Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CRITERII din 13 mai 2022de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022Data intrării în vigoare 17-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-05-2022 până la data de 30-06-2022


  Conținute de ORDINUL 1.211 din 13 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 mai 2022.
  În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde care nu deţin o autorizaţie de funcţionare conform Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, având cod CAEN 6612 „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.
  2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2021, şi, respectiv, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de vouchere de vacanţă, tichete sociale pentru grădiniţă, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pentru sprijin educaţional, după caz.La data solicitării autorizaţiei de funcţionare, administratorul societăţii depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte criteriul prevăzut la acest punct.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru produse alimentare şi mese calde. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d)
  existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;
  e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru produse alimentare şi mese calde, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru produse alimentare şi mese calde.
  5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7.
  În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 14, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.
  8. În situaţia prevăzută la pct. 7, comisia va emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.9. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate ca autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.10. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 11 se aplică în mod corespunzător.11. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. f), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz.12. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. f).13. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.
  14. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului: (i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e)
  consimţământul expres, exprimat în scris al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;
  f) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A.
  Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  g) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, să transmită către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!