Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.669 din 11 iulie 2022pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 19 iulie 2022Data intrării în vigoare 19-07-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-07-2022 până la data de 23-07-2023

  Abrogat de Articolul 9 din ORDIN nr. 2.195 din 12 iulie 2023 la data 24-07-2023  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) şi art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriile prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
  Articolul 3(1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2022, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi, în funcţie de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2022.
  Articolul 5(1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităţilor din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. (2) Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2021.(3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.(4) Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.Articolul 6Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.
  Articolul 7Entităţile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2022 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.Articolul 8Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 15 iulie 2021.
  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Adrian CâciuBucureşti, 11 iulie 2022.Nr. 1.669.ANEXĂSISTEMULde raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economiciCapitolul I Prevederi generaleA. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022I. Prevederi comune1.
  Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2022 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
  2. Prevederile pct. 1 se aplică, de asemenea, subunităţilor din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.3. (1) Entităţile depun raportările contabile în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse conform alin. (1) constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
  II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 20224. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:a)
  Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30).
  (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);c) Date informative (cod 30).(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, subunităţilor din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
  5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere, de asemenea, de subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi de sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.(3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.6.
  Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2022 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) În cazul sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2022 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.(3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. 8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.(2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2022, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
  (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2022 şi 30 iunie 2022.
  9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2022.(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe rândul 68 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. 10. (1)
  Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere“/„Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, respectiv 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022.
  (2) Entităţile înscriu la rândul 24 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere“/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere“, respectiv la rândul 28 „Salarii şi indemnizaţii“ din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.(3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândurile 40 şi 41 din formularul „Date informative“ (cod 30).
  11. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
  12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.(2) Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2022 cu respectarea prevederilor din ordin.
  14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2022, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează în lei.16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 sau aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.
  III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 202217.
  Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.
  18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 202219. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.
  B. Nomenclator - forme de proprietate
  CodulDenumirea
  10PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  11Regii autonome
  12Societăţi cu capital integral de stat
  13Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
  14Companii şi societăţi naţionale^1
  15Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
  16Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome
  20PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
  22Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
  23Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
  24Societăţi cu capital de stat şi privat străin
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
  25Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
  26Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
  27Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
  28Societăţi cu capital de stat şi privat străin
  29Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
  30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
  (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
  31Societăţi în nume colectiv
  32Societăţi în comandită simplă
  33Societăţi în comandită pe acţiuni
  34Societăţi pe acţiuni
  35Societăţi cu răspundere limitată
  36Societăţi agricole
  37Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
  40PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41Cooperative de consum
  42
  Cooperative meşteşugăreşti
  43Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
  44Cooperative de credit
  50PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
  (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)
  ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.^2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.
  Capitolul IIConţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent
  au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro
  A. Aspecte generale21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
  B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2022 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) dinReglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.24. Structura formularului*) „Contul prescurtat de profit şi pierdere“ (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  25. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2022 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) dinReglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.27.
  Structura formularului*) „Contul de profit şi pierdere“ (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  28. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  Capitolul IIIConţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro29. Structura formularului*) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
  30. Structura formularului^1) „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20) este următoarea:^1) Formularul este reprodus în facsimil.
  31. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  ----