Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 16 noiembrie 2022privind trecerea unei suprafeţe de 0,0522 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  Având în vedere Decizia civilă nr. 418 R din 3.06.2014, pronunţată de Tribunalul Botoşani în Dosarul nr. 3.886/222/2012, irevocabilă,în temeiul art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1), (3) şi (4) şi al art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură a suprafeţei de 0,0522 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform legii.(2) Predarea-preluarea suprafeţei de teren se face prin încheierea unui protocol între Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia locală de fond funciar Cristineşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, iar Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură îşi va modifica corespunzător datele din evidenţa contabilă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,
  Cristina Florentina Stanca
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.401.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale Pentru Pescuit şi Acvacultură(CUI 17344491), în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareValoarea de inventar(lei)
  Descrierea tehnicăAdresa
  145485 (parţial)8.05.01Teren agricol0,0522 ha teren agricol Date cadastrale: T 23 - P 415Ţara: România; judeţul: Botoşani; Ibăneşti nr. -1.508,52
  -----