Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 14 din 13 iulie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022Data intrării în vigoare 18-07-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 18(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică şi de un director executiv adjunct economic.(2) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă Medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Management, specializarea management, să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management:b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv adjunct de sănătate publică, candidatul trebuie să fie medic specialist sau primar, să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management sau Igienă sau Epidemiologie sau Microbiologie sau Medicină de laborator;
  b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (4) Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin ordin al ministrului sănătăţii, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului.(5) Funcţiile de director executiv şi director executiv adjunct sunt incompatibile cu:a) exercitarea oricăror altor funcţii remunerate, neremunerate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în domeniul medical, desfăşurate în afara programului normal de lucru şi care nu au legătură cu funcţia deţinută;b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;c) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.
  (6) Constituie conflict de interese deţinerea de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu direcţia de sănătate publică la care persoana în cauză exercită funcţia de director executiv sau director executiv adjunct.(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul în care părţile sociale, acţiunile sau interesele sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului executiv sau ai directorului executiv adjunct.
  2. La articolul 118, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 118(1) Conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov este formată din:a) manager general;
  b) un comitet director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic şi asistentul-şef.
  3. La articolul 118, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de manager general, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă Medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Management, specializarea management, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;c)
  să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (1^2) Pe perioada executării contractului de management, managerul general are obligaţia să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcţiei şi ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  4. La articolul 118, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: (8) Funcţia de manager general se va ocupa prin concurs, organizat potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Managerul general încheie cu Ministerul Sănătăţii, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.5. La articolul 176, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă Medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe juridice, domeniul de licenţă Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă Ştiinţe economice, domeniul de licenţă Management, specializarea management, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a)
  să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
  b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  6. La articolul 176, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică are obligaţia să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcţiei şi ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  7. La articolul 181, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) În spitalele publice, în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director medical, candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate, şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.8. La articolul 181, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pe perioada executării contractului de administrare, directorul medical şi directorul de îngrijiri au obligaţia să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcţiei şi ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.9. La articolul 181, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, potrivit alin. (2), încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.10. La articolul 185, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins: (10^1) Pe perioada executării contractului de administrare, şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii de servicii medicale au obligaţia să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcţiei şi ulterior la fiecare 3 ani unul dintre cursurile de perfecţionare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.11. La articolul 298, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul cuprins: (3^4) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director general, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale - ramura de ştiinţe: medicină, medicină dentară şi farmacie, ştiinţe sociale - ramura de ştiinţe: economice, juridice şi administraţie publică, să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:a)
  să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
  b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  12. La articolul 299, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de medic-şef, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale - ramura de ştiinţe: medicină şi medicină dentară, având o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
  c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  13. Denumirea titlului XVII se modifică şi va avea următorul cuprins: Titlul XVII Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate14. Articolul 693 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 693
  (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea potrivit prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează.(2) Personalul SNSPMPDSB se preia de INMSS cu toate drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentului titlu.(3) INMSS preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile SNSPMPDSB, potrivit reglementărilor legale şi contractuale în vigoare la data înfiinţării.(4) INMSS funcţionează ca unitate sanitară, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.(5) INMSS are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele şi pentru Ministerul Sănătăţii, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaţionale, elaborarea de ghiduri şi proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.(6) INMSS desfăşoară activităţi de formare profesională, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate în vederea obţinerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătăţii, cursuri de scurtă durată şi alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului serviciilor de sănătate. (7) INMSS realizează cartografierea serviciilor de sănătate, a necesarului de tehnologie şi infrastructură, elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional şi naţional şi în raport cu resursele umane şi de tehnologie existente.
  (8) INMSS participă la elaborarea curiculelor cursurilor de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii şi unităţile de învăţământ superior medico-farmaceutic.(9) INMSS întocmeşte şi menţine baza de date a experţilor în managementul serviciilor de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  15. Articolul 694 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 694(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, INMSS are normate posturi de medici şi alt personal cu studii superioare, inclusiv personal de cercetare ştiinţifică. (2) Pentru nevoile de formare interdisciplinară, INMSS poate contracta experţi externi, în condiţiile legii.
  16. Articolul 695 se abrogă. 17. Articolul 696 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 696(1) INMSS desfăşoară activităţi de analiză şi monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din fond şi este instituţie unică abilitată pentru colectarea şi prelucrarea datelor, conform prevederilor legale în vigoare, privind serviciile medicale spitaliceşti, furnizate asiguraţilor în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate.(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de contracte încheiate cu CNAS, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul adoptă prin hotărâre normele de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS). (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, patrimoniul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către INMSS pe bază de protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul în curs.(3) Excedentele neutilizate din anii precedenţi existente în conturile Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare care se deschid pe numele INMSS.(4) Modificările în execuţia bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor, la solicitarea Ministerului Sănătăţii.
  (5) După preluarea de către INMSS a patrimoniului aferent Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare ale acestora şi precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare.(6) Până la constituirea organelor de conducere ale INMSS prin hotărâre a Guvernului, organele de conducere ale SNSPMPDSB îşi continuă activitatea.(7) Cursurile organizate de SNSPMPDSB aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe continuă până la finalizare.(8) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se emite ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) lit. c), art. 118 alin. (1^1) lit. c), art. 176 alin. (2) lit. c) şi alin. (2^1), art. 181 alin. (4) lit. c) şi alin. (4^1), art. 185 alin. (10^1), art. 298 alin. (3^4) lit. c) şi art. 299 alin. (3^1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.(9) Personalului care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ocupă de cel puţin 4 ani funcţiile de conducere, prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1) şi art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, nu îi sunt aplicabile în vederea ocupării postului prin concurs prevederile referitoare la condiţiile de ocupare a funcţiilor în ceea ce priveşte absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat întro instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, precum şi la absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.(10) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ocupă funcţiile de conducere prevăzute la art. 298 alin. (3^4) şi art. 299 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, îşi continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu şi se consideră îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la aceleaşi puncte dacă în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a ordonanţei urmează una dintre formele de învăţământ menţionate, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii.(11) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ocupă funcţiile de conducere prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1), art. 176 alin. (2) şi art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, îşi continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data numirii acestora.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naţionale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 13 iulie 2022.Nr. 14.----