Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 17 din 3 august 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 august 2022Data intrării în vigoare 07-08-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 2(1) Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare................................................................................................(5) Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (1) se înfiinţează şi se desfiinţează pe baza deciziei emise de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz.
  2. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.3. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care spaţiul este asigurat de către echipa medicală a centrului de permanenţă, acordul prealabil al consiliului local privind înfiinţarea centrului de permanenţă nu este necesar.
  4. După articolul 4 se introduc trei noi articole, art. 4^1-4^3, cu următorul cuprins:Articolul 4^1(1) În mediul rural, în situaţia în care în zonă nu există alte unităţi de primire a urgenţelor medicale, se înfiinţează câte un centru de permanenţă la o populaţie de minimum 5.000 de locuitori.(2) În localităţile rurale izolate, greu accesibile, în care nu există acces la servicii de asistenţă medicală pentru populaţia din zonă, se pot înfiinţa centre de permanenţă fără respectarea prevederilor alin. (1).Articolul 4^2În mediul urban, în localităţile cu o populaţie de sub 25.000 de locuitori, se înfiinţează un centru de permanenţă, iar în localităţile cu o populaţie mai mare de 25.000 de locuitori, câte un centru de permanenţă la 25.000 de locuitori.
  Articolul 4^3(1) Centrele de permanenţă se desfiinţează prin decizie emisă de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică, în următoarele situaţii:a) constatarea nerespectării prevederilor prevăzute la art. 4^1 şi 4^2;b) dizolvarea convenţiei de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;c) retragerea sau anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare a centrului de permanenţă;d) constatarea de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la normele de funcţionare a centrelor de permanenţă emise conform prevederilor art. 7 alin. (5);e) numărul de persoane care a apelat la centrul de permanenţă organizat în mediul rural este mai mic de 150 de persoane/lună în medie anuală;f) numărul de persoane care a apelat la centrul de permanenţă organizat în mediul urban este mai mic de 300 de persoane/lună în medie anuală.
  (2) În situaţia în care se constată că numărul medicilor şi/sau al asistenţilor medicali este sub minimum prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (1^1) ca urmare a decesului sau a demisiei personalului medico-sanitar, centrele de permanenţă au obligaţia de a notifica, în termen de 5 zile, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi de a asigura ocuparea numărului minim de posturi în termen de 90 de zile(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 3 zile de la înregistrarea notificării, decizia de suspendare a activităţii centrului de permanenţă până la asigurarea numărului minim de posturi de medici şi asistenţi medicali prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (1^1).(4) Reluarea activităţii centrelor de permanenţă a căror activitate a fost suspendată în condiţiile prevăzute la alin. (3) se face prin decizia directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (1^1).(5) În situaţia în care, la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (2), centrul de permanenţă nu asigură numărul minim de posturi de medici şi asistenţi medicali, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (1^1), directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite decizia de desfiinţare a acestuia.
  5.
  La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Activitatea medicului se desfăşoară la sediul centrului de permanenţă.
  6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Centrele de permanenţă funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de medic şi cu minimum 5 posturi de asistent medical. Criteriile de organizare a activităţii centrelor, precum şi alte aspecte privind funcţionarea acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor şi a instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele din mediul rural izolate, greu accesibile şi fără alte structuri de asistenţă medicală, în care este înregistrat un deficit de medici de familie, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu minimum 5 posturi de medic, în condiţiile asigurării funcţionării centrului de permanenţă.
  8. Articolul 13 se abrogă.9. La articolul 14^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  (3) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, nerespectarea de către medicii şi asistenţii medicali prevăzuţi la art. 7 alin. (1) a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică, aceştia vor fi sancţionaţi cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate.(4) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absenţe nemotivate într-un interval de 12 luni, de către medici şi asistenţi medicali, se sancţionează prin excluderea medicului/asistentului medical după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenţei medicale la centrul de permanenţă.
  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, activitatea centrelor de permanenţă înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, va fi reorganizată de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul medico-sanitar din cadrul centrelor de permanenţă prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, poate realiza activităţi de vaccinare împotriva COVID-19, în cadrul programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii, sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.(2) Pentru realizarea activităţii de vaccinare prevăzute la alin. (1) sunt admise pierderi de vaccin de maximum 50%.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Marin Ţole,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 august 2022.Nr. 17.----