Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 16 noiembrie 2022privind actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 24-11-2022


  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, valorificare sau casare, după caz, a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexă. (2) Sumele rezultate din valorificarea bunului prevăzut la alin. (1) se fac, după recuperarea cheltuielilor efectuate cu scoaterea din funcţiune şi casarea acestuia, venit la bugetul de stat.Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.398.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testareaşi Înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880), din subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale, pentru care se actualizează adresa, descrierea tehnicăşi valoarea de inventar şi care trece din domeniul public în domeniul privat al statuluiîn vederea scoaterii din funcţiune, casării sau valorificării, după caz
  Nr. crt.Nr. MF şi codul de clasificareDenumirea imobiluluiDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar - lei -
  1.MF 106292 Cod 8.28.13Anexe CTS CogealacSc = 193 mp;
  Sd = 193 mp; CF = 102380 Cogealac
  Judeţul Constanţa, localitatea Ţariverde, Str. Tulcei nr. 94.828
  -----