Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 73 din 30 martie 2022pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022Data intrării în vigoare 03-04-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 26, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins:(1^4) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.
  2. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1^4) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.3. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1^4) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie.4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 30(1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (1^1) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1^4) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(3) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.
  Articolul II
  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 30 martie 2022.Nr. 73.----