitale;e)
  întreprinde măsurile necesare pentru dezvoltarea unei platforme de evaluare securizate, prin care să se asigure evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, prin accesarea în acest scop şi a finanţărilor externe.
  Articolul 9Inspectoratele şcolare au următoarele atribuţii:a) coordonează, prin inspectorii şcolari, activitatea de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC, realizată la nivelul unităţilor de învăţământ;b) sprijină unităţile de învăţământ din subordine în desfăşurarea activităţilor-suport pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurat prin intermediul TIC, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate;c) identifică soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfăşurării activităţii de evaluare în unităţile de învăţământ din subordine;d) acordă asistenţă cadrelor didactice în utilizarea platformei dedicate procesului de evaluare prin informaticieni şi inspectori şcolari;
  e) asigură suport şi consiliere cadrelor didactice prin intermediul caselor corpului didactic (CCD), în contextul organizării unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă dedicate evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, oferind totodată suport şi consiliere prin programe sau sesiuni de instruire.
  Articolul 10Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:a) informează elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au participanţii la activităţile specifice de evaluare în mediul online;b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC, şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale, respectiv de resurse umane;c) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC de către cadrele didactice şi elevii din unitatea de învăţământ;d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare TIC;e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace;g) sprijină cadrele didactice şi elevii în crearea de conturi pentru accesul la platforma dedicată procesului de evaluare;h) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, desfăşurată prin intermediul TIC, pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);i) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;j) încurajează şi susţine participarea cadrelor didactice la programe pentru dezvoltarea profesională continuă în vederea dobândirii sau, după caz, a îmbunătăţirii competenţelor privind evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  Articolul 11Cadrele didactice din unitatea de învăţământ au următoarele atribuţii:a) utilizează platforma pentru proiectarea/realizarea de instrumente de evaluare proprii disciplinei/modulului de pregătire profesională sau interdisciplinare, adaptate specificului elevilor la care predau din perspectiva respectării principiilor care guvernează procesul de evaluare a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor prin intermediul TIC şi a scopului evaluării educaţionale în mediul virtual;b) administrează la clasă şi/sau în cadrul altor activităţi desfăşurate instrumentele de evaluare din platformă;c) diseminează, ca exemple de bună practică, informaţiile/abilităţile dezvoltate prin participarea la programele pentru dezvoltarea profesională continuă dedicate evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, aplicaţii de diferite tipuri în mediul online, sesiuni de învăţare pe alte platforme educaţionale care pot sprijini evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;e) oferă consiliere elevilor pentru participarea acestora la activităţile de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;
  f) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  Articolul 12Cadrele didactice din unitatea de învăţământ au următoarele obligaţii:a) participă la programe de instruire/formare, inclusiv la programe pentru abilitare funcţională;b) informează elevii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au participanţii la activităţile specifice de evaluare în mediul online;c) coordonează activitatea elevilor şi colaborează cu alte cadre didactice în vederea asigurării ritmicităţii activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;d) asigură confidenţialitatea datelor de conectare la platformă, cu obligativitatea de a nu transmite către terţi informaţii sau înregistrări ale activităţii elevilor proprii, cu excepţia părinţilor acestora sau în condiţiile art. 4 alin. (7);
  e) respectă prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, conform GDPR.
  Articolul 13Elevii au următoarele responsabilităţi:a) participă la activităţile de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, stabilite de cadrele didactice;b) respectă termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activităţii;c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de predare-învăţare-evaluare;d)
  asigură confidenţialitatea datelor de conectare la platformă;
  e) se conformează prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform GDPR, precum şi ale art. 4 alin. (4) şi nu înregistrează activitatea de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  Articolul 14Părinţii au următoarele responsabilităţi:a) menţin comunicarea cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ pentru a obţine informaţii referitoare la evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;b) transmit, după caz, cadrelor didactice din unitatea de învăţământ feedback referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  Articolul 15În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, unitatea de învăţământ parcurge următoarele etape de implementare a activităţilor specifice:a) asigurarea capacităţii de a desfăşura activitatea specifică de evaluare a elevilor în mediul online în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate;b) identificarea de soluţii de optimizare, în colaborare cu inspectoratele şcolare, alte autorităţi, organizaţii şi parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfăşurării activităţilor de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor;c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice şi a elevilor cu platforma;d) valorificarea rezultatelor obţinute prin monitorizare şi feedback pentru îmbunătăţirea activităţilor de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  Capitolul IV Aspecte metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilorArticolul 16(1) În proiectarea şi organizarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se respectă prevederile programelor şcolare în vigoare.(2) În proiectarea şi organizarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se vor avea în vedere:a) alfabetizarea digitală a elevilor;b) formarea/dezvoltarea la elevi a competenţelor informaţionale;c) familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele pedagogiei digitale;d) dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice;
  e) crearea unor comunităţi de învăţare la nivelul elevilor şi la nivelul cadrelor didactice.
  (3) Activităţile de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor pot viza aspecte privind educaţia remedială, pregătirea elevilor pentru susţinerea evaluărilor, examenelor şi competiţiilor naţionale, precum şi pregătirea elevilor capabili de performanţe înalte.
  Articolul 17(1) Cadrele didactice pot elabora şi utiliza în evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor şi alte metode de evaluare online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, în afara celor existente pe platformă, în conformitate cu programa şcolară în vigoare.(2) Pornind de la itemii/testele existenţi/existente pe platformă, cadrele didactice pot îmbunătăţi pregătirea elevilor elaborând şi alţi/alte itemi/teste pentru a stabili nivelul real al pregătirii fiecărui elev.(3) În funcţie de specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională, cadrele didactice pot adapta itemii/testele existenţi/existente pe platformă nevoilor punctuale de verificare a formării/dezvoltării competenţelor specifice ale propriilor elevi, respectiv pot concepe itemi/teste noi al căror conţinut este focalizat pe acele elemente din materie care necesită repetare/retenţie/exerciţiu.Articolul 18(1) În organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, cadrele didactice verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi şi se focalizează pe reacţia de răspuns dată elevilor, pe sprijinire în învăţare, pe aprecierea (în evaluare) activităţilor realizate de elevi în mediul online, în raport cu progresul şi potenţialul fiecărui elev.(2) În procesul evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se recomandă şi utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea şi interevaluarea.(3) În evaluarea performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al acestora şi gradul de dificultate a instrumentelor de evaluare.(4) În cadrul evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, cadrele didactice pot utiliza notarea analitică şi notarea holistică, în vederea analizării progresului educaţional al elevilor.
  Capitolul V Utilizarea evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilorArticolul 19Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, precum şi orientarea şi optimizarea învăţării.Articolul 20(1) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se poate realiza pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională.(2) Evaluarea în mediul online se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza construirii planurilor individuale de învăţare, după caz.
  Articolul 21(1) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor vizează, în funcţie de momentul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, precum şi în funcţie de scopul urmărit:a) evaluare iniţială/predictivă/diagnostică, care se realizează la începutul unui ciclu de învăţământ sau program de instruire în scopul stabilirii nivelului de performanţă/competenţă al elevilor; prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi/deprinderi şi atitudini, în vederea formării competenţelor propuse pentru nivelul respectiv de învăţământ; informaţiile obţinute în urma realizării acestei evaluări sprijină planificarea activităţilor viitoare ale cadrului didactic din perspectiva adecvării acestora la posibilităţile elevilor sau a iniţierii, după caz, a unor programe de învăţare remedială/pentru pregătirea elevilor capabili de performanţe înalte;b) evaluare continuă/formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale competenţelor formate/dezvoltate la elevi, efectele sale ameliorative asupra activităţii de predare-învăţare-evaluare fiind considerabile; această evaluare oferă permanent cadrului didactic posibilitatea de raportare la competenţele prevăzute în programa şcolară şi de evidenţiere a progresului/regresului înregistrat de elev de la o secvenţă la alta a instruirii; în cazul evaluării formative, reacţia de răspuns obţinută este imediată, utilă şi eficientă, ajutând elevul şi cadrul didactic în adaptarea activităţilor didactice ulterioare;c) evaluare finală/sumativă, care se realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire, precum unitate de învăţare, modul, an şcolar, ciclu de învăţământ, oferind informaţii utile asupra nivelului de performanţă al elevilor în raport cu gradul de formare/dezvoltare a competenţelor prevăzute în programa şcolară; această evaluare se concentrează preponderent asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor cunoştinţe de bază/fundamentale pentru disciplina/modulul de pregătire profesională, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire.(2) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se poate realiza utilizând teste normative şi teste standardizate.
  (3) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor permite autoevaluarea, interevaluarea şi obţinerea de reacţie de răspuns de la ceilalţi elevi şi de la cadrele didactice.
  Articolul 22(1) Evaluarea performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor constituie un plus pentru asigurarea accesului tuturor elevilor la procesul de predare-învăţare-evaluare în mediul online, cu precădere în situaţii excepţionale: şcolarizarea la domiciliu/clase, grupe în spital, pandemii, calamităţi, imposibilitatea de desfăşurare a activităţilor didactice în unitatea de învăţământ din motive obiective, fără a se limita la acestea.(2) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se poate realiza, la fel ca în cazul evaluării în format clasic, în sala de curs.Articolul 23(1) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se realizează în conformitate cu standardele de evaluare care orientează acţiunile educative în scopul sprijinirii şi stimulării învăţării, dezvoltării normale şi depline.(2) Prin raportarea procesului de evaluare a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor în mediul online la standardele de evaluare se operaţionalizează la nivel sistemic următoarele obiective:a) corelarea cadrului curricular cu achiziţiile reale ale elevilor prin recunoaşterea învăţării formale şi informale, corespunzătoare disciplinelor/modulelor de pregătire profesională;b) implementarea evaluării unitare prin îmbunătăţirea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice;c) iniţierea unei abordări comune cadre didactice-elevi a procesului evaluativ pe baza standardelor de evaluare;d) crearea premiselor creşterii reale a calităţii serviciilor educaţionale în sistemul de învăţământ preuniversitar.
  Articolul 24(1) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se poate realiza permanent, pe parcursul anului şcolar, constituindu-se într-o alternativă la evaluarea clasică, fără însă a fi obligatorie.(2) Instrumentele de evaluare utilizate se stabilesc de către cadrul didactic în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei/fiecărui discipline/modul de pregătire profesională.(3) În procesul de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor pot fi utilizate metodele tradiţionale şi complementare de evaluare.Articolul 25(1) Rezultatul evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, scor, nivel de competenţe, reflectă strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.
  (2) Rezultatele evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se exprimă, după caz, prin:a) aprecieri descriptive privind rezultatele elevului, exprimate în baza unor criterii precizate de cadrul didactic la începutul procesului de evaluare, a unui nivel de performanţă, respectiv a unui nivel de competenţă;b) calificative, la clasele I-IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.(3) Rezultatele evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se pot consemna în catalog.(4) Rezultatele evaluării, aşa cum sunt ele precizate la alin. (2) şi (3), se pot comunica şi se pot dezbate cu părinţii.(5) Rezultatele evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.
  Articolul 26(1) Procesul evaluării în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor facilitează analizarea de către cadrul didactic a progresului/regresului înregistrat de elev, stabilirea raportului efort al elevului-performanţă realizată, modificările în ceea ce priveşte motivaţia elevului.(2) În urma evaluărilor susţinute în mediul online, după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, elevii pot beneficia de un plan individualizat de învăţare care va fi folosit pentru dezvoltarea competenţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni de învăţare remedială şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţe înalte.
  Capitolul VI Platforma dedicată procesului de evaluareArticolul 27(1) Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se realizează printr-o platformă electronică securizată, dedicată procesului de evaluare.(2) Platforma dedicată procesului de evaluare asigură accesul tuturor cadrelor didactice şi al elevilor la procesul educaţional în mod unitar şi echitabil.(3) Platforma dedicată procesului de evaluare cuprinde:a) itemi de diferite tipuri;b) componente care permit utilizarea unor metode complementare de evaluare, de exemplu: proiect, portofoliu, referat, investigaţie, fişă de observaţie, fără a se limita la acestea;c) teste normative şi teste standardizate, pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe ciclu de învăţământ, pe an de studiu, pe unitate de învăţare/modul, fără a se limita la acestea;d) teste corespunzătoare evaluării iniţiale, continue, sumative pe disciplină/modul de pregătire profesională, pe an de studiu, pe unitate de învăţare/modul;
  e) acces la website-ul dedicat subiectelor pentru evaluările, examenelor şi competiţiilor şcolare naţionale;f) acces la resursele educaţionale deschise şi la ghiduri de utilizare a acestora, realizate prin proiecte naţionale cu finanţare externă;g) interconexiuni cu alte platforme/instrumente educaţionale de evaluare online sau cu jocuri educaţionale;h) softuri elaborate în conformitate cu nevoile educaţionale, care includ aplicaţii client mobile pentru elevi şi cadre didactice, precum şi funcţii de supraveghere online.
  Articolul 28Platforma trebuie să permită:a)
  vizualizarea online concomitentă a răspunsurilor elaborate de elevi, a baremului de evaluare şi de notare/a criteriilor de notare, cu posibilitatea de înscriere într-un/într-o borderou/fişă a rezultatelor pentru fiecare item/subitem din instrumentul de evaluare aplicat, precum şi posibilitatea de interogare a ecranului pentru vizualizarea instrumentului de evaluare;
  b) calcularea punctajului/notei pe instrument de evaluare, după completarea tuturor punctajelor în borderou/fişă;c) generarea de rapoarte administrative, de exemplu centralizatoare pe cadru didactic, pe disciplină/modul de pregătire profesională, informaţii privind datele calendaristice ale evaluării, rapoarte de timp privind activitatea cadrului didactic pe platformă, posibilitatea de sortare/filtrare, export în format Excel sau CSV al rezultatelor evaluării;d) generarea de rapoarte statistice şi grafice, astfel încât să se poată realiza asocierea competenţelor de evaluat, contabilizarea pe fiecare disciplină, programă/modul de pregătire profesională, atât în valori absolute, cât şi procentuale, pe tranşe de note, pe clasă, pe filieră, profil, specializare, în cazul învăţământului liceal, dar şi posibilitatea unor interogări statistice fundamentale de tip medie, mediană, abatere standard, fără a se limita la acestea;e) gestionarea procesului de lucru prin:(i) afişarea listei instrumentelor de evaluare, însoţită de statusul corespunzător evaluat/neevaluat/în curs de evaluare;(ii) completarea de coduri, punctaje, note, calificative, scoruri şi/sau menţionarea de observaţii/aprecieri/ feedback de tip text;(iii) contabilizarea automată a punctajului corespunzător, conform baremului;
  (iv) predeterminarea codurilor, punctajelor, notelor, calificativelor, scorurilor în cazul itemilor obiectivi, aplicaţia nepermiţând alegerea unui alt punctaj decât cel recomandat prin baremul de evaluare şi de notare; atenţionarea vizuală a cadrului didactic în cazul în care se omite introducerea unor/se operează eronat coduri, punctaje, note, calificative, scoruri asociate itemului/subitemului;(v) posibilitatea de reanalizare de către cadrul didactic a răspunsurilor date de elev.
  Articolul 29(1) Facilităţile platformei dedicate procesului de evaluare sunt concepute în funcţie de obiectivele urmărite în procesul de evaluare.(2) Între funcţionalităţile platformei dedicate procesului de evaluare, se înscriu, dar fără a se limita la acestea, următoarele:a)
  crearea de instrumente de evaluare - funcţionalitate de bază a platformei de evaluare care permite cadrelor didactice să creeze şi să administreze diferite instrumente de evaluare online, să stabilească parametrii de testare şi să programeze evaluarea în funcţie de necesităţile de la clasă;
  b) evaluarea şi reacţia de răspuns automat - posibilitatea evaluării automate care reduce timpul şi efortul necesare evaluării instrumentelor utilizate în procesul de evaluare;c) managementul utilizatorilor - funcţionalitate care permite administrarea conturilor create pe platformă, gestionarea accesului la instrumentele de evaluare şi crearea de grupuri de utilizatori pentru constituirea de comunităţi de învăţare la nivelul elevilor şi la nivelul cadrelor didactice;d) raportarea rezultatelor - posibilitatea de furnizare a rapoartelor detaliate despre performanţele elevilor, generate în timp real sau la finalizarea procesului de evaluare, fapt ce permite identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe în învăţare;e) personalizarea şi adaptivitatea - posibilitatea de adaptare a instrumentului de evaluare în funcţie de oferta platformei la nevoile şi nivelurile de competenţă ale elevilor, inclusiv facilitatea creării de teste personalizate pentru fiecare elev;f) integrarea şi interoperabilitatea - platforma dedicată procesului de evaluare poate fi integrată cu alte sisteme de gestionare a învăţării sau cu alte aplicaţii de evaluare, oferind astfel o experienţă integrată pentru utilizatori, cadre didactice şi elevi;g) securitatea - platforma dedicată procesului de evaluare asigură:(i) protecţia utilizatorilor şi a conţinuturilor platformei;
  (ii) anularea oricăror tentative de fraudare, plagiat, altor forme de nereguli în cadrul procesului de evaluare;(iii) respectarea prevederilor GDPR.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 30Evaluarea în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor se realizează în conformitate cu programul-cadru DigiComp cu privire la identificarea, pentru fiecare elev şi pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională, a descriptorilor ce definesc competenţa digitală.Articolul 31Unităţile de învăţământ elaborează pe baza prezentei metodologii-cadru proceduri proprii privind activităţile de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât să asigure:a) implicarea în procesul de evaluare numai a cadrelor didactice şi elevilor din respectiva unitate de învăţământ;b) păstrarea confidenţialităţii asupra derulării procesului de evaluare;c) folosirea informaţiilor legate de procesul evaluativ numai pentru atingerea scopurilor agreate la nivelul conducerii unităţii de învăţământ;d) respectarea precizărilor normative şi a deontologiei evaluării pentru ca informaţiile cu caracter individual legate de procesul evaluativ să fie protejate;e) conştientizarea de către evaluatori a misiunii ce le revine, a importanţei metodelor pe care le folosesc, a semnificaţiei rezultatelor şi a consecinţelor procesului de evaluare.
  Articolul 32Ministerul Educaţiei emite o serie de proceduri ulterioare pentru asigurarea bunei derulări a procesului de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor.
  ------