Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNI nr. 597 din 31 martie 2022privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 5 aprilie 2022Data intrării în vigoare 05-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-04-2022 până la data de 06-06-2023


  Având în vedere:– prevederile art. 2^3 alin. (1) şi art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,
  în temeiul:– prevederilor art. 2^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următoarele instrucţiuni:Articolul 1Prevederile art. 2^3 alin. (1) şi art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile persoanelor care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2
  (1) Serviciul public de asistenţă socială, denumit în continuare SPAS, inclusiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, denumită în continuare DGASPC, informează instituţiile publice implicate în gestionarea situaţiei de urgenţă reprezentate de fluxul de persoane provenind din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România cu privire la posibilitatea ca persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă să beneficieze, la cerere, în mod gratuit de serviciile sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul în care persoana vârstnică solicită azil în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Cererea de acordare a serviciilor sociale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, poate fi depusă la reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, inclusiv la DGASPC, respectiv la autoritatea administraţiei publice locale cu care persoana vârstnică a luat contact la intrarea pe teritoriul României sau la oricare furnizor de servicii sociale care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice şi cu care autoritatea administraţiei publice locale a încheiat un contract de servicii sociale, în condiţiile legii.(3) Cererea de acordare a serviciilor sociale se analizează de către SPAS, inclusiv de către DGASPC, în regim de urgenţă şi se soluţionează ţinând cont de numărul de locuri disponibile în serviciile sociale aflate în subordine/coordonare.(4) Pentru îndeplinirea procedurilor de acordare a serviciilor în regim de urgenţă, autoritatea administraţiei publice locale asigură interpret, inclusiv prin apeluri telefonice sau video, prin colaborarea cu voluntari, angajarea de personal cunoscător al limbii ucrainene, ruse sau, după caz, al unei limbi de circulaţie internaţională sau orice alt mijloc de tip aplicaţie mobilă pentru traducere.
  Articolul 3Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţii de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România, fac parte din categoria „beneficiarilor admişi în regim de urgenţă“, în conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.
  Articolul 4(1) Fişa de evaluare sociomedicală prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se adaptează de furnizorul de servicii sociale la situaţia acordării serviciilor în regim de urgenţă şi se întocmeşte în funcţie de informaţiile disponibile la data admiterii în serviciul social solicitat de persoana vârstnică.(2) Evaluarea stării de dependenţă şi a mobilităţii reduse se realizează pe baza oricărui mijloc cum ar fi:a) documente medicale deţinute de persoana vârstnică, în situaţia în care pot fi traduse/interpretate în cadrul echipei de evaluare;b) evaluarea stării de sănătate/dependenţă realizată de cadrele medicale în taberele de refugiaţi;c) evaluarea realizată pe teritoriul României de personal specializat în domeniul medical, inclusiv asistentul medical comunitar etc.(3)
  Stabilirea dreptului de a primi gratuit serviciile sociale pentru persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, provenind din zona conflictului armat din Ucraina şi care intră în România, se realizează pe baza documentelor pe care persoana le deţine la data solicitării serviciului şi a declaraţiilor acesteia, incluse în cererea de solicitare a serviciilor sociale şi a celor incluse în formularul de evaluare.
  (4) Serviciile sociale acordate în regim de urgenţă se pot acorda şi în absenţa actelor de identitate, cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Asistentul social realizează demersuri împreună cu membrii echipei de evaluare şi acolo unde situaţia o impune, prin intermediul unui translator/interpret sau orice alt mijloc de tip aplicaţie mobilă pentru traducere, astfel încât să se asigure că persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, provenite din zona conflictului armat din Ucraina, au înţeles condiţiile de acordare a serviciilor sociale prezentate la intrarea în centru sau acordate la adresa la care vor locui, în acest sens oferind persoanelor vârstnice o explicare detaliată a drepturilor de protecţie socială de care pot beneficia, precum şi consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiei de dificultate.
  Articolul 5(1) În vederea implementării prevederilor art. 2^3 alin. (1) şi art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale/SPAS îşi aprobă în regim de urgenţă proceduri operaţionale pentru completarea şi adaptarea instrumentelor de lucru standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor sociale, în conformitate cu standardele minime de calitate în vigoare.(2) Persoana responsabilă din cadrul SPAS de la nivelul comunei, oraşului, municipiului, desemnată în acest sens de către primar sau, după caz, de directorul SPAS, informează zilnic SPAS de la nivelul judeţului cu privire la situaţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii sociale în condiţiile prevederilor art. 2^3 alin. (1) şi art. 2^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(3)
  SPAS de la nivelul judeţului/sectoarelor municipiului Bucureşti (DGASPC) colaborează cu SPAS din judeţ, cu furnizorii privaţi de servicii sociale şi cu DGASPC din alte judeţe/sectoare ale municipiului Bucureşti în vederea coordonării identificării locurilor disponibile în serviciile sociale pentru persoanele vârstnice şi admiterea persoanelor vârstnice ca beneficiari, în condiţiile prevederilor art. 2^3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) DGASPC centralizează datele prevăzute la alin. (2) şi, împreună cu datele aferente serviciilor proprii DGASPC, le transmite zilnic Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în format electronic, prin completarea online a formularului disponibil la următoarea adresă: https://forms.gle/LdYnccWZvubhqqKh7.
  Articolul 6(1) Rolul asistentului social şi/sau al tehnicianului de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale este diferenţiat în funcţie de etapele de intervenţie/ acordare a serviciilor sociale:a) identificarea persoanelor vârstnice cu risc social crescut, respectiv persoane dependente, persoane cu nevoi speciale, persoane care vor să locuiască cu ceilalţi membri ai familiei etc.;b) evaluarea nevoilor sociale în vederea asigurării serviciilor sociale adecvate nevoilor individuale/familiale;c) identificarea reţelei de servicii sociale adecvate persoanelor vârstnice afectate de conflictul armat din Ucraina, la nivel local şi/sau judeţean;
  d) sprijinirea în vederea integrării/accesului la serviciile sociale recomandate în urma evaluării iniţiale şi elaborării planului de intervenţie;e) consilierea/intervenţia pentru depăşirea şocului, spaimei, temerilor de natură imediată, a stărilor de vulnerabilitate emoţională, în echipă cu psihologul şi/sau alţi specialişti;f) suportul în cazul pierderii resurselor personale sau pierderii membrilor familiei sau persoanelor de ataşament;g) consilierea, în vederea prevenirii abuzului, în cadrul serviciilor sociale sau în comunitate;h) identificarea furnizorilor privaţi sau a persoanelor fizice care pot asigura găzduirea şi asigurarea nevoilor de bază, pentru o perioadă delimitată, până la identificarea unor servicii sociale adecvate nevoilor persoanelor vârstnice;i) revizuieşte Strategia privind dezvoltarea serviciilor sociale şi planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale;j) realizează ecomapa şi genograma familiei;
  k) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei sociale sau care ţin de responsabilităţile asistentului social.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru asigurarea suportului/supervizării pentru creşterea rezilienţei în activitatea profesională, cauzate de evenimentele şi situaţiile în care asistentul social/tehnicianul de asistenţă socială este implicat profesional.(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot colabora în acordarea serviciilor sociale cu voluntari români sau străini, aparţinând misiunilor internaţionale de asistenţă umanitară, cu alţi furnizori de servicii sociale, publici sau privaţi.
  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.Articolul 8Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 31 martie 2022.Nr. 597.Anexa nr. 1la instrucţiuniCEREREde acordare a serviciilor sociale - Model -
  Subsemnatul, ............................................................, reprezentat prin ................................................, (numele şi prenumele)cu domiciliul stabil în localitatea ................................., str. ................................. nr. ......, Ucraina, în calitatea de persoană vârstnică dependentă, intrată în România ca urmare a conflictului armat, identificat cu document de identitate/paşaport seria ...... nr. ......................., solicit acordarea de servicii sociale: .............................................. .Declar pe propria răspundere următoarele:[ ] mă aflu într-o situaţie de mobilitate redusă/dependenţă şi nu am solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;[ ] nu deţin documente de identitate valide;[ ] sunt neînsoţit;[ ] sunt însoţit de: ...........................(Se vor preciza datele de identificare ale însoţitorului/persoanei/persoanelor......................; cu care a călătorit şi cu care are relaţii de rudenie/prietenie/întrajutorare.)[ ] voi locui la adresa: ................................................................ .
  Numele şi prenumele persoanei vârstniceVârsta^1Semnătura Telefon/Date de contact
  Alte observaţii privind nevoi speciale ...........................................Data......................
  Semnătura..................................
  ^1 Conform documentului de identitate/paşaportului etc. sau vârsta declarată, în cazul lipsei unui document de identitate.
  Anexa nr. 2la instrucţiuniINFORMAREcu privire la situaţia persoanelor vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi nu au solicitat o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare - Model -DGASPC ................................Data ........................

  Nr. crt.Centrul/Serviciul care asigură serviciile socialeNumăr de persoane vârstniceNumăr de persoane vârstnice fără documente de identitate valabileNumăr de însoţitori fără documente de identitate valabile
  TOTAL
  FuncţiaPersoana responsabilă........................(numele şi prenumele)
  ----