Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 9 iunie 2022de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 iulie 2022Data intrării în vigoare 28-07-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 28-07-2022 până la data de 17-05-2023

  Abrogat de Articolul 3 din ORDIN nr. 1.066 din 9 mai 2023 la data 18-05-2023
  Aprobat prin ORDINUL nr. 949 din 9 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 iulie 2022.
  Articolul 1
  Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate.
  Articolul 2(1) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.(2) Preşedintele Comisiei superioare este numit, prin acelaşi ordin, dintre membrii acesteia.(3) În vederea aprobării componenţei nominale a Comisiei superioare, experienţa în dizabilitate poate fi demonstrată prin activitatea desfăşurată în instituţii sau servicii destinate evaluării, inclusiv expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă, reabilitării medicale, asistenţei, îngrijirii, protecţiei şi recuperării persoanelor cu dizabilităţi, prin participarea la elaborarea politicilor publice, a metodologiilor, procedurilor şi instrumentelor din domeniu, a unor rapoarte specifice de cercetare, prin participarea la conferinţe interne sau internaţionale cu lucrări proprii având ca obiect dizabilitatea, precum şi în proiecte şi/sau la scrierea de proiecte cu finanţare naţională/europeană destinate persoanelor cu dizabilităţi, prin activitate de formare sau didactică în domeniul dizabilităţii.Articolul 3
  (1) În situaţii justificate, în funcţie de volumul şi specificul activităţii, la propunerea preşedintelui Comisiei superioare, componenţa acesteia poate fi suplimentată, cu maximum 3 membri de alte specialităţi decât cele ale membrilor nominalizaţi, potrivit art. 90^1 alin. (6) din lege.(2) În situaţia în care componenţa Comisiei superioare este suplimentată cu un medic, acesta nu deţine aceeaşi specializare ca celălalt medic dintre membri.(3) Propunerea de suplimentare a membrilor Comisiei superioare este aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
  Articolul 4(1) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de personal din structura Autorităţii, nominalizat prin ordin al preşedintelui Autorităţii.(2) Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei superioare sunt:a)
  gestionează Registrul de intrări-ieşiri al documentelor Comisiei superioare, de exemplu: convocări, solicitări, decizii, procese-verbale de şedinţă şi altele;
  b) transmite convocările membrilor Comisiei superioare;c) asigură materialele şi documentele de lucru necesare desfăşurării şedinţelor;d) redactează şi transmite documentele elaborate de Comisia superioară;e) gestionează documentele rezultate în cadrul procesului de reevaluare;f) păstrează documentele rezultate în urma activităţii Comisiei superioare.
  (3)
  Pentru fiecare membru al Comisiei superioare, preşedintele acesteia completează fişa postului în mod corespunzător.
  Articolul 5(1) Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, la convocarea preşedintelui acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. (2) Convocarea membrilor Comisiei superioare se realizează atât prin mijloace în format letric, cât şi prin mijloace electronice, după caz.(3) Pe perioada absenţei preşedintelui, un alt membru al Comisiei superioare poate convoca membrii acesteia.Articolul 6
  (1) Şedinţele Comisiei superioare se desfăşoară prin prezenţă fizică, prin utilizarea mijloacelor electronice sau în sistem hibrid.(2) În cazul în care numărul membrilor prezenţi nu respectă prevederile art. 5 alin. (1) şedinţa Comisiei superioare se suspendă, fiind obligatorie menţionarea acestei situaţii în conţinutul procesului-verbal de şedinţă.(3) În situaţia în care un membru nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, anunţă preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îi împiedică participarea.(4) În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de trei ori consecutiv, fără a motiva, sau în cazul încetării activităţii acestuia, la cerere, preşedintele Comisiei superioare propune preşedintelui Autorităţii înlocuirea acestuia.(5) În cazul încetării, la cerere, a activităţii unui membru, activitatea Comisiei superioare continuă şi în lipsa acestuia, dar nu mai mult de 21 de zile lucrătoare.(6) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei superioare se află în imposibilitatea justificată de a participa la şedinţe pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, preşedintele Comisiei superioare propune preşedintelui Autorităţii, în vederea aprobării, înlocuirea cu un membru de aceeaşi specialitate, pe perioadă determinată.(7)
  În vederea realizării activităţilor, membrii Comisiei superioare se pot deplasa în ţară ori în străinătate, în condiţiile prevăzute la art. 90^1 alin. (7) din lege.
  Articolul 7(1) În cadrul şedinţelor se întocmeşte un proces-verbal de şedinţă care consemnează concluziile membrilor Comisiei superioare cu privire la fiecare temă pusă în discuţie, include semnăturile membrilor prezenţi şi are ca anexe alte documente elaborate, după caz.(2) Concluziile se iau în consens; în cazul în care un membru nu susţine concluzia, motivează opinia sa.(3) Procesul-verbal de şedinţă împreună cu copia convocării şi cu documentele anexate reprezintă baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată la art. 90^1 alin. (5) din lege.(4) Comisia superioară întocmeşte lunar un raport de activitate pe care îl înaintează spre ştiinţă preşedintelui Autorităţii.
  Articolul 8(1) Comisia superioară propune instrucţiuni în vederea asigurării unui mod de lucru unitar, la nivel naţional, în ceea ce priveşte încadrarea în grad de handicap.(2) În cadrul procesului de reevaluare, Comisia superioară emite decizie de reevaluare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 şi raport de reevaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.(3) Comisia superioară emite decizie de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.Articolul 9(1) Instrucţiunile propuse de Comisia superioară şi aprobate de preşedintele Autorităţii sunt obligatorii pentru serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi pentru comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.(2) Structura unei instrucţiuni cuprinde cel puţin: expunerea contextului, motivarea emiterii şi prezentarea explicaţiilor aferente temei.(3) Proiectul instrucţiunii este semnat de preşedintele şi membrii Comisiei superioare, este trimis spre consultare personalului din Autoritate şi din cadrul sistemului de evaluare şi este transmis preşedintelui Autorităţii, în vederea aprobării.(4) Ulterior aprobării de către preşedintele Autorităţii, secretariatul Comisiei superioare transmite instrucţiunea către serviciile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi către comisiile de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea punerii în aplicare.Articolul 10(1) Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţe legal întrunite, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(2) În cazul în care un membru nu este de acord cu decizia celorlalţi membri ai Comisiei superioare, motivele care justifică punctul de vedere sunt consemnate în anexa prevăzută la art. 19 alin. (2) şi în procesul-verbal de şedinţă.
  Articolul 11(1) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a) din lege, Comisia superioară desfăşoară următoarele activităţi:a) propune preşedintelui Autorităţii, spre aprobare, instrucţiuni cu privire la activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap;b) formulează propuneri privind modificarea metodologiilor, procedurilor şi/sau a instrumentelor de lucru existente;c) realizează ghiduri şi/sau prezentări tematice, necesare în cadrul instruirilor/transferului de informaţii pentru membrii serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi/sau ai comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.(2) În exercitarea atribuţiilor de monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap, Comisia superioară elaborează instrumente de lucru specifice monitorizării şi colectează informaţii şi date pe baza cărora elaborează rapoarte de monitorizare privind modul de implementare a prevederilor legale referitoare la evaluarea persoanelor adulte.
  Articolul 12(1) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a) din lege, Comisia superioară elaborează criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii, la propunerea Autorităţii şi/sau face propuneri de modificare şi/sau de completare a acestora.(2) Periodic, membrii Comisiei superioare analizează oportunitatea modificării şi/sau completării criteriilor medico-psihosociale, ţinând cont de prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare şi ale Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii prin Rezoluţia WHA54.21.(3) Propunerile de modificare şi/sau de completare a criteriilor medico-psihosociale sunt transmise, pentru consultare, personalului din Autoritate şi din cadrul sistemului de evaluare. Articolul 13În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. c) şi d) din lege şi în sensul prezentului regulament, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:a) autosesizare - posibilitatea Comisiei superioare de a se sesiza din oficiu, ori de câte ori află, pe altă cale decât din recomandările acţiunilor de control, că există nerespectări ale prevederilor în vigoare privind evaluarea şi încadrarea în grad de handicap;b) decizie de reevaluare - actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procesul de reevaluare;c) proces de reevaluare - proces iniţiat de Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau în situaţia în care Comisia superioară se autosesizează;d) proces-verbal de control - proces-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale;e) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în cadrul procesului de reevaluare;f) referat - document elaborat de reprezentantul Autorităţii, în cadrul procesului de reevaluare, cu privire la respectarea reglementărilor privind desfăşurarea acestuia.
  Articolul 14(1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap sunt înregistrate în Registratura Autorităţii.(2) Recomandările motivate pot fi transmise de către echipele de control şi în format electronic şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii:a) numele şi prenumele persoanei cu handicap;b) CNP-ul;c) judeţul/sectorul;d) adresa de domiciliu;
  e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap;f) motivarea faptului pentru care ar trebui realizată reevaluarea.
  (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor, în urma analizării lor, Comisia superioară poate emite decizia de reevaluare sau poate refuza emiterea acesteia; în cazul în care refuză emiterea, va comunica motivarea refuzului către instituţia care a efectuat controlul.(4) Decizia de reevaluare precizează documentaţia necesară demarării procesului şi este transmisă de către secretariatul Comisiei superioare, în termen de 24 de ore de la data emiterii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei cu handicap.
  Articolul 15 Directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului desemnează o persoană din cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care îndeplineşte următoarele atribuţii în cadrul procesului de reevaluare:a)
  înregistrează decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară şi procesul-verbal de control prevăzut la art. 13 lit. d) şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap;
  b) comunică persoanei cu handicap, cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte, data şi locul reevaluării, precum şi documentele necesare;c) înregistrează raportul de reevaluare şi referatul prevăzute la art. 13 lit. e) şi f);d) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare, a referatelor şi a dosarelor completate către Comisia superioară.
  Articolul 16(1) În vederea realizării procesului de reevaluare, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului transmite către Autoritate solicitarea de desemnare a unui reprezentant.
  (2) Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa reprezentantului Autorităţii care întocmeşte referatul prevăzut la art. 13 lit. f).
  Articolul 17(1) Reevaluarea persoanei se realizează de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.(2) Se prezintă la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în acest sens şi care vor prezenta:a) actul de identitate;b) comunicarea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap cu privire la reevaluare;c) documente relevante pentru starea prezentă în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar;d) documentele solicitate de Comisia superioară prin decizia de reevaluare.(3) Specialiştii din serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap analizează documentele, intervievează persoana şi completează raportul de reevaluare. (4) Raportul de reevaluare se încheie cu propunerea de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap, precum şi cu propuneri privind modificarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, denumit în continuare PIRIS.(5) În termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap înaintează raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat către Comisia superioară.(6) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la convocarea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sau nu prezintă, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), unul dintre documentele prevăzute la alin. (2), serviciul de evaluare complexă transmite Comisiei superioare raportul de reevaluare şi referatul în termen de 5 zile; în baza acestor documente, Comisia superioară emite decizia de neîncadrare în grad de handicap.
  Articolul 18(1) Deciziile emise de Comisia superioară se transmit direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care va propune comisiei de evaluare modificarea şi/sau completarea PIRIS. (2) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz.(3) Persoana supusă reevaluării, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au dreptul să primească, la cerere, o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/ neîncadrării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control.Articolul 19(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. d), Comisia superioară stabileşte încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap, ca urmare a reevaluării, şi emite decizia corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul de intrări-ieşiri a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (5).
  (2) Decizia de încadrare în grad de handicap este însoţită de anexa A) a cărei completare este obligatorie.
  Articolul 20(1) În baza deciziei de neîncadrare în grad de handicap emise de Comisia superioară, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, încetarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.(2) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.(3) În situaţia în care decizia este anulată prin hotărâre judecătorească definitivă, Comisia superioară ia act de anulare şi se asigură de înlăturarea efectelor vătămătoare produse de actul administrativ anulat, inclusiv prin emiterea unei decizii de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.
  Articolul 21(1) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. e) din lege, Comisia superioară poate participa, la solicitare, în acţiuni de verificare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap, urmărind conformitatea cu prevederile legale şi cu caracteristicile evaluării, în special cele referitoare la multidisciplinaritate şi la caracterul medico-psihosocial al acesteia.(2) Acţiunile de verificare sunt coordonate de reprezentanţi ai structurilor de specialitate ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi/sau ai Autorităţii care dispun verificarea şi se finalizează cu un raport de verificare, eventualele nereguli sesizate făcând obiectul acţiunilor ulterioare de control al organelor abilitate.Articolul 22Datele cu caracter personal la care Comisia superioară va avea acces se vor prelucra atât în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), cât şi cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile, precum Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi orice altă lege care devine incidentă cu privire la aspecte legate de protecţia datelor. În acest sens, Comisia superioară va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura protecţia acestor date împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat şi împotriva procesării ilegale. Articolul 23Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulament Decizie de reevaluare- model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIE DE REEVALUARENr. ............ din data de .............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei componenţă nominală este aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. ...../.........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului,a) analizând recomandările cuprinse în Raportul de control înregistrat cu nr. ........ din data de ................., în urma acţiunii de control dispuse prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. .../....;b)
  sesizându-se din oficiu ca urmare a ................................................,
  decide REEVALUAREAdoamnei/domnului ............................, CNP ..............................., localitatea ..........................., judeţul/sectorul ....., str. ................................ nr. ............, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ..... , în perioada ..................................... .Documentaţia necesară la reevaluare:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Semnături:Preşedinte,....................................(numele şi prenumele)Întocmit....................................(numele şi prenumele)
  Membri:....................................(numele şi prenumele)
  Anexa nr. 2la regulament Raport de reevaluare- model -RAPORT DE REEVALUAREI. Datele de identificareNumele şi prenumele persoanei cu handicap ..................................................CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Locul naşterii ................................................................
  Adresa de domiciliu: localitatea ........................., judeţul/sectorul ..........., str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....Actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ................, valabilitatea ................................Telefon .....................Numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap ..........................Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap:[ ] admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;[ ] asistent personal profesionist;[ ] acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.Persoana de contact/Persoana de sprijinNumele şi prenumele .......................................................Domiciliul ..........................................................................Telefon ..............................................................................
  II. Rezultatele evaluării1. Rezultatele evaluării sociale:Date relevante privind evaluarea socială .........................................Concluziile şi recomandările asistentului social ..................................2. Rezultatele evaluării medicale:Date relevante privind evaluarea medicală ......................................Concluziile şi recomandările medicului ..............................................3. Rezultatele evaluării psihologice:Date relevante privind evaluarea psihologică ...................................Concluziile şi recomandările psihologului ..........................................4. Rezultatele evaluării vocaţionale:Date relevante privind evaluarea vocaţională ....................................Concluziile şi recomandările psihopedagogului ...................................5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie .......................Concluziile şi recomandările psihopedagogului ...................................
  6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială.....................................................................................Concluziile şi recomandările psihologului/psihopedagogului ........................
  III. ConcluziiÎn urma reevaluării, se constată următoarele:Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap ..................................................Propuneri privind modificarea PIRIS ................................................Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ......................................Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicapAsistent social,..............................Psiholog,..............................
  Medic specialist,..............................Alţi specialişti,...........................................................Data: .......................
  Anexa nr. 3la regulament Decizie de încadrare în grad de handicap- model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  DECIZIEde încadrare în grad de handicapNr. ................../data ...............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei componenţă nominală este aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. ....../........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului,având în vedere:[ ] Raportul de reevaluare nr. ........../........ şi Referatul reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ............/......, precum şi documentele existente la dosar;[ ] Hotărârea judecătorească nr. ........../........, emisă de ................................,decide ÎNCADRAREAîn grad de handicap a doamnei/domnului ..............................., CNP ....................., localitatea ..............., judeţul/sectorul ................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., astfel:Grad de handicap^1:^1 Se bifează căsuţa corespunzătoare.[ ] uşor;[ ] mediu;[ ] accentuat;[ ] grav;[ ] fără asistent personal[ ] cu asistent personal
  Valabilitate^1: [ ] - 12 luni; [ ] - 24 luni; [ ] - permanent de la data ....................Termen de revizuire^2 ...............................................................^2 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Titularul prezentei decizii beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.Preşedinte, .......................................(numele şi prenumele)Întocmit .......................................(numele şi prenumele)Membri: .......................................(numele şi prenumele)Anexa A)la Decizia Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. .......... din ..................Anexa A are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Decizia de încadrare în grad de handicap.MOTIVAREA care a stat la baza încadrării în grad de handicapDoamna/Domnul ......................................, CNP ....................., localitatea ................., judeţul/sectorul ................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,statut social (Se bifează căsuţa corespunzătoare.):[ ] fără venit;[ ] cu pensie de urmaş;[ ] cu pensie de invaliditate;[ ] cu pensie de limită de vârstă;[ ] salariat;[ ] altele ................................,cod boală ..........................tip handicap ...........................Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a luat în considerare următoarele documente:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  şi a corelat informaţiile obţinute cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ..........................................................................................................................Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire^1:^1 Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent..............................................................................................
  Anexa nr. 4la regulamentDecizie de neîncadrare în grad de handicap- model -AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
  COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIEde neîncadrare în grad de handicapNr. ................../data ..............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei componenţă nominală este aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. ........./................, întrunită în şedinţa din .............., în prezenţa cvorumului, având în vedere:[ ] Raportul de reevaluare nr. ........../........ şi Referatul reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ............/......, precum şi documentele existente la dosar;[ ] Hotărârea judecătorească nr. ........../........, emisă de .............................,decideNEÎNCADRAREAîn grad de handicap a doamnei/domnului .............................., CNP ......................, localitatea ..................., judeţul/sectorul ................... str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....,luând în considerare următoarele:.................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedinte, .......................................(numele şi prenumele)Întocmit .......................................(numele şi prenumele)Membri: .......................................(numele şi prenumele)
  -----