Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ din 26 mai 2022privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 16 iunie 2022Data intrării în vigoare 16-06-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 16-06-2022 până la data de 30-06-2022


  Aprobată prin ORDINUL nr. 102 din 26 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 16 iunie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Secţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1Prezenta normă stabileşte cerinţele de securitate şi de autorizare pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.Articolul 2(1) Prezenta normă se aplică la dezafectarea unei instalaţii sau a unei părţi a acesteia aflate în una dintre următoarele situaţii:a) la sfârşitul perioadei proiectate de viaţă a instalaţiei;b) după o oprire definitivă neplanificată;c) după un accident care a avut loc sau într-o situaţie în care a rezultat o deteriorare severă sau o contaminare a instalaţiei.
  (2) Prezenta normă conţine cerinţe privind pregătirea dezafectării din faza de proiectare, planificare, amplasare şi exploatare a unei instalaţii.
  Articolul 3Prezenta normă se aplică la dezafectarea următoarelor instalaţii nucleare şi radiologice:a) centrale nuclearoelectrice;b) reactoare de cercetare;c) instalaţii pentru gospodărirea deşeurilor radioactive premergătoare depozitării definitive;
  d) instalaţii radiologice medicale, industriale şi de cercetare şi dezvoltare relevante;e) clădiri şi instalaţii-suport şi de servicii asociate instalaţiilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive.
  Articolul 4Prezenta normă nu se aplică la:a) instalaţiile de minerit şi prelucrare a minereurilor de uraniu şi toriu şi fabricarea combustibilului nuclear;b) remedierea suprafeţelor contaminate cu materiale radioactive reziduale rezultate din activităţi din trecut care nu au fost niciodată sub control de reglementare;c) remedierea suprafeţelor afectate de urgenţe nucleare şi radiologice situate în afara amplasamentului unei instalaţii după ce urgenţa a fost declarată terminată;
  d) gospodărirea combustibilului nuclear proaspăt şi uzat, precum şi gospodărirea deşeurilor radioactive generate pe perioada fazei de exploatare.
  Articolul 5Aspectele de risc neradiologic asociate activităţii de dezafectare nu fac obiectul prezentei norme.
  Secţiunea a 2-a DefiniţiiArticolul 6În scopul aplicării prezentei norme, pe lângă termenii definiţi în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică şi în Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 74/2022 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, sunt definiţi termenii, definiţiile şi abrevierile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă.
  Capitolul II Cerinţe privind protecţia la radiaţiiSecţiunea 1 Expunerea în activitatea de dezafectareArticolul 7Pentru activitatea de dezafectare se aplică cerinţele de securitate radiologică prevăzute în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.Articolul 8Protecţia la radiaţii a persoanelor expuse ca urmare a activităţii de dezafectare trebuie optimizată în conformitate cu constrângerea de doză stabilită de CNCAN.Secţiunea a 2-a Abordarea gradatăArticolul 9(1) Activitatea de dezafectare trebuie desfăşurată şi documentele asociate trebuie elaborate în conformitate cu abordarea gradată.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să documenteze conceptul de abordare gradată utilizat pentru toate aspectele dezafectării şi trebuie să demonstreze că nivelul de evaluare, de documentare şi acţiunile implementate pentru conformarea cu o cerinţă din prezenta normă sunt proporţionale cu:a) mărimea probabilităţii şi consecinţelor oricărui pericol implicat, radiologic sau neradiologic, faţă de securitatea radiologică, siguranţa şi controlul de garanţii nucleare;b) faza în care se află instalaţia, starea şi condiţiile acesteia;
  c) complexitatea instalaţiei;d) caracteristicile particulare ale instalaţiei;e) orice alt factor relevant.
  Secţiunea a 3-a Deversările planificate şi controlul acestora în activitatea de dezafectareArticolul 10(1) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze impactul radiologic al eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu rezultate din activitatea de dezafectare.(2) Evaluarea impactului radiologic al eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu este parte din planul final de dezafectare.Articolul 11(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească limite derivate de emisie anuală a efluenţilor radioactivi lichizi, respectiv gazoşi, rezultate din activitatea de dezafectare, care să asigure respectarea constrângerilor de doză efectivă anuală stabilite de CNCAN.(2) Limitele derivate de emisie a efluenţilor radioactivi în mediu se stabilesc în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să reevalueze ori de câte ori este necesar în funcţie de evoluţia activităţii de dezafectare impactul eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu şi măsurile de control asociate.
  Articolul 12(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programe de monitorizare a emisiilor radioactive şi a radioactivităţii mediului în vecinătatea instalaţiei.(2) Programul de monitorizare a eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu se stabileşte în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.Articolul 13În situaţia în care în planul final de dezafectare starea finală a instalaţiei este aceea de eliberare de sub regimul de autorizare cu restricţie de utilizare a instalaţiei sau a amplasamentului, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să implementeze un program de supraveghere şi monitorizare corespunzător restricţiei, aprobat de CNCAN.
  Articolul 14Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească responsabilităţi clare pentru implementarea şi menţinerea programelor de supraveghere şi monitorizare pentru asigurarea conformităţii cu restricţiile de utilizare a instalaţiei şi/sau amplasamentului.Articolul 15Pentru situaţia în care este selectată strategia de dezafectare cu demontare întârziată, conform prevederilor capitolului IV, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programe de monitorizare şi supraveghere corespunzătoare cu perioada de întârziere.Articolul 16(1) Pentru instalaţiile noi, titularul de autorizaţie trebuie să realizeze caracterizarea radiologică a amplasamentului în faza de amplasare a instalaţiei.(2) Caracterizarea radiologică iniţială trebuie revizuită înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei.
  (3) Pentru instalaţii existente pentru care caracterizarea radiologică iniţială nu s-a efectuat, titularul de autorizaţie poate să utilizeze, în locul datelor de caracterizare radiologică iniţială, date din zone asemănătoare şi neperturbate având caracteristici similare.(4) Datele de caracterizare radiologică iniţială vor fi utilizate ca referinţă pentru stabilirea stării finale şi estimarea impactului activităţii de dezafectare asupra mediului.
  Secţiunea a 4-a Eliberarea de sub regimul de autorizareArticolul 17(1) Titularul de autorizaţie trebuie să declare în planul de dezafectare nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare utilizate, în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul final de dezafectare toate prevederile prin care asigură că materialele radioactive ce urmează să fie eliberate de sub regimul de autorizare îndeplinesc criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare sau criteriile derivate aprobate de CNCAN.
  Articolul 18Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze aranjamente privind controlul eliberării materialelor de sub regimul de autorizare şi să asigure implementarea acestora pe durata desfăşurării activităţii de dezafectare, conform aprobării CNCAN.
  Secţiunea a 5-a Criterii pentru starea finalăArticolul 19După dezafectarea instalaţiei nucleare sau radiologice, starea finală a amplasamentului poate fi eliberarea nerestrictivă sau eliberarea cu restricţii de utilizare.
  Articolul 20Fără a aduce atingere prevederilor art. 21 şi 22, pentru starea finală a amplasamentului, doza efectivă suplimentară valorii fondului natural pentru o persoană reprezentativă trebuie menţinută la cel mai scăzut nivel rezonabil.Articolul 21(1) Pentru eliberarea nerestrictivă de sub regimul de autorizare a amplasamentului, limita maximă a dozei efective nu poate depăşi 0,25 mSv/an peste valoarea fondului natural pentru o persoană reprezentativă.(2) Pentru situaţia în care dezafectarea implică mai multe instalaţii, criteriul de doză trebuie alocat pentru fiecare instalaţie ca o fracţie din 0,25 mSv/an peste valoarea fondului natural, astfel încât doza cumulată să nu depăşească 0,25 mSv/an peste valoarea fondului natural.Articolul 22Criteriul pentru eliberarea cu restricţie de utilizare a amplasamentului este acelaşi ca pentru eliberarea nerestrictivă, cu menţiunea că este totuşi admis ca, în cazul în care restricţia este încălcată, doza să depăşească criteriul pentru eliberarea nerestrictivă, dar să nu depăşească 1 mSv/an peste valoarea fondului natural.
  Articolul 23Aprobarea pentru eliberarea cu restricţie de utilizare a amplasamentului va fi acordată de CNCAN doar dacă există aranjamente pentru implementarea restricţiilor şi acestea pot fi legal impuse.
  Capitolul III Cerinţe privind managementul dezafectăriiSecţiunea 1 Responsabilităţile titularului de autorizaţieArticolul 24Titularul de autorizaţie este responsabil pentru toate aspectele de securitate radiologică în timpul desfăşurării activităţii de dezafectare.
  Secţiunea a 2-a Sistemul de management integrat pentru dezafectareArticolul 25(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un sistem de management integrat şi să îl îmbunătăţească în mod continuu, luând în considerare schimbările pe durata desfăşurării activităţii de dezafectare.(2) Sistemul de management integrat trebuie să îndeplinească cerinţele din prezenta normă.(3) Sistemul de management trebuie să integreze structurile, resursele şi procesele organizaţiei pentru realizarea obiectivelor privind securitatea radiologică, sănătatea, mediul, siguranţa, calitatea, elemente economice şi alte considerente.(4) Principalul scop al sistemului de management trebuie să fie realizarea şi îmbunătăţirea securităţii prin:a) punerea în comun, într-o manieră coerentă, a tuturor cerinţelor pentru conducerea organizaţiei;b) descrierea acţiunilor planificate şi sistematice necesare pentru asigurarea unei încrederi adecvate că toate aceste cerinţe sunt îndeplinite.(5) Pentru instalaţii nucleare, sistemul de management al calităţii trebuie să respecte cerinţele reglementărilor specifice emise de CNCAN şi se autorizează conform legii.(6) Pentru instalaţii radiologice, sistemul de management al calităţii trebuie să respecte cerinţele standardelor agreate de CNCAN.Articolul 26Sistemul de management integrat trebuie să permită planificarea şi implementarea activităţilor de dezafectare, având ca scop principal asigurarea faptului că dezafectarea este desfăşurată în condiţii de securitate radiologică.
  Articolul 27(1) Titularul de autorizaţie poate delega efectuarea unor activităţi către subcontractori.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că lucrările efectuate de subcontractori sunt controlate corespunzător şi sunt desfăşurate în condiţii de securitate radiologică.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească în relaţia cu organizaţiile externe şi cu subcontractorii o alocare clară a responsabilităţilor, a interfeţelor şi a modului de comunicare.Articolul 28Pentru îndeplinirea responsabilităţii privind securitatea radiologică în timpul activităţii de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze politici de securitate radiologică şi trebuie să se asigure că aspectele de securitate radiologică au prioritate.
  Articolul 29Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească o structură organizatorică pentru managementul şi implementarea activităţii de dezafectare, a cărei responsabilitate este desfăşurarea în condiţii de securitate radiologică a activităţii de dezafectare.Articolul 30(1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că sunt disponibile informaţii adecvate despre instalaţie şi expertiză tehnică pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei.(2) În activitatea de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze cunoştinţele şi informaţiile acumulate pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei.Articolul 31
  (1) Titularul de autorizaţie trebuie:a) să identifice procesele sistemului de management care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor;b) să furnizeze mijloacele pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor;c) să distribuie rezultatele solicitate organizaţiei.(2) Activităţile desfăşurate în fiecare proces trebuie realizate în condiţii controlate, prin utilizarea de proceduri curente, instrucţiuni, desene şi alte mijloace corespunzătoare care trebuie aprobate şi periodic revizuite pentru a asigura adecvarea şi eficacitatea acestora.
  Articolul 32
  (1) Transferul de responsabilitate în cazul activităţii de dezafectare va fi autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În situaţia în care, în timpul duratei de viaţă a unei instalaţii, titularul de autorizaţie se schimbă, trebuie stabilite proceduri pentru a asigura transferul corespunzător de responsabilitate pentru dezafectare către noul titular de autorizaţie.
  Articolul 33Titularul de autorizaţie trebuie să includă în documentaţia sistemului de management cel puţin următoarele:a) politica organizaţiei;b) descrierea sistemului de management;c) descrierea structurii organizatorice;
  d) descrierea responsabilităţilor, nivelul de autoritate şi interacţiunile celor care conduc, efectuează şi verifică lucrările;e) descrierea interacţiunilor cu organizaţiile externe relevante;f) descrierea proceselor şi informaţiilor-suport care explică cum sunt pregătite, analizate, realizate, înregistrate, evaluate şi îmbunătăţite lucrările.
  Secţiunea a 3-a Cultura de securitateArticolul 34(1) Titularul de autorizaţie trebuie să deţină un program pentru promovarea şi menţinerea în organizaţie a unei culturi de securitate.(2) Programul prevăzut la alin. (1) trebuie să includă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă.Secţiunea a 4-a Factorul umanArticolul 35Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze competenţele necesare pentru dezafectarea în condiţii de securitate şi să stabilească cerinţe pentru numărul minim şi calificarea personalului cu responsabilităţi în asigurarea securităţii radiologice.Articolul 36
  Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să actualizeze periodic şi să implementeze programe de pregătire a personalului pentru a face faţă situaţiilor noi apărute în activitatea de dezafectare.
  Secţiunea a 5-a Sistemul de păstrare a înregistrărilorArticolul 37(1) Pe întreaga durată de viaţă a instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze, să arhiveze înregistrările relevante, care trebuie să poată fi accesate în perioade rezonabile de timp.(2) Înregistrările relevante trebuie să fie utilizate pentru elaborarea planului de dezafectare şi a reviziilor ulterioare, precum şi pentru elaborarea raportului final de dezafectare.Articolul 38Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să includă în planul de dezafectare înregistrările privind proiectul iniţial şi modificările de proiect, precum şi înregistrările privind istoria de operare.Articolul 39Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină actualizat un sistem de păstrare a înregistrărilor privind cantităţile, tipurile, caracteristicile şi metodele de gospodărire a materialelor şi deşeurilor generate, stocate sau transferate în alte instalaţii, inclusiv a celor eliberate de sub regimul de autorizare conform art. 18.Articolul 40Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un sistem de păstrare a înregistrărilor care să susţină eliberarea de sub regimul de autorizare a instalaţiei şi care trebuie să includă cel puţin:a) natura şi nivelurile radioactivităţii reziduale;b) deciziile luate şi justificarea acestora înainte şi după dezafectarea instalaţiei;
  c) informaţii care justifică faptul că s-a obţinut starea finală a instalaţiei aşa cum a fost definită în planul final de dezafectare;d) condiţiile care se aplică în situaţia eliberării condiţionate de sub regimul de autorizare a instalaţiei conform art. 13.
  Articolul 41(1) Toate înregistrările privind activitatea de dezafectare sunt înregistrări permanente şi trebuie să fie păstrate conform cerinţelor sistemului de management integrat.(2) Sistemul de management integrat trebuie să prevadă modul de informare a noilor utilizatori ai amplasamentului despre prezenţa instalaţiei şi natura activităţii desfăşurate în trecut.
  Secţiunea a 6-a Cerinţe de raportare la CNCANArticolul 42(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem de raportare la CNCAN. (2) Procedurile sistemului de raportare trebuie aprobate de CNCAN.Articolul 43Titularul de autorizaţie trebuie să raporteze la CNCAN anual:a) progresele în desfăşurarea activităţii de dezafectare;
  b) inventarul de deşeuri radioactive şi neradioactive generate în timpul dezafectării;c) sumarul rezultatelor monitorizării expunerii la radiaţii a lucrătorilor şi populaţiei;d) stadiul resurselor financiare utilizate şi disponibilitatea fondurilor pentru etapele ulterioare.
  Capitolul IV Cerinţe privind strategia de dezafectare
  Articolul 44(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească strategia de dezafectare a instalaţiei.(2) Strategia de dezafectare este una din următoarele:a) dezafectare cu demontare imediată;b) dezafectare cu demontare întârziată.(3) Strategia de dezafectare trebuie să fie în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale ale domeniului nuclear.
  Articolul 45În situaţii excepţionale, ca urmare a unui accident sever, prin excepţie de la strategiile menţionate la art. 44 alin. (2), poate fi luată în considerare şi strategia de îngropare.Articolul 46(1) Titularul de autorizaţie trebuie să realizeze strategia de dezafectare cu demontare imediată şi trebuie să elaboreze planul iniţial de dezafectare şi reviziile ulterioare luând în considerare această strategie.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), din considerente de securitate, condiţii tehnice, condiţii de disponibilitate a capacităţilor de depozitare definitivă/tratare şi condiţii de condiţionare sau depozitare intermediară sau din considerente financiare, titularul de autorizaţie poate să treacă la strategia de dezafectare cu demontare întârziată.(3) În situaţii speciale, titularul de autorizaţie poate lua în considerare şi o combinaţie a celor două strategii de dezafectare menţionate la art. 44 alin. (2).
  Articolul 47(1) Cu excepţia strategiei de dezafectare cu demontare imediată, oricare altă strategie de dezafectare selectată trebuie să fie justificată de către titularul de autorizaţie.(2) Justificarea trebuie să conţină motivele pentru care nu s-a ales strategia de dezafectare cu demontare imediată, descrierea opţiunii selectate, durata în timp şi etapizarea activităţilor de dezafectare şi starea finală după terminarea tuturor activităţilor de dezafectare.Articolul 48Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că, în condiţiile strategiei selectate, instalaţia va fi menţinută în stare sigură în orice moment şi va fi adusă la starea finală stabilită.Articolul 49(1)
  Pentru situaţii neprevăzute, când instalaţia trebuie oprită definitiv înainte de finalizarea duratei de viaţă prevăzute, titularul de autorizaţie trebuie să analizeze situaţia care a generat oprirea definitivă şi, dacă este cazul, trebuie să revizuiască strategia de dezafectare.
  (2) Dacă oprirea definitivă s-a produs ca urmare a unui accident, înainte de a defini strategia de dezafectare, instalaţia trebuie adusă şi menţinută într-o configuraţie sigură.
  Articolul 50Pentru amplasamentele cu mai multe instalaţii aparţinând aceluiaşi titular de autorizaţie sau unor titulari diferiţi trebuie stabilită o strategie de dezafectare pentru amplasament, pentru a asigura că interdependenţele între instalaţii sunt luate în considerare la planificarea activităţilor privind fiecare instalaţie.
  Capitolul V Cerinţe privind finanţarea activităţii de dezafectareArticolul 51(1) Titularul de autorizaţie trebuie să estimeze costurile aferente activităţilor de tranziţie de la faza de exploatare la faza de dezafectare pentru menţinerea instalaţiei în condiţii de securitate şi costurile aferente activităţii de dezafectare şi trebuie să furnizeze asigurări financiare pentru acoperirea costurilor asociate, inclusiv pentru gospodărirea deşeurilor şi materialelor radioactive rezultate.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să revizuiască costurile estimate pentru dezafectare pe baza reviziei periodice a planului iniţial de dezafectare sau pe baza planului final de dezafectare.Articolul 52(1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile aferente desfăşurării în condiţii de securitate a activităţii de dezafectare şi pentru gospodărirea deşeurilor rezultate sunt disponibile atunci când sunt necesare.(2) Resursele financiare pentru dezafectarea instalaţiei şi pentru gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate trebuie să fie în acord cu costurile estimate şi trebuie reconsiderate, dacă situaţia o impune.
  Articolul 53Pentru instalaţiile existente pentru care nu există resurse financiare stabilite pentru dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că există resursele financiare pentru activitatea de dezafectare, la momentul solicitării la CNCAN a reautorizării sau, după caz, a extinderii autorizaţiei.Articolul 54Pentru situaţia unei opriri definitive neplanificate, titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor de dezafectare sunt disponibile, atunci când acestea sunt necesare.Articolul 55Pentru situaţia în care este prevăzut ca după dezafectare instalaţia să fie eliberată de sub regimul de autorizare cu restricţie de utilizare, titularul de autorizaţie trebuie să prevadă resurse financiare pentru monitorizarea, supravegherea şi controlul instalaţiei pe durata restricţiei.
  Capitolul VI
  Cerinţe privind planificarea dezafectăriiSecţiunea 1 Planificarea dezafectăriiArticolul 56Titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare dezafectarea în fazele de amplasare, proiectare, construcţie, punere în funcţiune, exploatare şi orice modificare majoră a instalaţiei, astfel încât să faciliteze activităţile de dezafectare, să asigure menţinerea înregistrărilor instalaţiei, să limiteze contaminarea şi activarea şi să evite acumularea deşeurilor.Articolul 57(1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze un plan iniţial de dezafectare conform cu strategia de dezafectare selectată.(2) Gradul de detaliere a informaţiilor conţinute în planul de dezafectare depinde de tipul şi starea instalaţiei.
  Articolul 58Planul iniţial de dezafectare trebuie:a) să identifice opţiunea de dezafectare;b) să demonstreze fezabilitatea dezafectării şi faptul că dezafectarea poate fi desfăşurată în condiţii de securitate;c) să demonstreze că există resurse financiare corespunzătoare şi suficiente pentru dezafectare;d) să identifice categoriile şi să estimeze cantităţile de deşeuri radioactive care vor fi generate în timpul dezafectării;e) să conţină aspecte de protecţie a mediului.
  Articolul 59(1) Titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN planul iniţial de dezafectare, ca suport la cererea de autorizare a fazei de construcţie.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN orice revizie a planului iniţial de dezafectare, pentru evaluare şi acceptare.(3) Pentru instalaţiile existente, pentru care nu este elaborat un plan iniţial de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să transmită la CNCAN planul iniţial de dezafectare în cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme.Articolul 60Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze şi să detalieze la fiecare 5 ani planul iniţial de dezafectare având în vedere aspecte care includ: modificările majore din instalaţie, experienţa de operare, cerinţele de reglementare, evoluţia tehnicii şi tehnologiei şi actualizarea costurilor de dezafectare sau experienţa din activităţi de dezafectare similare, inclusiv apariţia unor incidente sau evenimente cu consecinţe radiologice relevante pentru dezafectare, după caz.
  Articolul 61Titularul de autorizaţie trebuie să identifice în planul de dezafectare sistemele şi echipamentele existente în instalaţie care vor fi utilizate în timpul dezafectării şi să se asigure că acestea sunt disponibile când sunt necesare.Articolul 62Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să includă în planul de dezafectare schimbările sau modificările sistemelor existente care sunt necesare în timpul dezafectării.Articolul 63Titularul de autorizaţie trebuie să identifice în planul de dezafectare echipamentele şi mijloacele specifice activităţii de dezafectare, altele decât cele existente în instalaţie care sunt necesare în timpul dezafectării, precum şi pe cele necesare gospodăririi deşeurilor radioactive rezultate din activitatea de dezafectare.
  Articolul 64Pentru amplasamentele cu mai multe instalaţii, titularul de autorizaţie al fiecărei instalaţii trebuie să se asigure că în planul de dezafectare se au în vedere orice interacţiuni şi interdependenţe dintre instalaţii, care influenţează activităţile de dezafectare sau care influenţează activităţile celorlalte instalaţii.
  Secţiunea a 2-a Oprirea definitivăArticolul 65Titularul de autorizaţie trebuie să notifice CNCAN cu privire la intenţia de oprire definitivă a instalaţiei cu cel puţin 2 ani înainte de oprire.Articolul 66(1) În cel mult 2 ani de la notificarea intenţiei de oprire definitivă a instalaţiei, titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN planul final de dezafectare pentru instalaţia care este oprită definitiv, cu excepţia cazului când închiderea permanentă se datorează unui accident, caz în care termenul de transmitere a planului de dezafectare depinde de starea instalaţiei şi de complexitatea activităţilor de dezafectare.
  (2) Prevederile de la alin. (1) se aplică şi pentru instalaţiile care nu mai sunt în funcţiune în ultimii 2 ani şi nu sunt în proces de modernizare sau în fazele de întreţinere sau reparare.
  Secţiunea a 3-a Tranziţia de la faza de exploatare la cea de dezafectareArticolul 67În perioada de tranziţie de la faza de exploatare la faza de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să menţină instalaţia într-o configuraţie sigură până la obţinerea autorizaţiei de dezafectare.Articolul 68(1) În perioada de tranziţie de la faza de exploatare la faza de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să îndepărteze deşeurile rezultate din operare şi combustibilul nuclear care sunt prezente în instalaţie după oprirea definitivă.(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care îndepărtarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat nu este posibilă din punct de vedere tehnic, titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în planul final de dezafectare îndepărtarea acestora ca parte a activităţii de dezafectare. Secţiunea a 4-a Planul final de dezafectareArticolul 69(1) Planul final de dezafectare trebuie:a) să fie în acord cu strategia de dezafectare propusă pentru instalaţie;b) să fie consistent cu documentaţia pentru demonstrarea securităţii pentru dezafectare;
  c) să fie susţinut de o evaluare de securitate radiologică;d) să descrie activităţile de dezafectare, durata şi starea finală a instalaţiei după terminarea activităţii de dezafectare, lucrările ce se vor realiza în fiecare etapă de dezafectare - dacă este aplicată o abordare a dezafectării pe etape -, să descrie instalaţiile, sistemele şi echipamentele necesare pentru realizarea activităţilor de dezafectare;e) să descrie resursele umane necesare pentru desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor de dezafectare;f) să descrie modul de gestionare a materialelor reziduale şi a deşeurilor;g) să descrie principiile sistemului de management;h) să descrie programul de caracterizare radiologică finală după terminarea activităţii de dezafectare.
  (2) Conţinutul-cadru al planului final de dezafectare este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta normă.
  Articolul 70(1) În cazul în care se aplică abordarea dezafectării pe etape, titularul de autorizaţie trebuie să revizuiască planul final de dezafectare ori de câte ori se impune, dar cel puţin înainte de fiecare etapă de dezafectare.(2) Revizuirea planului final de dezafectare trebuie să reflecte schimbările în strategia de dezafectare, abaterile de la planificarea activităţilor, experienţa obţinută din desfăşurarea activităţilor, schimbările cerinţelor de reglementare, apariţia unor incidente sau situaţii cu consecinţe pentru desfăşurarea activităţilor de dezafectare.Articolul 71În timpul elaborării şi actualizării planului final de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să determine cantitatea şi tipul materialelor şi deşeurilor radioactive existente în instalaţie prin caracterizare radiologică detaliată şi pe baza înregistrărilor colectate în perioada de operare.
  Secţiunea a 5-a Verificarea securităţii radiologiceArticolul 72(1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze o documentaţie pentru demonstrarea securităţii, care să cuprindă toate aspectele relevante pentru securitate în timpul dezafectării.(2) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii trebuie utilizată pentru evaluarea implicaţiilor modificărilor din instalaţie şi schimbărilor din activităţile de dezafectare asupra securităţii.(3) Conţinutul documentaţiei pentru demonstrarea securităţii este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta normă şi trebuie să conţină cel puţin:a) dinamica modificărilor în starea instalaţiei;
  b) instalaţii, sisteme şi echipamente noi sau modificate;c) gospodărirea cantităţilor mari de materiale radioactive;d) aspecte de securitate convenţională şi de protecţie la radiaţii, ca rezultat al demolărilor şi demontărilor, precum şi lucrul în medii neobişnuite.
  (4) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii trebuie să fie în acord cu planul final de dezafectare.
  Articolul 73(1)
  În susţinerea planului final de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze evaluarea de securitate radiologică.
  (2) Evaluarea de securitate prevăzută la alin. (1) trebuie elaborată conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.
  Articolul 74Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze şi să revizuiască documentaţia pentru demonstrarea securităţii pentru a reflecta realitatea:a) înainte de fiecare etapă majoră în desfăşurarea activităţii de dezafectare; saub) când se intenţionează modificări ale planului de dezafectare, când sunt modificări ale cerinţelor de reglementare sau modificări ale altor aspecte cu implicaţii asupra securităţii.
  Articolul 75(1) Ori de câte ori este necesar şi în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 80, la intervale nu mai lungi de 10 ani, titularul de autorizaţie trebuie să evalueze securitatea radiologică a instalaţiei aflate în dezafectare.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face faţă de cerinţele CNCAN prevăzute în reglementări şi în limitele şi condiţiile de autorizare şi trebuie să demonstreze conformitatea cu activităţile de dezafectare planificate şi cu cerinţele de reglementare.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să evalueze semnificaţia abaterilor de la securitate faţă de cerinţele curente aplicabile şi să rezolve orice abatere identificată.(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să ia în considerare efectele cumulative ale schimbărilor în proceduri, ale modificărilor aduse instalaţiei şi structurii organizatorice, dezvoltările tehnologice, experienţa acumulată în dezafectare şi îmbătrânirea structurilor, sistemelor şi componentelor (denumite în continuare SSC).(5) Titularul de autorizaţie trebuie să evalueze şi pericolele neradiologice, situaţie în care prevederile alin. (1)-(4) trebuie aplicate corespunzător.
  Secţiunea a 6-a Autorizarea activităţii de dezafectareArticolul 76Titularul de autorizaţie trebuie să transmită la CNCAN planul final de dezafectare în susţinerea cererii de autorizare a activităţii de dezafectare.Articolul 77(1) Activitatea de dezafectare se autorizează de CNCAN.(2) Activitatea de dezafectare poate fi autorizată de CNCAN pe etape.(3) Etapele de dezafectare trebuie descrise în planul final de dezafectare.(4) Documentaţia tehnică-suport la cererea de autorizare a activităţii de dezafectare care trebuie transmisă de titularul de autorizaţie la CNCAN este prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta normă.
  Capitolul VII Cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de dezafectareSecţiunea 1 Cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de dezafectareArticolul 78Titularul de autorizaţie trebuie să desfăşoare activitatea de dezafectare în conformitate cu autorizaţia de dezafectare şi cu toate celelalte cerinţe aplicabile prevăzute în legislaţia naţională.
  Articolul 79(1) În situaţia în care este selectată strategia de dezafectare cu demontare întârziată, titularul de autorizaţie trebuie să menţină instalaţia în condiţii de securitate şi, în măsura în care este posibil, într-o configuraţie pasivă astfel încât activităţile ulterioare de decontaminare şi/sau demontare să poată fi făcute în condiţii de securitate.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze programe de întreţinere, de monitorizare şi supraveghere a condiţiilor de securitate pe perioada de întârziere.(3) Programele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie aprobate de CNCAN.Articolul 80Înainte de utilizarea oricărei tehnologii de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze că acestea sunt sigure şi pot conduce într-un mod eficace la rezultatul aşteptat.
  Articolul 81Titularul de autorizaţie trebuie să selecteze tehnicile şi tehnologiile de dezafectare astfel încât:a) să optimizeze protecţia la radiaţii şi securitatea radiologică;b) să asigure protecţia mediului înconjurător;c) să minimizeze generarea de deşeuri radioactive;d) să minimizeze orice potenţial impact negativ asupra stocării şi depozitării deşeurilor radioactive.Articolul 82
  (1) Pe măsură ce activitatea de dezafectare avansează, titularul de autorizaţie trebuie să evalueze importanţa SSC cu funcţii de securitate şi să le clasifice corespunzător. (2) Evaluarea importanţei SSC cu funcţii de securitate trebuie să se regăsească în documentaţia de evaluare a securităţii.
  Articolul 83(1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să implementeze programe de întreţinere, testare, supraveghere şi inspecţie a SSC şi a altor echipamente importante pentru securitatea radiologică şi să asigure că acestea sunt disponibile, fiabile şi funcţionale, conform celor stabilite în documentaţia pentru demonstrarea securităţii.(2) Programele prevăzute la alin. (1) trebuie să considere limitele şi condiţiile de operare şi trebuie să fie reevaluate în lumina experienţei şi schimbărilor continue ale instalaţiei în timpul activităţii de dezafectare.
  Articolul 84Titularul de autorizaţie trebuie să considere îmbătrânirea SSC şi a altor echipamente importante pentru securitatea radiologică şi să stabilească cerinţe pentru întreţinerea, testarea şi inspecţia acestora.Articolul 85Titularul de autorizaţie trebuie să înregistreze, să păstreze, să evalueze şi să analizeze datele privind întreţinerea, testarea, supravegherea şi inspecţia SSC, precum şi a altor echipamente relevante pentru securitatea radiologică şi, dacă se impune, vor fi implementate măsuri corective.Articolul 86(1) Înainte de începerea oricărei acţiuni de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să evalueze impactul acesteia asupra securităţii radiologice şi aceasta trebuie să fie supusă aprobării interne, în conformitate cu prevederile art. 26.(2) Evaluarea impactului trebuie să considere evenimentele postulate de cauze externe şi interne.
  (3) Evenimentele postulate de cauze externe şi interne sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta normă.(4) Titularul de autorizaţie trebuie să considere efectul advers al acţiunilor de dezafectare efectuate în paralel asupra securităţii radiologice.
  Articolul 87Titularul de autorizaţie trebuie să controleze modificările în desfăşurarea acţiunilor de dezafectare planificate în conformitate cu semnificaţia lor pentru securitate şi să se asigure că acestea nu afectează securitatea radiologică.
  Secţiunea a 2-a Experienţa dobândită în dezafectare
  Articolul 88Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze aranjamente pentru utilizarea experienţei dobândite, să colecteze, să monitorizeze, să analizeze şi să documenteze într-un mod sistematic datele şi evenimentele din instalaţia proprie şi din experienţa altor instalaţii care pot contribui la asigurarea securităţii radiologice a activităţii de dezafectare.Articolul 89Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că sunt implementate măsuri preventive pentru evitarea evenimentelor care pot afecta securitatea radiologică.Articolul 90(1) După orice eveniment anormal apărut în timpul dezafectării care a afectat semnificativ securitatea radiologică, titularul de autorizaţie trebuie să facă investigaţii şi să implementeze măsuri corective pentru a preveni repetarea acestora şi pentru restabilirea nivelului de securitate conform documentaţiei pentru demonstrarea securităţii.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure diseminarea în cadrul organizaţiei a lecţiilor învăţate în urma unor astfel de evenimente.
  Secţiunea a 3-a Gospodărirea deşeurilor radioactive şi a altor materialeArticolul 91Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze, în condiţii de securitate, deşeurile radioactive şi alte materiale radioactive, inclusiv cele fisionabile, materialele supuse controlului de garanţii nucleare, precum şi materialele neradioactive sau materialele periculoase mixte generate din dezafectare.Articolul 92În timpul elaborării şi reviziei planului final de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să determine cantitatea şi tipul materialelor radioactive existente în instalaţie, printr-o caracterizare radiologică detaliată şi pe baza înregistrărilor colectate în perioada de operare.Articolul 93(1) Înainte de începerea activităţii de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure capacitatea adecvată de manipulare, sortare, caracterizare, tratare, condiţionare şi stocare, precum şi ambalaje pentru transportul deşeurilor radioactive, când acestea sunt necesare.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze, să documenteze şi să implementeze mecanisme pentru activităţile prevăzute la alin. (1) şi să optimizeze reducerea volumului deşeurilor radioactive generate în timpul dezafectării.Articolul 94Titularul de autorizaţie trebuie să asigure trasabilitatea deşeurilor radioactive şi să păstreze înregistrările privind materialele eliberate de sub regimul de autorizare, în conformitate cu prevederile art. 18, precum şi deşeurile neradioactive generate în timpul dezafectării.Secţiunea a 4-a Pregătirea şi răspunsul la urgenţă
  Articolul 95(1) Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze planul de răspuns la urgenţă pe amplasament pentru toate activităţile de dezafectare cuprinse în autorizaţie, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice emise de CNCAN.(2) Planul de răspuns la urgenţă trebuie revizuit periodic astfel încât să reflecte schimbările în starea instalaţiei şi în pericolele asociate pe durata dezafectării.
  Secţiunea a 5-a Sistemul de siguranţă şi protecţie fizicăArticolul 96(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze măsuri pentru a asigura protecţia fizică şi siguranţa instalaţiilor pentru gospodărirea deşeurilor radioactive pentru a preveni accesul neautorizat al persoanelor şi îndepărtarea neautorizată de materiale radioactive din instalaţie.
  (2) Cerinţele privind protecţia fizică şi sistemul de securitate sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.
  Secţiunea a 6-a Sistemul de control al materialelor supuse sistemului de garanţii nucleareArticolul 97Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze deşeurile radioactive supuse sistemului de garanţii nucleare conform reglementărilor specifice emise de CNCAN.
  Capitolul VIII
  Cerinţe privind finalizarea activităţilor de dezafectareSecţiunea 1 Finalizarea activităţii de dezafectareArticolul 98(1) După finalizarea activităţii de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze planul de caracterizare radiologică finală care să reflecte situaţia radiologică finală existentă.(2) Conţinutul planului de caracterizare radiologică finală este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta normă.Articolul 99(1) Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze caracterizarea radiologică finală conform planului prevăzut la art. 98 şi să elaboreze raportul de caracterizare radiologică finală.
  (2) Conţinutul raportului de caracterizare radiologică finală este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta normă.(3) Raportul de caracterizare radiologică finală trebuie transmis spre analiză şi aprobare la CNCAN.
  Articolul 100(1) Titularul de autorizaţie trebuie să deţină aranjamente pentru evaluarea independentă a raportului de caracterizare radiologică finală.(2) Evaluarea independentă trebuie să includă şi verificarea prin sondaj a rezultatelor măsurătorilor efectuate în cadrul caracterizării radiologice finale.(3) Evaluarea independentă trebuie efectuată de o organizaţie recunoscută de CNCAN.
  Articolul 101(1) La finalizarea lucrărilor de dezafectare titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze raportul final de dezafectare.(2) Raportul final de dezafectare trebuie să demonstreze că starea finală a instalaţiei sau a amplasamentului a fost realizată conform celor prevăzute în planul de dezafectare.(3) Raportul final de dezafectare trebuie transmis la CNCAN pentru evaluare şi aprobare.(4) Conţinutul-cadru al raportului final de dezafectare este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta normă.
  Articolul 102Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că înregistrările relevante, precum şi raportul final de dezafectare sunt disponibile şi accesibile pentru viitorul proprietar la finalizarea activităţii de dezafectare.Articolul 103(1) La finalizarea activităţii de dezafectare, titularul de autorizaţie trebuie să solicite la CNCAN eliberarea de sub regimul de autorizare a instalaţiei.(2) Conţinutul documentaţiei tehnice-anexă la cererea de obţinere a certificatului de eliberare de sub regimul de autorizare a instalaţiei este prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta normă.
  Secţiunea a 2-a Eliberarea de sub regimul de autorizare
  Articolul 104După finalizarea activităţii de dezafectare şi obţinerea certificatului de eliberare de sub regimul de autorizare, titularul de autorizaţie este eliberat de responsabilitatea asupra instalaţiei.Articolul 105(1) În situaţia în care eliberarea de sub regimul de autorizare este condiţionată cu restricţii de utilizare, titularul de autorizaţie trebuie să implementeze programul de supraveghere şi monitorizare corespunzător cu perioada restricţiei.(2) Limitele şi condiţiile restricţiei sunt stabilite de CNCAN şi sunt stipulate în certificatul de eliberare condiţionată de sub regimul de autorizare.Articolul 106În situaţia în care eliberarea de sub regimul de autorizare este pentru o parte din instalaţie sau din amplasament, titularul de autorizaţie trebuie să solicite la CNCAN modificarea autorizaţiei de dezafectare.
  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 107Autorizaţiile de dezafectare emise de CNCAN înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme rămân valabile până la expirarea acestora.Articolul 108Aprobările planului de dezafectare iniţial şi ale oricărei revizii a acestuia, emise de CNCAN înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme, rămân valabile până la expirarea acestora.
  Articolul 109Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta normă:a) Anexa nr. 1 - Definiţii, termeni, abrevieri;b) Anexa nr. 2 - Elementele programului de promovare şi menţinere a culturii de securitate;c) Anexa nr. 3 - Conţinutul-cadru şi formatul planului final de dezafectare;d) Anexa nr. 4 - Conţinutul-cadru al documentaţiei pentru demonstrarea securităţii;e) Anexa nr. 5 - Lista documentelor care trebuie transmise la CNCAN ca suport la cererea de autorizare a activităţii de dezafectare;f)
  Anexa nr. 6 - Evenimente postulate;
  g) Anexa nr. 7 - Conţinutul şi formatul planului de caracterizare radiologică finală;h) Anexa nr. 8 - Conţinutul şi formatul raportului de caracterizare radiologică finală;i) Anexa nr. 9 - Conţinutul şi formatul raportului final de dezafectare;j) Anexa nr. 10 - Lista documentelor care trebuie transmise la CNCAN ca suport la cererea pentru eliberarea de sub regimul de autorizare.
  Anexa nr. 1
  la normăDefiniţii, termeni, abrevieriAbordarea gradată - aplicarea cerinţelor de securitate corespunzător caracteristicilor activităţilor sau surselor de radiaţii, precum şi cu mărimea şi riscurile expunerii;Autorizaţie - documentul emis de CNCAN prin care se acordă permisiunea de a desfăşura o activitate nucleară în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu reglementările în vigoare şi cu condiţiile specifice prevăzute în acel document. Prin autorizaţie se înţeleg şi certificatele emise de CNCAN;CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;Cultura de securitate - ansamblul caracteristicilor şi atitudinilor organizaţiei şi indivizilor care stabilesc că aspectele de protecţie radiologică şi securitate nucleară sunt prioritare şi primesc atenţia corespunzătoare în funcţie de importanţa lor;Decontaminare - procesul deliberat de îndepărtare completă sau parţială a contaminanţilor prin procese fizice, chimice sau biologice;Dezafectare - acţiuni administrative şi tehnice luate pentru eliberarea unor părţi sau a întregii instalaţii de sub regimul de autorizare;Documentaţie pentru demonstrarea securităţii - colecţie de documente care conţin argumente, dovezi şi date pentru demonstrarea securităţii unei instalaţii sau activităţi; Acţiuni de dezafectare - procedurile, procesele şi activităţile de lucru aşa cum sunt descrise în planul final de dezafectare;Eliberare condiţionată de sub regimul de autorizare - procesul prin care materialele provenite din practici din domeniul nuclear sau rezultate în urma intervenţiei referitoare la expuneri cronice la radiaţii, având concentraţiile activităţii masice şi contaminarea superficială inferioare nivelurilor de eliberare condiţionată de sub regimul de autorizare stabilite/aprobate de CNCAN, sunt declarate libere pentru utilizare cu anumite restricţii, conform condiţiilor pentru eliberarea respectivă;Eliberare necondiţionată de sub regimul de autorizare - procesul prin care materialele provenite din practici din domeniul nuclear sau rezultate în urma intervenţiei referitoare la expuneri cronice la radiaţii, având concentraţiile activităţii specifice masice şi contaminarea superficială inferioare nivelurilor de eliberare necondiţionată de sub regimul de autorizare, sunt declarate libere pentru utilizare nerestrictivă;Evaluarea de securitate - evaluarea tuturor aspectelor de amplasare, proiectare, exploatare şi dezafectare ale unei instalaţii autorizate care sunt relevante pentru protecţie şi securitate;Eveniment - orice întâmplare neintenţionată făcută de către operator, inclusiv erori de operare, defectarea echipamentelor sau alte avarii, şi întâmplări făcute intenţionat ale căror consecinţe sau posibile consecinţe nu pot fi neglijate din punctul de vedere al securităţii radiologice;Finalizarea activităţii de dezafectare - proces prin care acţiunile de dezafectare, aşa cum sunt definite în planul final de dezafectare, sunt declarate terminate;Funcţia de securitate - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare şi radiologice;Incident - orice eveniment neintenţionat, inclusiv erori de operare, avarii ale echipamentelor, evenimente de iniţiere, precursori de accidente sau acţiuni neautorizate, făcute cu intenţie sau fără intenţie, cu consecinţe sau posibile consecinţe care nu pot fi neglijate din punctul de vedere al securităţii radiologice;Instalaţie nucleară sau radiologică - instalaţia şi amplasamentul, clădirile şi echipamentele aferente în care materialele nucleare sau radioactive au fost sau încă sunt produse, procesate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv;Instalaţie radiologică medicală, industrială, de cercetare relevantă - instalaţie radiologică de o mărime la care se impune considerarea aspectelor de securitate radiologică în timpul dezafectării. Exemple tipice de astfel de instalaţii: instalaţii de producere de radioizotopi, acceleratori de electroni peste 10 MeV, ansamble critice, instalaţii contaminate, instalaţii care utilizează surse deschise de radiaţii;
  Îmbătrânire - proces în care caracteristicile unei structuri, unui sistem sau unei componente se schimbă progresiv în timp sau datorită utilizării;Managementul îmbătrânirii - acţiuni tehnice, de operare sau de întreţinere întreprinse pentru controlul în limite acceptabile al degradării prin îmbătrânire a structurilor, sistemelor sau componentelor;Oprirea definitivă a unei instalaţii - încetarea definitivă a activităţilor de operare a instalaţiei nucleare sau radiologice, fără intenţia de a fi repornită;Plan de dezafectare - document iniţial sau final care detaliază informaţiile despre conceptul şi etapizarea acţiunilor de dezafectare şi demontare a unei instalaţii;Plan iniţial de dezafectare - documentul care se elaborează şi se transmite la CNCAN ca suport la cererea de autorizare a fazei de construcţie;Plan final de dezafectare - documentul care se elaborează şi se transmite la CNCAN spre aprobare ca suport la cererea de autorizare a activităţii de dezafectare;Plan actualizat de dezafectare - termen general utilizat pentru orice plan de dezafectare ulterior planului iniţial de dezafectare şi anterior planului final de dezafectare;Persoana reprezentativă - o persoană care primeşte o doză reprezentativă pentru persoanele cele mai expuse din rândul populaţiei, cu excepţia persoanelor care au obiceiuri extreme sau neobişnuite;Politica de securitate - un document declarativ prin care titularul de autorizaţie se angajează să susţină un înalt nivel de securitate prin obiective şi ţeluri clare şi prin alocarea de resurse pentru îndeplinirea acestor ţeluri. Politica de securitate este emisă ca un document separat al sistemului de management sau ca document public, ca parte a politicii organizaţiei.Restricţie de utilizare - utilizarea unui amplasament sau a unei clădiri cu restricţie din motive de protecţie la radiaţii sau securitate. Restricţia include în general interzicerea unei activităţi particulare.Strategia de dezafectare - una din următoarele:Strategia de dezafectare cu demontare imediată - strategia în care echipamentele, structurile şi părţile din instalaţie care sunt contaminate sau conţin materiale radioactive sunt îndepărtate sau decontaminate la niveluri care permit eliberarea necondiţionată de sub regimul de autorizare sau eliberarea condiţionată de sub regimul de autorizare cu restricţii impuse de CNCAN. În acest caz, implementarea activităţilor de dezafectare începe la scurt timp după închiderea permanentă. Strategia implică dezafectarea promptă şi completă şi îndepărtarea sau procesarea tuturor materialelor radioactive din instalaţie într-o altă instalaţie autorizată fie pentru stocare, fie pentru depozitare definitivă.Strategia de dezafectare cu demontare întârziată - strategia de dezafectare în care părţi din instalaţie care conţin contaminanţi radioactivi sunt fie procesate, fie plasate în astfel de condiţii care să permită stocarea şi menţinerea în condiţii de securitate până când pot fi decontaminate şi/sau demontate la niveluri care permit ca instalaţia să fie eliberată pentru alte utilizări. Perioada în care acele părţi din instalaţie sunt stocate şi menţinute se numeşte perioadă de amânare.Îngropare - strategia de dezafectare în care contaminanţii radioactivi sunt încapsulaţi într-un material cu o structură rezistentă pe termen lung, până când radioactivitatea scade până la un nivel care permite eliberarea nerestrictivă de sub regimul de autorizare sau, după caz, eliberarea condiţionată de sub regimul de autorizaţie cu restricţii impuse de CNCAN;Criteriul pentru starea finală - un criteriu predeterminat care defineşte punctul la care anumite activităţi sau procese sunt considerate finalizate;Structuri, sisteme, echipamente componente (SSC) - un termen general care cuprinde toate elementele unei instalaţii sau activităţi care contribuie la realizarea protecţiei şi securităţii, cu excepţia factorului uman. Structurile sunt elemente pasive cum ar fi: clădiri, rezervoare, ecrane de protecţie etc. Un sistem cuprinde câteva componente astfel asamblate care realizează o funcţie specifică. O componentă este un element distinct al unui sistem.Titular de autorizaţie - persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat căreia îi revine răspunderea generală pentru orice activitate nucleară, orice instalaţie sau orice sursă de radiaţii autorizată; Utilizare fără restricţii - utilizarea unui amplasament sau a unei clădiri eliberate de sub regimul de autorizare, fără nicio restricţie din punct de vedere radiologic
  Anexa nr. 2la normăElementele programului de promovare şi menţinere a culturii de securitate1. Promovarea angajamentului individual şi colectiv, la toate nivelurile organizaţiei, pentru securitatea radiologică;2. Asigurarea unei înţelegeri comune a aspectelor-cheie ale culturii de securitate în organizaţie;3. Asigurarea de mijloace prin care organizaţia susţine atât indivizii, cât şi echipele din care fac parte în realizarea sarcinilor în condiţii de securitate şi orientate spre succes;4. Încurajarea participării lucrătorilor, a reprezentanţilor acestora şi a oricărei persoane relevante în elaborarea şi implementarea politicilor, regulamentelor şi procedurilor de securitate radiologică;5. Asigurarea răspunderii organizaţiei şi a indivizilor la toate nivelurile în ceea ce priveşte securitatea radiologică;6.
  Încurajarea comunicării deschise referitoare la securitatea radiologică;
  7. Încurajarea unei atitudini interogative şi deschise la învăţare continuă şi descurajarea automulţumirii în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea radiologică;8. Furnizarea de mijloace prin care organizaţia în mod continuu dezvoltă şi consolidează cultura de securitate, inclusiv prin pregătire adecvată.
  Anexa nr. 3la normăConţinutul-cadru şi formatul planului final de dezafectare1. Introducerea) Cadrul de reglementare; cerinţe de dezafectare;b) Cerinţe de securitate pentru dezafectare.
  2. Descrierea instalaţieia) Localizarea amplasamentului şi descriere;b) Descrierea clădirilor şi sistemelor;c) Starea radiologică a instalaţiei nucleare:(i) descrierea structurilor, sistemelor şi echipamentelor contaminate;(ii) contaminarea solului, subsolului, apelor de suprafaţă, apelor subterane;d) Istoricul operării instalaţiei:(i) istoricul autorizării instalaţiei;(ii) descrierea evenimentelor care pot afecta dezafectarea;(iii) descrierea activităţilor anterioare de dezafectare.3. Strategia de dezafectarea) Strategia de dezafectare;b) Justificarea strategiei de dezafectare selectate.
  4. Managementul proiectului de dezafectarea) Cerinţe legale;b) Descrierea managementului de proiect;c) Organizarea şi responsabilităţile în cadrul managementului de proiect;d) Pregătirea şi calificarea personalului;e) Contractori; managementul contractorilor.
  5. Acţiuni de dezafectarea) Dezafectarea structurilor contaminate;b) Dezafectarea sistemelor şi echipamentelor contaminate;c) Managementul solului contaminat;d) Managementul apelor de suprafaţă şi subterane contaminate;e) Programarea activităţilor de dezafectare.6. Inspecţie şi întreţinerea)
  Echipamentele şi sistemele care necesită inspecţie şi întreţinere pe durata dezafectării;
  b) Programarea inspecţiilor şi a întreţinerii.
  7. Gestionarea deşeurilor radioactivea) Identificarea fluxurilor de deşeuri radioactive;b) Estimarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri radioactive, inclusiv a deşeurilor amestecate cu deşeuri cu alte proprietăţi periculoase;c) Identificarea opţiunilor de depozitare definitivă.8.
  Estimarea costurilor şi a mecanismelor de finanţarea) Estimarea costurilor;b) Mecanisme de finanţare.
  9. Evaluarea de securitatea) Identificarea criteriilor semnificative pentru securitate;b) Limite şi condiţii pentru dezafectare;c) Analiza dozelor la acţiunile de dezafectare în situaţii normale;d) Analiza riscurilor la evenimente şi incidente;
  e) Evaluarea consecinţelor radiologice;f) Măsuri de prevenire şi minimizare a consecinţelor;g) Evaluarea riscurilor neradiologice.
  10. Evaluarea impactului asupra mediuluia) Programul de monitorizare a mediului;b) Programul de monitorizare şi control al eliberărilor de efluenţi.
  11. Securitatea radiologicăa) Programul de radioprotecţie;b) Controlul criticităţii;c) Planul de sănătate şi securitate a muncii (industrială);d) Programul de înregistrare şi arhivare a datelor;e) Evaluarea şi optimizarea programului de radioprotecţie;f) Estimarea dozelor şi optimizarea acestora;
  g) Criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare;h) Caracterizarea radiologică.
  12. Sistemul de management integrata) Organizare şi responsabilităţi;b) Documentele sistemului de management;c) Controlul documentelor;d) Controlul şi testarea echipamentelor de măsură;e) Acţiuni corective;f) Înregistrările privind sistemul de management;g) Audituri şi controale.13. Planificarea, pregătirea şi răspunsul la urgenţăa) Organizare şi responsabilităţi;b) Situaţii de urgenţă;c)
  Înregistrări şi raportări.
  14. Protecţia fizică şi garanţiile nuclearea) Organizare şi responsabilităţi;b) Programul de protecţie fizică;c) Programul de garanţii nucleare. 15. Planul de caracterizare radiologică finală
  Anexa nr. 4la normăConţinutul-cadru al documentaţiei pentru demonstrarea securităţii1. Descrierea amplasamentului, descrierea instalaţiei, descrierea activităţilor şi fazelor de dezafectare;2. Programul de caracterizare radiologică a instalaţiei;3. Demonstrarea modului de asigurare a securităţii, atât pentru operarea normală, cât şi pentru situaţii de accident cu referire la riscurile radiologice şi clasice (convenţionale), descrierea scenariilor de accident cu consecinţe radiologice, precum şi deversările; 4. Descrierea detaliată a funcţiilor de securitate pentru toate SSC cu funcţii importante pentru securitatea nucleară, descrierea bazelor lor de proiectare şi funcţionare în toate etapele de dezafectare;5. Descrierea evenimentelor şi accidentelor anticipate pentru durata dezafectării;
  6. Reglementări, coduri şi standarde aplicabile pentru dezafectare;7. Descrierea structurii organizatorice şi a sistemului de management pentru activitatea de dezafectare;8. Documentaţia privind evaluarea aspectelor de securitate ale amplasamentului; 9. Obiectivele generale de securitate ale activităţii de dezafectare, descrierea proiectului şi a ipotezelor considerate pentru întrunirea obiectivelor fundamentale de securitate;10. Descrierea analizei de securitate nucleară realizată pentru evaluarea securităţii instalaţiei faţă de evenimentele postulate, faţă de criteriile de securitate şi limitele de eliberări radiologice. Evenimentele postulate sunt prevăzute în anexa nr. 6 la normă; 11. Evaluare de securitate a riscurilor neradiologice, inclusiv protecţia la incendiu;12. Descrierea procedurilor operaţionale de răspuns la urgenţe pe amplasament, precum şi a ghidurilor privind gestionarea accidentelor, a prevederilor de control şi testare, a prevederilor privind calificarea şi pregătirea personalului, a programelor de diseminare a experienţei de dezafectare, managementul îmbătrânirii;
  13. Bazele tehnice şi descrierea limitelor şi condiţiilor de operare;14. Descrierea politicii, a strategiei, a metodelor şi prevederilor de securitate radiologică;15. Descrierea programului de gospodărire a deşeurilor radioactive pe amplasament, precum şi a eliberărilor de sub regimul de autorizare.
  Anexa nr. 5la normăLISTAdocumentelor care trebuie transmise la CNCAN ca suport la cererea de autorizare a activităţii de dezafectare1. Decizia privind oprirea definitivă a instalaţiei, în vederea dezafectării, emisă de proprietarul instalaţiei;
  2. Decizie privind persoana responsabilă pentru desfăşurarea activităţii de dezafectare; 3. Decizie privind numirea responsabilului/responsabililor cu securitatea radiologică;4. Decizie privind numirea expertului/experţilor calificat/ calificaţi în securitate radiologică;5. Documente care să ateste capabilitatea tehnică şi autorizaţiile prevăzute de lege, atât pentru instalaţie, cât şi pentru personalul implicat în activităţile de dezafectare; 6. Document care să dovedească disponibilitatea resurselor materiale şi financiare; 7. Planul final de dezafectare aprobat de CNCAN; 8. Documentaţia pentru demonstrarea securităţii, elaborată conform anexei nr. 4 la normă;
  9. Lista contractorilor implicaţi în activitatea de dezafectare şi autorizaţiile aferente, responsabilităţile acestora şi interfaţa dintre aceştia şi titularul autorizaţiei de dezafectare; 10. Lista aparaturii dozimetrice; 11. Dovada achitării taxelor pentru autorizarea activităţii de dezafectare;12. Raport care să descrie acţiunile de curăţare, incluzând îndepărtarea deşeurilor radioactive operaţionale şi a combustibilului nuclear uzat în timpul perioadei de tranziţie.
  Anexa nr. 6la normăEvenimente postulate1.
  Evenimente externe postulatea) Fenomene naturale:– condiţii de vreme extreme - precipitaţii: ploaie, ninsoare, gheaţă, vânt, fulger, temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate;– inundaţii;– cutremur;– incendii din cauze naturale;– efecte asupra faunei şi florei terestre şi acvatice;– combinaţii ale fenomenelor naturale.b) Fenomene induse de om:– incendii, explozii sau eliberări de substanţe corozive/ periculoase;– accidente datorate căderilor de avioane;– explozii datorate unor defecţiuni structurale/mecanice în instalaţiile din vecinătate;– inundaţii;– pierderea alimentării cu energie;– greve şi revolte civile;
  – combinaţii de fenomene induse de om.
  2. Evenimente interne postulate– Pierderea energiei şi pierderea de fluide: energia electrică, aer şi aer sub presiune, vid, apă supraîncălzită şi abur, agent de răcire, agenţi chimici, pierderea ventilaţiei;– Utilizare necorespunzătoare de electricitate şi chimicale;– Defecţiuni mecanice;– Defecţiuni ale instrumentaţiei şi aparaturii de control, greşeli umane;
  – Explozii şi incendii interne;– Inundaţii, supraumplerea vaselor.
  Anexa nr. 7la normăConţinutul şi formatul planului de caracterizare radiologică finală1. Descrierea instalaţiei nucleare:a) tipul şi amplasarea instalaţiei; b) starea existentă a amplasamentului;
  c) starea existentă a instalaţiei.
  2. Fundamentarea:a) motivele dezafectării; b) abordarea managementului dezafectării. 3. Istoricul de operare:a) autorizaţii deţinute înainte de dezafectare; b)
  acţiunile realizate înainte de dezafectare;
  c) incidentele din timpul operării şi dezafectării.
  4. Acţiunile de dezafectare:a) obiectivele dezafectării; b) rezultatele supravegherilor radiologice precedente; c) proceduri de decontaminare şi demontare utilizate. 5.
  Proceduri de monitorizare radiologică finală:a) prelevare de probe;b) echipamente/instrumente/tehnici şi instrucţiuni selectate;c) proceduri/metodele selectate.
  Anexa nr. 8la normăConţinutul şi formatul raportului de caracterizare radiologică finală1. Acţiuni de dezafectare - rezultatele caracterizărilor radiologice anterioare
  2. Procedurile utilizate pentru caracterizarea radiologică finală3. Rezultatele caracterizării radiologice finale:a) sumarul rezultatelor;b) tehnicile utilizate pentru evaluarea datelor;c) evaluarea statistică;d) compararea rezultatelor obţinute cu limitele şi condiţiile specificate în reglementări;e) evaluarea acceptabilităţii.
  4. Concluziile raportului de caracterizare radiologică finală5. Anexe - datele obţinute în cadrul caracterizării radiologice finale, harta punctelor de măsurători efectuate etc.
  Anexa nr. 9la normăConţinutul şi formatul raportului final de dezafectare1. Descrierea instalaţiei înainte de dezafectare şi descrierea stării finale a instalaţiei aflate în dezafectare; 2. Obiectivele dezafectării, rezumatul etapelor de autorizare; 3. Criteriile radiologice utilizate pentru eliberarea de sub regimul de autorizare pentru echipamente, clădiri şi/sau amplasament; 4. Descrierea activităţilor de dezafectare desfăşurate; 5. Descrierea oricăror clădiri, structuri sau echipamente nedezafectate sau parţial dezafectate, la momentul eliberării de sub regimul de autorizare şi la momentul utilizării în alt scop;6. Structuri, zone sau echipamente desemnate pentru utilizare restrictivă;7. Raportul de caracterizare radiologică finală; 8. Inventarul materialelor radioactive generate, inclusiv cantităţile şi tipurile de deşeuri rezultate în timpul dezafectării, şi locul de stocare şi/sau de depozitare definitivă; 9. Inventarul de materiale, echipamente şi încăperi care au atins nivelul de eliberare de sub cerinţele de autorizare;
  10. Situaţia oricăror evenimente anormale şi incidente apărute în timpul dezafectării; 11. Situaţia dozelor ocupaţionale sau pentru populaţie primite în timpul dezafectării; 12. Descrierea experienţei câştigate, lecţiile învăţate şi concluziile finale.
  Anexa nr. 10la normăLISTAdocumentelor care trebuie transmise la CNCAN ca suport la cererea pentru eliberarea de sub regimul de autorizare1. Cerere pentru obţinerea certificatului; 2.
  Raportul final de dezafectare;
  3. Rezumatul raportului de supraveghere radiologică;4. Avizul sanitar; 5. Avizul/Acordul de mediu; 6. Evaluarea independentă a raportului de caracterizare radiologică finală, incluzând verificarea prin sondaj a rezultatelor măsurătorilor efectuate în cadrul caracterizării radiologice finale;7. Programul de reconstrucţie ecologică a amplasamentului, dacă este necesar.
  -----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!