Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 13 din 18 aprilie 2022pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 aprilie 2022Data intrării în vigoare 20-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-04-2022 până la data de 09-06-2023


  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b),art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) şi ale art. 28 alin. (8) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, şi al prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 13 aprilie 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Articolul I
  Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 şi 237 bis din 24 martie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale“ secţiunea 1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate“ punctul 19 alineatul (1), litera a) se abrogă.2. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale“ secţiunea 1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate“ punctul 19, alineatul (3) se abrogă.3. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale“ secţiunea 1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate“ punctul 20 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:20. (1) Asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora de la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din normă depun situaţiile financiare anuale individuale/raportările contabile anuale astfel:a) la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel: (i) în format electronic, prin încărcarea datelor în formularele de raportare din aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front); (ii) documentele prevăzute la pct. 10 alin. (1) lit. c)-e) şi la pct. 12 alin. (1) lit. c)-e), precum şi documentele prevăzute la pct. 19 alin. (1) lit. b)-h) în format electronic, prin încărcarea unui fişier PDF în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/PROD_Front), cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 30 MB, semnate de către conducere, conform legii;(iii)
  documentele prevăzute la pct. 19 alin. (2) în format electronic, prin încărcarea unui fişier EXCEL în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/ PROD_Front), cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 30 MB.
  4. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale“ secţiunea 1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate“ punctul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fondul de garantare a asiguraţilor depune situaţiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:a) la A.S.F. în format electronic, prin încărcarea unui fişier PDF în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.asfromania.ro/ PROD_Front), cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 30 MB, semnate de către conducere, conform legii, împreună cu documentele prevăzute la pct. 19 alin. (1);b) la unităţile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b), aprobate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  5. La anexă, la capitolul 1 „Dispoziţii generale“ secţiunea 1.3 „Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate“ punctul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), entităţile aflate în lichidare depun raportările contabile anuale, atât la A.S.F., cât şi la M.F.P., în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 18 aprilie 2022.Nr. 13.----