Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 108 din 20 aprilie 2022privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 21 aprilie 2022Data intrării în vigoare 04-06-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor, organizate de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, la forma de învăţământ cu frecvenţă, şi elevii înmatriculaţi la şcolile pentru formarea iniţială a subofiţerilor şi agenţilor de poliţie, ce funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se pot deplasa în străinătate în vederea participării la următoarele activităţi:a) conferinţe ştiinţifice sau de specialitate;
  b) stagii de pregătire;c) schimburi de experienţă sau vizite de documentare.
  (2) Deplasarea şi participarea la activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează cu condiţia neafectării planului de învăţământ, în baza documentelor de cooperare internaţională încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental, în domeniile de competenţă ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitaţiilor primite de la instituţii de profil din străinătate.
  Articolul 2(1) Selecţia studenţilor şi a elevilor pentru participarea la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în conformitate cu metodologia aprobată de către:a) senatul universitar, în cazul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“;
  b) inspectorul general al inspectoratului general în subordinea căruia sunt organizate şi funcţionează şcolile pentru formarea iniţială a subofiţerilor şi agenţilor de poliţie.
  (2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) cuprind cel puţin următoarele:a) criteriile de selecţie;b) procedura de realizare a selecţiei;c) procedura administrativă pentru efectuarea deplasării în străinătate;d) dispoziţii referitoare la recunoaşterea şi echivalarea, respectiv valorificarea rezultatelor obţinute pe perioada participării studenţilor şi elevilor la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), considerate a fi relevante şi necesare pentru parcursul educaţional sau de formare iniţială, după caz;e)
  modalitatea prin care studenţii şi elevii sunt informaţi cu privire la obligaţiile ce decurg din participarea la activităţile în cauză.
  Articolul 3Pe durata deplasării în străinătate şi participării la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), studenţii şi elevii beneficiază de drepturi de cazare, diurnă şi transport, în aceleaşi condiţii cu cele de care beneficiază personalul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. A, art. 6-7^1, 9 şi 10-15 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Elevii şi studenţii care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă în timpul deplasării în străinătate la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile art. 33 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5
  (1) Cheltuielile aferente deplasării în străinătate şi participării studenţilor şi elevilor la activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) se iau în calcul la stabilirea cheltuielilor efectuate în total pe timpul şcolarizării, în sensul prevederilor art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al dispoziţiilor art. 91^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul nerespectării angajamentului încheiat în condiţiile dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1), persoanele în cauză sunt obligate la restituirea cheltuielilor efectuate în total de către instituţia trimiţătoare.(3) Sumele recuperate conform alin. (2) constituie venit la bugetul de stat şi se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.
  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN
  Bucureşti, 20 aprilie 2022.Nr. 108.----