Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.211 din 13 mai 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022Data intrării în vigoare 17-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-05-2022 până la data de 30-06-2022

  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^2(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde este prevăzut în anexa nr. 13.2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al ţării;– 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;– 
  XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;
  – 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.
  3. Articolul 5^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, respectiv în anexa nr. 19 pct. 5, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, precum şi de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde.
  4. Articolul 5^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^6În vederea verificării de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 şi 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, respectiv în anexa nr. 19 pct. 1-3, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii.5. Articolul 5^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c) în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, respectiv în anexa nr. 19 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.
  7. Articolul 5^10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene contractul de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, după caz, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, la pct. 2 din anexa nr. 16, respectiv la pct. 2 din anexa nr. 19, după caz. Dispoziţiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 19, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. După articolul 5^17 se introduce un nou articol, articolul 5^18, cu următorul cuprins:Articolul 5^18Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, prevăzute în anexa nr. 19.
  9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin.10. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a unităţilor emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, precum şi a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor.
  11. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, precum şi pentru operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde.12. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii.
  13. În anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizaţie, decizie de retragere/suspendare a autorizaţiei, decizie de respingere a solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluţionare a plângerii prealabile.14. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică şi va avea cu următorul cuprins:Articolul 16În situaţia în care operatorul contestă decizia comisiei, efectul deciziei se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiei de către comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute de legislaţia din domeniu.15. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIÎn anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizaţie, decizie de retragere/suspendare a autorizaţiei, decizie de respingere a solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluţionare a plângerii prealabile.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,

  Adrian Câciu
  Bucureşti, 13 mai 2022.Nr. 1.211.ANEXĂ Deschideți CRITERIIde autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronicpentru produse alimentare şi mese calde

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!