Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 23 martie 2022de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 7 aprilie 2022Data intrării în vigoare 07-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-04-2022 până la data de 25-09-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 431 din 23 martie 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 342 din 7 aprilie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) În temeiul prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(2) Măsura de angajare a răspunderii solidare se realizează de către organul fiscal local competent în executarea silită a debitorului, în timpul desfăşurării atribuţiilor sale.(3) În vederea stabilirii persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, care se încadrează în prevederile art. 25 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului desfăşoară activităţi ce constau în identificarea, evaluarea şi gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare.(4) Desfăşurarea acestor activităţi se realizează prin următoarele operaţiuni:a) stabilirea surselor de date şi informaţii;b) consultarea evidenţei deţinute de către organul fiscal local din care să reiasă acţiunile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc într-o anumită perioadă de timp;c)
  solicitarea de date şi informaţii de la persoane fizice sau juridice ori alte entităţi, considerate utile de către organul fiscal local;
  d) analizarea datelor şi informaţiilor deţinute de către organul fiscal local;e) individualizarea persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, precum şi stabilirea sumelor care vor face obiectul demarării procedurii de angajare a răspunderii solidare;f) alte operaţiuni considerate necesare pentru clarificarea situaţiei fiscale a debitorului.
  (5) Pentru angajarea răspunderii solidare, organul fiscal local are în vedere, după caz, următoarele:a) documente referitoare la declararea insolvabilităţii debitorului;b) acte şi fapte din care să rezulte reaua-credinţă a persoanelor fizice sau juridice a căror răspundere va fi angajată;
  c) documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificările actului constitutiv, capital social, majorări de capital, sediul social sau modificări ale acestuia, administratori, acţionari, directori, cenzori, hotărâri ale adunării generale a acţionarilor şi altele;d) documente referitoare la istoricul codebitorilor;e) documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspecţie fiscală, evidenţa debitelor, plăţilor, declaraţii fiscale şi altele;f) documente privind deschiderea procedurii insolvenţei.
  (6) Culegerea datelor şi informaţiilor necesare angajării răspunderii solidare se realizează prin:a) utilizarea evidenţelor deţinute de către organul fiscal local;b) analizarea documentelor contabile ale debitorului şi a persoanelor pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară;
  c) realizarea unei activităţi de investigaţie asupra unei persoane ce are drept scop obţinerea unor elemente necesare începerii procedurii de angajare a răspunderii solidare;d) în cazul în care se impune, solicitarea de informaţii şi documente în baza unei cereri a organului fiscal local cu competenţe în executarea silită a debitorului principal de la entităţile deţinătoare;e) orice alte activităţi ale organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal considerate utile pentru dobândirea de date şi informaţii necesare angajării răspunderii solidare.
  Capitolul II Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 25 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aplicată asupra persoanelor care răspund solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitoruluiArticolul 2
  (1) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a) evaluarea datelor deţinute de către organul fiscal local cu privire la debitorul urmărit;b) situaţia fiscală a debitorului;c) comportamentul fiscal al debitorului;d) identificarea asociaţilor din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv a membrilor întreprinderilor familiale asupra cărora urmează să fie angajată răspunderea solidară, alături de reprezentanţii legali, motivat de faptul că au determinat, cu rea-credinţă, nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;e) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.(2)
  În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local cu competenţe în executarea silită a debitorului principal va avea în vedere următoarele:a) identificarea terţilor popriţi asupra cărora urmează să se angajeze răspunderea solidară;b) verificarea concordanţei dintre datele din evidenţa contabilă a debitorului cu privire la sumele datorate de către clienţii neîncasaţi şi datele din evidenţa contabilă a terţilor popriţi referitoare la aceste sume;c) în situaţia în care terţul poprit este o societate comercială, se analizează datele din declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal local de către debitor şi terţii popriţi;d) în situaţia fiscală în care terţul poprit este o instituţie de credit, organul fiscal local are în vedere rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise de către debitor la aceasta;e) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  (3) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal are în vedere următoarele:a) analizează declaraţia reprezentantului legal al contribuabilului care a declarat băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a) din Codul de procedură fiscală, că nu deţine alte disponibilităţi băneşti;
  b) verifică documentele contabile ale debitorului, respectiv registrul de casă şi orice alte documente justificative;c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  Capitolul III Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 25 alin. (2) şi (2^1) din Codul de procedură fiscală, aplicată asupra persoanelor care răspund solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legiiArticolul 3(1) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a) identificarea persoanelor fizice sau juridice care au dobândit în orice mod active de la debitorul declarat insolvabil (vânzare-cumpărare, cesiune de creanţă comercială, donaţie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate) anterior datei declarării insolvabilităţii;b) stabilirea persoanelor fizice sau juridice care, cu rea-credinţă, au dobândit active de la debitorul declarat insolvabil anterior datei declarării insolvabilităţii;c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate şi transferul dreptului de proprietate asupra activelor există o legătură de cauzalitate;d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.(2) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a) identificarea persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de administrator, asociat, acţionar sau altă calitate în cadrul persoanei juridice debitoare, precum şi a altor persoane, cum ar fi administratorul-sechestru, custodele ori alte persoane care deţineau cu orice titlu bunurile mobile/imobile proprietate a debitorului declarat insolvabil;b) constatarea faptului că persoanele prevăzute la lit. a) au realizat, cu rea-credinţă, înstrăinarea ori ascunderea sub orice formă a bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, atât în fapt, prin schimbarea locului bunului astfel încât acesta să nu mai poată fi supus executării silite, cât şi în evidenţele contabile ale debitorului declarat insolvabil;
  c) constatarea faptului că între starea de insolvabilitate şi înstrăinarea ori ascunderea bunurilor există o legătură de cauzalitate. În scopul dovedirii legăturii de cauzalitate între starea de insolvabilitate şi actele sau faptele care au generat-o, cum ar fi dobândire, înstrăinare sau ascundere, organul fiscal local analizează situaţia în timp a activelor proprietate a debitorului, precum şi orice aspecte legate de activitatea debitorului relevante pentru acest scop;d) constatarea faptului că înstrăinarea bunurilor mobile şi/sau imobile a fost realizată direct sau indirect ori mijlocită/facilitată de persoanele care vor fi declarate responsabile şi care au acţionat cu rea-credinţă, provocând astfel insolvabilitatea persoanei juridice debitoare;e) analiza celor prevăzute la lit. a)-d) se efectuează, după caz, pe baza tuturor documentelor identificate de către organul fiscal local, cum ar fi copii conforme cu originalul ale actelor de înstrăinare a bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a persoanei juridice debitoare, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, contracte de schimb, acte de dare în plată, acte de asociaţiune în participaţiune, acte privind aportul în natură la capitalul social al altei persoane juridice, acte privind cesiuni de creanţă, precum şi orice acte relevante în acest sens;f) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  (3) Cazuri de ascundere cu rea-credinţă pot fi:a) schimbarea locului bunului mobil astfel încât să nu mai poată fi găsit atât în fapt, cât şi în drept;b) ascunderea bunurilor mobile şi/sau imobile sub orice formă atât în fapt, cât şi în drept, pentru a nu mai putea face obiectul procedurii de executare silită;
  c) nedeclararea bunurilor mobile şi/sau imobile, în special a bunurilor mobile ale debitorului, la solicitarea organului fiscal local.
  (4) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a) verificarea documentară cu privire la posibilitatea administratorilor de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei, potrivit legii, pe perioada cuprinsă între data înregistrării obligaţiilor fiscale restante şi data declarării stării de insolvabilitate;b) după efectuarea verificării prevăzute la lit. a) se vor identifica persoanele care au deţinut calitatea de administrator şi care, în perioada exercitării mandatului, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.(5) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. d) şi e) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local, în situaţia în care constată că debitorul nu şi-a achitat obligaţiile fiscale stabilite în baza unui raport de inspecţie fiscală, sau în situaţia în care au fost restituite sau rambursate sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite, are în vedere următoarele:a)
  analizarea raportului de inspecţie fiscală prin care s-a constatat nedeclararea obligaţiilor fiscale aflate la scadenţă ale debitorului declarat insolvabil de către administratori sau orice persoane care au acţionat cu rea-credinţă (după caz);
  b) analizarea raportului de inspecţie fiscală prin care s-a constatat că au fost restituite sau rambursate sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului (după caz);c) analizarea evidenţelor fiscale şi a plăţilor, din care să rezulte că obligaţiile fiscale cuprinse în raportul de inspecţie fiscală nu au fost achitate de către debitor în termenul prevăzut de lege şi/sau că debitorul, declarat insolvabil, nu şi-a achitat la scadenţă obligaţiile fiscale pe care le-a declarat (după caz);d) verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casă, extrasele de cont şi orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezultă sumele existente în contul de casă şi bancă de care a dispus debitorul la data scadenţei obligaţiilor fiscale (după caz);e) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale (după caz);f) identificarea administratorilor sau a oricăror altor persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului (după caz);g) orice alte documente pe care le deţine sau pe care le obţine şi care contribuie la stabilirea situaţiei de fapt.
  (6) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local, în situaţia în care constată că debitorul pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei nu şi-a achitat obligaţiile fiscale restante, are în vedere următoarele:a) identificarea şi stabilirea persoanelor care au determinat, cu rea-credinţă, acumularea şi sustragerea de la plată a obligaţiilor fiscale restante;b) verificarea documentară pentru perioada cuprinsă între înregistrarea obligaţiilor fiscale restante şi solicitarea declarării stării de insolvenţă;c) constatarea faptului că între actele sau faptele persoanelor care au acţionat cu rea-credinţă există o legătură de cauzalitate, determinând acumularea şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale restante;d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  Capitolul IV Procedura de angajare a răspunderii potrivit art. 25 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aplicată persoanei juridice care răspunde solidar pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile legii sau declarat insolvent, dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorulArticolul 4(1) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a) constatarea faptului că debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi angajată răspunderea solidară;b) stabilirea persoanei juridice asupra căreia urmează a fi angajată răspunderea solidară şi care a dobândit în orice mod active de la debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cum ar fi vânzare-cumpărare, cesiune de creanţă comercială, donaţie, schimb sau orice alt mod de transfer al dreptului de proprietate, anterior datei declarării insolvabilităţii ori insolvenţei, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;c) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.(2) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local are în vedere următoarele:a)
  constată dacă debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi angajată răspunderea solidară;
  b) verifică documente din care, potrivit legii, rezultă raporturile comerciale contractuale avute de către debitor cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi;c) stabileşte persoana juridică care are sau a avut raporturi comerciale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul tranzacţiilor aferente perioadei analizate;d) analizează orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  (3) În scopul angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local cu competenţe în executarea silită a debitorului principal are în vedere următoarele:a) constatarea faptului dacă debitorul declarat insolvabil sau insolvent, direct ori indirect, controlează, este controlat sau se află sub control comun cu persoana juridică asupra căreia urmează a fi angajată răspunderea solidară;b) verificarea documentelor din care rezultă că persoana juridică asupra căreia urmează a fi angajată răspunderea solidară a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu angajaţii ori prestatorii de servicii ai debitorului;
  c) stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi de muncă ori civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului;d) orice alte documente pe care le deţine pentru stabilirea situaţiei de fapt.
  Capitolul V Centralizarea datelor şi valorificarea acestoraArticolul 5În cazul în care, după analizarea tuturor datelor şi informaţiilor, organul fiscal local constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege, va proceda la valorificarea acestora iniţiind demersurile pentru aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.Capitolul VI Audierea persoanei asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare, precum şi consultarea documentaţiei şi înscrisurilor prezentate de aceastaArticolul 6(1) În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal local asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.(2) În sensul prezentei proceduri, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare de a consulta, la sediul organului fiscal local, documentaţia aflată în dosarul de angajare a răspunderii solidare, de a formula obiecţii, de a face precizări şi de a prezenta acestuia date şi înscrisuri considerate utile în apărarea sa.(3) La consultarea documentaţiei, persoana asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare poate fi asistată de avocat sau un consultant fiscal. În baza unui mandat legal, persoana pentru care s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare poate fi reprezentată de persoana împuternicită.(4) Audierea persoanei asupra căreia s-a demarat procedura de angajare a răspunderii solidare se realizează înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare.(5)
  Convocarea persoanei respective pentru audiere şi pentru consultarea documentaţiei aflate la dosar se face prin notificare.
  (6) La stabilirea datei pentru consultarea documentaţiei se are în vedere perioada de timp necesară persoanei respective pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local.(7) În situaţia în care persoana notificată pentru audiere, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt organului fiscal local în scris, cel târziu până la data stabilită iniţial pentru audiere. Data stabilită pentru audiere trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal local.(8) În situaţia existenţei mai multor persoane pentru care se procedează la angajarea răspunderii solidare, audierea acestora se face separat.(9) Organul fiscal local consemnează într-un proces-verbal conţinutul declaraţiilor făcute la audiere, făcând menţiune despre înscrisurile prezentate în apărarea persoanei audiate, în situaţia în care ele există încă din această etapă. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de doi funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz. Un exemplar se înmânează sub semnătură de primire persoanei audiate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, iar celălalt se păstrează la dosarul cauzei.(10) Refuzul persoanei audiate sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu reprezintă cauză de nulitate a acestuia. Refuzul se consemnează de către funcţionarii publici participanţi la audiere în procesul-verbal în cauză.(11) Neprezentarea la audiere sau refuzul persoanei audiate sau al reprezentantului său legal de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare.
  (12) În cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt şi care va fi verificată de către şeful compartimentului în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea.(13) Observaţiile şi precizările persoanei pentru care se angajează răspunderea solidară pot fi prezentate organului fiscal local în scris, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia. Termenul de prezentare este de 15 zile de la data consultării documentaţiei aflate la dosar, sub sancţiunea decăderii. Acest termen nu poate fi prorogat. Prezentarea obiecţiilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare se face prin depunere la registratura organului fiscal local, prin poştă, fax, sau mijloace electronice.
  Capitolul VII Încetarea demersurilor realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidareArticolul 7(1) Prin intermediul notificării se convoacă persoana respectivă pentru audiere şi consultarea documentaţiei aflate la dosar. În situaţia în care, ulterior notificării, din analiza datelor şi informaţiilor deţinute ori a celor prezentate la audiere, organul fiscal local constată că măsura angajării răspunderii este inaplicabilă persoanei în cauză, acesta va consemna situaţia într-un referat privind încetarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.(2)
  Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de verificare de către şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoară acesta activitatea, fiind aprobat de către conducătorul organului fiscal local. Despre această măsură va fi înştiinţată şi persoana în cauză.
  (3) Demersurile realizate în scopul aplicării procedurii de angajare a răspunderii solidare încetează şi în cazul în care obligaţiile fiscale ale debitorului au fost stinse prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.
  Capitolul VIII Emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidareArticolul 8(1) Datele şi informaţiile care determină aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare se consemnează într-un referat privind oportunitatea declanşării procedurii de angajare a răspunderii solidare.(2) Referatul se semnează de întocmire de către funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare şi de către şeful structurii de specialitate/compartimentului cu competenţe în executarea silită a debitorului şi este aprobat de către conducătorul organului fiscal local.
  (3) După aprobare, referatul stă la baza emiterii deciziei de angajare a răspunderii solidare.(4) Decizia de angajare a răspunderii solidare reprezintă titlu de creanţă. Aceasta va cuprinde cel puţin următoarele elemente:a) denumirea organului fiscal local;b) data la care a fost emisă decizia;c) datele de identificare ale debitorului principal;d) datele de identificare ale persoanei faţă de care se angajează răspunderea solidară;e) obiectul deciziei de angajare a răspunderii solidare, respectiv natura şi cuantumul sumelor pentru care se angajează răspunderea;f)
  enumerarea şi scurta descriere a faptelor pe care se bazează aplicarea procedurii;
  g) temeiul de drept al angajării răspunderii;h) motivarea deciziei, respectiv legătura de cauzalitate existentă între faptele prezentate şi dispoziţiile legale aplicabile;i) concluziile organului fiscal local referitoare la cele prezentate în apărarea sa de către persoana răspunzătoare, în cadrul audierii;j) termenul de plată;k) menţiunea asupra faptului că, în situaţia neachitării la termenul prevăzut a obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina persoanei răspunzătoare, aceasta va fi executată silit;l) termenul legal de contestare şi precizarea că decizia poate fi contestată conform dispoziţiilor art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, iar ulterior la instanţa competentă, conform dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal local, potrivit legii.
  (5) În cazul procedurilor aplicate în baza prevederilor art. 25 din Codul de procedură fiscală, menţiunea cu privire la sumele care reprezintă obiectul procedurii se face în sensul indicării sumei pentru care se angajează răspunderea solidară.
  Capitolul IX Termenul de platăArticolul 9În ceea ce priveşte termenul acordat persoanei răspunzătoare pentru plata obligaţiilor fiscale cuprinse în decizia de angajare a răspunderii solidare, dispoziţiile art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.
  Capitolul X Măsuri asigurătoriiArticolul 10În conformitate cu dispoziţiile art. 213 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu competenţe în executarea silită poate lua măsuri asigurătorii în orice moment, atunci când acestea sunt considerate necesare pentru a asigura stingerea creanţelor fiscale.Capitolul XI Competenţa de emitere şi de comunicare a deciziei de angajare a răspunderii solidareArticolul 11(1) Decizia de angajare a răspunderii solidare se emite de către organul fiscal local.(2) Decizia de angajare a răspunderii solidare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.(3) În cazul în care persoana răspunzătoare nu este administrată la nivelul organului fiscal local emitent al deciziei de angajare a răspunderii solidare, decizia se transmite după ce a devenit executorie, în condiţiile dispoziţiilor art. 222 din Codul de procedură fiscală, organului fiscal local în scopul executării silite a creanţelor.Capitolul XII Termenul de contestare şi competenţa de soluţionare a contestaţiei la decizia de angajare a răspunderii solidareArticolul 12(1) Împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Decizia de aprobare/respingere a contestaţiei va fi semnată de către conducătorul organului fiscal local şi va fi comunicată contestatarului.
  Articolul 13(1) Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligaţiile fiscale ale debitorului. Dispoziţiile art. 163, 165 şi 257 din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(2) În situaţia în care s-a dispus angajarea răspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolvenţă, iar organul fiscal local a încasat sumele pentru care s-a angajat răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creanţele fiscale ale debitorului insolvent, dispoziţiile art. 165 alin. (3) din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.(3) În situaţia în care s-a angajat răspunderea solidară înaintea radierii debitorului de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codebitorii rămân obligaţi la plata creanţelor fiscale înscrise în decizia de angajare a răspunderii solidare şi, în cazul nestingerii acestor obligaţii în termenul legal, asupra acestora se vor lua şi/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă datorat de către debitor.
  Capitolul XIII
  Încetarea procedurii de angajare a răspunderii solidareArticolul 14Procedura de angajare a răspunderii solidare încetează:a) în cazul în care s-au stins obligaţiile fiscale pentru care a fost declanşată angajarea răspunderii solidare;b) când decizia de angajare a răspunderii solidare a fost anulată pe cale administrativă ca urmare a soluţionării contestaţiei;c) dacă actele administrative fiscale emise au fost anulate de către instanţa de judecată competentă.
  -----