Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 mai 2022pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 4 mai 2022Data intrării în vigoare 04-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-05-2022 până la data de 23-09-2023


  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.
  2. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Lucrările comisiei, prin decizia acesteia, pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.3. La articolul 135, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 135(1) Dezbaterile din şedinţele Senatului se înregistrează pe bandă magnetică sau în format digital, se difuzează prin mijloace electronice şi se stenografiază.
  4. La articolul 135, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Şedinţele Senatului pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media acreditată la Senat.5. După articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 136^1, cu următorul cuprins: Articolul 136^1Procedura prevăzută la art. 136 alin. (1) se poate aplica şi în alte situaţii, pentru o perioadă limitată, stabilită prin hotărârea Biroului permanent al Senatului şi adoptată cu acordul prealabil al Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.
  6. La articolul 207, după litera e) se introduccinci noi litere, literele e^1)-e^5), cu următorul cuprins: e^1) tulburarea ordinii parlamentare prin utilizarea oricăror forme de agresivitate directă de natură fizică sau verbală la adresa unui alt parlamentar sau a oricărei alte persoane prezente la activităţile parlamentare;e^2) utilizarea cardului de vot electronic de către orice altă persoană în scopul folosirii acestuia în cadrul sistemului de vot electronic;e^3) transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor Senatului, Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare sau ale comisiilor, prin alte mijloace decât cele prevăzute în Regulamentul Senatului. Prin excepţie, senatorii pot transmite sau înregistra şedinţa Senatului şi şedinţele comisiilor numai în perimetrul din sala de şedinţe alocat grupului parlamentar ai căror membri sunt sau, în cazul parlamentarilor neafiliaţi, în perimetrul alocat acestora;e^4) desfăşurarea unui material vizual cu caracter ofensator, inclusiv banner, în sala de şedinţe în plen sau în sălile comisiilor Senatului;e^5) difuzarea unor materiale audio înregistrate cu caracter ofensator şi utilizarea de mijloace de amplificare audio care, prin volumul sunetului sau prin conţinutul lor, pot perturba desfăşurarea şedinţelor în plen sau în sălile comisiilor Senatului;7.
  La articolul 208, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) evacuarea imediată din sală a persoanei sau a persoanelor care săvârşesc faptele prevăzute la art. 207 lit. e^1)-e^5). Evacuarea este obligatorie şi se dispune de către preşedintele de şedinţă din oficiu sau la solicitarea unui senator, cu acordul majorităţii ponderate a liderilor grupurilor parlamentare;
  8. La articolul 208, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins: f) reţinerea unui procent de până la 50%, pentru o perioadă de până la 6 luni, din indemnizaţia lunară brută a senatorului, în cazul abaterilor disciplinare repetate prevăzute la art. 207 lit. e)-e^3); g) limitarea luării de cuvânt în cadrul şedinţelor Senatului la maximum 10 secunde/intervenţie pentru o perioadă de până la 3 luni începând cu ziua aplicării sancţiunii disciplinare pentru săvârşirea repetată a abaterii disciplinare de tulburare a ordinii parlamentare, aşa cum aceasta este descrisă la art. 207 lit. e^1);h) retragerea şi punerea la dispoziţia secretarului general al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a tuturor angajaţilor şi a logisticii auto repartizate grupului parlamentar care, prin acţiunile sale, pune în pericol buna funcţionare şi siguranţa autorităţii publice, a demnitarilor sau angajaţilor acesteia în incinta Senatului, începând cu data constatării afectării bunei funcţionări a activităţii Senatului, aplicată prin decizie a Biroului permanent, conform procedurii prevăzute de art. 212 alin. (1), la sesizarea preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar ori a unui senator.9.
  La articolul 209, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 209(1) Abaterile şi sancţiunile prevăzute la art. 207, respectiv la art. 208 lit. a)-d^1) se constată şi se aplică de către preşedintele de şedinţă sau, după caz, de preşedintele comisiei senatoriale.
  10. La articolul 211, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 211(1) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele Senatului şi pot aplica măsurile prevăzute la art. 208 lit. a)-d^1).
  11. La articolul 212, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 212(1) Abaterile care implică aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 208 lit. e)-h) se constată de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, la sesizarea preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar ori a unui senator. Sesizarea se adresează preşedintelui Senatului în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârşirii faptei.12. Articolul 213 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 213Senatorul sancţionat disciplinar pe baza prevederilor art. 208 lit. e)-h) nu poate reprezenta Senatul în relaţiile interne şi externe ale acestuia, pe o perioadă de până la 3 luni de la data rămânerii definitive a sancţiunii.
  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 18 mai 2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 2 mai 2022.Nr. 50.-----