Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOL din 17 februarie 1978privind Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 martie 1993Data intrării în vigoare 18-03-1993

  Părţile la prezentul protocol,recunoscind contribuţia însemnată care poate fi adusă de Convenţia internationala din 1973 privind prevenirea poluarii de către nave, protejării mediului marin înconjurător faţă de poluarea de către nave,recunoscind, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăţi în continuare prevenirea şi controlul poluarii marine de către nave, îndeosebi petroliere,recunoscind, în continuare, necesitatea punerii în aplicare a regulilor pentru prevenirea poluarii cu hidrocarburi, cuprinse în anexa nr. I a acestei convenţii cît mai curînd şi într-o măsura cît mai mare posibil,confirmind, totuşi, necesitatea de a amina aplicarea anexei nr. II a acestei convenţii până când anumite probleme tehnice vor fi rezolvate satisfăcător,considerind ca aceste obiective pot fi realizate cel mai bine prin încheierea unui protocol referitor la Convenţia internationala din 1973 privind prevenirea poluarii de către nave,au căzut de acord după cum urmează:
  Articolul 1Obligaţii generale(1) Părţile la prezentul protocol se angajează sa pună în vigoare prevederile:a) prezentului protocol şi ale anexei sale, care face parte integrantă din prezentul protocol; şib) Convenţiei internaţionale din 1973 privind prevenirea poluarii de către nave (denumita în continuare convenţia), sub rezerva modificărilor şi adaugarilor expuse în prezentul protocol.(2) Prevederile convenţiei şi ale prezentului protocol vor fi citite şi interpretate împreună ca un instrument unic.(3) Orice referire la prezentul protocol implica, în acelaşi timp, şi o referire la anexa acestuia.
  Articolul 2Punerea în aplicare a anexei nr. II la convenţie(1) Fără a tine seama de prevederile art. 14 paragraful (1) al convenţiei, părţile la prezentul protocol sunt de acord ca ele sa nu fie obligate de prevederile anexei nr. II la convenţie pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol sau pentru o astfel de perioada mai îndelungată care poate fi hotarita de o majoritate de două treimi din părţile la prezentul protocol în Comitetul pentru protecţia mediului marin (denumit în cele ce urmează comitetul) al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale (denumita în continuare organizaţia).(2) În timpul perioadei specificate în paragraful (1) al acestui articol, părţile la prezentul protocol nu vor avea nici o obligaţie şi nici nu vor avea dreptul sa reclame vreun privilegiu conform convenţiei, în privinta problemelor legate de anexa nr. II la convenţie, iar orice referire la părţile din convenţie nu va include părţile la prezentul protocol atita timp cît este vorba de probleme legate de acea anexa.Articolul 3Transmiterea informaţiilorTextul art. 2 paragraful (1) lit. b) din convenţie se înlocuieşte cu următorul:"o lista a inspectorilor numiţi sau a organizaţiilor recunoscute care sunt autorizate sa acţioneze în numele părţilor în controlarea problemelor referitoare la proiectarea, construcţia, exploatarea şi echipamentul navelor care transporta substanţe dăunătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor pentru a fi transmise părţilor spre informarea funcţionarilor lor. În consecinţa, administraţia va notifica organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile autorizării acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute."
  Articolul 4Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea(1) Prezentul protocol rămâne deschis pentru semnare la sediul organizaţiei de la 1 iunie 1978 la 31 mai 1979, data după care rămâne deschis pentru aderare.Statele pot deveni părţi la prezentul protocol prin:a) semnare fără rezerva în ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea; saub) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sauc) aderare.(2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la Secretariatul General al organizaţiei.
  Articolul 5Intrarea în vigoare(1) Prezentul protocol intră în vigoare la 12 luni de la data la care cel puţin 15 state, ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părţi la el în conformitate cu art. 4 al prezentului protocol.(2) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus după data la care prezentul protocol a intrat în vigoare, va avea efect la 3 luni de la data depozitarii.(3) După data la care un amendament la prezentul protocol este considerat ca a fost acceptat, conform art. 16 al convenţiei, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la prezentul protocol amendat.Articolul 6
  AmendamenteProcedeele prezentate în art. 16 al convenţiei în privinta amendamentelor la articole, la o anexa şi la un supliment la o anexa a convenţiei se vor aplica, respectiv, amendamentelor la articolele, anexa şi suplimentele la anexa prezentului protocol.
  Articolul 7Denunţarea(1) Prezentul protocol poate fi denunţat de oricare parte la prezentul protocol, în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care protocolul intră în vigoare pentru acea parte.(2) Denunţarea se va efectua prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general al organizaţiei.(3) O denunţare intră în vigoare după 12 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al organizaţiei sau după expirarea oricărei alte perioade mai lungi, care poate fi indicată în notificare.
  Articolul 8Depozitar(1) Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al organizaţiei (denumit în continuare depozitar).(2) Depozitarul va:a) informa toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta de:(i) fiecare noua semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare sau aderare, împreună cu data la care s-a făcut aceasta;(îi) data intrării în vigoare a prezentului protocol;(iii) depunerea oricărui instrument de denunţare a prezentului protocol împreună cu data la care acesta a fost primit şi data la care denunţarea intră în vigoare;(iv) orice decizii luate în conformitate cu art. 2 paragraful 1 al prezentului protocol;b) transmite copii certificate autentice pentru conformitate, ale prezentului protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.
  (3) De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, o copie certificată pentru conformitate a acestuia va fi transmisă de către depozitar Secretariatului General al Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
  Articolul 9LimbilePrezentul protocol este redactat într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola, fiecare text având aceeaşi valabilitate. Se vor face şi depune, la originalul semnat, traducerile oficiale în limbile arabă, germană, italiana şi japoneza.Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.Făcut la Londra la 17 februarie 1978.-----