Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 30 martie 2022pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 7 aprilie 2022Data intrării în vigoare 07-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-04-2022 până la data de 10-08-2022  Aprobat prin ORDINUL nr. 61 din 30 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341 din 7 aprilie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage, în condiţiile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor prezentului regulament, licenţele operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică.(2) Licenţele prevăzute la alin. (1) se acordă pentru următoarele activităţi:a) producerea energiei termice;b) transportul energiei termice;c) distribuţia energiei termice;d) furnizarea energiei termice.
  (3) Pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute la alin. (2) în cadrul unui SACET cu un singur producător de energie termică se acordă o singură licenţă pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) lit. a) desfăşurată în cadrul unui SACET cu mai mulţi producători de energie termică se acordă licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice pe care le deţin fiecărui producător în parte.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), pentru producerea energiei termice în cogenerare ANRE acordă licenţe potrivit prevederilor legislaţiei aplicabile în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.
  Articolul 2Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice cărora li se acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrag licenţe pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).Articolul 3
  Prezentul regulament stabileşte procedura de acordare ori refuz al acordării, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, termenele şi condiţiile de acordare, diferenţiate pe categorii de activităţi.
  Articolul 4(1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în cuprinsul:a) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b) Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;c) Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.(2)
  În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;b) condiţii asociate licenţei - anexă la licenţă şi parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile aplicabile titularului de licenţă;c) ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;d) solicitant - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care depune la ANRE o cerere în vederea acordării, modificării sau retragerii unei licenţe, în condiţiile prezentului regulament;e) SPAET - serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;f) titular de licenţă - operator, respectiv persoană juridică deţinătoare a unei licenţe în domeniul SPAET;g) UAT - unitate administrativ-teritorială.
  Articolul 5Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita licenţe, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a licenţei necesar desfăşurării activităţilor.Articolul 6Licenţele se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:a) în cazul gestiunii directe:(i) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;(ii) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
  b) în cazul gestiunii delegate, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat ori mixt.
  Articolul 7(1) Persoanele juridice cărora le-a fost atribuită gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică au obligaţia de a solicita ANRE şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.(2) În situaţia în care, din motive justificate, solicitantul nu poate obţine licenţa în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita o licenţă cu caracter provizoriu, în condiţiile prezentului regulament; licenţa cu caracter provizoriu se poate obţine şi în alte condiţii prevăzute în prezentul regulament.(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), cererea de acordare a licenţei cu caracter provizoriu este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), e), g) şi, după caz,lit. h) şi/sau i), precum şi de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului potrivit căreia desfăşurarea activităţilor specifice licenţei se desfăşoară în condiţii de siguranţă, protecţie a mediului, a sănătăţii şi siguranţei publice şi că solicitantul îşi asumă pe deplin orice incident ce ar putea să apară pe perioada de valabilitate a licenţei cu caracter provizoriu, din culpa acestuia.
  (4) Nu pot primi licenţe solicitanţii care se află în procedura falimentului.
  Articolul 8(1) Durata de valabilitate a licenţei se stabileşte în acord cu durata de atribuire a SPAET sau a activităţii/activităţilor specifice SPAET, prevăzută în actul administrativ de atribuire a serviciului sau prin contractul de delegare a gestiunii, fără a depăşi 5 ani.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a licenţei cu caracter provizoriu este de maximum 6 luni.
  Capitolul II Procedura de solicitare şi acordare a licenţelorSecţiunea 1 Solicitarea licenţelorArticolul 9(1) Pentru obţinerea licenţei, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) La înregistrarea cererii, solicitantul achită tariful de analiză, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost virată în contul ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (2), cererea se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se supune procesului de analiză.(4) Cererea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia tariful de analiză nu a fost încasat, ANRE notificând solicitantul în acest sens.(5) Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a licenţei pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la faptul că acestea nu au suferit modificări.
  Articolul 10(1) Licenţa pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se acordă în baza cererii prevăzute la art. 9, precum şi a următoarelor documente:a) certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării la ANRE, în exemplar original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului, sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare a solicitantului, denumirea, adresa sediului social/ profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită licenţa, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, condamnări pentru fapte penale, punere sub interdicţie, instituire a curatelei, insolvenţă, faliment, lichidare, reorganizare judiciară, sau alte documente similare emise de autorităţi competente ori documentele de constituire a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, care să conţină aceste informaţii;b) extrase, în copie, din ultima situaţie financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a licenţei, cu dovada înregistrării la organele fiscale sau alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul deţine resursele financiare necesare desfăşurării serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa;c) lista din care să rezulte capacitatea tehnică a solicitantului de a desfăşura serviciul/activităţile pentru care solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; în cazul în care solicitantul a subcontractat lucrări sau servicii conexe, necesare desfăşurării în bune condiţii a serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa, prezintă inclusiv contractele respective, în copie;d) organigrama valabilă la data solicitării licenţei, cu evidenţierea structurilor organizatorice responsabile cu desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, precum şi cu precizarea documentului de aprobare;e)
  lista cuprinzând personalul specializat, calificat şi autorizat de care dispune pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;
  f) programul de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;g) hotărârea autorităţilor deliberative ale UAT sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de stabilire a modalităţii de gestiune a SPAET, în care să se precizeze în mod clar serviciul/activităţile încredinţat(e), însoţită de regulamentul serviciului şi de caietul de sarcini; în cazul gestiunii directe, se depune inclusiv lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare; în cazul gestiunii delegate, se depune inclusiv contractul de delegare a gestiunii, însoţit de toate anexele;h) lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale capacităţilor de producere a energiei termice deţinute de solicitant în proprietate sau folosinţă, după caz, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5; documentul se depune inclusiv în format electronic editabil;i) lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare pentru care se solicită licenţa, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6; documentul se depune inclusiv în format electronic editabil;j) schema tehnologică simplificată a SACET care cuprinde obiectivele pentru care se solicită licenţa, cu evidenţierea limitelor administrative şi precizarea denumirii localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;k) autorizaţia/autorizaţiile de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate şi în copie, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/autorizaţiilor, solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;
  l) autorizaţia/autorizaţiile de mediu, în termen de valabilitate şi în copie, pentru prestarea serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa, însoţită/însoţite, după caz, de deciziile privind aplicarea vizei anuale, sau solicitarea/solicitările, înregistrată/ înregistrate la emitent, pentru obţinerea acesteia/acestora; în cazul depunerii solicitării/solicitărilor pentru obţinerea autorizaţiei/ autorizaţiilor, solicitantul are obligaţia de a depune la ANRE autorizaţia/autorizaţiile sau refuzul de acordare a acesteia/acestora în termen de 5 zile de la primirea rezoluţiei emitentului;m) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei solicitate, ca urmare a desfăşurării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul acesteia.
  (2) Cererea privind acordarea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice este însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h),k),l) şi m).
  Articolul 11(1) În vederea acordării unei licenţe ce include sau vizează producerea de energie termică în capacităţi de producere care au în componenţă instalaţii de producere/ stocare a biogazului/biometanului, solicitantul menţionează în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. h) autorizaţia care îi permite exploatarea instalaţiilor de producere/stocare a biogazului/ biometanului, emisă de ANRE în condiţiile reglementărilor aplicabile în domeniul gazelor naturale; în cazul în care solicitantul are încheiat un contract pentru exploatarea instalaţiilor de producere/stocare a biogazului/biometanului cu un operator economic deţinător al autorizaţiei care permite exploatarea instalaţiilor respective, anexează contractul, în copie.(2)
  În vederea acordării unei licenţe ce include sau vizează producerea de energie termică în capacităţi de producere ce utilizează ca şi combustibil apa geotermală, solicitantul menţionează în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. h) licenţa care îi permite desfăşurarea activităţii miniere de exploatare a apei geotermale; în cazul în care solicitantul are încheiat un contract pentru furnizarea apei geotermale cu un operator economic deţinător al licenţei care permite desfăşurarea activităţii miniere de exploatare a apei geotermale, anexează contractul, în copie.
  Articolul 12(1) ANRE poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente din cele prevăzute la art. 10 şi 11, precum şi prezentarea acestora în format electronic.(2) ANRE poate solicita, în condiţiile legii, copii/extrase de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţiile publice sau organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, în baza consimţământului expres al solicitantului.(3) În cazuri bine justificate, ANRE analizează caracterul complet al documentaţiei transmise de solicitant în raport cu documente care sunt similare prin conţinut sau efecte celor prevăzute de prezentul regulament.
  Secţiunea a 2-a Soluţionarea cereriiArticolul 13(1) ANRE analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării licenţei şi, dacă este cazul, transmite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări şi/sau clarificări.(2) Solicitantul este obligat să transmită completările şi/sau clarificările solicitate de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea adresei prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care solicitantul nu transmite completările şi/sau clarificările solicitate de ANRE în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează, ANRE notificând în acest sens solicitantul.(4) Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a licenţei, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (5).
  Articolul 14(1) În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:a) să convoace la sediul ANRE ori să organizeze şedinţe online cu reprezentanţii legali ai solicitantului sau persoanele împuternicite de către aceştia, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;b) să verifice, la faţa locului, situaţia/documentele existentă/existente, prin intermediul reprezentanţilor săi împuterniciţi; concluziile şi/sau constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentanţii ANRE şi cei ai solicitantului;c) să solicite orice alte documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentului regulament sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă de solicitant. (2) Termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) se decalează în mod corespunzător în situaţia în care se aplică prevederile alin. (1).
  Articolul 15(1) După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei depuse de solicitant, ANRE întocmeşte un raport prin care se propune modul de soluţionare a cererii şi, după caz, comunică solicitantului înştiinţarea de plată aferentă tarifului de acordare.(2) După ce suma aferentă tarifului de acordare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează Comitetului de reglementare al ANRE în vederea aprobării sau a respingerii.(3) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat asupra acordării sau a refuzului de acordare a licenţei. (4) Acordarea sau refuzul acordării licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRE în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia este completă; decizia se comunică în scris titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.Articolul 16La acordarea sau la refuzul de acordare a licenţei se iau în considerare, după caz, următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:a) caracterul complet al documentaţiei;b) existenţa în domeniul de activitate al solicitantului a serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa;c) existenţa unui cadru tehnic şi profesional, inclusiv asigurarea personalului calificat şi a dotărilor tehnico-materiale, care să permită solicitantului îndeplinirea condiţiilor asociate licenţei;d) asigurarea resurselor financiare necesare prestării serviciului/activităţilor pentru care se solicită licenţa;e) ocuparea terenurilor şi alegerea amplasamentelor;f) protecţia mediului şi contribuţia la crearea de capacităţi energetice de producere pentru reducerea emisiilor;g) protecţia sănătăţii şi siguranţei publice;
  h) eficienţa energetică şi valorificarea eficientă şi raţională a resurselor de materie primă energetică;i) natura surselor primare, contribuţia la crearea de capacităţi energetice de producere a energiei termice din surse regenerabile.
  Articolul 17(1) În cazul acordării licenţei, ANRE emite formularul acesteia, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 7.(2) Licenţa este valabilă împreună cu condiţiile generale şi cu cele specifice, care sunt parte integrantă a acesteia şi care conţin, în principal:a) date de identificare a titularului licenţei;b)
  obiectul licenţei, respectiv serviciul/activităţile pentru care se acordă licenţa;
  c) delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale în care titularul de licenţă are permisiunea de a desfăşura serviciul/activităţile care face/fac obiectul licenţei, după caz;d) durata de valabilitate a licenţei;e) drepturile şi obligaţiile titularului de licenţă;f) condiţiile privind transferul, modificarea, suspendarea, retragerea licenţei;g) prevederi cu privire la controlul realizat de către ANRE şi condiţiile în care ANRE este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de licenţă.
  (3)
  Condiţiile generale asociate licenţei sunt prevăzute în anexa nr. 8.
  (4) Condiţiile specifice asociate licenţei sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi se aprobă pentru fiecare licenţă în parte, prin decizia de acordare a licenţei.
  Articolul 18Licenţele pot fi ridicate de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al titularului, angajaţii titularului care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului, sau orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială, întocmită în condiţiile legii; licenţele pot fi ridicate şi prin intermediul serviciilor poştale de curierat, achitate de către titular, situaţie în care ANRE nu îşi asumă răspunderea pentru o eventuală deteriorare sau pierdere.
  Capitolul III Modificarea licenţei şi a condiţiilor asociate acesteia
  Articolul 19(1) La cererea titularului sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, asupra modificării licenţelor în următoarele situaţii:a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare a titularului de licenţă care sunt înscrise în licenţă;b) în cazul modificării perioadei de dare în administrare, în cazul gestiunii directe ori al termenelor de valabilitate ale contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate;c) când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate licenţei în vederea actualizării obiectului licenţei ori a delimitării unităţilor administrativ-teritoriale în care titularul de licenţă are permisiunea să desfăşoare serviciul/activităţile care face/fac obiectul licenţei;d) când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate licenţei în vederea actualizării capacităţilor energetice prevăzute în licenţă ori a modificării unor caracteristici tehnice ale acestora;e) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării licenţelor sau evenimente care afectează desfăşurarea serviciului/activităţilor care face/fac obiectul licenţei.
  (2) ANRE poate decide modificarea licenţei, în conformitate cu prevederile legale, în cazul unor modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziune/divizare/ transformare, precum şi în cazul oricărui transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora activele corporale destinate serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei vor aparţine altui operator economic/altor operatori economici, titular/titulari de licenţă de acelaşi tip cu a operatorului de la care le-a preluat.
  Articolul 20(1) Situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) sunt notificate ANRE de către titularii de licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora, notificarea fiind însoţită de cererea de modificare a licenţei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) sunt notificate ANRE cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/transformare, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de licenţe, care se transmit în copie, anexate cererii de modificare întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(3) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 19 alin. (2) conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenţei şi/sau acordarea unei licenţe noi; ANRE comunică titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei, decizia producând efecte de la data fuziunii/divizării/ transformării.(4) Cererea de modificare a licenţei este însoţită, după caz, de următoarele documente:a) documentul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a), pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a);
  b) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g), k) şi l), pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c), cu precizarea că, în cazul gestiunii delegate, se prezintă actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului;c) documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g), k), l) şi, după caz, cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h), i), j) şi la art. 11, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. d);d) orice documente justificative, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. e), când schimbările circumstanţelor nu sunt de natură legislativă.
  (5) La înregistrarea cererii de modificare a licenţei se iau în considerare prevederile art. 9 alin. (2)-(5).
  Articolul 21(1) Modificarea licenţelor din iniţiativa ANRE se face cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea, în situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. e) care presupun schimbări de natură legislativă.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE nu percepe tarif de modificare a licenţelor.Articolul 22(1) ANRE analizează cererea de modificare şi documentele anexate acesteia în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 16, după caz.(2) După finalizarea procesului de analiză, ANRE întocmeşte un raport prin care se propune modul de soluţionare a cererii şi, după caz, comunică solicitantului înştiinţarea de plată aferentă tarifului de modificare.(3) După ce suma aferentă tarifului de modificare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează Comitetului de reglementare al ANRE în vederea aprobării sau a respingerii.(4) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat asupra modificării sau a refuzului de modificare a licenţei. (5) Modificarea sau refuzul modificării licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia este considerată completă; decizia se comunică în scris titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.(6) La modificarea licenţei, ANRE eliberează solicitantului, după caz, formular de licenţă nou şi/sau condiţii specifice asociate licenţei actualizate.(7) Documentele prevăzute la alin. (6) pot fi ridicate de la ANRE în condiţiile art. 18.Articolul 23Până la modificarea licenţei, titularul are dreptul să desfăşoare serviciul/activităţile ce face/fac obiectul licenţei existente, dar nu mai mult de 90 de zile de data apariţiei situaţiei care a generat necesitatea modificării.
  Capitolul IV Procedura de suspendare şi de retragere a licenţelorArticolul 24(1) În caz de neîndeplinire de către titularul licenţei a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţiilor asociate licenţei, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, ANRE aplică măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului de licenţă, ANRE dispune, după caz:a) acordarea unui termen de conformare de maximum 3 luni titularului licenţei respective, în cazul în care situaţia creată se poate remedia, sub sancţiunea suspendării licenţei;b) retragerea licenţei, în cazul în care situaţia creată este iremediabilă.(3)
  În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului de licenţă, ANRE dispune, după caz:a) suspendarea licenţei, pe o perioadă stabilită, pentru remedierea situaţiei create, dacă aceasta este remediabilă;b) retragerea licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă.
  (4) Suspendarea şi retragerea licenţei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi produce efecte de la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia; decizia se comunică titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.(5) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea licenţei, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care produce efecte la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.
  Articolul 25(1)
  Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 24, ANRE suspendă titularului licenţa în următoarele situaţii:a) la cererea motivată, transmisă de titularul licenţei, însoţită de avizul favorabil al autorităţii administraţiei publice locale care are atribuţii privind asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii; în acest caz, suspendarea are loc numai după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE;b) în cazul în care altă instituţie publică a suspendat valabilitatea unuia dintre documentele care au stat la baza acordării licenţei;c) în cazul în care înfiinţarea/funcţionarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător, situaţie constatată de o autoritate/instituţie publică sau de o instanţă de judecată;d) în cazul în care licenţa a fost acordată în baza solicitărilor de obţinere a autorizaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. k) şi/sau l), iar solicitantul obţine autorizaţia/autorizaţiile condiţionat;e) pe parcursul verificărilor întreprinse de ANRE cu privire la o contestaţie având ca obiect acordarea licenţei.
  (2) În cazul în care înfiinţarea/funcţionarea capacităţilor energetice se realizează cu încălcarea drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă asupra unor bunuri imobile ale altor persoane fizice/juridice, suspendarea licenţei se realizează numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive care stabileşte încălcarea drepturilor respective.
  (3) Titularul licenţei este obligat să notifice ANRE situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în termen de 8 zile de la apariţia acestora.(4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), ANRE suspendă licenţa până la depunerea dovezii de conformare la solicitările autorităţii emitente a autorizaţiei/autorizaţiilor.
  Articolul 26În toate situaţiile prevăzute la art. 24 şi 25, suspendarea licenţei poate fi integrală sau parţială.Articolul 27(1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 24, ANRE retrage titularului licenţa în următoarele cazuri:a) la cererea motivată, transmisă de titularul licenţei, însoţită de avizul favorabil al autorităţii administraţiei publice locale care are atribuţii privind asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii; în acest caz, retragerea are loc numai după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE;
  b) în cazul decăderii, incapacităţii sau falimentului titularului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă;c) la încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţilor energetice exploatate ori la vânzarea acestora de către titular sau la încetarea actului administrativ de atribuire a serviciului sau a contractului de delegare a gestiunii;d) în cazurile în care rezilierea, retragerea ori anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre documentele care au stat la baza acordării licenţei conduce la imposibilitatea desfăşurării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei sau a respectării condiţiilor asociate acesteia; e) la încetarea valabilităţii titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în/sau pe care se amplasează capacităţile energetice sau încetarea valabilităţii titlului legal privind deţinerea capacităţilor energetice, care conduce la imposibilitatea desfăşurării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;f) în cazul prezentării unor dovezi precum ordine de restricţionare sau de interzicere a serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei ori hotărâri judecătoreşti, emise de o autoritate publică, ce atestă că înfiinţarea/funcţionarea capacităţilor energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător;g) în cazul în care licenţa a fost acordată în baza solicitărilor de obţinere a autorizaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. k) şi/sau l), iar solicitantul nu notifică la ANRE obţinerea autorizaţiilor ori autoritatea competentă refuză acordarea acestora;h)
  ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea licenţei, care a fost soluţionată favorabil;
  i) la desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a licenţei.
  (2) Titularul licenţei este obligat să notifice ANRE situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi h), în termen de 8 zile de la apariţia acestora ori de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă.(3) Titularul licenţei este obligat să notifice ANRE situaţia prevăzută la alin. (1) lit. i), cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea.(4) În cazul în care retragerea licenţei se face din iniţiativa ANRE, aceasta se notifică titularului licenţei cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care operatorul este obligat să presteze/furnizeze serviciul în condiţiile actului administrativ de atribuire a serviciului sau ale contractului de delegare a gestiunii.(5) În cazul în care, cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a deciziei de retragere, motivele care au condus la retragerea licenţei încetează, ANRE poate emite o decizie de revocare a deciziei de retragere a licenţei.
  Articolul 28(1) Pe perioada suspendării licenţei încetează, integral sau parţial, drepturile şi obligaţiile conferite titularului prin licenţă.(2) În cazul retragerii licenţei, încetează toate drepturile şi obligaţiile conferite titularului prin licenţă.Articolul 29În timpul sezonului rece, operaţiunile de suspendare ori de retragere a licenţei sunt permise doar cu avizul favorabil al autorităţii administraţiei publice locale care are atribuţii privind asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii.Articolul 30(1) În cazul retragerii licenţei operatorului dintr-o unitate administrativ-teritorială, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică şi în contextul prevederilor art. 8 alin. (1), ANRE poate decide acordarea unei licenţe cu caracter provizoriu persoanei juridice care a câştigat licitaţia de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor sau care beneficiază de delegare directă, pe baza unei cereri a reprezentantului legal al acesteia.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 7 alin. (3).
  Capitolul V Căi de comunicareArticolul 31(1) Cererea şi documentele prevăzute de prezentul regulament se comunică la ANRE în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie, transmis/depus la registratura ANRE;
  b) prin intermediul poştei electronice, la adresa anre@anre.ro;c) pe suport digital de tipul CD/DVD/memorie externă USB, transmis/depus la registratura ANRE;d) prin încărcare pe portalul ANRE.
  (2) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română şi în exemplar original, asumat prin semnătură de către reprezentantul legal, cu excepţia celor pentru care se specifică altfel; documentele solicitate în exemplar original şi depuse în format electronic se certifică cu semnătură electronică.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convenţiilor la care România este parte; documentele care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, sunt prezentate împreună cu traducerea autorizată a acestora.
  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 32(1) Licenţele acordate de ANRSC operatorilor SPAET, care au trecut în sfera de competenţă a ANRE, îşi păstrează valabilitatea până la expirare, cu obligaţia titularului de a respecta prevederile prezentului regulament.(2) Orice prevederi contrare prezentului regulament, cuprinse în condiţiile asociate licenţelor prevăzute la alin. (1), se abrogă/nu mai produc efecte de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.Articolul 33(1) Licenţele nu pot fi transferate, în întregime sau în parte; orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a licenţei.
  (2) În cazul transferului dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice care sunt prevăzute în condiţiile specifice asociate unei licenţe, până la data la care transferul devine efectiv, operatorul economic care preia capacităţile energetice poate solicita ANRE acordarea unei licenţe cu caracter provizoriu. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), cererea de acordare a licenţei cu caracter provizoriu este însoţită de documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi de documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi e), respectiv de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prevăzută la art. 7 alin. (3).
  Articolul 34(1) În cazul pierderii sau distrugerii licenţei, titularul acesteia publică un anunţ în acest sens în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, având, totodată, dreptul de a solicita ANRE eliberarea unui duplicat.(2) În vederea eliberării duplicatului, solicitantul depune o cerere în acest sens, indicând în cuprinsul acesteia Monitorul Oficial în care a fost publicat anunţul prevăzut la alin. (1) şi achită tariful de emitere a duplicatului.
  Articolul 35În situaţia radierii titularului de licenţă, decizia de acordare a licenţei, precum şi eventualele decizii de modificare a licenţei respective îşi încetează de drept efectele.Articolul 36(1) Tarifele prevăzute de prezentul regulament se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE. (2) ANRE percepe contribuţii anuale de la titularii de licenţe în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, pe toată durata de valabilitate a licenţei, inclusiv pentru perioada de suspendare a acesteia, conform nivelului contribuţiilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.Articolul 37Cererile privind acordarea, modificarea, suspendarea ori retragerea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, depuse la ANRE şi nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se analizează în conformitate cu prevederile acestuia.
  Articolul 38Deciziile ANRE emise în conformitate cu prevederile prezentului regulament pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.Articolul 39(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale aplicabile.(2) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularii licenţelor a obligaţiilor impuse de legislaţia specifică serviciului public de alimentare cu energie termică nu atrag răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE; acordarea licenţelor de către ANRE nu conduce la transferul responsabilităţilor de la titularii acestora la ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.(3) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage licenţa în condiţiile prezentului regulament.
  Articolul 40Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulamentCEREREpentru acordarea/modificarea licenţei- Model -Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiDomnule preşedinte,Subsemnatul, .......(prenumele şi numele)...., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .....(denumirea)....., înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. de ordine* J..../...../......., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................, cu sediul social în ................(denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr. , judeţul, codul poştal)..........., nr. telefon ............., nr. fax ..........., adresa de e-mail ............ şi contul .........(specificaţia/numărul de cont/ROL)........., deschis la banca .....(denumirea băncii comerciale)......, sucursala ....(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul).....,*) Se completează după caz
  solicit acordarea/modificarea licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, respectiv pentru activitatea/activităţile de ........(producere/transport/distribuţie/furnizare)......, în următoarea/următoarele unitate/unităţi administrativ-teritorială(e) ......(municipiu/oraş/comună)........ din judeţul .......................... .Vă aduc la cunoştinţă că informaţii suplimentare şi clarificări referitoare la cerere şi documentele anexate acesteia pot fi solicitate persoanei de contact ...... (prenumele şi numele)..... la nr. de telefon ........, respectiv e-mail ............ .Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor anexate cererii, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie.Totodată, declar pe propria răspundere următoarele: – am luat cunoştinţă de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere şi din documentele care o însoţesc vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;– operatorul economic pe care îl reprezint îşi va desfăşura activitatea cu respectarea legislaţiei aplicabile protecţiei sănătăţii şi siguranţei publice.În susţinerea cererii, anexez următoarele documente:1. ……..2. ……..Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 2la regulamentLISTAprivind capacitatea tehnică a solicitantului de a desfăşura serviciul/activităţile pentru care solicită licenţa
  Nr. crt.Tip echipamentForma de deţinere
  în proprietateîn folosinţă în baza documentului*
  Buldoexcavator
  1
  2
  ...
  Automacara
  1
  2
  ...
  Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă etc.)
  1
  2
  ...
  Motopompă
  1
  2
  ...
  Aparat de sudură manual cu arc electric
  1
  2
  ...
  Aparat de sudură cu flacără oxiacetilenică
  1
  2
  ...
  Freză pentru tăiat îmbrăcăminţi asfaltice
  1
  2
  ...
  Aparate de măsurare, încercare şi verificare
  1
  2
  ...
  * Se menţionează tipul documentului privind instituirea dreptului de folosinţă (de exemplu: contract de închiriere, contract de leasing, contract de lucrări sau servicii conexe, Proces-verbal de predare-preluare nr. …... /………).Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific, pe propria răspundere, faptul că:a) toate dotările tehnico-materiale precizate în tabelul de mai sus sunt deţinute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 3la regulamentLISTAcuprinzând personalul specializat, calificat şi autorizat de care dispune solicitantul pentru desfăşurarea serviciului/activităţilor pentru care solicită licenţa
  Nr. crt.Numele şi prenumeleSpecializarea/ CalificareaAutorizaţii
  TipNr./dataEmitentDată expirare
  Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 4la regulamentPROGRAMde măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice

  Denumirea măsurii de îmbunătăţire a eficienţei energeticeCostul estimat cu implementarea, în leiSursa de finanţareEconomia de energie estimată, în tep/anTermen estimat pentru implementare
  Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 5la regulamentLISTAcuprinzând caracteristicile tehnice ale capacităţilor de producere a energiei termice
  Nr. crt.Denumirea centralei termiceAdresaPuterea instalată, în MWtCombustibilul utilizatAn PIFAlte menţiuni (dacă este cazul)
  Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 6la regulamentLISTA
  cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare
  Tabel nr. 1
  SACET Unitatea administrativ-teritorială Caracteristici
  U.M.Valori
  Reţea termică de transport (RT)Lungimea conductelor tur-retur, total, din care:km
  - amplasament suprateran primarkm
  - amplasament subteran primarkm
  Număr de utilizatori/consumatori finali racordaţi la RT (dacă este cazul)Utilizatori casnici: …………….. Instituţii publice: ……………… Operatori economici: …………..
  Reţea termică de distribuţie (RD)Lungimea conductelor tur-retur, total, din care:km
  - amplasament suprateran primarkm
  - amplasament subteran primarkm
  Număr de utilizatori/consumatori finali racordaţi la RD (dacă este cazul)Utilizatori casnici: …………….. Instituţii publice: ……………… Operatori economici: …………..
  Tabel nr. 2
  Nr. crt.Denumirea punctului/modulului termicAdresa punctului/modulului termicPuterea termică instalată, în MWt
  Data ................ Reprezentant legal,.......................................................(numele şi prenumele în clar) Semnătura
  Anexa nr. 7
  la regulamentConţinutul-cadru al formularului licenţeiAntet Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiLICENŢA Nr. ............... pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice acordată .........(denumirea operatorului economic)........CUI ................./CIF ........................Prezenta licenţă este valabilă începând cu data de ................. până la data de ................, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice, care constituie parte integrantă a acesteia. Preşedinte,.............................Data eliberării:...........................
  Anexa nr. 8la regulamentCONDIŢIILE GENERALE
  asociate licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică/pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice
  Capitolul I Cadrul generalArticolul 1(1) Licenţa este valabilă pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau, după caz, pentru desfăşurarea de activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică ori pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, conform precizărilor din condiţiile specifice asociate licenţei. (2) Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa:a) pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, denumit în continuare serviciu, sau, după caz, pentru desfăşurarea de activităţi specifice serviciului;b) pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice.
  Articolul 2(1) Obiectul licenţei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) îl reprezintă acordarea permisiunii de a presta serviciul şi/sau de a desfăşura activităţi specifice serviciului, prin exploatarea comercială a capacităţilor energetice ce alcătuiesc sistemele de alimentare centralizată cu energie termică - SACET, organizate în unităţile administrativ-teritoriale, precizate în condiţiile specifice asociate licenţei.(2) Obiectul licenţei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) îl reprezintă acordarea permisiunii de a exploata comercial capacităţile de producere a energiei termice, precizate în condiţiile specifice asociate licenţei.Articolul 3Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea condiţiilor specifice şi condiţiilor generale asociate licenţei, denumite în continuare condiţiile licenţei.Articolul 4
  Termenii utilizaţi în textul condiţiilor licenţei sunt definiţi în cuprinsul:1. Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul II Drepturi ale titularului licenţeiArticolul 5(1) Titularul licenţei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) are dreptul:a) să comercializeze energia termică utilizatorilor şi/sau consumatorilor finali racordaţi la SACET, conform reglementărilor aplicabile;b) să presteze activităţile specifice serviciului şi să încaseze tarifele de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, după caz, stabilite şi aprobate conform prevederilor legale aplicabile;c) să beneficieze de acces la reţelele termice de interes public prin care se asigură desfăşurarea activităţilor de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, în condiţii reglementate;d) să stabilească condiţiile tehnice de branşare sau de debranşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice şi în condiţiile legii;e) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.(2) Titularul licenţei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) are dreptul:a) să comercializeze energia termică produsă în capacităţile de producere a energiei termice precizate în condiţiile specifice asociate licenţei, conform reglementărilor aplicabile;b)
  să beneficieze de acces la reţelele termice de interes public prin care se asigură desfăşurarea activităţilor de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, în condiţii reglementate;
  c) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.
  (3) Titularul licenţei prevăzut la alin. (1) şi (2) are dreptul:a) de a întrerupe livrarea energiei termice către furnizorii, respectiv utilizatorii şi/sau consumatorii de energie termică cu care se află în relaţii contractuale, conform clauzelor din contractele încheiate;b) de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei, cu obligaţia de a notifica anticipat clienţii, conform clauzelor din contractele încheiate; c) de uz şi de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice, în condiţiile legii;d) de a obţine restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane, pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, în condiţiile legii;
  e) de a ataca deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor condiţiilor licenţei sau ale legii, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.
  Capitolul III Obligaţii ale titularului licenţeiSecţiunea 1 Respectarea legilor şi reglementărilorArticolul 6(1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul va respecta prevederile legislaţiei aplicabile, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz, şi ale licenţei, însoţită de condiţiile acesteia.(2)
  Titularul licenţei are obligaţia de a participa, la solicitarea autorităţii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice şi comerciale şi a altor acte normative din domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.
  Secţiunea a 2-a Obligaţii privind comercializarea energiei termiceArticolul 7Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.Secţiunea a 3-a Obligaţii privind măsurarea energiei termiceArticolul 8
  (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei termice conform reglementărilor aplicabile.(2) Titularul licenţei este obligat să întreţină, să repare, să asigure verificarea metrologică şi să înlocuiască grupurile de măsurare a energiei termice care îi aparţin la termenele stabilite prin reglementările metrologice aplicabile sau ori de câte ori este necesar.
  Articolul 9Titularul licenţei este obligat să asigure accesul părţilor cu care se află în relaţii contractuale, pentru verificarea grupurilor de măsurare a energiei termice, şi să permită utilizatorilor reţelelor termice să instaleze suplimentar grupuri de măsurare a energiei termice, la cererea şi pe cheltuiala acestora.
  Secţiunea a 4-a Facturarea energiei termice
  Articolul 10(1) Titularul licenţei are obligaţia de a emite factura în vederea încasării contravalorii energiei termice vândute până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată; factura conţine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligaţiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerinţele specificate în legislaţia aplicabilă.(2) Titularul licenţei are obligaţia de a factura energia termică livrată pe baza indicaţiilor sistemelor de măsurare a energiei termice pentru decontare fiscală, stabilite prin contractele încheiate, asigurând transparenţă totală în ceea ce priveşte calcularea facturilor.
  Secţiunea a 5-a Conducerea operativă a SACETArticolul 11Titularul licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică asigură îndeplinirea condiţiilor tehnice în vederea respectării indicatorilor de performanţă ai serviciului, astfel cum au fost stabiliţi de autoritatea administraţiei publice locale.
  Articolul 12(1) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura dispecerizarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, inclusiv creşterea sau restrângerea cantitativă a acestora, astfel încât să menţină parametrii sistemului exploatat la acelaşi nivel de calitate, în funcţie de cerinţele utilizatorilor/consumatorilor finali de energie termică; în cadrul unui SACET, titularul licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică asigură funcţia de dispecer coordonator.(2) Titularul licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice care livrează energie termică în SACET are obligaţia de a respecta instrucţiunile şi comenzile operative ale dispecerului coordonator.(3) Relaţiile operative dintre compartimentul de dispecerizare organizat de titularul licenţei prevăzute la alin. (2) şi dispecerul coordonator se stabilesc în cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între cele două entităţi, precizându-se, totodată, atribuţiile fiecăreia, cu respectarea reglementărilor aplicabile.
  Secţiunea a 6-a Obligaţii privind capacităţile energetice ce fac obiectul licenţeiArticolul 13
  (1) Titularul licenţei are obligaţia de a menţine în funcţiune capacităţile energetice de la data preluării în exploatare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.(2) Titularul licenţei are obligaţia ca, pe întreaga durată de valabilitate a licenţei, să deţină şi să menţină în termen de valabilitate toate avizele, acordurile, autorizaţiile, certificatele şi orice alte documente prevăzute de legislaţia aplicabilă referitoare la montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea aparatelor consumatoare de combustibili, a recipientelor mecanice sub presiune, a cazanelor de abur şi de apă fierbinte, a conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune şi a sistemelor de automatizare aferente centralelor termice şi a oricăror alte componente ale sistemului exploatat.(3) Titularul licenţei are obligaţia ca, pe întreaga durată de valabilitate a licenţei, să deţină şi să menţină personal calificat şi autorizat, precum şi dotările tehnico-materiale, astfel încât să asigure îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei; pentru lucrările şi/sau serviciile conexe necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, titularul licenţei poate încheia cu terţi contracte de lucrări sau de servicii, în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.(4) Titularul licenţei are obligaţia să asigure urmărirea sistematică a comportării construcţiilor şi a capacităţilor energetice şi să efectueze lucrările corespunzătoare, în baza unui program de mentenanţă, astfel încât să asigure îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei.(5) În scopul creşterii eficienţei energetice, titularul licenţei are obligaţia de a realiza reabilitarea şi retehnologizarea capacităţilor energetice, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.
  Secţiunea a 7-a Utilizarea eficientă a resurselor energeticeArticolul 14Titularul licenţei are obligaţia de a întocmi bilanţul energetic pentru fiecare dintre activităţile ce fac obiectul licenţei şi de a furniza rezultatele obţinute autorităţii administraţiei publice locale în vederea exercitării atribuţiilor sale, în conformitate cu prevederile legii.Secţiunea a 8-a Protecţia mediului, bunurilor şi persoanelorArticolul 15(1) Titularul licenţei are obligaţia să respecte dispoziţiile legale aplicabile referitoare la protecţia mediului, sănătatea populaţiei şi dezvoltarea durabilă. (2) Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.
  (3) Titularul licenţei are obligaţia să asigure instituirea, menţinerea şi respectarea de către terţi, în condiţiile legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă, determinate în conformitate cu normele tehnice aplicabile.(4) Titularul licenţei are obligaţia să înştiinţeze proprietarul terenurilor, bunurilor ori prestatorul activităţilor afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile energetice sau în caz de avarii, în condiţiile legii.(5) În condiţiile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să plătească despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalaţii de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătăţii, în situaţia în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cele admise în reglementările tehnice în vigoare.(6) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de furnizare, pe baza documentaţiei economice întocmite de operatori economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.(7) Titularul licenţei este obligat să plătească despăgubiri proprietarilor terenurilor, bunurilor ori prestatorului activităţilor afectate, în situaţia prevăzută la alin. (4), în condiţiile legii.(8) Titularul licenţei este obligat să plătească despăgubiri pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecţie instituite, să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile şi obiectivele afectate de lucrările de intervenţie sau de investiţii în starea anterioară începerii acestor lucrări.
  Secţiunea a 9-a Asigurarea în condiţii nediscriminatorii a accesului la serviciul publicArticolul 16(1) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura accesul nediscriminatoriu al utilizatorilor şi producătorilor de energie termică la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie termică, numai pe baze contractuale, în condiţiile legii.(2) Pentru realizarea obligaţiilor din licenţă, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă utilizatorilor alte sume băneşti în afara celor facturate pe baza preţurilor/tarifelor aprobate conform legii.Secţiunea a 10-a Continuitatea prestării serviciului public
  Articolul 17(1) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, respectiv în caz de forţă majoră, de avarii, precum şi în perioadele programate pentru revizie. (2) Pe perioada de valabilitate a licenţei, titularul are obligaţia de a menţine garanţiile financiare constituite la atribuirea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, care să permită desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul licenţei, astfel încât să respecte principiul continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura stocurile de combustibili şi piese de schimb, astfel încât să respecte principiul continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice condiţii.(4) Titularul licenţei are obligaţia de a informa utilizatorii, în detaliu şi din timp, asupra condiţiilor de întrerupere a serviciului public de alimentare cu energie termică.(5) Titularul licenţei se va asigura că nu contravine prevederilor legale în vigoare înainte de a întrerupe alimentarea cu energie termică pentru următoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, staţii de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădiniţe, creşe, cămine studenţeşti, cămine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, şcoli, unităţi militare şi alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale şi stabilite de aceasta.
  Articolul 18În exercitarea dreptului prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. a), titularul licenţei are obligaţia de a parcurge succesiv următoarele etape, în conformitate cu clauzele contractelor încheiate, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată ale utilizatorilor:a) acordarea preavizului cu privire la limitarea livrării energiei termice;b) reducerea puterii termice prin diminuarea debitului de agent termic şi/sau a temperaturii, după grafice stabilite cu aceştia, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru;c) acordarea preavizului cu privire la întreruperea livrării energiei termice;d) întreruperea livrării energiei termice până la recuperarea creanţelor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la furnizarea de agent termic în perioada sezonului rece.
  Secţiunea a 11-a Separarea situaţiilor contabileArticolul 19(1) Titularul licenţei are obligaţia de a întocmi situaţii contabile separate pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate acestor activităţi să fie identificabile în registrele titularului, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară, şi să întocmească rapoarte anuale în formatul solicitat de autoritatea competentă.(2) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.Articolul 20Titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi pe care acesta le desfăşoară.
  Secţiunea a 12-a Furnizarea de informaţii autorităţii competente şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciulArticolul 21Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente un raport anual referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.Articolul 22Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în licenţă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la producerea acestora;b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;c) modificări ale perioadei de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, ori ale termenelor de valabilitate ale contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate, ale activităţilor delegate ori ale delimitării unităţilor administrativ-teritoriale în care are dreptul să desfăşoare serviciul/activităţile, în termen de 30 de zile lucrătoare de la producerea acestora;
  d) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea; e) decădere, incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;f) încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţilor energetice exploatate ori la vânzarea acestora de către titular sau la încetarea actului administrativ corespunzător sau a contractului de delegare a gestiunii, în termen de 8 zile;g) rezilierea/retragerea/anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre documentele care au stat la baza acordării licenţei, în termen de 8 zile;h) încetarea valabilităţii titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în/sau pe care se amplasează capacităţile energetice sau încetarea valabilităţii titlului legal privind deţinerea capacităţilor energetice, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;i) desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a licenţei, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;j) modificarea capacităţilor energetice/instalaţiilor tehnologice ori modificarea unor caracteristici tehnice ale acestora, în termen de 30 de zile lucrătoare de la producerea acestora;k) orice alte schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării licenţelor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei sau fapte care constituie încălcări ale condiţiilor licenţei, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;l) intenţia de a înceta desfăşurarea serviciului/activităţilor care fac obiectul licenţei, cu cel puţin 90 de zile înainte.
  Articolul 23Titularul licenţei are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii competente informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia, respectiv înscrisuri legate de serviciul/activităţile ce face/fac obiectul licenţei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.Articolul 24(1) Titularul licenţei are obligaţia de a pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile de interes public privind serviciul/activităţile prestat/prestate. (2) Titularul licenţei menţine în funcţiune un sistem organizat sub formă de centre de relaţii cu clienţii, prin care poate primi şi/sau oferi, cu titlu gratuit, date şi informaţii privind orice situaţie sau împrejurare care afectează siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea prestării serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura soluţionarea problemelor de orice natură în relaţiile cu clienţii, inclusiv remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie, la solicitarea utilizatorilor.(4) Titularul licenţei face publică orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu clienţii.
  Capitolul IV Interdicţia de transfer al licenţei sau de subdelegare a activităţilor specifice acesteia
  Articolul 25(1) Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activităţile specifice licenţei în cadrul organizării proprii, fără a le putea subdelega unor terţi şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform licenţei.(2) Titularul licenţei nu poate transfera licenţa, orice transfer fiind nul de drept şi determină retragerea imediată a licenţei.Articolul 26Titularul licenţei are obligaţia de a notifica autoritatea competentă cu privire la orice transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora activele corporale destinate serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei vor aparţine altui/altor operator(i) economic(i), cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea.
  Capitolul V
  Control şi sancţiuniArticolul 27(1) Titularul licenţei are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai autorităţii competente în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sunt amplasate capacităţile energetice aferente serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei, de a pune la dispoziţia acestora datele, informaţiile şi documentele necesare şi de a răspunde convocării acestora, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de control.(2) Titularul licenţei are obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de autoritatea competentă, şi de a transmite la autoritatea competentă documentele care atestă conformarea.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a se conforma sancţiunilor contravenţionale dispuse de autoritatea competentă, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.
  Capitolul VI Modificarea licenţei
  Articolul 28Titularul licenţei are obligaţia de a solicita autorităţii competente modificarea licenţei, în condiţiile prevederilor legale aplicabile. Articolul 29Titularul licenţei este notificat de către autoritatea competentă în cazul modificării licenţei, la iniţiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data acordării/modificării licenţelor, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează substanţial sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării serviciului/ activităţilor ce face/fac obiectul licenţei.
  Capitolul VII Suspendarea/retragerea licenţeiArticolul 30(1) Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situaţiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligaţiilor ce decurg din licenţă, în vederea evitării suspendării licenţei sau a încetării suspendării acesteia, după caz.
  (2) Titularul licenţei are obligaţia ca, pe perioada de suspendare a licenţei sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfăşurarea serviciului/activităţilor ce face/fac obiectul licenţei suspendate/retrase.
  Capitolul VIII Căi de comunicareArticolul 31(1) Comunicarea cu autoritatea competentă se face în scris şi în limba română, prin depunere la registratura autorităţii competente a înscrisurilor, prin serviciile poştale sau de curierat ori prin intermediul poştei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului licenţei sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
  Capitolul IX Tarife şi contribuţiiArticolul 32Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul plăteşte tarifele şi contribuţiile stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii; neplata acestora la termenele stabilite poate atrage sancţiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
  Anexa nr. 9la regulamentCondiţiile-cadru specifice licenţeiA.
  Licenţă pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termicăArticolul 1 Prezentul document stabileşte condiţiile specifice în care este valabilă Licenţa nr. ............... pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi constituie parte integrantă din aceasta.Articolul 2Titularul licenţei prevăzute la art. 1 este ............., având sediul social în .............., localitatea .............., judeţul ............, înregistrat în registrul comerţului cu nr. de ordine ..............., CUI/CIF .................. .Articolul 3Licenţa prevăzută la art. 1 este valabilă până la data de ............... .Articolul 4Licenţa permite titularului prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, respectiv a activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin exploatarea comercială a componentelor sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din unitatea administrativ-teritorială ................., judeţul ................, ale căror caracteristici sunt prevăzute în tabelele următoare: Tabelul nr. 1 - Caracteristicile capacităţilor energetice de producere a energiei termice exploatate în baza licenţei
  Nr. crt.Denumirea centralei termiceAdresa Puterea instalată, în MWtCombustibilul utilizatAnul PIF
  Tabelul nr. 2 - Caracteristicile capacităţilor energetice de transport şi/sau distribuţie a energiei termice exploatate în baza licenţei
  SACET Unitatea administrativ-teritorială Caracteristici
  U.M.Valori
  Reţea termică de transport (RT)Lungimea conductelor tur-retur, total, din care:km
  - amplasament suprateran primarkm
  - amplasament subteran primarkm
  Număr de utilizatori/consumatori finali racordaţi la RT (dacă este cazul)Utilizatori casnici: …………….. Instituţii publice: ……………… Operatori economici: …………..
  Puncte/Module termiceNumăr totalUnităţi
  Putere termică instalatăMWt
  Reţea termică de distribuţie (RD)Lungimea conductelor tur-retur, total, din care:km
  - amplasament suprateran primarkm
  - amplasament subteran primarkm
  Număr de utilizatori/consumatori finali racordaţi la RD (dacă este cazul)Utilizatori casnici: …………….. Instituţii publice: ……………… Operatori economici: …………..
  B. Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termiceArticolul 1Prezentul document stabileşte condiţiile specifice în care este valabilă Licenţa nr. ............... pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice şi constituie parte integrantă din aceasta.Articolul 2Titularul licenţei prevăzute la art. 1 este ............., având sediul social în .............., localitatea .............., judeţul ............, înregistrat în registrul comerţului cu nr. de ordine ..............., CUI/CIF .................. .
  Articolul 3Licenţa prevăzută la art. 1 este valabilă până la data de ............... .Articolul 4Licenţa prevăzută la art. 1 permite titularului exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice deţinute, ale căror caracteristici sunt prevăzute în tabelul următor: Caracteristicile capacităţilor energetice de producere a energiei termice exploatate în baza licenţei
  Nr. crt.Denumirea centralei termiceAdresa Puterea instalată, în MWtCombustibilul utilizatAnul PIF
  -----