Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 2 iunie 2022privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 2 iunie 2022Data intrării în vigoare 02-06-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 02-06-2022 până la data de 30-06-2022

  Dat fiind faptul că, prin liberalizarea preţurilor la energie, măsură impusă la nivel internaţional şi european, s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil care au avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie precum şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,luând în considerare criza războiului din Ucraina care a determinat la rândul său un impact puternic asupra preţurilor la bunurile de consum, întrucât Ucraina este un mare producător şi exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanşarea războiului aceste importuri s-au diminuat semnificativ, astfel încât impactul asupra preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul semnificativ,dat fiind faptul că o consecinţă imediată a creşterii preţurilor la utilităţile publice destinate populaţiei, precum şi a preţului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a reprezentat-o creşterea ratei inflaţiei, care nu poate fi controlată, fiind reflectată în creşterea preţurilor la mărfurile alimentare de 7,1% în luna ianuarie 2022 faţă de luna ianuarie 2021, dar şi a celorlalte bunuri de consum şi servicii, rata medie anuală a inflaţiei fiind de 5,1%, iar cea prognozată având în vedere o rată a inflaţiei de peste 10%,având în vedere Programul „Sprijin pentru România“ iniţiat de Guvernul României, referitor la acordarea, în luna iulie 2022, a unui ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pentru pensionarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei,ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele cele mai vulnerabile, în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre beneficiarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat, pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România în contextul mondial actual,luând în considerare că măsura de protecţie socială propusă are consecinţe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii şi ai sistemului pensiilor militare de stat din România, fiind menită să vină în sprijinul populaţiei, prin acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) În luna iulie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.(2) Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) se înţelege:a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022; b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022; c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;d)
  venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.
  (3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (2) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.
  Articolul 2Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se plăteşte, din oficiu, în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii. Articolul 3
  (1) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar prevăzut la art. (1) alin. (1) se acordă fiecărui urmaş în parte.(2) Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. 1 alin. (1), chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracţiuni de lună.(3) În cazul pensionarilor care, în luna iulie 2022, încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii iulie, la determinarea plafonului prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi.
  Articolul 4(1) Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul în România. (2) Persoanele care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 1.
  Articolul 5(1) Casele de pensii organizate în cadrul sistemelor de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice toate informaţiile necesare solicitate de aceasta, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Casa Naţională de Pensii Publice pune la dispoziţia caselor de pensii sectoriale informaţiile solicitate de acestea, existente în evidenţa proprie, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 6(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
  Articolul 7Ajutorul financiar nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.Articolul 8(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 nu este supus executării silite prin poprire. (2) Eventualele sume acordate cu titlu de ajutor financiar plătite necuvenit se recuperează în condiţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 114 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 2 iunie 2022.Nr. 74.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!