Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022Data intrării în vigoare 26-11-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Domeniul de aplicareArticolul 1
  Prezenta lege reglementează:a) procedura de înregistrare în registrul comerţului pe baza controlului registratorului de registrul comerţului sau, după caz, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti;b) statutul registratorului de registrul comerţului, denumit în continuare registrator;c) modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerţului.
  Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este prevăzută la art. 56 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) constituire - întregul proces de înfiinţare a unei persoane juridice, potrivit legii, inclusiv încheierea actului constitutiv şi toate etapele necesare pentru înregistrarea acesteia în registrul comerţului;b) înregistrare - orice operaţiune de înscriere în registrul comerţului, cuprinzând: 1. înmatricularea în registrul comerţului a persoanelor juridice supuse, potrivit legii, acestei obligaţii;2. înregistrarea în registrul comerţului, înainte de începerea activităţii economice, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale;3. înregistrarea în registrul comerţului, înainte de începerea activităţii economice, a sucursalelor persoanelor juridice române sau străine supuse, potrivit legii, acestei obligaţii;4. înscrierea de menţiuni în registrul comerţului cu privire la actele şi faptele pentru care legea prevede această obligaţie, înscrierea de menţiuni cu privire la depunerea de acte, înscrierea de menţiuni privind depunerea declaraţiilor-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare şi a datelor cuprinse în acestea; 5.
  înscrierea în registrul comerţului a unor operaţiuni prevăzute de lege, comunicate de autoritatea sau instituţia publică competentă;
  c) procedura de constituire online - procedura de constituire a unei societăţi în care încheierea actului constitutiv şi înregistrarea în registrul comerţului se derulează integral prin mijloace electronice;d) solicitant - profesionistul, în sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoană fizică sau juridică supusă obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului sau persoana interesată să înregistreze un act sau fapt în registrul comerţului sau în alte registre ţinute de ONRC, precum şi, după caz, persoana care solicită prestarea unui serviciu de către ONRC sau de către oficiile registrului comerţului;e) împuternicit - consilierul juridic salariat al persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, avocatul împuternicit cu împuternicire avocaţială, persoana împuternicită cu procură specială sau generală, în formă autentică, să semneze şi/sau să depună cereri în numele persoanei fizice sau juridice, alte persoane fizice salariate ale persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, împuternicite pentru depunerea de cereri sau pentru ridicarea de documente la/de la registrul comerţului;f) reprezentantul legal - persoana care, potrivit legii, în calitate de organ sau de membru al unui organ, reprezintă profesionistul persoană juridică în raporturile cu terţii şi în justiţie, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale, care, în una dintre aceste calităţi, este înregistrat în registrul comerţului;g) biroul unic - structură în cadrul oficiului registrului comerţului, la care se depun cererile de înregistrare, declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare sau desfăşurare a activităţii şi, după caz, alte documente sau cereri;h)
  înregistrare fiscală - luarea în evidenţa organelor fiscale a profesioniştilor supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, prin atribuirea codului unic de înregistrare;
  i) starea - informaţie care reflectă diferitele etape ale existenţei unui profesionist, persoană fizică sau juridică, supus obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului: în funcţiune, dizolvată, în reorganizare, în lichidare, în insolvenţă, în faliment, în întrerupere temporară a activităţii, radiată şi alte asemenea informaţii prevăzute de lege;j) firma - denumirea sub care profesionistul care are obligaţia de înregistrare în registrul comerţului îşi desfăşoară activitatea şi sub care semnează;k) act constitutiv - documentul prin care se constituie persoana juridică şi care desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul;l) autorizarea funcţionării - asumarea de către solicitant a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţilor declarate prin depunerea declaraţiei-tip pe propria răspundere;m) formular-tip de act constitutiv - model de act constitutiv ce cuprinde un set predefinit de clauze şi care se poate utiliza în procedura de constituire online a societăţilor, precum şi în procedura de înregistrare a societăţilor în registrul comerţului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;n) formular-tip - model de cerere sau alt document utilizat în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionării sau desfăşurării activităţii;
  o) semnătură electronică calificată - semnătura electronică, în sensul art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia Europeană în conformitate cu art. 9 din acelaşi regulament, şi care se utilizează în procedura de constituire online, precum şi de înregistrare prin mijloace electronice şi de furnizare de informaţii sau documente din registrul comerţului sau din alte registre ţinute de ONRC;p) sigiliu electronic calificat - sigiliul electronic avansat, în sensul art. 3 pct. 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice; se utilizează în procedura de constituire online, precum şi de înregistrare prin mijloace electronice şi de furnizare de informaţii/documente din registrul comerţului sau din alte registre ţinute de ONRC ori din Buletinul electronic al registrului comerţului;q) mijloace electronice - echipamente electronice utilizate pentru prelucrarea, inclusiv compresia digitală, şi stocarea datelor, prin care informaţia este trimisă la origine, direcţionată şi primită la destinaţie, respectiv, poştă electronică şi portalul de servicii online al ONRC;r) fondul de comerţ - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale - mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial -, utilizate de un operator economic în vederea desfăşurării activităţii sale şi a atragerii şi menţinerii clientelei.
  (2) În cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare electronică şi sistem de identificare electronică au înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 2 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
  Secţiunea a 2-a Registrul comerţului - serviciu public de interes generalArticolul 4(1) Registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea şi publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea şi publicitatea profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative europene, organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea şi publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.(2) Nu sunt supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului profesioniştii ale căror organizare, funcţionare şi evidenţă sunt reglementate prin acte normative speciale care nu prevăd această obligaţie de înregistrare.Articolul 5(1) Înregistrarea în registrul comerţului se face în baza încheierii registratorului prin care se soluţionează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza şi în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătoreşti.
  (2) Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel.
  Articolul 6(1) Registrul comerţului este ţinut de ONRC, în sistem informatic, iar înregistrarea în registrul comerţului şi în alte registre ţinute de ONRC se efectuează electronic.(2) Activitatea ONRC este susţinută de un centru de date principal şi de un centru de date secundar, ambele localizate pe teritoriul României.Articolul 7(1) Registrul comerţului este structurat pe următoarele categorii de registre:a) un registru pentru înregistrarea societăţilor, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societăţilor europene, grupurilor europene de interes economic, a altor persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora şi, după caz, a sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal în străinătate;b) un registru pentru înregistrarea societăţilor cooperative şi societăţilor cooperative europene cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora şi, după caz, a sucursalelor societăţilor cooperative sau societăţilor cooperative europene cu sediul principal în străinătate;c) un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul profesional şi, după caz, puncte de lucru în România.(2) Fiecare profesionist înregistrat în registrul comerţului va purta un număr de ordine din registrul comerţului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel naţional din Registrul central al comerţului.(3) Modul de ţinere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor, de prestare a serviciilor de către ONRC şi oficiile registrului comerţului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
  Articolul 8(1) Oficiul registrului comerţului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare în registrul comerţului, documentele în susţinerea acestora, documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului şi documentele care atestă efectuarea înregistrării, pentru fiecare profesionist înregistrat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează de ONRC sau, după caz, de oficiile registrului comerţului şi în formă electronică, într-un format care permite citirea şi căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.(3) Documentele şi informaţiile depuse pe suport hârtie sunt convertite în format electronic de către ONRC şi oficiile registrului comerţului, cât mai rapid posibil.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), documentele depuse pe suport hârtie înainte de data de 31 decembrie 2006 inclusiv se convertesc în format electronic de către ONRC şi oficiile registrului comerţului la primirea unei cereri de înregistrare sau a unei solicitări de eliberare a unor copii sau copii certificate ale acelor documente, transmisă prin mijloace electronice.Articolul 9(1)
  Registrul comerţului, ţinut de ONRC, face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.
  (2) Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi din platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este registrul comerţului, la nivel central.(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, registrul comerţului pune la dispoziţia publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.(4) Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, cu titlu gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.(5) ONRC asigură interoperabilitatea registrului comerţului cu sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, documentele şi informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia şi schimbul datelor, în condiţiile legii.(6) ONRC poate constitui, prin registrul comerţului, puncte de acces opţionale la sistemul de interconectare a registrelor comerţului. Constituirea punctelor de acces opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  Articolul 10Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului au şi un identificator unic la nivel european, denumit în continuare EUID, a cărui structură este aprobată prin ordin al ministrului justiţiei.Articolul 11(1) Registrul comerţului este public. Oficiul registrului comerţului eliberează, la cererea şi pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, informaţii şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părţi a acestora, în forma în care au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare.(2) Cererea de eliberare de informaţii şi documente poate fi depusă la ghişeu, poate fi transmisă prin poştă sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, fiind însoţită, cu excepţia cererii semnate cu semnătură electronică calificată, de o copie a actului de identitate.(3) Oficiul registrului comerţului eliberează, prin mijloace electronice, documentele prevăzute la alin. (1) în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată sau cu sigiliul electronic calificat, după caz, ori pe suport hârtie, la sediul ONRC şi al oficiilor registrului comerţului, respectiv prin servicii de poştă sau curierat.(4) Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele în format electronic sunt certificate prin aplicarea semnăturii electronice. La cerere, se pot elibera şi copii fără formalitatea certificării.
  (5) Copiile în format electronic ale documentelor şi informaţiile prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia publicului şi prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului. (6) Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronică se gestionează şi prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.(7) Pentru informaţiile şi documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei, care nu poate depăşi costurile administrative aferente eliberării informaţiilor sau documentelor şi care include costurile asociate dezvoltării şi întreţinerii registrului comerţului.(8) Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi misiunilor diplomatice acreditate în România.(9) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, şi altor persoane juridice în afara celor menţionate la alin. (8), dacă acestea sunt prevăzute expres de lege.(10) ONRC şi oficiile registrului comerţului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.
  Articolul 12(1) Următoarele informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii online al acestuia:a) firma şi forma juridică;b) sediul social/profesional şi, în cazul sucursalelor, statul membru în care este înregistrat; c) numărul de ordine din registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare;d) starea;e) pagina de internet, dacă există; f)
  reprezentanţii legali ai persoanei juridice şi dacă aceştia sunt împuterniciţi să acţioneze împreună sau separat, precum şi reprezentantul întreprinderii familiale;
  g) sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID şi statul membru în care este înregistrată sucursala.
  (2) Pentru registrele comerţului din statele membre, schimbul de informaţii prin intermediul sistemului de interconectare este gratuit.(3) Prin sistemul de interconectare, informaţiile privind obiectul de activitate al profesionistului vor fi puse la dispoziţie, în mod gratuit, autorităţilor din alte state membre.
  Articolul 13(1) Informaţiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispoziţia publicului, cu referire la persoanele fizice care au calitatea de asociat, acţionar sau membru, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului, administrator, lichidator judiciar, lichidator, curator, curator special, custode, cenzor, auditor financiar, reprezentant legal al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care are una sau mai multe dintre aceste calităţi, sunt: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu, cu excepţia situaţiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condiţiile legii.
  (2) Copiile sau copiile certificate de pe documentele depuse din dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerţului, ce se eliberează solicitanţilor, conţin exclusiv: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu ale persoanelor care figurează în aceste documente, cu excepţia situaţiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condiţiile legii.
  Articolul 14ONRC pune la dispoziţia publicului, în mod gratuit, în limbile română şi engleză, pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii online, cu acces şi prin intermediul portalului digital unic, informaţii cu privire la legislaţia ce reglementează:a) constituirea şi înmatricularea profesioniştilor persoane juridice, inclusiv prin procedura online, înregistrarea persoanelor fizice, şi anume: cerinţele privitoare la actul constitutiv/acordul de constituire, inclusiv la utilizarea formularului-tip de act constitutiv/acord de constituire; documentele care se depun la oficiul registrului comerţului, mijloacele de identificare electronică, cerinţele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document şi, dacă se solicită asistenţă, tarifele aplicabile, după caz; b) înregistrarea sucursalelor şi a menţiunilor referitoare la acestea în registrul comerţului, în modalităţile şi prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării sucursalelor în registrul comerţului, mijloacele de identificare electronică, cerinţele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document şi, dacă se solicită asistenţă, tarifele aplicabile, după caz;c) înregistrarea de menţiuni şi/sau documente supuse obligaţiei de publicitate prin registrul comerţului, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice; d) dobândirea calităţii de administrator, director, în sensul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de membru al consiliului de administraţie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere şi interdicţiile, prevăzute de lege, de a dobândi şi a exercita aceste calităţi, precum şi autorităţile care deţin evidenţe referitoare la aceste interdicţii; e) competenţele generale şi atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului.
  Secţiunea a 3-a Buletinul electronic al registrului comerţului şi publicarea actelorArticolul 15(1) ONRC editează Buletinul electronic al registrului comerţului, denumit în continuare Buletin, la nivel naţional, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC.(2) În Buletin sunt publicate, din oficiu, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerţului, următoarele:a) încheierea registratorului sau hotărârea judecătorească privind înmatricularea unei persoane juridice, înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, înregistrarea unei persoane fizice autorizate, a unei întreprinderi individuale sau a unei întreprinderi familiale;
  b) încheierea registratorului, în cazul oricăror alte înregistrări în registrul comerţului;c) alte acte înregistrate în registrul comerţului pentru care legea prevede publicarea în Buletin;d) hotărârile judecătoreşti, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi la art. 16 alin. (1) lit. b), înregistrate în registrul comerţului.
  (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) se transmit electronic de către oficiile registrului comerţului către ONRC, prin sistemul informatic integrat al ONRC, şi se publică în Buletin în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.(4) Publicarea în Buletin şi consultarea acestuia se realizează cu titlu gratuit.
  Articolul 16(1) În Monitorul Oficial al României sunt publicate, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerţului, următoarele:a) extrasul încheierii registratorului sau al hotărârii judecătoreşti privind înmatricularea unei persoane juridice sau înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice; la solicitarea expresă a uneia dintre părţi, se poate publica integral hotărârea judecătorească;b) hotărârile judecătoreşti pentru care instanţele dispun în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României;c) hotărârile adunării generale ale asociaţilor/acţionarilor/ membrilor, actele adiţionale ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;d) hotărârile organelor de administrare şi/sau conducere ale persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;e) alte acte ale persoanelor juridice, supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României.
  (2) Extrasul încheierii sau al hotărârii judecătoreşti menţionat la alin. (1) lit. a) cuprinde: numărul şi data încheierii, firma, sediul ori sediul social sau profesional şi forma de organizare, după caz, numele şi prenumele, adresa - ţara, localitatea, judeţul - fondatorilor, administratorilor sau a reprezentanţilor persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei şi, dacă este cazul, a cenzorilor, auditorilor; numele şi prenumele, adresa - ţara, localitatea, judeţul - titularului, a reprezentantului sau a membrilor persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale, domeniul şi activitatea principală, capitalul social sau valoarea patrimoniului de afectaţiune, după caz, durata de funcţionare, codul unic de înregistrare, EUID şi numărul de ordine în registrul comerţului.(3) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic de către oficiul registrului comerţului, spre publicare, Monitorului Oficial al României, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.(4) Publicarea în Monitorul Oficial al României este o procedură legală obligatorie.(5) Publicarea în Monitorul Oficial al României şi consultarea acestuia se realizează potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Secţiunea a 4-a Registrul beneficiarilor reali
  Articolul 17(1) ONRC ţine Registrul beneficiarilor reali, prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Organizarea şi funcţionarea Registrului beneficiarilor reali, precum şi structura acestuia şi modalitatea de arhivare a documentelor se stabilesc prin decizie a directorului general al ONRC.Articolul 18(1) Registrul beneficiarilor reali face parte din sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali.(2) Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană. Registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la alin. (1) sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene prevăzute la art. 22 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale.(3)
  Informaţiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali sunt disponibile prin intermediul registrelor naţionale şi prin sistemul de interconectare a registrelor după înmatricularea persoanei juridice până la expirarea unui termen de 10 ani de la data radierii persoanei juridice.
  (4) ONRC cooperează cu autorităţile care gestionează registre similare din alte state membre şi cu Comisia Europeană, în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces la Registrul beneficiarilor reali.(5) ONRC realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, cu titlu gratuit, schimbul de informaţii cu registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene.(6) ONRC furnizează informaţii din Registrul beneficiarilor reali autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare din alte state membre, în timp util şi în mod gratuit.(7) ONRC asigură interoperabilitatea Registrului beneficiarilor reali cu sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia şi schimbul datelor, în condiţiile legii.
  Capitolul II Organizarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţuluiArticolul 19(1) ONRC este instituţie publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.(2) ONRC are sediul central în municipiul Bucureşti.(3) Rolul principal al ONRC este de a organiza serviciul public de interes general de realizare a publicităţii prin registrul comerţului, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a actelor şi faptelor profesioniştilor prevăzuţi de lege.Articolul 20(1)
  În subordinea ONRC, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, se organizează oficii ale registrului comerţului, structuri fără personalitate juridică şi care funcţionează pe lângă fiecare tribunal.
  (2) În cadrul oficiilor registrului comerţului pot funcţiona birouri teritoriale. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea birourilor teritoriale se stabilesc prin regulament, aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.
  Articolul 21(1) ONRC este condus de un director general, numit în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condiţiilor privind numirea în funcţie.(2) Directorul general asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii ONRC, precum şi coordonarea şi controlul activităţii oficiilor registrului comerţului şi reprezintă ONRC în relaţiile cu terţii. Directorul general al ONRC este ordonator terţiar de credite.(3) Directorul general este ajutat în activitatea sa de 3 directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condiţiilor privind numirea în funcţie.(4) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori, numiţi în funcţie prin ordin al ministrului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condiţiilor privind numirea în funcţie. Directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti este ajutat în activitate de 2 directori adjuncţi numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condiţiilor privind numirea în funcţie.(5) Directorii oficiilor registrului comerţului au atribuţii şi competenţe de conducere, organizare, coordonare şi control al activităţii desfăşurate în cadrul oficiului registrului comerţului şi al personalului din subordine.(6) Persoanele numite în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) sunt selecţionate în urma unui concurs sau examen, organizat potrivit legii. Procedura desfăşurării concursului/examenului este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta lege.Articolul 22(1) Numărul maxim de posturi ale ONRC şi ale oficiilor registrului comerţului se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar structura organizatorică şi modul de funcţionare ale acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ONRC, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.(2) Statele de funcţii ale ONRC şi ale oficiilor registrului comerţului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.(3)
  Personalul necesar pentru funcţionarea ONRC şi a oficiilor registrului comerţului este angajat/numit în funcţie, după caz, prin examen sau concurs, organizat potrivit legii. Procedura desfăşurării examenului/concursului şi condiţiile specifice necesare ocupării posturilor se stabilesc prin Regulamentul privind ocuparea posturilor din cadrul ONRC, care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), numirea în funcţia de registrator de registrul comerţului se face cu respectarea procedurii de desfăşurare a examenului/concursului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta lege.(5) Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se dispun, potrivit legii, de către directorul general al ONRC.(6) Funcţiile de conducere din cadrul ONRC şi oficiilor registrului comerţului, pentru ocuparea cărora sunt necesare studii de specialitate juridică, ocupate de persoane încadrate la funcţia de bază ca personal de specialitate juridică, respectiv registratori şi consilieri juridici, sunt funcţii de specialitate juridică, iar personalul respectiv beneficiază de vechime în specialitate juridică.(7) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul ONRC şi al oficiilor registrului comerţului nu poate fi supus niciunei restricţii, influenţe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autorităţi.
  Articolul 23Personalul din cadrul ONRC şi al oficiilor registrului comerţului este salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 24ONRC are următoarele atribuţii:a) ţinerea registrului comerţului, în sistem informatic, prin centralizarea tuturor înregistrărilor efectuate de oficiile registrului comerţului;b) ţinerea Buletinului electronic al registrului comerţului, în sistem informatic;c) ţinerea Registrului beneficiarilor reali, în sistem informatic;d) ţinerea catalogului firmelor în sistem informatic;e) ţinerea Buletinului procedurilor de insolvenţă, în sistem informatic;
  f) ţinerea registrului litigiilor, în care sunt evidenţiate acţiunile de dizolvare şi radiere formulate de ONRC, potrivit legii;g) proiectarea, realizarea, implementarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic integrat al ONRC;h) organizarea şi coordonarea activităţii registratorilor;i) organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică unitară şi controlul activităţii desfăşurate de oficiile registrului comerţului;j) formarea profesională a personalului ONRC şi al oficiilor registrului comerţului;k) organizarea şi prestarea activităţii de asistenţă acordată solicitanţilor, la ghişeu sau prin intermediul sistemului informatic integrat al ONRC;l) furnizarea de informaţii, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe documentele prezentate şi de pe cele care atestă soluţionarea şi înregistrarea în registrul comerţului;
  m) furnizarea de informaţii şi/sau documente din Registrul beneficiarilor reali, din Buletinul procedurilor de insolvenţă şi din Buletinul electronic al registrului comerţului;n) colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice naţionale şi internaţionale, precum şi cu alte entităţi, potrivit legii;o) formularea de propuneri şi participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate;p) arhivarea dosarelor profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a altor documente prevăzute de lege;q) alte atribuţii prevăzute de lege.
  Articolul 25Oficiile registrului comerţului au următoarele atribuţii:a) desfăşurarea activităţii de soluţionare a cererilor de înregistrare;b) efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului, în sistem informatic, în baza încheierilor registratorului şi a hotărârilor judecătoreşti;c) eliberarea certificatului de înregistrare, a certificatului de menţiuni şi a certificatului de radiere, precum şi a documentelor aferente, prevăzute de lege - încheierea registratorului, certificat constatator privind autorizarea funcţionării;d) furnizarea de informaţii, rapoarte istorice şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare şi de pe cele care atestă înregistrarea în registrul comerţului;e) prestarea serviciilor de asistenţă în vederea înregistrării în registrul comerţului şi în alte registre ţinute de ONRC;f) obţinerea codului unic de înregistrare şi a altor informaţii şi/sau documente prevăzute de lege;
  g) obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal, potrivit procedurii de transmitere stabilite prin protocol încheiat între ONRC şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF;h) transmiterea pe cale electronică a declaraţiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării către autorităţile şi instituţiile competente în domeniul autorizării funcţionării;i) furnizarea de informaţii şi/sau documente din Registrul beneficiarilor reali;j) cooperarea cu autorităţi şi instituţii publice, la nivel teritorial, pe baza delegărilor de competenţă emise de ONRC;k) alte atribuţii prevăzute de lege.
  Articolul 26
  (1) Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile registrului comerţului constau în:a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru întocmirea şi modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi pentru completarea cererii de înregistrare şi a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerţului;b) tehnoredactarea cererii de înregistrare;c) redactarea declaraţiilor-tip;d) redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului în cazul persoanelor juridice;e) redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale şi a actelor de modificare a acestuia;f) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă;g) înregistrarea cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia ale solicitanţilor care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistenţă în condiţiile prezentei legi.(2) Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul de specialitate juridică din cadrul oficiilor registrului comerţului.(3) Serviciile de asistenţă se acordă, la cerere, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului.(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de asistenţă prevăzute la alin. (1) şi tariful aferent se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ONRC. Serviciile de asistenţă prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi g) se prestează cu titlu gratuit.
  Articolul 27(1)
  În exercitarea competenţelor sale, ONRC şi oficiile registrului comerţului colectează, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  (2) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor portalului de servicii online al ONRC sunt colectate, procesate şi prelucrate la crearea contului de utilizator al portalului de servicii.(3) În exercitarea atribuţiilor sale legale, ONRC prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:a) persoane fizice care exercită o funcţie sau deţin o calitate în cadrul persoanelor juridice sau formelor juridice de desfăşurare a activităţii de către persoane fizice, funcţie sau calitate ce determină înregistrarea datelor lor de identificare în registrul comerţului;b) persoane fizice care deţin calitatea de beneficiar real;c) persoane fizice care solicită eliberarea de informaţii/ certificate constatatoare/copii/copii certificate/extrase de registru şi informaţii specializate;d) persoane fizice sau reprezentanţi persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită eliberarea de informaţii privind beneficiarul real;e) persoane fizice sau reprezentanţi persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită acordarea serviciilor de asistenţă;
  f) persoane fizice sau, după caz, reprezentanţi persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită efectuarea operaţiunilor prealabile înmatriculării/înregistrării în registrul comerţului;g) persoane fizice împuternicite de către profesionist să depună cererea la registrul comerţului;h) persoane fizice sau, după caz, reprezentanţi persoane fizice ai persoanelor juridice interesate sau prejudiciate, care solicită înregistrarea unor cereri la registrul comerţului;i) persoane fizice menţionate în documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare;j) utilizatori ai portalului de servicii online al ONRC.
  (4) Schimbul de informaţii cu autorităţile şi instituţiile publice, efectuat în baza unor protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale exprese, se realizează cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  (5) Lista autorităţilor şi instituţiilor publice cu care ONRC încheie protocoale de colaborare se afişează pe pagina de internet a ONRC.(6) Furnizările de informaţii, rapoartele istorice şi certificatele constatatoare eliberate de ONRC şi de oficiile registrului comerţului, precum şi copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse în susţinerea cererilor de înregistrare vor conţine toate datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerţului în cazul în care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a instituţiilor sau a autorităţilor competente, în conformitate cu o obligaţie legală, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale sau în vederea exercitării funcţiei, iar către alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte instituţii publice, în condiţiile art. 11 alin. (1), exclusiv următoarele date: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu.(7) În vederea asigurării caracterului public al registrului comerţului, solicitanţii unei înregistrări depun şi un exemplar al documentelor necesare efectuării înregistrării, care va cuprinde, în cazul persoanelor fizice menţionate în acestea: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi statul de domiciliu.(8) ONRC publică pe pagina de internet/portalul de servicii online o informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuată, necesară în îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor sale prevăzute de lege.
  Capitolul III Statutul registratorului
  Articolul 28(1) Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerţului.(2) Registratorul soluţionează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerţului şi alte cereri privind înregistrări în registrul comerţului.(3) Încheierile registratorului, purtând semnătura olografă sau electronică a acestuia, sunt acte de autoritate publică, având forţa probantă şi forţa executorie prevăzute de lege.(4) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, registratorul nu poate fi supus niciunei restricţii, influenţe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autorităţi.Articolul 29(1)
  Poate fi numită registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau reşedinţa în România;b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;c) are capacitate deplină de exerciţiu;d) este licenţiat în drept şi are cel puţin 5 ani vechime în specialitate juridică;e) nu are antecedente penale ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni;f) nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;
  h) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei funcţii.
  (2) Funcţia de registrator este funcţie de specialitate juridică, durata exercitării acesteia constituind vechime în specialitate juridică.
  Articolul 30Registratorul îndeplineşte următoarele atribuţii:a) verifică cererile de înregistrare şi alte cereri privind înregistrări în registrul comerţului, precum şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora, în vederea asigurării respectării cerinţelor legale pentru înregistrarea solicitată;b) verifică datele din actele de identitate, anexate cererii de înregistrare, ale solicitanţilor persoane fizice sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai solicitanţilor persoane juridice, ale împuterniciţilor acestora, precum şi ale altor persoane ale căror date de identificare se înregistrează în registrul comerţului, solicitând, dacă este cazul, în condiţiile art. 105 alin. (2), prezenţa fizică a acestor persoane;
  c) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înregistrarea firmei în registrul comerţului şi în catalogul firmelor;d) soluţionează cererile de înregistrare, autorizează constituirea persoanei juridice şi dispune înmatricularea persoanelor juridice în registrul comerţului, efectuarea publicităţii actelor, faptelor şi menţiunilor prin registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României a înscrisurilor prevăzute de lege, precum şi publicarea în Buletin;e) soluţionează cererile de înregistrare şi dispune înregistrarea în registrul comerţului a sucursalelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale, efectuarea publicităţii actelor, faptelor şi menţiunilor prin registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, precum şi publicarea în Buletin;f) soluţionează cererile de înregistrare şi alte cereri privind înregistrări în registrul comerţului şi dispune înregistrarea în registrul comerţului a actelor, faptelor şi menţiunilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, precum şi publicarea în Buletin;g) soluţionează cererile de înregistrare în registrul comerţului a actelor modificatoare ale actului constitutiv;h) dispune rectificarea erorilor materiale din încheierile pronunţate;i) constată depunerea declaraţiilor pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a persoanelor fizice şi juridice care, potrivit legii, au obligaţia să ceară înmatricularea/înregistrarea în registrul comerţului şi dispune înregistrarea în registrul comerţului a datelor din aceste declaraţii, a declaraţiilor privind modificarea acestora, transmiterea lor, prin mijloace electronice, către autorităţile competente, precum şi înregistrarea în registrul comerţului a notificărilor privind suspendarea/interzicerea desfăşurării activităţii, emise de autorităţile publice competente;j) verifică îndeplinirea actelor şi formalităţilor necesare transferului sediului unei societăţi europene sau al unei societăţi cooperative europene din România în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;k) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
  Articolul 31Registratorului îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 32(1)
  Registratorul nu poate soluţiona cererile de înregistrare în registrul comerţului formulate de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv şi nici cererile de înregistrare privitoare la o persoană juridică în care aceştia au calitatea de asociaţi, acţionari, membri, administratori, directori, persoane împuternicite, cenzori.
  (2) În cazul în care registratorul sesizat cu cererea de înregistrare se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea oficiului registrului comerţului, în vederea repartizării lucrării unui alt registrator.(3) În cazul în care niciun registrator care îşi desfăşoară activitatea la nivelul oficiului registrului comerţului sesizat cu cererea de înregistrare nu o poate soluţiona pentru motivul prevăzut la alin. (1) sau din alte motive obiective, ONRC asigură soluţionarea cererii prin desemnarea unui registrator de la un alt oficiu al registrului comerţului sau din cadrul ONRC.(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), copia cererii de înregistrare şi a documentelor anexate acesteia se comunică, prin mijloace electronice, la oficiul registrului comerţului unde îşi desfăşoară activitatea registratorul desemnat să soluţioneze cererea. Încheierea emisă de registrator se comunică, prin mijloace electronice, în ziua emiterii, către oficiul registrului comerţului iniţial sesizat, care urmează să procedeze la eliberarea documentelor pentru solicitant.
  Articolul 33Registratorul are obligaţia declarării averii şi intereselor, în condiţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 34(1) Registratorii sunt evaluaţi anual, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă şi performanţă profesională, prin procedura prevăzută de lege.(2) Evaluarea este realizată de către directorul oficiului registrului comerţului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea registratorul sau, în caz de imposibilitate, de înlocuitorul acestuia.(3) În procesul de evaluare se vor avea în vedere următoarele criterii:a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;b) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, aptitudini personale, raportat la cerinţele postului;c) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern şi a codului etic;d) aptitudini organizatorice.
  (4) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.(5) Criteriile de performanţă evidenţiate în fişa de evaluare se notează cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite, după cum urmează: nota 1 reprezintă nivelul minim, iar nota 5 nivelul maxim.(6) În funcţie de punctajul general obţinut, registratorului i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“, „nesatisfăcător“.(7) Obţinerea calificativului „nesatisfăcător“ atrage eliberarea din funcţia deţinută şi trecerea pe o altă funcţie, corespunzătoare pregătirii profesionale, după caz.(8) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării şi calificativul obţinut se consemnează în formularul de evaluare.(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul evaluat; în aceste situaţii, evaluarea se întocmeşte de către persoanele desemnate, în scris, de către directorul general al ONRC şi se aprobă de către acesta.
  (10) Registratorul nemulţumit de punctajul obţinut la evaluare poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la data primirii fişei de evaluare.(11) Contestaţia se soluţionează în termen de 15 zile de la sesizare, de către o comisie formată din directorul general al ONRC sau, în caz de imposibilitate, de un director general adjunct şi 2 directori din cadrul ONRC, numiţi prin decizie a directorului general al ONRC.(12) Decizia comisiei se comunică registratorului şi poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
  Articolul 35Încălcarea de către registratori a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.Articolul 36
  (1) Registratorii răspund disciplinar pentru săvârşirea următoarelor fapte ce constituie abateri disciplinare:a) întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor;b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;c) absenţe nemotivate de la serviciu;d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;e) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;f) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
  g) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;h) nerespectarea Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Codului etic al ONRC.
  (2) Sancţiunile disciplinare sunt următoarele:a) avertismentul scris;b) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de la o lună la trei luni;c) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de la o lună la trei luni;d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
  (3) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a registratorului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.(4) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de 3 luni de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei.
  Articolul 37(1) Cercetarea disciplinară este obligatorie, prealabilă aplicării sancţiunii, şi se face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 36 alin. (4).(2) În cazul săvârşirii de către registratori a abaterilor prevăzute de prezenta lege, cercetarea disciplinară se face de către o comisie, numită prin decizie a directorului general al ONRC, alcătuită din: un director general adjunct al ONRC şi doi directori din cadrul direcţiilor ONRC.Articolul 38(1) Registratorul este suspendat din funcţie în următoarele situaţii:a) la cererea registratorului, pentru motive întemeiate;b) când a fost trimis în judecată pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e);c) când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la domiciliu;d) în cazul în care împotriva registratorului s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia a fost stabilită obligaţia să nu exercite profesia ori meseria sau alte măsuri de siguranţă/obligaţii/măsuri de supraveghere care împiedică exercitarea atribuţiilor profesionale;e) în cazul în care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru o infracţiune ce nu atrage încetarea raporturilor de muncă;
  f) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să îşi exercite funcţia în mod corespunzător.
  (2) Pentru perioada suspendării din funcţie, registratorul nu beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei de registrator. Această perioadă nu constituie vechime în muncă şi în specialitate juridică.(3) Pe perioada suspendării potrivit alin. (1) lit. c), registratorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.(4) În perioada suspendării din funcţie, registratorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 31.(5) Registratorul poate fi suspendat din funcţie şi în cazul în care acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti urmând să fie trecut pe o altă funcţie de execuţie, corespunzătoare studiilor.(6) În cazul în care s-a dispus achitarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, registratorul este repus în toate drepturile avute anterior, inclusiv în funcţia deţinută, şi beneficiază de compensarea drepturilor de care a fost privat pe perioada suspendării din funcţia respectivă.
  Articolul 39(1) Raportul de muncă al registratorului încetează în următoarele cazuri: a) demisie;b) pensionare, potrivit legii;c) ca urmare a aplicării sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă;d) ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni;e)
  ca urmare a condamnării definitive la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării funcţiei;
  f) în alte cazuri prevăzute de lege.
  (2) În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a registratorului, instanţa de executare comunică ONRC o copie a dispozitivului hotărârii, în vederea emiterii deciziei de eliberare din funcţie.(3) Registratorul are obligaţia de informare a conducerii ONRC în legătură cu stadiul procesului penal.
  Articolul 40Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în măsura compatibilităţii, cu prevederile legislaţiei muncii.
  Capitolul IV Procedura de înregistrareSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 41Înainte de începerea activităţii economice, profesioniştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului.Articolul 42(1) ONRC pune la dispoziţia solicitanţilor pe pagina sa de internet şi pe portalul de servicii online, pentru formele de societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulare-tip de acte constitutive ce se utilizează în procedura de constituire online.(2)
  Sunt disponibile pe pagina de internet şi pe portalul de servicii online ale ONRC şi alte formulare-tip şi modele de cereri redactate în limba română, ce se utilizează în procedura de constituire online, de înregistrare şi de autorizare a funcţionării/desfăşurării activităţii.
  (3) ONRC pune la dispoziţia solicitantului şi o versiune în limba engleză a formularului-tip de act constitutiv, a altor formulare-tip, precum şi a modelor de documente, cu scop de informare.(4) Formularul-tip al actului constitutiv se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ONRC.
  Articolul 43(1) În cursul exercitării activităţii sau la încetarea acesteia, profesioniştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) au obligaţia de a solicita înregistrarea menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligaţiei de înregistrare.(2) Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
  Articolul 44Pentru operaţiunile prevăzute la art. 41 şi 43 nu se percep taxe şi tarife.Articolul 45(1) În scopul înregistrării hotărârilor judecătoreşti, în cazurile prevăzute de lege, instanţele comunică copia hotărârii judecătoreşti definitive sau, acolo unde legea prevede, executorii, în care sunt consemnate menţiunile ce trebuie înregistrate în registrul comerţului. (2) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) vor putea fi transmise şi în format electronic, în copie, prin sistemul de interconectare a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.Articolul 46
  (1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data înregistrării lor în registrul comerţului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerţului, acolo unde legea dispune astfel.(2) Operaţiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerţului nu sunt opozabile terţilor care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre ele.(3) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia. Terţii sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.(4) În cazul în care există neconcordanţe între datele înregistrate în registrul comerţului şi cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerţului, prevăzut la art. 8, faţă de terţi prevalează datele înregistrate în registru.(5) În cazul documentelor şi informaţiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanţă între acestea şi datele şi documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează faţă de terţi.(6) În cazul în care neconcordanţa prevăzută la alin. (5) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerţului sau, după caz, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ va corecta înregistrarea menţiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.
  Articolul 47(1) Informaţii actualizate privind prevederile legale care reglementează publicitatea actelor, faptelor şi menţiunilor persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se publică de către ONRC pe pagina sa de internet şi pe portalul de servicii online, precum şi pe portalul european e-Justiţie.(2) Informaţiile necesare pentru publicarea pe portalul european e-Justiţie se transmit de către ONRC, în conformitate cu normele şi cerinţele tehnice ale portalului.
  Secţiunea a 2-a Verificarea disponibilităţii şi rezervarea firmeiArticolul 48(1)
  Firmele sunt scrise cu caractere latine.
  (2) Nicio menţiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activităţii economice desfăşurate sau asupra situaţiei solicitatului nu poate fi adăugată firmei.(3) Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ la care este întrebuinţată.
  Articolul 49(1) Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.(2) Se interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: „ştiinţific“, „academie“, „academic“, „universitate“, „universitar“, „şcoală“, „şcolar“ sau derivatele acestora, precum şi „notar“, „executor“, „avocat“, „consilier juridic“, „consultanţă juridică“ sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exerciţiul autorităţii publice.(3)
  Nu poate fi înscrisă o firmă care conţine cuvintele „naţional“, „român“, „institut“ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale.
  Articolul 50(1) Verificarea disponibilităţii firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerţului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei. Verificarea disponibilităţii firmei şi rezervarea acesteia se pot face şi prin portalul de servicii online. (2) În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de disponibilitate şi de specificitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate, precum şi cu privire la alte condiţii prevăzute de lege în privinţa firmei.(3) O firmă este disponibilă atunci când nu aparţine altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerţului sau nu este rezervată în vederea înregistrării.(4) O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică şi se deosebeşte de alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.(5)
  Nu se poate rezerva şi înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevăzută de lege, sau înregistrată în registrul comerţului.
  (6) Dovada eliberată după efectuarea verificării şi rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii.
  Articolul 51(1) Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte prin înregistrarea în registrul comerţului.(2) Înregistrarea în registrul comerţului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, atrage răspunderea solicitantului.Articolul 52
  (1) Firma unui profesionist persoană fizică ce are obligaţia de înregistrare în registrul comerţului cuprinde numele şi prenumele acestuia, precum şi forma de exercitare a activităţii economice, şi anume persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală. (2) În cazul în care există identitate de nume şi prenume cu altă persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, întreprindere familială înregistrată în registrul comerţului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar, dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său.(3) Firma unei întreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la iniţiativa căruia se înfiinţează întreprinderea familială, scris în întregime, sau din numele şi iniţiala prenumelui acesteia, la care se adaugă menţiunea „întreprindere familială“, scrisă în întregime.
  Articolul 53Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea „societate în nume colectiv“, scrisă în întregime.Articolul 54
  Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea „societate în comandită“, scrisă în întregime.
  Articolul 55Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimţământul său, în firma unei societăţi în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăţi în comandită.Articolul 56Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni constă dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate pe acţiuni“ sau „S.A.“ ori, după caz, „societate în comandită pe acţiuni“.Articolul 57Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată“ sau „S.R.L.“.
  Articolul 58Firma unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată - debutant“ sau abrevierea „S.R.L.-D.“.Articolul 59Firma unei societăţi europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea „S.E.“, conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE).Articolul 60Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul de înfiinţare a acestora.
  Articolul 61Firma institutului naţional de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înfiinţare a acestuia.Articolul 62Firma societăţii cooperative se compune dintr-o denumire proprie şi este însoţită de sintagma „societate cooperativă“.Articolul 63(1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma „cooperativă de credit“ sau „bancă cooperatistă“, cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social.(2) Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiaşi reţele cooperatiste.Articolul 64Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie menţionată la art. 62, însoţită de sintagma „casă centrală“ sau „bancă centrală cooperatistă“.Articolul 65Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma „cooperativă agricolă“.Articolul 66Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea „societate cooperativă europeană“ sau de iniţialele „S.C.E.“, iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma „cu răspundere limitată“.
  Articolul 67Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma „grup de interes economic“ sau de iniţialele „G.I.E.“.Articolul 68Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma „grup european de interes economic“ sau de iniţialele „G.E.I.E.“.Articolul 69Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul „filială“, potrivit opţiunii acestei persoane juridice înregistrate.
  Articolul 70(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a deschis-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală“ şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala.(2) În cazul în care aceeaşi persoană juridică a deschis mai multe sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga menţiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.
  Secţiunea a 3-a Cererea de înregistrareArticolul 71(1) Cererea de înregistrare în registrul comerţului a persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale cuprinde:a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, conform actului de identitate emis în condiţiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;
  b) firma şi sediul profesional şi, dacă este cazul, punctele de lucru;c) adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondenţa cu ONRC şi la care urmează să primească notificări;d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale şi a activităţilor secundare;e) data şi semnătura.
  (2) Cererea de înregistrare în registrul comerţului a unei întreprinderi familiale cuprinde:a) numele şi prenumele fiecăruia dintre membri, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă, conform actului de identitate, emis în condiţiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;b)
  datele de identificare ale reprezentantului desemnat prin acordul de constituire, conform actului de identitate, emis în condiţiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia;
  c) firma şi sediul profesional sau punctele de lucru;d) adresa de e-mail şi numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondenţa cu ONRC şi la care urmează să primească notificări;e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale şi a activităţilor secundare;f) data şi semnătura.
  (3) Cererea de înregistrare este însoţită de înscrisurile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.
  Articolul 72(1) Cererea de înmatriculare a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) cuprinde:a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii reprezentantului persoanei juridice, conform actului de identitate, emis în condiţiile legii, cu arătarea calităţii acestuia, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;b) firma, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerţului;c) sediul social;d) adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondenţa cu ONRC şi la care urmează să primească notificări, precum şi, dacă există, pagina de internet;e) data, semnătura.
  (2) Cererea este însoţită de înscrisurile prevăzute de legea care reglementează regimul juridic al fiecăreia dintre persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare.(3) La cererea de înmatriculare se ataşează şi dovada autorizaţiilor sau avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înmatriculării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii sau avize este prevăzută de lege. În cazul în care autorizaţiile sau avizele sunt eliberate de instituţii publice ori de organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ONRC solicită acestora transmiterea copiilor autorizaţiilor sau avizelor în format electronic.(4) În cazul în care fondatorii sunt persoane juridice române înregistrate în registrul comerţului, datele privind reprezentanţii legali şi puterea de reprezentare a acestora, precum şi privind starea persoanei juridice sunt obţinute din registrul comerţului, iar în cazul fondatorilor societăţi cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului.
  Articolul 73(1) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cuprinde:a) firma sucursalei, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerţului;
  b) sediul sucursalei;c) adresa de e-mail şi numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondenţa cu ONRC şi la care urmează să primească notificări;d) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, codul numeric personal, domiciliul şi cetăţenia reprezentanţilor persoanei juridice care deschide sucursala, precum şi a celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului de înfiinţare, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia;e) registrul comerţului în care este înregistrată persoana juridică ce deschide sucursala şi numărul de înmatriculare;f) data şi semnătura.
  (2) La cererea de înregistrare se anexează:a) dovada sediului sucursalei;b) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala, care va conţine şi obiectul de activitate al sucursalei, precum şi numirea, încetarea funcţiei şi identitatea persoanelor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare;d) copii ale actelor de identitate ale reprezentanţilor persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;e) informaţiile din cazierul fiscal al reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, care se obţin de ONRC de la ANAF, sau, în cazul în care acesta este cetăţean străin, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu este înregistrat fiscal în România;f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi;g) în situaţiile speciale, prevăzute de lege, dovada autorizaţiilor/avizelor eliberate de autorităţile competente ca o condiţie prealabilă înregistrării în registrul comerţului, când emiterea unor astfel de autorizaţii/avize este prevăzută de lege.
  (3) Oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerţului de la sediul principal al profesionistului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menţionată în registrul comerţului respectiv.(4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective. În cazul în care sucursala se deschide într-un stat membru al Uniunii Europene, menţionarea se face din oficiu, imediat după primirea notificării înregistrării de la registrul statului membru. Confirmarea primirii notificării se transmite registrului comerţului din statul membru de către ONRC.
  Articolul 74(1) Cererea de înregistrare a sucursalelor persoanelor juridice străine cuprinde:a) firma persoanei juridice din străinătate şi forma juridică, precum şi firma sucursalei, dacă este diferită de cea a persoanei juridice, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerţului;b) registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, numărul de înregistrare şi, după caz, EUID;c)
  sediul sucursalei;
  d) adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondenţa cu ONRC şi la care urmează să primească notificări;e) numele şi prenumele şi calitatea reprezentanţilor persoanei juridice din străinătate şi ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului constitutiv, precum şi tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia;f) în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European se va menţiona şi legea naţională aplicabilă persoanei juridice;g) data şi semnătura.
  (2) La cererea de înregistrare se anexează înscrisurile prevăzute la art. 73 alin.(2), precum şi, în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, următoarele:a) actul constitutiv şi statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat;
  b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia şi, cel puţin anual, valoarea capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);c) un certificat care să ateste existenţa societăţii, emis de registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, însoţit de traducerea în limba română, legalizată, efectuată de un traducător autorizat.
  (3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerţului, registrului comerţului de la sediul persoanei juridice din străinătate un extras privind înregistrarea sucursalei. (4) În cazul sucursalelor deschise de persoane juridice care nu sunt guvernate de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European se depun la registrul comerţului de la sediul sucursalei situaţiile financiare anuale ale operatorului economic, aşa cum sunt acestea întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România sau, după caz, cu legea care guvernează persoana juridică din străinătate dacă aceasta prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană.(5) Publicitatea situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene care deschid sucursale în România este îndeplinită prin efectuarea publicităţii acestora în acel stat membru.
  Articolul 75(1) Documentele depuse în susţinerea cererilor de înregistrare se redactează în limba română.(2) Solicitanţii înregistrării sau persoanele înregistrate în registrul comerţului pot depune documentele în susţinerea cererilor de înregistrare redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ai căror cetăţeni sunt, însoţite de traduceri în limba română, realizate de un traducător autorizat.(3) La cerere, se poate asigura şi publicitatea înscrisurilor traduse în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, documentele fiind depuse în traducere realizată de un traducător autorizat.(4) Înscrisurile traduse într-o limbă străină se vor redacta fie pe două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba română, iar în cea de-a doua textul în limba străină, fie în mod succesiv, mai întâi textul în limba română, continuându-se cu textul în limba străină.(5) În caz de neconcordanţă între actele şi informaţiile publicate în limba română şi traducerea publicată voluntar, aceasta din urmă nu este opozabilă terţilor; cu toate acestea, terţii se pot prevala de traducerea publicată voluntar, cu excepţia cazului în care societatea dovedeşte că ei au avut cunoştinţă de versiunea care făcea obiectul publicităţii obligatorii.(6) Oficiile registrului comerţului asigură accesul şi la copiile actelor prevăzute la alin. (3) în aceleaşi condiţii ca şi la actele în limba română.
  Articolul 76(1) Înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezintă la oficiul registrului comerţului astfel: a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenţii ce includ dispoziţii referitoare la înlăturarea cerinţei supralegalizării şi a oricărei alte formalităţi similare;b) în formă originală - pentru statele în privinţa actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;c) în forma originală conţinând apostila - pentru statele părţi ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepţia statelor prevăzute la lit. a) şi b);d) în forma originală, conţinând dovada supralegalizării - pentru statele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).
  (2) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, în original, sau în format electronic, transmisă de notarul public, în condiţiile art. 84 alin. (2), prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată.
  Articolul 77Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susţinerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare.Articolul 78(1) Formatul cererii de înregistrare în registrul comerţului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ONRC.(2) Formatul, elementele de siguranţă şi structura certificatului de înregistrare, în format letric şi electronic, se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ONRC.
  (3) Formatul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al ministrului justiţiei, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.
  Secţiunea a 4-a Semnarea cereriiArticolul 79(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerţului a unei persoane juridice se semnează de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau de avocat, în baza unei împuterniciri avocaţiale, ori de către oricare asociat, acţionar sau membru.(2) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.Articolul 80(1) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate şi a întreprinderii individuale se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, respectiv de titularul întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală şi autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.(2) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se semnează de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală şi autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.Articolul 81(1) Cererea de înregistrare de menţiuni în registrul comerţului sau, după caz, alte cereri se semnează în cazul persoanei juridice de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.(2) În cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale, cererea de înregistrare de menţiuni sau, după caz, alte cereri se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, de titularul întreprinderii individuale, respectiv de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestora.
  (3) Cererea de înregistrare de menţiuni sau, după caz, alte cereri privind o sucursală a unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocaţială.
  Articolul 82(1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.(2) Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către toţi fondatorii sau de către reprezentanţii convenţionali ai acestora.Articolul 83Pentru înregistrarea în registrul comerţului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.
  Secţiunea a 5-a Depunerea cererii de înregistrare şi a altor tipuri de cereriArticolul 84(1) Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoţită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghişeu sau prin transmitere prin servicii de poştă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de către persoanele menţionate la art. 79-81, personal sau prin împuternicit.(2) În cazul în care înscrisurile care se depun în susţinerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocaţi, aceştia pot transmite oficiilor registrului comerţului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare şi înscrisurile care le însoţesc, cu semnătură electronică calificată, aceştia atestând identitatea solicitantului înregistrării. (3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(4) Declaraţiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susţinerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată şi pot fi depuse la oficiul registrului comerţului sau transmise prin servicii de poştă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.
  (5) Oficiul registrului comerţului va înscrie în registrul comerţului toate datele din cerere, precum şi codul unic de înregistrare şi datele care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului.
  Articolul 85(1) Cererea de înregistrare, precum şi documentele în susţinerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerţului.(2) Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele prevăzute la art. 73 alin. (2) şi la art. 74 alin. (2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societăţii, la oficiul registrului comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.Articolul 86Solicitanţii înregistrării şi, după caz, reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare şi în documentele depuse de aceştia în susţinere.Articolul 87Cererea de înregistrare în registrul comerţului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înainte de începerea activităţii economice sau, în cazul în care reprezentantul întreprinderii familiale nu formulează cererea, în termen de 15 zile de la data încheierii acordului de constituire.
  Secţiunea a 6-a Acte şi fapte care se înregistrează în registrul comerţuluiArticolul 88Datele care se înregistrează în registrul comerţului la înregistrarea persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale sunt cele cuprinse în cererea de înregistrare, precum şi următoarele:a) dacă este cazul, numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetăţenia, data şi locul naşterii ale soţiei/soţului titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate;b)
  numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi EUID;
  c) datele din declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii;d) numărul şi data încheierii registratorului sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti în baza căreia s-a efectuat înregistrarea.
  Articolul 89La înmatricularea societăţilor se înregistrează în registrul comerţului datele cuprinse în cererea de înmatriculare, precum şi datele din actul constitutiv, potrivit art. 7 lit. a)-h) şi art. 8 lit. a)-o) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare, firma şi sediul societăţii de registru independent autorizat care ţine registrul acţionarilor, dacă este cazul, potrivit art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 90Datele care se înregistrează în registrul comerţului la înmatricularea companiilor naţionale şi a societăţilor naţionale sunt cele prevăzute la art. 90, precum şi în actul de înfiinţare.Articolul 91Pentru societăţile europene cu sediul în România se înscriu datele prevăzute la art. 89, datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE), datele care atestă îndeplinirea condiţiilor caracterului european, precum şi, dacă este cazul, datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.Articolul 92La înmatricularea grupurilor de interes economic se înregistrează în registrul comerţului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare, cele din actul constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.Articolul 93Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înregistrează în registrul comerţului datele prevăzute la art. 89, datele care atestă îndeplinirea condiţiilor caracterului european, precum şi datele privind transferul sediului din/în alt stat, dacă este cazul.
  Articolul 94Pentru societăţile cooperative se înregistrează în registrul comerţului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-j) şi n) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.Articolul 95Pentru cooperativele agricole se înregistrează în registrul comerţului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 11 alin.(2) lit. a), b) şi d) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.Articolul 96Pentru organizaţiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerţului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare şi în actul constitutiv, potrivit art. 351 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, datele privind starea, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.Articolul 97Pentru societăţile cooperative europene cu sediul în România se înscriu şi datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE), datele care atestă îndeplinirea condiţiilor caracterului european, datele privind starea, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare, precum şi datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.Articolul 98Datele care se înregistrează în registrul comerţului în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în România sunt datele din cererea de înregistrare, precum şi următoarele:a) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala;b) datele privind starea persoanei juridice, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare sau de desfăşurare a activităţii, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.Articolul 99Pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care desfăşoară şi activităţi economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se înscriu în registrul comerţului următoarele date:a) actul de înfiinţare; b) firma;c) sediul social;d) valoarea patrimoniului la înfiinţare;e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi obiectele de activitate autorizate;f) organele de conducere şi actul de numire a acestora, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, codul numeric personal, domiciliul şi cetăţenia reprezentantului persoană fizică, conform actului de identitate, emis în condiţiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii şi a expirării acestuia;g) subunităţi cu sau fără personalitate juridică;
  h) datele privind starea, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare;i) alte menţiuni prevăzute de lege.
  Articolul 100(1) Datele care se înregistrează în registrul comerţului, în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în străinătate, sunt datele din cererea de înregistrare, prevăzute la art. 74 alin. (1) şi (4), precum şi următoarele:a) hotărârea adunării generale sau decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala; b) datele privind starea persoanei juridice, numărul şi data încheierii registratorului, datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare sau de desfăşurare a activităţii, numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.
  (2) În registrul comerţului se înregistrează menţiuni referitoare la: a) deschiderea şi încetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra persoanei juridice;b) procedura de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau orice alte proceduri similare;c) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidării şi radierea persoanei juridice;d) numele şi puterile lichidatorilor;e) închiderea sucursalei şi radierea acesteia din registrul comerţului; f) depunerea situaţiilor financiare anuale ale persoanei juridice, care vor fi supuse aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor persoane juridice române, cu excepţia societăţii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul căreia publicitatea situaţiilor financiare este efectuată în acel stat membru.
  (3) După efectuarea menţiunii prevăzute la alin. (2) lit. e) de către oficiul registrului comerţului de la sediul sucursalei, ONRC notifică, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru în care este înregistrată persoana juridică cu privire la închiderea sucursalei din România şi la radierea sa din registru.
  Articolul 101(1) ONRC primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, o notificare cuprinzând informaţii cu privire la menţiunile prevăzute la art. 100 alin. (2) lit. a), c) şi f), precum şi la modificări ale următoarelor date privitoare la persoana juridică: denumire, sediu social, număr de înregistrare, formă juridică, reprezentanţi legali, în vederea înregistrării din oficiu a acestora în registrul comerţului.(2) ONRC confirmă, prin sistemul de interconectare, primirea notificării potrivit alin. (1), pe care o transmite, de îndată, oficiului registrului comerţului în care este înregistrată sucursala care actualizează datele din registrul comerţului.(3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerţului în care este înregistrată sucursala o radiază, din oficiu, îndată ce a primit, prin ONRC, notificarea cuprinzând informaţiile şi documentele corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1).
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinţă a modificării formei juridice, a fuziunii sau divizării persoanei juridice ori a unei transformări transfrontaliere a acesteia.(5) În cazul închiderii sucursalei deschise într-un stat membru de o persoană juridică română, ONRC confirmă, prin intermediul sistemului de interconectare, primirea notificării de la registrul comerţului în care este înregistrată sucursala şi o transmite oficiului registrului comerţului de la sediul sucursalei pentru efectuarea, de îndată, a menţiunii corespunzătoare.
  Articolul 102ONRC notifică, de îndată, prin sistemul de interconectare, registrului comerţului din statul membru în care persoana juridică română a deschis o sucursală informaţiile, în cazul în care a fost înregistrată o modificare cu privire la oricare dintre următoarele elemente referitoare la persoana juridică:a) firmă;b) sediu social;c) număr de ordine în registrul comerţului şi EUID;
  d) formă juridică; e) reprezentanţii persoanei juridice;f) depunerea situaţiilor financiare anuale;g) deschiderea şi încetarea unei proceduri de insolvenţă împotriva persoanei juridice;h) deschiderea şi închiderea unei proceduri de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidării şi radierea persoanei juridice.
  Articolul 103(1) În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:a) modificări ale actelor, faptelor şi datelor înregistrate în registrul comerţului;b) schimbarea sediului sucursalelor persoanelor juridice;c) donaţia, vânzarea, locaţiunea, ipoteca mobiliară asupra fondului de comerţ, actele de adjudecare, de executare silită şi de transmitere pe cale succesorală, însoţite de documentele prevăzute de lege, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului privind fondul de comerţ;d) hotărârea de divorţ pronunţată în cursul exercitării activităţii economice, în cazul în care unul dintre soţi deţine calitatea de asociat/acţionar/membru/membru cooperator/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant sau membru al întreprinderii familiale, modificarea stării civile a acestora, a regimului matrimonial, precum şi înscrisuri prin care se realizează partajul bunurilor pentru persoanele care deţin calităţile mai sus enumerate;e) patrimoniul de afectaţiune pentru membrii unei întreprinderi familiale, pentru persoana fizică autorizată şi pentru titularul întreprinderii individuale;f) deschiderea şi închiderea unei proceduri de concordat preventiv, confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare;g) deschiderea procedurii insolvenţei, inclusiv transfrontaliere, reorganizarea judiciară, intrarea în faliment, în baza hotărârilor judecătoreşti sau a notificărilor efectuate potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau a legilor speciale în domeniul insolvenţei, precum şi altor menţiuni privind derularea procedurii insolvenţei, potrivit legii;h) punerea sub interdicţie a persoanei înregistrate ca persoană fizică autorizată, a titularului întreprinderii individuale ori a membrilor întreprinderii familiale, instituirea curatelei asupra acestora, precum şi cu privire la ridicarea acestor măsuri;i) interdicţia, stabilită ca pedeapsă complementară, prin hotărâre judecătorească definitivă, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de a exercita profesia sau meseria, în cazul persoanei care este înregistrată ca persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, respectiv în cazul persoanelor ce au calitatea de fondator, asociat/acţionar, membru al unei persoane juridice, administrator, membru al consiliului de administraţie, director, membru al directoratului, cenzor, auditor, în cazurile prevăzute de lege;j) condamnarea definitivă a persoanei juridice;k) alte măsuri dispuse potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;l) alte măsuri în legătură cu înregistrările efectuate în registrul comerţului, dispuse de instanţele judecătoreşti, inclusiv prin acte procedurale care redau dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti, sau de celelalte organe judiciare, cu modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerţului;
  m) acte emise de instituţii şi autorităţi publice în exercitarea atribuţiilor lor, stabilite prin lege, şi care au legătură cu datele înregistrate din registrul comerţului; n) înfiinţarea sechestrului asigurător, popririi, a altor măsuri asigurătorii; o) renunţarea la mandat a administratorilor, persoanelor împuternicite, cenzorilor, după caz;p) orice alte modificări privind actele, faptele şi datele înregistrate în registrul comerţului.
  (2) Administratorul, directorul, persoana împuternicită, cenzorul, auditorul, după caz, au obligaţia de a solicita şi înregistrarea în registrul comerţului a hotărârilor judecătoreşti sau a altor acte prin care se dispune încetarea efectelor unor măsuri înregistrate.
  Articolul 104(1) Instanţele judecătoreşti sunt obligate să trimită oficiului registrului comerţului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii de pe hotărârile ce se referă la acte, fapte şi menţiuni a căror înregistrare în registrul comerţului o dispun, conform legii.(2) În hotărâre, instanţa judecătorească dispune şi efectuarea înregistrării corespunzătoare în registrul comerţului, precum şi, dacă este necesar pentru efectuarea înregistrării în registrul comerţului, depunerea de către profesionist sau persoana interesată a altor înscrisuri necesare efectuării înregistrării în registrul comerţului a menţiunii respective.
  Secţiunea a 7-a Procedura în faţa registratoruluiArticolul 105(1) Cererea de înregistrare în registrul comerţului se soluţionează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricăror alte persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, potrivit legii, registratorul solicită prezenţa fizică a acestora. Prezenţa fizică nu este necesară în cazul în care cererea de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de notari publici sau avocaţi.(3) În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepţional, registratorul solicită prezenţa fizică în temeiul alin. (2), toate celelalte etape ale procedurii vor fi realizate în întregime online. (4) Dacă este necesară obţinerea de informaţii şi/sau documente prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre, registratorul poate acorda termen pentru soluţionarea cererii de înregistrare. (5) La solicitarea părţii sau a reprezentantului acesteia se organizează audienţă publică. (6) În situaţia în care soluţionarea cererii a fost amânată, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de soluţionare, aceasta se înregistrează, iar solicitantul primeşte termen de soluţionare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare. (7) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluţionate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare. (8)
  Dacă solicitantul modifică înscrisurile depuse în susţinerea cererii de înregistrare, înscrisurile depuse iniţial nu vor mai fi luate în considerare la soluţionarea cererii.
  Articolul 106(1) Dacă cererea de înregistrare şi documentele depuse în susţinerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, după caz, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor legale pentru înfiinţarea, constituirea, organizarea şi funcţionarea profesioniştilor care au obligaţia înregistrării ori dacă registratorul apreciază că sunt necesare şi alte informaţii sau documente pentru soluţionarea cererii, acesta acordă, prin încheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice. (2) Termenul şi motivele amânării se afişează pe portalul de servicii online al ONRC, putând fi consultate şi prin intermediul staţiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comerţului.(3) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare şi termenul de eliberare a documentelor prevăzute de lege se modifică în mod corespunzător.(4) În cazul în care solicitantul remediază/completează cererea de înregistrare anterior expirării termenului stabilit de registrator şi solicită preschimbarea termenului de soluţionare, cererea de înregistrare este soluţionată în ziua următoare zilei remedierii/completării.(5)
  Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile dispuse prin încheierea de amânare, cererea de înregistrare este respinsă.
  Articolul 107(1) Dacă sunt îndeplinite cerinţele legale pentru înfiinţarea, constituirea, organizarea şi funcţionarea profesioniştilor care au obligaţia înregistrării, registratorul pronunţă o încheiere de admitere a cererii de înregistrare, în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii tuturor formalităţilor şi primirii tuturor documentelor şi informaţiilor, dispuse de registrator, pentru constituire şi înregistrare.(2) Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.(3) Înregistrarea în registrul comerţului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.(4) Persoanele juridice dobândesc personalitate juridică de la data operării efective a înregistrării în registrul comerţului.
  Articolul 108(1) Dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru înregistrarea cererii, registratorul dispune, prin încheiere motivată, respingerea cererii de înregistrare.(2) În cazul în care solicitantul renunţă la cerere, registratorul ia act de renunţare, prin încheiere.Articolul 109Prevederile art. 105 alin. (1) şi alin. (6)-(8), art. 106, art. 107 alin. (1) şi art. 108 se aplică, în mod corespunzător, şi în soluţionarea altor cereri privind înregistrări în registrul comerţului.Articolul 110
  (1) La înmatriculare/înregistrare se editează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală, EUID, însoţit de încheierea pronunţată de registrator, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării sau desfăşurării activităţii, precum şi, după caz, de alte acte prevăzute de prezenta lege.(2) La înscrierea de menţiuni se eliberează certificatul de înregistrare menţiuni, însoţit de încheierea pronunţată de registrator, precum şi, după caz, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.(3) Certificatele şi celelalte documente prevăzute la alin. (1) şi (2) se editează, potrivit opţiunii solicitantului, şi în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată. La cerere, solicitantului i se poate elibera o copie sau o copie certificată după exemplarul emis în format letric al acestor documente, păstrat în dosarul profesionistului.(4) Atât la înmatriculare, cât şi la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanţilor, odată cu eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru a lua cunoştinţă de datele înregistrate în registrul comerţului, li se furnizează informaţii punctuale la zi din registrul comerţului privind profesionistul care a făcut obiectul înregistrării în registrul comerţului.(5) Toate documentele emise de ONRC potrivit alin. (1)-(4) se redactează în limba română.
  Articolul 111(1) Documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) şi (2) se comunică, în funcţie de opţiunea solicitantului, în una dintre următoarele modalităţi:a) direct la ghişeu, în format letric, la sediul oficiilor registrului comerţului;b) prin mijloace electronice;c) prin poştă, cu confirmare de primire, cu achitarea costurilor aferente sau prin servicii de curierat.(2) În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, comunicarea documentelor se poate face şi prin intermediului birourilor de asistenţă şi de reprezentare din cadrul primăriilor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.(3) În vederea comunicării documentelor în modalităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), solicitantul indică, în cererea de înregistrare şi în orice alte cereri adresate oficiului registrului comerţului, persoana şi adresa poştală sau electronică la care urmează să fie comunicate documentele.(4)
  Încheierea prin care se ia act de renunţarea la cererea de înregistrare nu se comunică.
  (5) În cazul în care cererea de înmatriculare/înregistrare şi documentele necesare înregistrării sunt transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată, încheierea registratorului şi, după caz, certificatul de înregistrare, respectiv certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, semnate cu semnătură electronică calificată, se comunică în aceeaşi modalitate, data comunicării fiind considerată data la care aceasta devine disponibilă destinatarului, încheierea registratorului, certificatul de înregistrare, certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării astfel transmise sunt asimilate înscrisurilor autentice.(6) La cererea expresă a profesionistului, menţionată în cererea de înregistrare sau ulterior, în cazul solicitării eliberării prin mijloace electronice a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerţului, acestuia i se poate elibera copie/copie certificată a documentelor prevăzute la alin. (1), după exemplarul emis în format letric, păstrat în dosarul profesionistului.
  Articolul 112(1) Împotriva încheierii registratorului pronunţate potrivit art. 108 sau, după caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea încheierii, în cazul în care a solicitat comunicarea prin modalităţile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c). În aceste cazuri, solicitantul poate formula plângere şi de la data publicării încheierii în Buletin, dacă aceasta este anterioară comunicării.(2) În cazul prevăzut la art. 111 alin. (1) lit. a), dacă încheierea nu este ridicată de la ghişeu în termenul de eliberare a documentaţiei, solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile de la data publicării încheierii în Buletin.(3)
  Orice persoană interesată, alta decât solicitantul, poate face plângere împotriva încheierii registratorului în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în Buletin ori în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României, acolo unde legea dispune astfel.
  Articolul 113(1) Plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.(2) Plângerea se depune, în cazul persoanelor juridice, la oficiul registrului comerţului, care o va menţiona în registrul comerţului şi o va comunica tribunalului/tribunalului specializat în trei zile lucrătoare de la data depunerii.(3) În cazul în care plângerea împotriva încheierii registratorului este depusă direct la judecătorie/tribunal/tribunal specializat, la primul termen de judecată instanţa va pune în vedere solicitantului ca până la următorul termen să facă dovada menţionării în registrul comerţului a depunerii plângerii.Articolul 114
  (1) Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul încheierilor registratorului se dispune prin încheiere a registratorului, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.(2) Îndreptarea erorilor materiale constatate în cuprinsul înscrisurilor depuse de solicitant se dispune prin încheiere a registratorului, la solicitarea persoanelor interesate, pe baza înscrisurilor modificate corespunzător.
  Articolul 115(1) Reconstituirea dosarelor persoanelor înregistrate în registrul comerţului, parţial sau integral, se dispune de registrator, prin încheiere, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.(2) Registratorul stabileşte termenul în care profesionistul trebuie să depună la dosar copii certificate ale documentelor care au fost depuse la oficiul registrului comerţului, ale documentelor care au fost eliberate de oficiul registrului comerţului sau de alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice, alte persoane juridice, după caz.(3) Registratorul poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor fizice, altor persoane juridice care deţin documentele în cauză transmiterea de copii certificate ale acestora.
  Articolul 116(1) Solicitantul cererii de înregistrare sau, după caz, împuternicitul acestuia poate obţine, contra cost, copii ale documentelor depuse în susţinerea cererii aflate în curs de soluţionare.(2) Celelalte persoane interesate vor lua cunoştinţă de documentele din dosarul persoanelor înregistrate în registrul comerţului numai prin solicitarea de copii/copii certificate ale acestora, cu achitarea tarifului legal, după soluţionarea cererilor de înregistrare şi efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel.(3) Organele de urmărire şi cercetare penală au acces la dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerţului, pe care îl pot consulta pe suport hârtie sau din arhiva electronică.Articolul 117(1) În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză şi practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori şi personal de specialitate juridică. Componenţa acesteia este stabilită anual prin decizie a directorului general al ONRC.(2) În funcţie de aspectele care fac obiectul sesizării, Comisia poate solicita puncte de vedere specialiştilor din cadrul Ministerului Justiţiei sau din cadrul altor instituţii cu care ONRC colaborează.(3) Comisia elaborează puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate din analiza activităţii de înregistrare în registrul comerţului, pe care le aduce la cunoştinţa structurilor din cadrul ONRC şi a oficiilor registrului comerţului.(4) Organizarea şi funcţionarea Comisiei se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.
  Secţiunea a 8-a Procedura în faţa instanţei de judecatăArticolul 118
  (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerile împotriva încheierii registratorului, precum şi orice alte cereri legate de activitatea de înregistrare în registrul comerţului ori introduse, potrivit legii, de ONRC sau de orice persoane interesate este judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul profesional persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, respectiv tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat în a cărui rază teritorială îşi are sediul social persoana juridică sau sucursala persoanei juridice.(2) Plângerea nu este suspensivă de executare.(3) Instanţa soluţionează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, cu citarea părţii şi a oficiului registrului comerţului competent.(4) Hotărârea prin care este soluţionată plângerea este executorie şi este supusă numai apelului. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.
  Articolul 119(1) ONRC are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerţului, interesul fiind prezumat.
  (2) Cererile introduse de ONRC în temeiul prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru sau de orice alte taxe/tarife/comisioane prevăzute de lege.
  Articolul 120(1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară judecătoriei, în cazul profesioniştilor persoane fizice, şi tribunalului/tribunalului specializat, în cazul profesioniştilor persoane juridice, radierea înregistrării generatoare de prejudicii şi, după caz, repunerea în situaţia anterioară, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.(2) Cererea se depune la oficiul registrului comerţului în care este înregistrat profesionistul şi despre aceasta se face menţiune în registrul comerţului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează cererea judecătoriei, tribunalului/tribunalului specializat în a cărui rază teritorială se află sediul profesionistului, iar în cazul sucursalei înfiinţate în alt judeţ, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din judeţul în care îşi are sediul sucursala.(3) Instanţa se pronunţă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerţului şi a profesionistului.(4) Hotărârea judecătorească de soluţionare a cererii poate fi atacată numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronunţare, pentru părţile prezente, şi de la comunicare, pentru părţile lipsă.(5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publica hotărârea judecătorească definitivă în Buletin. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească rămasă definitivă.
  Secţiunea a 9-a Înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/ desfăşurare a activităţiiArticolul 121(1) Autorizarea funcţionării se realizează prin înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere şi a datelor aferente, prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.(2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protecţiei mediului, de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.(3)
  Activităţile pentru care legea reglementează condiţii speciale de autorizare/notificare a funcţionării sunt autorizate de autorităţile şi instituţiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfăşurării activităţilor economice pentru care este necesară autorizaţia.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3), autorităţile/instituţiile publice implicate vor încheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodică a listei codurilor CAEN care necesită condiţii speciale de autorizare/notificare, precum şi a profesioniştilor având ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activităţi, pentru care se va dispune, în încheierea pronunţată de registrator, necesitatea obţinerii acestor autorizaţii sau a notificării, în vederea desfăşurării, în condiţii legale, a activităţii respective.
  Articolul 122(1) Solicitantul trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare, şi declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi.(2) Activităţile proprii de birou pentru firmă nu fac obiectul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută la art. 121 alin. (1). (3) Declaraţia este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activităţile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfăşoară toate activităţile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional şi/sau la sediile secundare, după caz, la terţi, cu îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.(4)
  Dacă se modifică obiectul de activitate ori activităţile autorizate, sediul social/profesional sau se înfiinţează noi sedii secundare, precum şi în situaţia întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderilor familiale ori a societăţilor care au desfăşurat activitate de la înfiinţare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului o nouă declaraţie-tip pentru sediul social/profesional şi/sau sedii secundare, după caz, la terţi, corespunzătoare modificărilor intervenite şi care să ateste situaţia curentă pentru desfăşurarea tuturor activităţilor declarate în obiectul de activitate.
  (5) Oficiul registrului comerţului înregistrează în registrul comerţului depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii pentru sediul social/profesional şi/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terţi şi datele cuprinse în declaraţie.(6) Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare reprezintă anexă la cererea de înregistrare în registrul comerţului.(7) Pentru sediul social/profesional şi/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terţi, oficiul registrului comerţului eliberează, odată cu încheierea registratorului, şi certificatul de înregistrare sau, după caz, de menţiuni şi un certificat constatator, care atestă că s-au înregistrat declaraţia prevăzută la alin. (1) şi datele din aceasta.(8) Modelul declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi modelul certificatului constatator, care atestă că s-au înregistrat declaraţia prevăzută la alin. (1) şi datele din aceasta, se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.(9) Pe certificatele constatatoare menţionate la alin. (7) se aplică timbru sec de către oficiul registrului comerţului. Pentru certificatele emise în format electronic, timbrul sec este înlocuit cu sigiliul electronic calificat.
  Articolul 123(1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi, şi datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.(2) Autorităţile/Instituţiile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:a) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică teritoriale;b) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile teritoriale;c) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin unităţile teritoriale;d) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.
  Articolul 124(1) Ulterior controlului/verificării, autorităţile/ instituţiile publice prevăzute la art. 123 alin. (2) notifică, dacă este cazul, oficiului registrului comerţului actul prin care s-a dispus suspendarea activităţii sau prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat, din oficiu, în registrul comerţului.(2) Documentul transmis conform alin. (1) va conţine următoarele elemente necesare înregistrării în registrul comerţului: tipul documentului, temeiul legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului înregistrat în registrul comerţului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus măsurile respective, activităţile pentru care s-a dispus sancţionarea, conform Nomenclatorului CAEN şi, după caz, perioada pentru care s-a dispus măsura respectivă.(3) Orice modificare a situaţiei prevăzute la alin. (1) se comunică oficiului registrului comerţului de către profesionistul înregistrat în registrul comerţului în vederea înregistrării, fiind însoţită de documente în acest sens, emise de autorităţile/instituţiile publice competente. În cazul în care modificările sunt notificate de autorităţile/instituţiile publice competente, acestea se vor înregistra din oficiu în registrul comerţului.
  Secţiunea a 10-a Atribuirea codului unic de înregistrare şi înregistrarea fiscală a profesioniştilor care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului
  Articolul 125Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor - ANAF este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului.Articolul 126(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile registrului comerţului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare.(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), ANAF atribuie codul unic de înregistrare.(3) Structura codului unic de înregistrare se stabileşte de ANAF.
  Articolul 127(1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a dobândit personalitate juridică, respectiv că profesioniştii au fost luaţi în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.(2) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata existenţei lor.Articolul 128Profesionistul înregistrat în registrul comerţului este obligat să menţioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi orice alte documente întrebuinţate în activitatea economică firma, sediul social sau profesional, codul unic de înregistrare.Articolul 129Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.2. După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu următorul cuprins:Articolul 6^1Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 pentru a fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens.3. La articolul 7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) capitalul social subscris, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură, modul evaluării acestuia; la societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;4. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:d^1) modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaţilor, cu votul tuturor asociaţilor, în cazul în care, datorită parităţii participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută;5. La articolul 7, literele e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;..................................................................................................i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii; modalităţile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii.
  6. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:f^1) după caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii;7. La articolul 8, litera f^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:f^2) tipul societăţii, respectiv închis sau deschis, precum şi orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni;8. La articolul 8, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:k^1) după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra societăţii;
  9. Articolul 8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8^1Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e), e^1) şi f^1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) şi k^1) includ:a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa şi cetăţenia, actul de identitate/paşaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, naţionalitatea, numărul de ordine în registrul comerţului şi/sau codul unic de înregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii naţionale aplicabile.10. Articolul 9^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9^1
  (1) Societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă sunt obligate să verse integral la constituire capitalul social subscris.(2) Societatea cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operaţiuni în numele societăţii, iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:a) pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;b) pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.
  11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Registratorul de registrul comerţului dispune înregistrarea în registrul comerţului a prospectului de emisiune.
  12. La articolul 19, alineatul (1) semodifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 19(1) Subscrierile de acţiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.13. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26(1) Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comerţului numirea unuia sau a mai multor experţi. Dispoziţiile art. 38 şi 39 se aplică în mod corespunzător.
  14. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abrogă.15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) dovada sediului declarat;16. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) şi f) se abrogă.17.
  Articolul 37 se abrogă.
  18. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) La societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, registratorul numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de registratorul de registrul comerţului.19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 40(1) În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, registratorul, prin încheiere, va dispune înmatricularea societăţii în registrul comerţului, în condiţiile prevăzute de legea privind acest registru.
  20. La articolul 41, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 44^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 44^1(1) Dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii activităţii societăţii, a unui bun de la un fondator ori acţionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentând cel puţin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale a acţionarilor, precum şi prevederilor art. 38 şi 39, va fi menţionată în registrul comerţului, în baza actului translativ de proprietate, încheiat în condiţiile legii, şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.22. Articolele 45 şi 46 se abrogă.23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Operaţiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data efectuării publicităţii prevăzute de lege nu sunt opozabile terţilor care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre ele.24. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 51Terţii sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.25. Articolul 52 se abrogă.
  26. La articolul 56, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) lipseşte încheierea registratorului de registrul comerţului de înmatriculare a societăţii;27. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerţului, care, după înregistrarea în registrul comerţului, se va publica în Buletinul electronic al registrului comerţului.28. Articolul 60 se abrogă.29. Articolul 64 se abrogă.
  30. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 72Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.31. La articolul 73^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 pentru a deţine şi exercita această funcţie, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.32. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) data actului constitutiv, numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare;
  33. La articolul 103^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) autorizarea dobândirii propriilor acţiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va stabili condiţiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data înregistrării în registrul comerţului, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă şi maximă;34. La articolul 131, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.35. La articolul 134, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerţului în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39, la cererea consiliului de administraţie, respectiv a directoratului.
  36. La articolul 143^2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Consiliul de administraţie înregistrează la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat.37. La articolul 153^3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Directoratul înregistrează la registrul comerţului numele membrilor săi, menţionând dacă ei acţionează împreună sau separat.38. Articolul 153^19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 153^19Consiliul de administraţie va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea în registrul comerţului a numirii directorilor, precum şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceeaşi obligaţie revine directoratului cu privire la înregistrarea primilor membri ai directoratului şi a oricărei schimbări în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.
  39. La articolul 192, alineatul (2) se abrogă.40. La articolul 204, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerţului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerţului. În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2), înregistrarea în registrul comerţului se efectuează din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.41. La articolul 215, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 215
  (1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune registratorului de registrul comerţului numirea unuia sau a mai multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi, în condiţiile art. 38 şi 39.
  42. La articolul 219, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 219(1) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data adoptării.43.
  La articolul 227, alineatul (3) se abrogă.
  44. La articolul 227, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Lichidarea şi radierea societăţii se efectuează potrivit dispoziţiilor art. 237 alin. (6)-(13).45. La articolul 230, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 230(1) În societăţile în nume colectiv, societăţile cu răspundere limitată, dacă un asociat decedează şi dacă nu există convenţie contrară, societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, după ultimul bilanţ contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociaţii rămaşi nu preferă să continue societatea cu moştenitorii care consimt la aceasta.46. La articolul 237 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, altele decât cele prevăzute la art. 237^2 alin. (1) lit. a);47. La articolul 237 alineatul (1), literele d), f) şi g) se abrogă.48. La articolul 237, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se afişează în Buletinul electronic al registrului comerţului, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, şi se transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului.
  49. La articolul 237, alineatul (4) se abrogă.50. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerţului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.(6) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin registrator, la cererea societăţii, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, numeşte, prin încheiere, un lichidator înscris în Tabloul practicienilor în insolvenţă. Remunerarea lichidatorului se face din averea societăţii dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, la solicitarea lichidatorului.(7) Încheierile pronunţate în condiţiile alin. (6) se comunică electronic lichidatorului numit, se înregistrează în registrul comerţului şi se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului. În exercitarea atribuţiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea.51. La articolul 237, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prevederile art. 260 se aplică în mod corespunzător.
  52. La articolul 237, alineatele (9), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(9) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afişează în Buletinul electronic al registrului comerţului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.(10) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru radierea societăţii din registrul comerţului, Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică, cu titlu gratuit, în Buletinul electronic al registrului comerţului. În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de radiere, publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societăţii dizolvate, instanţa care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare...................................................................................................(12) Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluţiilor de numire a lichidatorului, publicate în Buletinul electronic al registrului comerţului, se face cu titlu gratuit.53. După articolul 237^1 se introduce un nou articol, art. 237^2, cu următorul cuprins:Articolul 237^2
  (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin registrator, constată întrunirea condiţiilor pentru dizolvarea societăţii în următoarele cazuri, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în cazurile în care:a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;b) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;c) în cazul societăţilor cu durată determinată, la expirarea duratei menţionate în actul constitutiv, dacă procedura prevăzută la art. 227 alin. (2) nu este îndeplinită.(2) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să constate, din oficiu, întrunirea condiţiilor pentru dizolvare se afişează în Buletinul electronic al registrului comerţului, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, şi se transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La expirarea acestui termen sau, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de dizolvare de către orice persoană interesată, registratorul constată, prin încheiere, întrunirea condiţiilor pentru dizolvarea societăţii. (3) Încheierea registratorului prin care s-a constatat întrunirea condiţiilor pentru dizolvarea societăţii nu are caracter executoriu. Aceasta se menţionează în registrul comerţului, se comunică societăţii dizolvate şi, pe cale electronică, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului. (4) Societatea a cărei dizolvare a fost constatată de către registrator, precum şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, iar orice altă persoană interesată, în termen de 15 zile de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al registrului comerţului. Plângerea se depune la oficiul registrului comerţului şi se face menţiune despre aceasta în registrul comerţului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerţului o înaintează instanţei competente.
  (5) Dacă nu s-a formulat plângere împotriva încheierii registratorului, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), oficiul registrului comerţului înregistrează, din oficiu, menţiunea de dizolvare a societăţii în registrul comerţului. După data înregistrării menţiunii de dizolvare în registrul comerţului, societatea intră în lichidare.(6) Hotărârea pronunţată de instanţă în soluţionarea plângerii poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.(7) După rămânerea definitivă, hotărârea instanţei se transmite oficiului registrului comerţului pentru înscrierea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului. După data înscrierii menţiunii de dizolvare, societatea intră în lichidare.(8) După înscrierea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului în condiţiile alin. (5) sau, după caz, alin. (7), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin registrator, la cererea societăţii, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, numeşte, prin încheiere, un lichidator înscris în Tabloul practicienilor în insolvenţă. Prevederile art. 237 alin. (6) referitoare la remunerarea lichidatorului se aplică în mod corespunzător.(9) Încheierile pronunţate în condiţiile alin. (8) se comunică electronic lichidatorului numit, se înregistrează în registrul comerţului şi se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului. În exercitarea atribuţiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea.(10) Prevederile art. 260 se aplică în mod corespunzător.
  54. La articolul 243, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care societatea a optat pentru publicitatea pe pagina proprie web, termenul de opoziţie curge de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Buletinul electronic al registrului comerţului. Opoziţia se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.55. Articolul 248 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 248(1) Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante se înregistrează în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul societatea. Acesta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.(2) Publicitatea pentru societăţile absorbite poate fi efectuată de societatea absorbantă.
  56. La articolul 251, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) De la data realizării sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea poate fi declarată nulă doar dacă nu a fost supusă unui control de legalitate sau dacă hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizării este nulă ori anulabilă.57. Articolul 251^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 251^3Competenţa de verificare a legalităţii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmează societăţile participante la fuziune - persoane juridice române sau societăţile europene cu sediul social în România - şi, dacă este cazul, societatea nou-înfiinţată - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - aparţine registratorului de registrul comerţului unde sunt înmatriculate societăţile persoane juridice române sau societăţile europene cu sediul social în România participante la fuziune, inclusiv societatea absorbantă, ori, dacă este cazul, societatea nou-înfiinţată.
  58. La articolul 251^6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de registratorul de registrul comerţului, se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului ori, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor şedinţelor în care adunările generale urmează a hotărî asupra fuziunii.59. La articolul 251^13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 251^13(1) În cazul fuziunii prin absorbţie, registratorul de registrul comerţului dispune înregistrarea în registrul comerţului a actului modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - după verificarea existenţei certificatelor sau a documentelor similare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, emise de autorităţile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administraţia centrală sau sediul principal celelalte societăţi participante la fuziune, şi a termenului în care acestea au fost depuse la oficiul registrului comerţului, termen ce nu poate depăşi 6 luni de la emitere.60. La articolul 251^13, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Registratorul de registrul comerţului verifică, dacă este cazul, şi caracteristicile mecanismelor de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii absorbante sau nou-constituite.(5) Dacă societatea absorbantă sau societatea nou-înfiinţată este persoană juridică guvernată de legislaţia altui stat membru, inclusiv o societate europeană cu sediul social într-un alt stat membru, registratorul de registrul comerţului verifică legalitatea hotărârii de fuziune depuse de către administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comerţului în care este înregistrată societatea - persoană juridică română şi pronunţă o încheiere prin care constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege de către societatea - persoană juridică română. Încheierea este comunicată societăţii - persoană juridică română la sediul acesteia.(6) Registratorul de registrul comerţului poate pronunţa încheierea prevăzută la alin. (5), chiar dacă procedura declanşată de cererile de retragere a acţionarilor/asociaţilor în conformitate cu art. 251^12 este în curs, în încheiere indicându-se faptul că răscumpărarea acţiunilor/părţilor sociale nu este încă finalizată. Retragerile efectuate de acţionari/asociaţi în conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile societăţii absorbante sau nou-înfiinţate şi acţionarilor/asociaţilor acesteia.61. La articolul 251^14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 251^14(1) În cazul fuziunii prin absorbţie, actul modificator se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.
  62. La articolul 251^14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care prin fuziunea transfrontalieră este constituită o societate europeană cu sediul în România, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pe cheltuiala părţilor, comunică Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunţ care cuprinde: denumirea societăţii, numărul de înmatriculare în registrul comerţului în care este înmatriculată, data înmatriculării, numărul Monitorului Oficial al României în care a fost publicat extrasul încheierii registratorului de registrul comerţului de înmatriculare a societăţii.63. La articolul 251^15 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) în cazul fuziunii prin absorbţie, de la data înregistrării în registrul comerţului a actului modificator al actului constitutiv, cu excepţia cazului în care, prin acordul părţilor, se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exerciţiului financiar curent al societăţii absorbante sau societăţilor beneficiare şi nici anterioară încheierii ultimului exerciţiu financiar încheiat al societăţii sau societăţilor care îşi transferă patrimoniul, şi controlul registratorului de registrul comerţului prevăzut la art. 251^13 alin. (1);64. La articolul 252 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) actul de numire a lichidatorilor, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în registrul comerţului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ori, după caz, în Buletinul electronic al registrului comerţului.
  65. La articolul 252, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Numai după înregistrarea în registrul comerţului lichidatorii vor exercita această funcţie.66. După articolul 255 se introduce un nou articol, art. 255^1, cu următorul cuprins:Articolul 255^1În cazul societăţilor care au fost dizolvate în condiţiile art. 237 şi 237^2, din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi drepturilor din averea societăţii se asigură cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi pentru plata remuneraţiei lichidatorului.
  67. La articolul 260, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 260(1) Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu câte un an.68. La articolul 260, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Nerespectarea obligaţiei de depunere a raportului prevăzut la alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează, din oficiu sau la sesizarea oricărei părţi interesate, de către registratorul de registrul comerţului, prin încheiere. Sancţiunea se aplică şi lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment în termenul prevăzut la alin. (4).(6) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi repartizarea activelor rămase, după caz, sub sancţiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de întârziere, care va fi aplicată, din oficiu sau la sesizarea oricărei părţi interesate, de către registratorul de registrul comerţului. Încheierea prin care se constată încheiată lichidarea şi se dispune radierea societăţii din registrul comerţului se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului.
  69. La articolul 260, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Transmiterea către asociaţi/acţionari a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului.(6^2) Registrul comerţului va elibera fiecărui asociat/acţionar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul/acţionarul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.70. La articolul 260, alineatele (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), prelungit după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comerţului, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, constată că a expirat termenul legal în care putea fi realizată lichidarea şi dispune radierea societăţii din registrul comerţului. Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin registratorul de registrul comerţului, urmează să dispună radierea se afişează în Buletinul electronic al registrului comerţului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.(8) Încheierea de radiere a registratorului de registrul comerţului, pronunţată potrivit alin. (7), nu este executorie. Aceasta se comunică societăţii, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică în Buletinul electronic al registrului comerţului.(9) Împotriva încheierii registratorului de registrul comerţului, societatea, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau orice persoană interesată poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul persoanei interesate, termenul curge de la publicarea încheierii registratorului de registrul comerţului în Buletinul electronic al registrului comerţului. Plângerea se depune la oficiul registrului comerţului şi se face menţiune despre aceasta în registrul comerţului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerţului o înaintează instanţei competente.
  71. La articolul 260, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Hotărârea pronunţată de instanţă în soluţionarea plângerii poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.72. La articolul 260, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:(10) În cazul în care prevederile art. 270^1 nu sunt aplicabile, întrucât societatea aflată în lichidare, deşi întruneşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplineşte şi cerinţa prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 72 din aceeaşi lege, registratorul de registrul comerţului, prin încheiere, constată încheiată lichidarea şi dispune radierea societăţii pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi repartizarea activelor rămase, după caz.73. La articolul 261, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  În societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni registrele prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comerţului la care a fost înregistrată societatea, unde orice parte interesată va putea lua cunoştinţă de ele cu autorizarea registratorului de registrul comerţului, iar restul actelor societăţii vor fi depuse la Arhivele Naţionale.
  74. La articolul 266, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 266(1) În cazul în care unul sau mai mulţi administratori, respectiv membri ai directoratului sunt numiţi lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului. Aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanţul final de lichidare.75. La articolul 268, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Situaţia financiară, semnată de lichidatori, se depune, pentru a fi menţionată, la oficiul registrului comerţului. Aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  76. La articolul 270^2c), alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de registrul comerţului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei şedinţei în care adunarea generală extraordinară urmează a hotărî asupra transferului.77. La articolul 270^2e), alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerţului, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 şi 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.78. La articolul 270^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Încălcarea prevederilor art. 177 alin. (1) lit. a) şi ale art. 178 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.79. La articolul 270^3 , alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(2^1) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale. În procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (2^1) se va consemna faptul că neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) şi la art. 178 atrage dizolvarea societăţii în condiţiile art. 237.80. La articolul 270^3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale prevăzute la alin. (2^1) reprezentantul persoanei juridice nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) şi art. 178, în urma verificării efectuate de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Dispoziţiile art. 237 alin. (3)-(13) se aplică în mod corespunzător.81. După articolul 293 se introduce un nou articol, art. 293^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 293^1Ministerul Justiţiei informează Comisia Europeană în legătură cu orice modificări ale formelor de societăţi prevăzute de prezenta lege care ar afecta conţinutul anexelor I, II şi IIA la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale.
  Articolul 130Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerţului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială îşi asumă răspunderea că nu sunt incapabile şi că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens.
  2. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Întreruperea temporară a activităţii unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului şi înştiinţării organelor fiscale. Reluarea activităţii se înregistrează în registrul comerţului.3. La punctul 1 al anexei, subpunctul 1.2^1 se abrogă.
  Articolul 131(1) Procedurile începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la acea dată. (2)
  Dispoziţiile art. 114 din prezenta lege se aplică şi rezoluţiilor pronunţate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.
  (3) Cererile pentru îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul art. 442-445 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cererile soluţionate de judecătorul delegat înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, vor fi soluţionate de tribunal, care va dispune şi cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerţului.
  Articolul 132ONRC colectează date cu privire la utilizarea procedurii de constituire online şi transmite Comisiei Europene anual, în următorii 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi sau la solicitarea Comisiei Europene, cel puţin următoarele: numărul de constituiri online, numărul de cazuri în care au fost utilizate formulare-tip, numărul de cazuri în care a fost solicitată prezenţa fizică, durata medie şi costurile constituirii online.Articolul 133(1) Numărul maxim de posturi al ONRC se suplimentează cu posturile de registrator de registrul comerţului necesare aplicării prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.(2)
  Persoanele desemnate să îndeplinească atribuţiile de soluţionare a cererilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se reîncadrează în funcţia specifică de registrator de registrul comerţului, prevăzută la lit. b) din cap. VI al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în limita posturilor necesare stabilite potrivit prezentei legi.
  (3) Prin excepţie de la prevederile art. 23, nivelul de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (2), precum şi pentru personalul nou-încadrat în funcţia de registrator de registrul comerţului se stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru persoanele desemnate să îndeplinească atribuţiile de soluţionare a cererilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(4) În situaţia în care numărul de posturi stabilit potrivit alin. (1) este mai mic decât numărul persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţiile de soluţionare a cererilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, selecţia persoanelor în vederea reîncadrării potrivit alin. (2) se face în baza unor criterii stabilite printr-o procedură internă, prin decizie a directorului general al ONRC, cu respectarea condiţiilor de ocupare a postului de registrator prevăzute în anexa nr. 2.(5) Finanţarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Guvernul va asigura finanţarea necesară pentru posturile de registrator.
  Articolul 134În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorităţile sau instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării, prevăzute la art. 122, precum şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca, de la data intrării în vigoare a acestora, protocoalele existente să îşi încheie valabilitatea.
  Articolul 135În actele normative în vigoare, sintagma „rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului/persoanei desemnate“ se înlocuieşte cu sintagma „încheierea registratorului de registrul comerţului“, sintagma „judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului“ se înlocuieşte cu sintagma „registratorul de registrul comerţului“. Articolul 136Prevederile art. 43 alin. (2) privind transmiterea către ONRC de către instanţele judecătoreşti a copiilor în format electronic ale hotărârilor judecătoreşti ce vizează acte, fapte, date supuse înregistrării în registrul comerţului sunt aplicabile după finalizarea interconectării sistemului informatic integrat al ONRC cu ECRIS.Articolul 137În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.Articolul 138În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justiţiei pentru aprobarea formatului actului constitutiv formular-tip şi a formatului cererii de înregistrare, al certificatului de înregistrare şi a elementelor de siguranţă ale certificatului de înregistrare emis în formă electronică.Articolul 139(1) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat pe funcţia de director general sau director general adjunct al ONRC, respectiv de director sau director adjunct al oficiilor registrului comerţului şi au mandat în curs îşi continuă mandatul până la data expirării acestuia.(2) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat pe funcţiile prevăzute la alin. (1) se reîncadrează pe aceeaşi funcţie pentru un mandat de 4 ani. Termenul de 4 ani curge de la data emiterii ordinului de reîncadrare, emis în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 140(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 11.
  (2) Actele normative de nivel inferior emise în temeiul şi/sau în aplicarea dispoziţiilor actelor normative abrogate potrivit alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea.
  Articolul 141(1) Prezenta lege intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 133, 134, 137 şi 138, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.(2) Dispoziţiile art. 8 alin. (2) se aplică de la data de 1 august 2023.Articolul 142Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186/80 din 11.07.2019, cu excepţia art. 1 pct. 5 - în ceea ce priveşte art. 13i şi art. 1 pct. 6 - în ceea ce priveşte art. 16 pct. 6.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 22 iulie 2022.Nr. 265.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURĂde numire în funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţionalal Registrului Comerţului şi director, director adjunct la oficiile registrului comerţuluide pe lângă tribunaleAnexa nr. 2 Deschideți PROCEDURĂde numire în funcţia de registrator de registrul comerţului