Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 151 din 18 martie 2022privind aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizaţiilor sportive
EMITENT
 • MINISTERUL SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 30 martie 2022Data intrării în vigoare 30-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-03-2022 până la data de 25-09-2023


  Având în vedere:– art. 18 alin. (1) lit. c) şi art. 67^1 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 47 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul de aprobare al Direcţiei politici pentru sport nr. 630 din 8.02.2022,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului,ministrul sportului emite prezentul ordin.Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă procedurile pentru acordarea indemnizaţiilor sportive.Articolul 2(1) În sensul prezentului ordin pregătirea centralizată reprezintă acţiunea de pregătire sportivă, convocată de federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic, desfăşurată în ţară sau străinătate, în care sportivii şi colectivele tehnice sunt cazaţi pe perioada acţiunii într-un loc anume (hotel, motel, pensiune, complex sportiv sau altele asemenea), pe o perioadă definită, realizată în baza unui program stabilit, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a sportivului şi participarea la competiţii sportive internaţionale.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sportivii cu dizabilităţi şi colectivele tehnice ale acestora pot să efectueze pregătirea centralizată şi în localitatea de reşedinţă, la convocarea Comitetului Naţional Paralimpic/federaţiei sportive naţionale.
  Articolul 3Pentru acordarea indemnizaţiilor sportive, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Sportului, în atenţia Direcţiei politici pentru sport, următoarele documente:a) solicitarea pentru acordarea indemnizaţiilor sportive sportivilor componenţi ai lotului naţional de seniori şi colectivelor tehnice (numele şi prenumele, calitatea în cadrul lotului/ colectivelor tehnice, CNP, cod IBAN, suma propusă);b) hotărârea organului de conducere al federaţiei, prin care s-a dispus:(i) convocarea la lotul naţional de seniori;(ii) perioada de pregătire sportivă a lotului naţional;(iii) locaţia/locaţiile unde se vor pregăti;(iv)
  competiţia pentru care au fost convocaţi şi la care urmează să participe, precum şi obiectivele de performanţă asumate;
  (v) numărul de persoane participante;
  c) pontajul pentru luna în care se solicită indemnizaţii sportive, în care se va specifica în mod obligatoriu locul de desfăşurare, semnat de antrenor şi antrenorul federal, după caz;d) copie după ordinul ministrului sportului/ministrului tineretului şi sportului privind acordarea titlurilor de „sportiv de înaltă performanţă“ şi de „antrenor naţional“, după caz;e) declaraţia pe propria răspundere a secretarului general prin care certifică datele transmise, conform prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.
  Articolul 4Acţiunile de pregătire şi/sau participare la competiţii internaţionale trebuie să fie prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Sportului şi să corespundă cu cererea de acordare a indemnizaţiilor sportive privind perioada, locul de desfăşurare şi numărul de participanţi.Articolul 5(1) Termenul de depunere a documentaţiei este până cel târziu la data de 15 a lunii următoare pentru care se solicită acordarea de indemnizaţii sportive.(2) Documentaţia depusă după data mai sus menţionată nu se va lua în considerare. Articolul 6Ministerul Sportului acordă indemnizaţii sportive doar pentru loturile naţionale de seniori.
  Articolul 7(1) Indemnizaţia se poate acorda în cuantumul maxim pentru un număr de minimum 21 de zile de pregătire centralizată şi participare în competiţie, efectuate în luna pentru care se solicită. În cazul în care nu vor fi 21 de zile, indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul de zile efectuate.(2) Prin excepţie, în cazul în care regulamentele federaţiilor sportive internaţionale (jocuri sportive) prevăd o perioadă fixă privind convocările la loturile naţionale, se poate acorda indemnizaţia sportivă în cuantum maxim. Articolul 8De indemnizaţia de 1.800 de lei pot beneficia doar antrenorii care au obţinut prin ordin titlul de „antrenor naţional“.
  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.Articolul 10Comunicarea ordinului se va efectua prin grija Direcţiei politici pentru sport, Serviciului resurse umane şi federaţiilor sportive naţionale.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Bucureşti, 18 martie 2022.Nr. 151.-----