Doriţi o formă actualizată, la zi (26.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 8 iunie 2022pentru implementarea SNDDR 2030
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 bis din 21 iunie 2022Data intrării în vigoare 21-06-2022


  Conţinut de nr. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 754 din 8 iunie 2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 606 din 21 iunie 2022.
  CuprinsI.
  PREAMBUL
  II. ROLUL PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNEIII. PRINCIPII ŞI VALORI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂIV. DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNEIV.1. DIRECŢIA PRIORITARĂ 1 - Consolidarea şi Extinderea Cadrului de Guvernanţă pentru Dezvoltare Durabilă Obiectiv specific 1 Dezvoltarea şi consolidarea cadrului normativ şi de cooperare inter-instituţională pentru implementarea SNDDR 2030 Obiectiv specific 2 Cadru naţional de planificare bugetară pentru implementarea bugetării pe baza ODD Obiectiv specific 3 Sprijin acordat autorităţilor locale pentru încorporarea principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă în politicile şi strategiile locale Obiectiv specific 4 Sprijinirea şi stimularea mediului de afaceri şi al societăţii civile în adoptarea şi implementarea principiilor şi valorilor conceptului dezvoltării durabile Obiectiv specific 5 Întărirea sistemului de CDI pentru consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru dezvoltare durabilăIV.2. DIRECŢIA PRIORITARĂ 2 - Susţinerea Implementării SNDDR 2030 prin Programe de Educaţie şi Formare pentru Dezvoltare Durabilă Obiectiv specific 6 Formarea de resurse umane în domeniul dezvoltării durabile Obiectiv specific 7 Dezvoltarea de instrumente specifice pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă în toate etapele de educaţie
  IV.3. DIRECŢIA PRIORITARĂ 3 - Promovarea Principiilor şi Valorilor Conceptului de Dezvoltare Durabilă Obiectiv specific 8 Promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă cu scopul atingerii ţintelor SNDDR 2030 Obiectiv specific 9 Comunicarea în sprijinul implementării SNDDR 2030IV.4. DIRECŢIA PRIORITARĂ 4 - Monitorizarea şi Evaluarea Implementării SNDDR 2030 Obiectiv specific 10 Mecanism de monitorizare şi evaluare a implementării SNDDR 2030 Obiectiv specific 11 Raportarea stadiului implementării SNDDR 2030 Obiectiv specific 12 Corelarea implementării politicilor sectoriale pentru atingerea ţintelor SNDDR 2030
  V. FINANŢAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA)VI. IMPLEMENTAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA)
  VII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA)VII.1. PRINCIPIILE PROCESULUI DE MONITORIZAREVII.2. PROCESUL DE MONITORIZARE A PNAANEXA 1 Implementarea PNA pentru implementarea SNDDR 2030 în intervalul de timp 2022-2030ANEXA 2 Indicatori de monitorizare ai PNA pentru implementarea SNDDR 2030ANEXA 3 Documentele strategice ale UEANEXA 4 Listă abrevieri
  I. PREAMBUL România ca membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a Uniunii Europene (UE) îşi propune ca, prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile, să devină, la orizontul anului 2030, o ţară mai puternică, în care statul serveşte nevoile fiecărui cetăţean, într-un mod echitabil şi eficient, urmărind prosperitatea, sprijinind simţul civic şi acţionând pentru un mediu curat. Aşezarea României pe o traiectorie sustenabilă, solicită capacitatea societăţii de a asigura managementul adaptiv al ciclurilor de dezvoltare socio-economice, conexate cu ciclurile de evoluţie ale sistemelor socio-ecologice. Co-dezvoltarea acestor sisteme cuplate, implică proiectarea unei guvernanţe adaptive care, în termenii politicilor şi strategiilor, să identifice şi să pună în acord tendinţele transformărilor structurale şi funcţionale. Nevoia de concretizare a conceptului de dezvoltare durabilă necesită o abordare holistă, care să deceleze şi să integreze interacţiunile dintre cei trei piloni: social, economic şi mediu. O astfel de abordare complexă reprezintă o provocare pentru decidenţi, dar şi pentru societatea civilă, deoarece semnificaţia sustenabilităţii depăşeşte simpla evaluare critică a indicatorilor statistici sectoriali.
  În acest context, s-a elaborat Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 care propune acţiuni de consolidare şi extindere a cadrului de guvernanţă pentru dezvoltarea durabilă, în scopul promovării principiilor şi valorilor strategiei.
  II. ROLUL PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, reprezintă documentul cheie care ghidează implementarea SNDDR 2030, în acord cu obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi documentele strategice ale UE*1, în toate politicile sectoriale, pentru dezvoltarea durabilă pe plan naţional în perioada 2022-2030. *1 Documentele strategice ale UE, la care se face referire, se prezintă în Anexa 3 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) este autoritatea publică responsabilă de coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor care faclitează implementarea SNDDR 2030, în baza Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Planul Naţional de Acţiune, DDD îşi asumă responsabilităţi şi mobilizează toate părţile interesate să se implice pentru atingerea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Planul Naţional de Acţiune este rezultatul unui amplu proces de consultare publică, derulat în anul 2021 cu reprezentanţi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, mediului privat, mediului academic, mediului ştiinţific, partenerilor sociali, societăţii civile, precum şi cu membrii Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD). Prin cele 4 direcţii prioritare şi cele 12 obiective specifice, Planul Naţional de Acţiune (PNA)-susţine o abordare integrată şi multidimensională a dezvoltării durabile. Acesta constituie un cadru de facilitare adresat decidenţilor implicaţi în elaborarea politicilor publice la toate nivelurile, în scopul concentrării resurselor şi asigurarea coerenţei politicilor pentru dezvoltare durabilă pentru implementarea SNDDR 2030. Totodată, prin cele 22 de acţiuni, PNA urmăreşte integrarea principiilor de dezvoltare durabilă şi corelarea obiectivelor documentelor strategice sectoriale cu ţintele SNDDR 2030. PNA este instrumentul principal de coordonare a activităţilor de creare, consolidare, funcţionare şi dezvoltare a structurii de guvernanţă durabilă pentru implementarea SNDDR 2030. PNA urmăreşte gestionarea proceselor specifice într-o manieră eficace, eficientă şi transparentă, pentru construirea unei societăţi coezive, bazată pe principiul "nu lăsăm pe nimeni în urmă", prin sisteme de educaţie, de sănătate publică şi de protecţie socială durabile; formarea masei critice care îşi va însuşi principiile de dezvoltare durabilă, prin implicarea tuturor părţilor interesate din mediul politic, administraţia publică, mediul economic şi de afaceri, din mediul social şi a fiecărui cetăţean, condiţie esenţială în atingerea ţintelor SNDDR 2030. Doar împreună putem asigura un viitor durabil!III. PRINCIPII ŞI VALORI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂSNDDR 2030 contribuie la implementarea Agendei 2030, prin abordarea obiectivelor globale pentru dezvoltare durabilă în contextul naţional, fiind ghidată de valorile şi interesele României în toate domeniile de politică identificate la nivelul anului 2018. Prin PNA se asigură elementele necesare pentru a susţine posibile recomandări de revizuire a ţintelor SNDDR 2030 pe parcursul implementării, ca rezultat al evaluărilor intermediare. PNA pentru implementarea SNDDR 2030 urmăreşte facilitarea cooperării interinstituţionale în sensul consolidării coeziunii politicilor şi a cadrului de guvernanţă pentru dezvoltare durabilă (figura 1) şi asigurarea participării incluzive a tuturor părţilor interesate, pentru o guvernare anticipatorie, transparentă, agilă şi inovativă. Valorile şi obiectivele majore pe care se bazează PNA, aşa cum rezultă din SNDDR 2030, sunt următoarele:(1) Instituţii democratice, reziliente, deschise, transparente, în dialog permanent cu cetăţenii, cu capacitate de anticipare a schimbărilor, creştere demografică, siguranţa în libertate, multiculturalism, egalitate şi bunăstare pentru toţi cetăţenii;
  (2) Educaţie, sănătate şi siguranţă alimentară, protecţie socială, reducerea inegalităţilor, incluziune pentru toate categoriile şi grupurile sociale, fără îngrădiri şi discriminare;(3) Prosperitate materială şi predictibilitate economică, sisteme financiare reziliente, sustenabilitate energetică, digitalizare şi tehnologii de vârf, tranziţia către o economie circulară, ca premise fundamentale ale creşterii sustenabile şi diversificării locurilor de muncă şi a economiei naţionale;(4) Acces la apă curată şi sanitaţie, energie la preţuri accesibile, infrastructuri durabile de transport, oraşe şi comunităţi reziliente;(5) Protejarea mediului, diminuare şi adaptarea la schimbări climatice şi dezastre naturale, conservarea biodiversităţii, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural, ca factori suport ai creşterii calităţii vieţii cetăţenilor şi comunităţilor;(6) Cercetare ştiinţifică, dezvoltare a capacităţilor tehnologice, încurajarea inovării şi a antreprenoriatului.
  Figura 1. Cadrul naţional de guvernanţă pentru dezvoltare durabilă*2 *2 Sursa: Scanarea OECD a mecanismelor instituţionale pentru realizarea ODD, pag. 16 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/09/România-Instituţional-Scan_final.pdf
  IV. DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE Atingerea în România a nivelului stabilit pentru ţintele aferente celor 17 ODD-uri se va realiza prin operaţionalizarea unui pachet de 22 de acţiuni subsumate celor 4 Direcţii Prioritare de Acţiune: 3 cu caracter transversal de facilitare a implementării SNDDR 2030 şi una cuprinzând acţiuni specifice pentru monitorizarea progresului în atingerea ţintelor SNDDR 2030, pe baza indicatorilor naţionali de dezvoltare durabilă. Perioada de implementare este până în anul 2030.IV.1. DIRECŢIA PRIORITARĂ 1 Consolidarea şi Extinderea Cadrului de Guvernanţă pentru Dezvoltare Durabilă România îşi va consolida cadrul de guvernanţă pentru asigurarea coerenţei politicilor de dezvoltare durabilă, prin întărirea structurilor administrative specializate la nivel central şi local, crearea unui cadru de reglementare şi instrumente dedicate bugetării deschise, creşterea transparenţei şi a participării cetăţeneşti în procesele administrative.Obiectiv Specific 1 Dezvoltarea şi consolidarea cadrului normativ şi de cooperare inter- instituţională pentru implementarea SNDDR 2030 Acţiunea 1: Reglementarea statutului Nucleelor pentru Dezvoltare Durabilă (NDD) La nivelul autorităţilor publice, cu atribuţii în domeniul dezvoltării durabile, se vor consolida nucleele pentru dezvoltare durabilă, organizate în reţeaua naţională a NDD, pentru a urmări realizarea ODD din domeniul de activitate al instituţiei şi pentru a asigura legătura între instituţii, Secretariatul General al Guvernului (SGG)-DDD şi Institutul Naţional de Statistică (INS). La nivelul autorităţilor publice se vor nominaliza experţii din cadrul NDD şi se vor forma ca "expert dezvoltare durabilă", conform COR 242232.Obiectiv Specific 2 Cadru naţional de planificare bugetară pentru implementarea bugetării pe baza ODD Acţiunea 2. Elaborarea cadrului naţional de planificare şi raportare a bugetării ODDAcţiunea va conduce la evidenţierea şi transparentizarea bugetării ODD şi sprijinirea finanţării/achiziţiilor verzi prin monitorizarea distinctă a cheltuielilor/finanţării ODD, potrivit bunelor practici existente la nivelul UE. Acţiunea 3. Implementarea cadrului de raportare bugetară pentru fiecare ODD pe baza identificării alocărilor şi execuţiilor bugetare corespunzătoare fiecărei ţinte SNDDR 2030 Acţiunea are ca scop facilitarea armonizării alocărilor bugetare cu ţintele SNDDR 2030 pentru a transparentiza eforturile bugetare şi evaluarea progresului în îndeplinirea fiecărui ODD în parte, în corelaţie cu integrarea ODD în Planurile Strategice Instituţionale (PSI) şi în stabilirea performanţei. Acest lucru va deschide oportunitatea de a introduce urmărirea programelor bugetare asociate ODD şi de a elabora o declaraţie de buget legată de ODD, mai detaliată. Se are în vedere stabilirea unui sistem de raportare de tip "one stop shop", care să furnizeze informaţii cu privire la bugete, inclusiv obţinute prin accesarea fondurilor naţionale şi europene, cu impact asupra ţintelor SNDDR 2030.
  Obiectiv Specific 3 Sprijin acordat autorităţilor locale pentru încorporarea principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă în politicile şi strategiile locale Acţiunea 4. Dezvoltarea de instrumente de comunicare şi informare care să faciliteze integrarea ODD în politicile şi strategiile locale Acţiunea se referă la realizarea de instrumente de comunicare şi informare, sub formă de ghiduri, manuale, proceduri, sesiuni de instruire, workshop-uri cu privire la reglementări naţionale şi europene dedicate dezvoltării durabile, bune practici administrative la nivel local etc.Obiectiv Specific 4 Sprijinirea şi stimularea mediului de afaceri şi al societăţii civile în adoptarea şi implementarea principiilor şi valorilor conceptului dezvoltării durabile Acţiunea 5. Elaborarea şi operaţionalizarea Codului Român al Sustenabilităţii (CRS) Acţiunea urmăreşte creşterea numărului entităţilor care publică declaraţii nefinanciare. CRS va asigura transparenţa, consecvenţa şi comparabilitatea informaţiilor nefinanciare, cu privire la sustenabilitate, furnizate de toate entităţile care intră sub incidenţa Ordinelor Nr. 1938/2016, 3456/2018 şi 1239/2021 ale ministrului finanţelor pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile, precum şi de către entităţile care vor aplica CRS în mod voluntar. Publicarea CRS va încuraja organizaţiile să acţioneze sustenabil şi consumatorii să se orienteze către produse şi servicii sustenabile. Acţiunea 6. Campanii de informare şi sesiuni de instruire care să faciliteze integrarea ODD în mediul de afaceri şi al societăţii civile Acţiunea se referă la sesiuni de instruire, diseminare bune practici, workshop-uri ş.a. pentru facilitarea implementării principiilor dezvoltării durabile în toate domeniile de activitate, inclusiv de cercetare, educaţie şi formare profesională, la nivelul mediului de afaceri şi în rândul societăţii civile.Obiectiv Specific 5 Întărirea sistemului de CDI pentru consolidarea capacităţii anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru dezvoltare durabilă Acţiunea 7. Înfiinţarea Centrului de Excelenţă pentru administraţia publică în domeniul dezvoltării durabile (CExDD) Acţiunea vizează înfiinţarea şi operaţionalizarea unui centru de cercetare, educaţie şi dialog privind dezvoltarea durabilă, în sprijinul administraţiei publice, pentru alinierea politicilor şi deciziilor publice la ODD. CExDD favorizează cooperarea interdisciplinară şi schimbul de cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi cercetătorii din domeniile corelate dezvoltării durabile: social, economic şi de mediu şi reprezintă hub-ul de consultanţă de specialitate, care va sprijini activitatea administrativă şi legislativă. CExDD preia, dezvoltă şi implementează capacităţi de modelare a dezvoltării durabile ca suport pentru factorii de decizie în adoptarea de scenarii optimale de evoluţie. De asemenea, pregăteşte structuri modulare de proiecte care pot facilita finanţarea şi care pot fi adaptate şi aplicate în mod multiplu.
  IV.2. DIRECŢIA PRIORITARĂ 2 Susţinerea Implementării SNDDR 2030 prin Programe de Educaţie şi Formare pentru Dezvoltare Durabilă Ca sprijin în implementarea SNDDR 2030, se urmăreşte adaptarea programelor şcolare şi universitare în sensul promovării şi implementării principiilor dezvoltării durabile la toate vârstele, inclusiv formarea pentru ocupaţia nou introdusă în COR "expert în dezvoltare durabilă" şi pentru alte ocupaţii specifice complementare.Obiectiv Specific 6 Formarea de resurse umane în domeniul dezvoltării durabile Acţiunea 8. Dezvoltarea de programe de formare pentru dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul dezvoltării durabile Acţiunea urmăreşte dezvoltarea de programe de formare universitară şi post-universitară pentru dobândirea de cunoştinţe şi competenţe în domeniul dezvoltării durabile, corelat cu cerinţele COR "expert dezvoltare durabilă". Acţiunea 9. Formarea de "experţi dezvoltare durabilă" pentru personalul din administraţia publică Acţiunea vizează formarea unui corp de "experţi dezvoltare durabilă" pentru administraţia publică, în vederea creării premiselor ca personalul din instituţiile publice să aibă cunoştinţele şi abilităţile potrivite pentru implementarea SNDDR 2030, pe baza standardului ocupaţional "expert dezvoltare durabilă" aprobat prin Decizia nr. 49/2021 a Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
  Obiectiv Specific 7 Dezvoltarea de instrumente specifice pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă în toate etapele educaţiei Acţiunea 10. Realizarea de aplicaţii, instrumente şi platforme educaţionale pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preuniversitar Acţiunea creează oportunitatea de a oferi educaţie pentru dezvoltarea durabilă copiilor şi tinerilor prin activităţi de învăţare aplicată, prin interacţiune directă în activităţi desfăşurate cu prezenţă fizică sau on-line în timp real, cu instrumente adaptate fiecărei categorii de vârstă sau ciclu de învăţare, în acord cu programele şcolare. Acţiunea 11. Dezvoltarea de instrumente destinate programelor educaţionale pentru dezvoltare durabilă în învăţământul universitar, precum şi educaţia şi învăţarea în rândul adulţilor Acţiunea vizează sprijinul acordat de către DDD şi CExDD universităţilor şi centrelor de formare profesională de a dezvolta programe educaţionale pentru dezvoltare durabilă (cursuri universitare, mastere, doctorate, programe postdoctorale etc.) şi de instruire în rândul adulţilor.
  IV.3. DIRECŢIA PRIORITARĂ 3 Promovarea Principiilor şi Valorilor Conceptului de Dezvoltare Durabilă Comunicarea şi promovarea principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă sunt foarte importante şi trebuie abordate într-o manieră integrată, cu scopul informării şi conştientizării beneficiilor unei societăţi axate pe principiile dezvoltării sustenabile.Obiectiv Specific 8 Promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă cu scopul atingerii ţintelor SNDDR 2030 Acţiunea 12. Realizarea Programului de comunicare şi promovare a conceptelor de dezvoltare durabilă Acţiunea vizează coordonarea realizării programului anual de comunicare şi promovare a conceptelor de dezvoltare durabilă din SNDDR 2030 către toate părţile interesate. Acţiunea 13. Realizarea de barometre de opinie privind percepţia cu privire la gradul de conştientizare a principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă şi a progreselor înregistrate în atingerea ODD Acţiunea vizează realizarea de studii sociologice, pentru măsurarea percepţiei şi impactului la nivel instituţional şi în rândul populaţiei, prin metode cantitative şi calitative, cu scopul identificării gradului de conştientizare a principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă şi pentru fundamentarea direcţiilor strategice din politicile publice.
  Acţiunea 14. Realizarea şi promovarea elementelor de identitate vizuală privind dezvoltarea durabilă în România Acţiunea vizează fundamentarea şi crearea elementelor de identitate vizuală privind dezvoltarea durabilă în România. Se va elabora un ghid de utilizare a identităţii vizuale privind dezvoltarea durabilă.
  Obiectiv Specific 9 Comunicarea în sprijinul implementării SNDDR 2030 Acţiunea 15. Organizarea Forumului Naţional la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă (FNIDD) Acţiunea are ca scop organizarea periodică a FNIDD, după modelul Forumului Politic la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă (HLPF), care să faciliteze schimbul de bune practici în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele şi la toate nivelurile decizionale. Acţiunea 16. Organizarea de conferinţe, forumuri, dezbateri pentru dezvoltare durabilă Se vor organiza evenimente dedicate Agendei 2030, dezvoltării şi consolidării de parteneriate globale şi regionale, elaborării agendelor de cercetare pentru dezvoltare durabilă, în colaborare cu parteneri naţionali şi internaţionali (ONU, CE, OECD, UNECE, EEAC, ESDN, universităţi, institute de cercetare, societatea civilă etc.). Pornind de la experienţa colaborării cu NDD şi în parteneriat cu CExDD şi CoRS, DDD va organiza şi sprijini organizarea de workshop-uri de învăţare mutuală şi transfer de bune practici la nivel naţional şi internaţional, care să favorizeze şi să accelereze implementarea dezvoltării durabile la toate nivelurile, în administraţie, economie şi în societatea civilă.
  IV.4. DIRECŢIA PRIORITARĂ 4 Monitorizarea şi Evaluarea Implementării SNDDR 2030 Se vor stabili un sistem de instrumente de monitorizare şi un mecanism de evaluare periodică în sprijinul urmăririi progresului în implementarea SNDDR 2030. Mecanismul va oferi informaţii accesibile publicului larg, despre situaţia curentă, transparetizând guvernanţa acţiunilor în spiritul dezvoltării durabile a României.Obiectiv Specific 10
  Mecanism de monitorizare şi evaluare a implementării SNDDR 2030 Acţiunea 17. Monitorizarea şi evaluarea indicatorilor pentru dezvoltare durabilă 2030Acţiunea vizează monitorizarea indicatorilor naţionali pentru dezvoltare durabilă (INDD) stabiliţi pentru măsurarea şi evaluarea progresului în implementarea SNDDR 2030. Colectarea datelor se face de către INS, cu sprijinul DDD, cu implicarea NDD şi a celorlalţi responsabili cu furnizarea datelor cu caracter statistic. Acţiunea vizează corelarea dinamică a indicatorilor pentru dezvoltare durabilă cu evoluţia la nivel european şi internaţional şi, după caz, reactualizarea acestora într-un proces coordonat de către DDD, cu implicarea INS, NDD, CCDD şi a altor părţi interesate; se va acorda atenţie standardelor în domeniu.
  Obiectiv Specific 11 Raportarea stadiului implementării SNDDR 2030 Acţiunea 18. Realizarea, publicarea şi promovarea Tabloului de Bord cu INDD privind progresul României în atingerea ţintelor 2030 Acţiunea vizează dezvoltarea şi actualizarea platformei "România durabilă", care asigură informaţia necesară, în dinamica ei, pentru analiza anuală a progreselor înregistrate în implementarea SNDDR 2030, pe baza INDD şi a barometrului de opinie privind dezvoltarea durabilă, realizarea şi publicarea Tabloului de Bord al ODD pe pagina web a DDD (http://dezvoltaredurabila.gov.ro/) şi diseminarea către toate părţile interesate. Definirea unor indicatori integraţi şi a indicatorilor prioritari pentru dezvoltare durabilă. Acţiunea 19. Elaborarea şi prezentarea către Parlamentul României a Raportului anual privind stadiul implementării SNDDR 2030 Acţiunea vizează elaborarea, de către DDD cu sprijinul CCDD, a rapoartelor anuale privind progresul României în atingerea ţintelor 2030, pe care le înaintează CIDD spre avizare şi pe care le prezintă Parlamentului României. Raportul anual va include stadiul implementării SNDDR 2030 şi, după caz, propuneri de actualizare sau revizuire a ţintelor 2030. Acţiunea 20. Raport Naţional Voluntar privind progresul implementării Agendei 2030 la nivel naţional Acţiunea vizează raportarea periodică în faţa Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă (HLPF), dar şi către UE, a progreselor înregistrate de România în direcţia punerii în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a participării active la noul consens european şi mondial privind dezvoltarea durabilă. DDD este responsabil cu întocmirea documentelor necesare acestor raportări, cu avizul CIDD.Obiectiv Specific 12 Corelarea implementării politicilor sectoriale pentru atingerea ţintelor SNDDR 2030
  Acţiunea 21. Monitorizarea legislaţiei şi strategiilor în legătură cu domeniul dezvoltării durabile Acţiunea are ca scop o mai bună legiferare, în acord cu legislaţia UE, pentru sprijinirea sustenabilităţii şi transformării digitale şi eficientizarea planificării guvernamentale în vederea implementării ODD. Acţiunea urmăreşte actualizarea structurii bazelor de date (SGG, ministere etc.) pentru evidenţierea dinamicii condiţionalităţilor externe, schimbărilor în legislaţie, strategiilor şi planurilor de implementare cu impact direct asupra dezvoltării durabile. De asemenea, urmăreşte creşterea rolului Subcomisiei parlamentare pentru dezvoltare durabilă şi a implicării Curţii de Conturi a României (CCR) pentru corelarea implementării politicilor de dezvoltare durabilă. Acţiunea 22. Formularea de recomandări privind acţiuni specifice în acord cu ţintele SNDDR 2030 pentru reactualizarea sau dezvoltarea de documente cu caracter strategic Acţiunea vizează integrarea principiilor şi valorilor conceptului de dezvoltare durabilă şi armonizarea obiectivelor şi acţiunilor specifice din documentele cu caracter strategic la nivel central (strategii, planuri de acţiune sectoriale, planuri strategice instituţionale etc.) cu ţintele SNDDR 2030. DDD este responsabil cu elaborarea şi transmiterea ghidului cu recomandări de acţiuni specifice asociate fiecărei ţinte SNDDR 2030 către autorităţile publice responsabile.
  V. FINANŢAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA) Acţiunile prevăzute în PNA pentru implementarea SNDDR 2030 se vor susţine prin:– alocări bugetare anuale ale DDD, prin SGG,– proiecte care se vor derula în cadrul Planului Naţional de Reformă şi Rezilienţă (PNRR),– proiecte care se vor derula în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027,
  – proiecte cu finanţare directă de la Comisia Europeană,– proiecte finanţate prin alte mecanisme (ex.: SEE-Norway Funds, Fonduri Elveţiene etc.).
  VI. IMPLEMENTAREA PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA) O parte dintre activităţile specifice PNA pentru implementarea SNDDR 2030 vor fi asumate şi coordonate de către DDD. Alte activităţi specifice vor putea fi implementate prin implicarea partenerilor instituţionali şi competiţii de proiecte şi/sau alte mecanisme specifice, care mobilizează la acţiune toate părţile implicate în dezvoltarea durabilă a României (Anexa 1).VII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAŢIONAL DE ACŢIUNE (PNA) DDD are rolul şi responsabilitatea de a monitoriza şi evalua anual stadiul implementării PNA pentru implementarea SNDDR 2030. DDD îşi va dezvolta un mecanism propriu de monitorizare a implementării PNA, care va fi parte distinctă în platforma de monitorizare a SNDDR 2030. Evaluarea PNA se face cu implicarea INS, NDD şi CCDD. Raportul de evaluare anual se prezintă CIDD. Evaluarea intermediară a implementării PNA se face la 4 ani, cu expertiză externă.VII.1. PRINCIPIILE PROCESULUI DE MONITORIZARE Principiile care stau la baza procesului de monitorizare şi de evaluare a PNA pentru implementarea SNDDR 2030 sunt:– 
  principiul responsabilităţii - NDD din cadrul autorităţilor publice centrale, coordonate de DDD, în parteneriat cu INS, au responsabilitatea furnizării de date şi informaţii cantitative şi calitative cu privire la cele 17 ODD ale SNDDR 2030, conform criteriilor specifice de raportare în Planul de Monitorizare;
  – principiul transparenţei - DDD şi partenerii vor asigura transparenţa activităţilor prin actualizarea permanentă a site-ului România Durabilă şi organizarea unor conferinţe de presă anuale;– principiul cooperării - DDD şi NDD vor coopera pentru dialog şi parteneriat cu instituţii/organizaţii internaţionale (ONU, UE, OECD etc) şi naţionale (autorităţi publice centrale şi locale, societatea civilă, mass-media ş.a. în activităţile de monitorizare, evaluare şi comunicare;– principiul eficienţei - DDD, NDD, INS şi CCDD vor colabora permanent pentru evidenţierea impactului acţiunilor întreprinse pentru facilitarea implementării SNDDR 2030.
  VII.2. PROCESUL DE MONITORIZARE A PNA Procesul de monitorizare a PNA prevede raportări anuale de monitorizare, pe baza indicatorilor specifici PNA. Acest proces, cu caracter de regularitate, are ca rezultat Raportul Anual de Monitorizare a Implementării PNA al SNDDR 2030 (RAMI). RAMI va constitui principalul instrument de monitorizare, pe baza căruia se va evalua progresul înregistrat în implementarea PNA RAMI va fi elaborat de către DDD în primul semestru al anului următor celui pentru care se realizează raportarea şi va fi publicat pe pagina web a DDD. RAMI va avea o structură care va cuprinde:– descrierea acţiunilor întreprinse pentru facilitarea atingerii Ţintelor SNDDR 2030 în perioada de raportare (ultimele 12 luni/an calendaristic);
  – situaţia evoluţiei indicatorilor de monitorizare a progresului PNA pentru facilitarea implementării SNDDR 2030 (Anexa 2);– situaţia progresului în atingerea ţintelor asumate de România prin SNDDR 2030, prin monitorizarea INDD 2030, publicaţi de INS;– analiza rezultatelor din barometrele de opinie privind dezvoltarea durabilă în România, în perioada de raportare;– concluzii şi recomandări pentru următoarea perioadă de raportare (următoarele 12 luni, an calendaristic).
  Acestea vor fi însoţite, după caz, de o anexă care va cuprinde acte normative adoptate în perioada de raportare, în sprijinul derulării acţiunilor specifice destinate atingerii ţintelor SNDDR 2030. RAMI va fi prezentat până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea. Aceasta va presupune furnizarea de către INS, până cel mai târziu la data de 30 mai a anului următor celui pentru care se realizează raportarea, a valorilor INDD 2030. În cadrul procesului de monitorizare vor putea fi incluse, după caz şi acţiuni de tip ad-hoc, rezultate din necesităţile de monitorizare, raportare şi eventual evaluare specifice perioadei de raportare şi care vor avea ca bază concluziile şi recomandările din perioada precedentă de raportare.
  Anexa nr. 1 Implementarea PNA pentru implementarea SNDDR 2030 în intervalul de timp 2022-2030
  ObiectivspecificAcţiuneResponsabiliInstituţii partenereSurse de finanţare
  OS1A1SGG-DDDINS, ministereAlocări bugetare proprii, POCA
  OS2A2SGG-DDDMinisterul Finanţelor
  PNRR
  A3SGG-DDD coordonator „One stop shop”CCRAPC, APLAlocări bugetare proprii
  OS3A4DDDCCDD, CExDD, UEFISCDI CNR prin universităţiAlocări bugetare proprii
  OS4A5DDDCCDD, CExDD, CoRS, Consiliul Economic şi Social, Parteneri socialiAlocări bugetare proprii
  A6DDDCCDD, CExDD, CoRS, Consiliul Economic şi Social, Parteneri socialiAlocări bugetare proprii
  OS5A7DDDCCDD, UEFISCDI, CNR prin universităţi, Ministerul Cercetării, Inovării şi DigitalizăriiPNRR
  OS6A8SGG-DDDCNR prin universităţiPNRR
  A9SGG-DDDCNR prin universităţiPNRR
  OS7A10DDDMinisterul Educaţiei, unităţile de învăţământ, inspectoratele şcolarePNRR
  A11
  CNR prin universităţi, centre de formare profesională, DDDMIPEAlocări bugetare proprii POEO 2021-2027
  OS8A12DDDINS, NDD, CCDD, CExDD, CoRS, parteneri mediaAlocări bugetare proprii
  A13DDDNDD, CCDD, CExDD, CoRSAlte surse
  A14CExDDDDDAlocări bugetare proprii Alte surse
  OS9A15DDDGuvernul României, Preşedinţia, MAE, Parlamentul României
  Alocări bugetare proprii Alte surse
  OS9A16DDDParteneri naţionali, instituţii europene şi internaţionaleAlocări bugetare proprii Alte surse
  OS10A17DDD, INSNDDAlocări bugetare proprii
  OS11A18DDDINS, NDD, CCDD, ExDD, CoRS, parteneri mediaAlocări bugetare proprii Alte surse
  A19DDDCIDD, CCDDAlocări bugetare proprii Alte surse
  A20DDDCIDD, NDD, MAEAlocări bugetare proprii Alte surse
  OS12A21SGG-DCPPDDD, MIPE, CCR, Subcomisia parlamentară pentru dezvoltare durabilăAlocări bugetare proprii Alte surse
  A22DDDNDDAlocări bugetare proprii Alte surse
  Anexa nr. 2 Indicatori de monitorizare ai PNA pentru implementarea SNDDR 2030
  Direcţie
  prioritară
  ObiectivstrategicAcţiuneIndicatori de realizareIndicatori de rezultat
  DP1OS1A1Act normativ pentru reglementarea statutului NDDNr. NDD/convenţii de lucru şi comunicare între INS, SGG-DDD şi ministere-NDD
  OS2A2Cadru naţional de raportare a bugetării deschise durabilePlatformă online de raportare Nr. raportări bugetare pentru DD
  A3Declaraţii de buget pentru ODDNr. execuţii bugetare / declaraţii de buget pe ţinte / ODD
  OS3A4
  Bune practici identificate Instrumente elaborateNr. bune practici, Nr. autorităţi locale la care au fost difuzate/diseminate, Nr. instrumente comunicare, Nr. workshop-uri, Nr. sesiuni de instruire,Nr. entităţi paricipante la workshop-uri / sesiuni de instruire
  OS4A5Codul Român al Sustenabilităţii Ghid de implementare CRSPlaformă de publicare a declaraţiilor nefinanciareNr. declaraţii nefinanciare din partea entităţilor obligate să raportezeNr. declaraţii nefinanciare din partea entităţilor care raportează voluntar
  A6Plan de comunicare şi informareNr. workshop-uri organizateNr. sesiuni de instruireNr. entităţi participante la workshop-uri / sesiuni de instruire
  OS5A7CExDDFiliale regionale ale CExDD Hub virtual (platformă digitală) pentru localizarea ODDNr. filiale regionale ale CexDD,Nr. entităţi asociate filialelor regionale CexDD,Nr. parteneriate cu mediul economic Nr. proiecte specifice dezvoltateNr. rapoarte comune în domeniul DD Valoare fonduri de finanţare atrase Nr. dezbateri publice în domeniul DD
  DP2OS6A8Termeni de referinţă pentru programul de formare în domeniul dezvoltării durabile Curriculum „expert dezvoltare durabilă”Nr. entităţi autorizate pentru formare profesională „expert dezvoltare durabilă”
  A9Programe de formareMetodologieBază de date formatoriNr. de programe de formare „expert dezvoltare durabilă”Nr. persoane formate ca „expert dezvoltare durabilă”
  OS7A10Instrumente/platforme educaţionale pentru învăţământul preuniversitarNr. resurse educaţionale dezvoltate (inclusiv resurse educaţionale deschise şi platforme educaţionale)Nr. accesări pagini de pe platforme educaţionaleNr. Şcoli şi/sau nr. elevi care aplică şi/sau accesează resursele educaţionale
  A11Programe educaţionale la nivel universitar Programe de formare pentru adulţiNr. universităţi acreditateNr. cursuri universitare de licenţă Nr. programe de master, doctorat Nr. entităţi furnizoare de formare profesională pentru adulţi acreditaţi Nr. programe de formare pe domenii autorizateNr. participanţi la cursuri
  DP3OS8A12Platformă de comunicare Program de comunicare anual
  Nr. accesări pagini de pe platformă Incidenţă termeni DD în căutări pe platformăNr. instrumente de comunicareNr. acţiuni de comunicare (emisiuni TV,articole publicate on-line)Nr. grupuri interesate Audienţă TVNr. vizualizări pagini de social media Incidenţă termeni DD în analiza de conţinut a materialelor multimedia
  A13Studii sociologice anualeNr. barometre de opinie Nr. interviuri semistructurate
  A14Manual de identitate vizualăStrategie de promovareNr. entităţi care integrează identitate vizuală şi identitate verbală Incidenţă identitate vizuală DD în analiza de conţinut a materialelor media
  OS9A15Organizare FNIDD Declaraţie de sustenabilitateNr. instituţii prezenteNr. personalităţi la nivel înalt participante
  Impact în presa naţională şi internaţională
  A16Program anual de evenimenteNr. evenimente naţionaleNr. evenimente internaţionaleNr. instituţii şi organizaţii participante
  DP4OS10A17Evaluarea anuală a Indicatorilor Naţionali pentru Dezvoltare DurabilăRaport de progres pe ODD
  OS11A18Actualizarea anuală a Tabloului de Bord cu INDD pe pagina web a DDDNr. accesări pagină web Nr. cităriNr. comunicate de presă
  A19Raport anual către ParlamentRaport cu progresul înregistrat în implementarea SNDDR 2030
  A20Raport Naţional VoluntarRaport de ţară cu privire la progresul înregistrat în implementarea Agendei 2030
  OS12A21Raport anual către Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare DurabilăRaport cu numărul de strategii / planuri naţionale de acţiune / planuri instituţionale actualizate şi mecanisme de finanţare
  A22Recomandări de acţiuni specifice sectoriale pentru atingerea ţintelor SNDDR 2030Nr. strategii / planuri naţionale de acţiune care încorporează acţiuni specifice sectoriale recomandate
  Anexa nr. 3 Documente de politici, strategii şi reglementări ale UE
  Pactul ecologic europeanCOM(2019)640 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilorhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
  Pactul climatic European
  COM(2020)788 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A788%3AFIN
  Legea europeană a climeiREGULAMENTUL (UE) 2021/1119 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119
  TaxonomieREGULAMENTUL (UE) 2020/852 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului, (UE) 2019/2088, 18 iunie 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CE- LEX:32020R0852&from=ro
  FSE+REGULAMENTUL (UE) 2021/1057 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CON¬SILIULUI de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, 24 iunie 2021
  Un nou plan de acțiune privind economia circulară. Pentru o Europă mai curată și mai competitivăCOM(2020) 98 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi Social European şi Comitetul Regiunilorhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-1aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
  “Pregătiți pentru 55“: îndeplinirea obiectivului climatic al UE pentru 2030 pe calea spre atingerea obiectivului de neutralitate climaticăCOM(2021) 550 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ RO/TXT/PDF/?uri=CE- LEX:52021DC0550&from=RO
  Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. Readucerea naturii în viețile noastreCOM(2020) 380 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi Social European şi Comitetul Regiunilorhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
  O nouă Strategie industrială pentru EuropaCOM/2020/102 final, , Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor,
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CE-LEX:52020DCO102& from=RO
  O Strategie “De la fermă la consumator“ pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologicCOM/2020/102 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4494870
  O mai bună legiferare: unirea forțelor pentru înbunătățirea legislațieiCOM(2021) 219 final Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CE- LEX:52021DC0219&from=EN
  Busola pentru îmbunătățirea digitală 2030: modelul European pentru deceniul digitalCOM(2021) 118 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
  Anexa nr. 4
  Agenda 2030Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă: „Transformarea lumii noastre”, adoptată în cadrul Adunarării Generale ONU, la New York, în 27 septembrie 2015
  ANFPAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
  APCAutorităţi publice centrale
  APLAutorităţi publice locale
  ASROAsociaţia Română pentru Standardizare
  CCRCurtea de Conturi a României
  CExDDCentrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă
  CORClasificarea ocupaţiilor din România
  CoRSCoaliţia România Sustenabilă
  CRSCodul Român al Sustenabilităţii
  CCDDConsiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 114/2020
  CDICercetare, Dezvoltare, Inovare
  CIDDComitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/2019
  CNRConsiliul Naţional al Rectorilor
  DCPPDirecţia Coordonare Politici şi Priorităţi
  DDDDepartamentul pentru Dezvoltare Durabilă, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2017
  FNIDDForumul Naţional la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă
  GMGrup de monitorizare
  HubNucleu
  IMMÎntreprinderi mici şi mijlocii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 (MO nr. 88/31.01.2006), aprobată prin Legea nr. 175/2006 (MO nr. 438/22.05.2006) cu modificările şi completările ulterioare
  INDDIndicatori Naţionali pentru Dezvoltare Durabilă
  INSInstitutul Naţional de Statistică
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MIPEMinisterul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  NDDNuclee pentru Dezvoltare Durabilă
  ODDObiective de Dezvoltare Durabilă
  One stop shopGhişeu unic pentru localizarea ODD
  ONUOrganizaţia Naţiunilor Unite
  PNAPlan Naţional de Acţiune
  PNRRProgramul Naţional de Reformă şi Rezilienţă al României, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în 28 octombrie 2021
  PSIPlan Strategic Instituţional
  POEOProgramul Operaţional Educaţie și Ocupare
  SGGSecretariatul General al Guvernului
  SNDDR 2030Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului 877/2018
  UEFISCDIUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!