Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 7 martie 2022de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022Data intrării în vigoare 11-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-03-2022 până la data de 05-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 352 din 7 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 11 martie 2022.
  Capitolul ISecţiunea 1
  Dispoziţii generale1. Prezenta procedură de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare are ca scop verificarea condiţiilor prevăzute de art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), după caz.4. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;c) şeful administraţiei finanţelor publice a sectorului 1-6 din municipiul Bucureşti;
  d) şeful serviciului fiscal municipal;e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;f) şeful biroului fiscal comunal;g) şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucureşti;h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
  5. În sensul prezentei proceduri, prin persoană impozabilă se înţelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. În vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, pentru verificarea condiţiilor prevăzute de art. 169 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate constituie, respectiv actualizează atât Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, potrivit dispoziţiilor din secţiunea a 2-a, cât şi Baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor din secţiunea a 3-a.
  Secţiunea a 2-a Constituirea şi gestionarea bazei de date speciale privind riscul de rambursare necuvenită a TVA7.(1) Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că pot prezenta un risc fiscal de rambursare necuvenită, potrivit dispoziţiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.7.(2) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate şi cuprinde informaţii cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 8.7.(3) Baza de date specială conţine informaţii privind denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul şi data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus menţinerea în baza de date, motivele care au stat la baza menţinerii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.8. De îndată ce structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală, de administrare fiscală, Direcţia generală juridică sau structurile juridice teritoriale, Direcţia generală antifraudă fiscală deţin informaţii de natura celor menţionate la art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, vor înştiinţa despre acest fapt compartimentul de specialitate. Propunerea de înscriere a persoanei impozabile în baza de date specială se realizează printr-un referat motivat, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate în baza de date specială.9.
  Referatul motivat cuprinde constatările complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, care să justifice existenţa riscului fiscal din punctul de vedere al acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată pentru persoana impozabilă în cauză.
  10. În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi dacă se constată că au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit spre soluţionare documentele oficiale sus-menţionate, numai dacă cuprind cel puţin unul dintre elementele următoare:– operaţiunile/tranzacţiile au fost efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;– estimarea implicaţiilor asupra bazei de impozitare a TVA.Referatele vor cuprinde şi cel puţin o categorie de informaţii din care să rezulte elemente cum ar fi:– informaţii din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credinţă, de către persoana impozabilă a impozitelor şi taxelor, cu incidenţă în diminuarea bazei impozabile a TVA şi a taxei pe valoarea adăugată aferente;– informaţii din care să rezulte existenţa indiciilor de omisiune, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată;– informaţii din care să rezulte evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive sau ţinerea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influenţă asupra taxei pe valoarea adăugată.
  În cazul în care informaţiile provin de la organe de cercetare penală, referatele se întocmesc numai la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale;
  b) în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală. În acest sens, în referatele întocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operaţiunile/tranzacţiile efectuate cu influenţă asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, operaţiuni care pot întruni elementele unei infracţiuni, cu precizarea prevederilor legale încălcate pentru situaţia de fapt identificată. În acest caz, referatul va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la lit. a);c) cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.Referatele întocmite de organele de inspecţie fiscală vor cuprinde informaţii referitoare la: diferenţele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale încălcate, caracterul întâmplător sau continuu al încălcării prevederilor legale, informaţii privind conformarea voluntară a persoanei impozabile, alte informaţii relevante în motivarea propunerii de înscriere în baza de date specială;d) s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formular 394) de persoanele înregistrate în scopuri de TVA depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES - declaraţii recapitulative) depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de schimb de informaţii privind TVA între statele membre ale Uniunii Europene.Referatul întocmit de structura din cadrul organului fiscal care a făcut constatarea va conţine informaţii din care să rezulte că neconcordanţele semnificative sunt generate de persoana impozabilă în cauză, că nu au fost corectate ulterior şi că au o influenţă relevantă asupra acordării unei rambursări necuvenite de taxă pe valoarea adăugată. Totodată, în cuprinsul acestuia se va menţiona modalitatea de confirmare a neconcordanţelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului şi confirmarea neconcordanţelor, solicitarea de informaţii de la terţi (inclusiv solicitarea de informaţii prin SCAC), constatarea la faţa locului.
  11. La primirea referatului privind persoana impozabilă despre care organele fiscale au stabilit că prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA, după înscrierea acesteia în baza de date specială, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
  12. Pentru deconturile prevăzute la pct. 11, care nu îndeplinesc nicio altă condiţie care ar genera soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată, dintre cele prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. a) sau c) ori alin. (3) lit. a) sau lit. c)-e), după caz, din Codul de procedură fiscală, care se află în curs de soluţionare potrivit prevederilor pct. 35 la data înscrierii persoanei impozabile în baza de date, procedura se întrerupe, iar deconturile se soluţionează conform prevederilor pct. 15. (1)-15. (20). 13. Ca urmare a înscrierii în baza de date specială, conform prevederilor pct. 8-10, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea persoanei impozabile în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA, constată îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală, după caz, şi propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării iniţiale a deconturilor în curs de soluţionare în categoria celor pentru care nu se efectuează inspecţia fiscală anticipată. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.14. În situaţia prevăzută la pct. 12, dacă a fost emisă decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.15.(1) Pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, compartimentul de specialitate solicită structurii din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită.15.(2) În situaţia în care persoana impozabilă este administrată de un alt organ fiscal decât cel care a propus înscrierea în baza de date specială, solicitarea se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus înscrierea în baza de date, din cadrul organului fiscal competent să administreze persoana impozabilă.15.(3) În scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de persoana impozabilă înscrisă în baza de date specială, precum şi solicitarea de efectuare a analizei privind menţinerea/radierea din baza de date specială a respectivei persoane impozabile, până la sfârşitul zilei următoare depunerii decontului. Odată cu decontul se transmit şi informaţii privind referatul care a stat la baza înscrierii/menţinerii persoanei impozabile în baza de date specială.15.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială analizează motivele care au stat la baza propunerii de înscriere şi/sau menţinere în baza de date specială, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscală în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitată la rambursare se va avea în vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fişei privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În analiză vor fi avute în vedere orice alte informaţii relevante care pot configura faptul că există riscul unei rambursări necuvenite.
  15.(5) În cadrul analizei se va stabili existenţa/inexistenţa raportului de cauzalitate dintre condiţiile care au condus la înscrierea şi/sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială şi, respectiv, elementele/operaţiunile/tranzacţiile desfăşurate în perioada în care a fost generat soldul sumei negative, denumit în continuare raport de cauzalitate. Această analiză se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.15.(6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus înscrierea sau menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării potrivit alin. (1), un referat cu propunerea privind menţinerea sau radierea, după caz, a persoanei impozabile respective în/din baza de date specială.15.(7) Referatul prin care se propune menţinerea sau radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială va conţine următoarele informaţii:– structura din cadrul organului fiscal care a propus menţinerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială;– datele de identificare ale persoanei impozabile;– informaţii privind decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii de soluţionare: numărul şi data de înregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescripţie, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adăugată, suma solicitată la rambursare;– motivul care a stat la baza înscrierii/menţinerii în baza de date specială, data înscrierii, încetarea sau neîncetarea condiţiilor care au stat la baza înscrierii în baza de date specială a persoanei impozabile;– propunerea clară de menţinere sau de radiere a persoanei impozabile în/din baza de date specială.15.(8) În cazul în care se menţine motivul care a stat la baza înscrierii în baza de date specială şi nu este îndeplinită o altă condiţie de radiere prevăzută la pct. 16.(2) se va efectua o analiză argumentată şi fundamentată asupra raportului de cauzalitate existent, care va fi prezentată detaliat în cadrul referatului.15.(9) În situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la alin. (8), se constată existenţa raportului de cauzalitate, identificându-se astfel un risc considerabil al unei rambursări necuvenite de TVA, se va propune menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială.15.(10) În situaţia în care, drept urmare a analizei prevăzute la alin. (8), nu se stabileşte un raport de cauzalitate, fără a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine în ce priveşte riscul unei rambursări necuvenite de TVA pentru persoana impozabilă în cauză, se va propune radierea din baza de date specială a persoanei impozabile respective.15.(11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date specială se întocmeşte şi în situaţia în care nu se menţine motivul care a condus la înscrierea în baza de date specială sau este îndeplinită o altă condiţie de radiere din baza de date, prevăzută la pct. 16.(2).15.(12) În vederea fundamentării referatului prevăzut la alin. (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile de la data primirii solicitării potrivit alin. (1), structura emitentă poate solicita informaţii de la terţi, poate efectua o constatare la faţa locului sau un control fiscal, după caz, conform atribuţiilor structurii respective.
  15.(13) Referatele întocmite conform prevederilor alin. (7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobării unei comisii constituite în acest scop.15.(14) În vederea analizării şi aprobării sau respingerii propunerilor de menţinere sau de radiere în/din baza de date specială se constituie câte o comisie la nivelul fiecărei administraţii judeţene a finanţelor publice, la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, al Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti, la nivelul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti, precum şi la nivelul Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi.15.(15) Comisiile prevăzute la alin. (14) sunt constituite din următorii membri, respectiv:a) comisiile de la nivelul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice din municipiul Bucureşti şi de la nivelul Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti sunt constituite din şeful administraţiei, şeful administraţiei adjunct-inspecţie fiscală şi şeful administraţiei adjunct-colectare persoane juridice sau şeful administraţiei adjunct-colectare, după caz;b) comisia de la nivelul Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi este constituită din şeful administraţiei, şeful administraţiei adjunct, şeful serviciului inspecţie fiscală;c) comisia de la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili este constituită din directorul general, directorul general adjunct-administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct-inspecţie fiscală desemnat.15.(16) Dacă una dintre funcţiile prevăzute la alin. (15) este vacantă sau comisia nu poate fi constituită întrucât unul din membri este în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, şeful administraţiei/directorul general sau persoana care îndeplineşte atribuţiile de conducător al administraţiei/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili desemnează, ca membru al comisiei, o altă persoană, din cadrul departamentului din care face parte funcţia vacantă sau membrul aflat în imposibilitatea exercitării funcţiei.
  15.(17) Compartimentul de specialitate, care asigură secretariatul comisiei, convoacă comisia în termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit alin. (12). În cazul în care referatul este întocmit de către Direcţia generală antifraudă fiscală, la lucrările comisiei va fi invitat să participe, fără drept de vot, şi un reprezentant desemnat al Direcţiei generale antifraudă fiscală.15.(18) Deciziile comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor.15.(19) În cazul în care prin decizia comisiei se stabileşte menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează cu efectuarea inspecţiei fiscale anticipate. Compartimentul de specialitate transmite decontul, împreună cu documentaţia aferentă, în ziua următoare aprobării referatului, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală.15.(20) În urma aprobării referatului prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date specială, compartimentul de specialitate radiază persoana impozabilă din baza de date specială.16.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date specială se face atât la propunerea motivată a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus înscrierea, cât şi la propunerea altor organe fiscale implicate în procedura de rambursare, până la data de 5 a fiecărei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii în cauză.16.(2) Radierea din baza de date specială se face pornind de la motivele care au stat la baza înscrierii şi/sau menţinerii în această bază de date, conform prevederilor pct. 10, în oricare dintre următoarele situaţii:a) independent de motivele pentru care persoana impozabilă a fost înscrisă în baza de date specială, în situaţia în care organele de inspecţie fiscală au constatat într-o perioadă de 12 luni de la data încadrării în clasa de risc, perioadă care să includă cel puţin 3 deconturi cu opţiune de rambursare soluţionate, diferenţe de TVA mai mici de 10% din suma rambursată/solicitată la rambursare, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale;
  b) persoana impozabilă şi-a încetat activitatea şi a fost radiată din evidenţele fiscale;c) structurile care au propus înscrierea/menţinerea persoanei impozabile în baza de date specială transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobării comisiei prevăzute la pct. 15.(14).
  17. Anual, până pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifică şi radiază din baza de date specială persoanele impozabile care, în cursul anului anterior, au fost radiate din evidenţele fiscale.
  Secţiunea a 3-a Constituirea şi gestionarea bazei de date speciale privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă18. Baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, în condiţiile legii, reprezintă o listă în care sunt înscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale deţin informaţii că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, după caz.19.(1) Baza de date specială se constituie de către compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent şi cuprinde informaţii cu privire la persoanele impozabile despre care deţine informaţii că se află în situaţiile de la pct. 18 sau pentru care au fost întocmite referate potrivit prevederilor pct. 20.
  19.(2) Baza de date specială conţine informaţii privind denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul şi data referatului prin care s-a propus înscrierea în baza de date specială, structura din cadrul organului fiscal care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza înscrierii în baza de date, numărul şi data documentului din care rezultă motivul înscrierii în baza de date, numărul şi data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a făcut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, după caz.20.(1) Ori de câte ori compartimentele cu atribuţii de colectare sau compartimentul juridic constată că pentru o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, acestea transmit de îndată compartimentului de specialitate un referat motivat, aprobat de directorul coordonator, în vederea înscrierii persoanei impozabile în baza de date. În referat se înscriu şi numărul şi data documentului din care rezultă motivul înscrierii în baza de date, respectiv declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau de deschidere a procedurii de insolvenţă. Compartimentele cu atribuţii de colectare sau compartimentul juridic nu transmit/ nu transmite referat în vederea înscrierii în baza de date a persoanelor impozabile pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, dar pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.20.(2) Informaţiile primite sau deţinute privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţă, cu excepţia situaţiilor în care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit alin. (1) şi transmise compartimentului de specialitate, se înscriu în baza de date.21.(1) La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.21.(2) Pentru deconturile depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date, aflate în curs de soluţionare, care ar fi urmat să fie soluţionate fără inspecţie fiscală anticipată, procedura se întrerupe, iar deconturile se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.21.(3) Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 20(1), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care constată îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, după caz, şi propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării iniţiale a deconturilor în categoria celor pentru care nu se efectuează inspecţie fiscală anticipată. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.21.(4)
  Dispoziţiile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi pentru deconturile aflate în curs de soluţionare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la alin. (1) era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situaţie, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
  22. Compartimentele care au transmis referate privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţă, cu excepţia situaţiilor în care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale, au obligaţia înştiinţării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea situaţiilor respective, pe bază de referat motivat privind scoaterea din baza de date. Compartimentele care au transmis referate privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţă au obligaţia înştiinţării de îndată a compartimentului de specialitate, pe bază de referat motivat privind scoaterea din baza de date şi în situaţia în care, ulterior înscrierii persoanei impozabile în baza de date, este confirmat un plan de reorganizare în condiţiile legii speciale.23. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale, se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate.
  Capitolul II Depunerea, înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de TVA24. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal, prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, la termenele prevăzute de Codul fiscal.25. Deconturile de TVA se prelucrează şi se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.
  26. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează şi se restituie persoanelor impozabile.27. Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.28. În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori şi decontul nu este validat, organele fiscale notifică persoana impozabilă pentru corectarea acestuia. 29. După primirea şi procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);b) deconturi cu sume negative, astfel:b.1) deconturi cu sume negative cu opţiune de rambursare;b.2) deconturi cu sume negative fără opţiune de rambursare (sume care se reportează în decontul perioadei următoare).
  30. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidenţă pe plătitori“, pe baza Registrului-jurnal obligaţii declarate la bugetul de stat şi a Notei de predare-primire, prevăzute de reglementările privind organizarea evidenţei pe plătitori.31. Deconturile cu sume pozitive, precum şi cele cu sume negative fără opţiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.32. Sumele negative din deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se transferă din evidenţa pe plătitor într-o evidenţă separată şi se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor pentru rambursare, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
  Capitolul III Soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursareSecţiunea 1 Dispoziţii aplicabile deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili33.(1) Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.33.(2) Persoanele impozabile care depun deconturile după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.33.(3) Prin excepţie, se supune procedurii de soluţionare şi decontul de TVA aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei prevăzute de legislaţia în domeniu, dacă persoana impozabilă solicită corecţia acestui decont, potrivit art. 303 alin. (7) teza a IV-a din Codul fiscal, pentru rambursarea soldului sumei negative de taxă.34. Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală.35. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare sau data comunicării Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, prin care se resping sumele solicitate la rambursare, după caz.36.(1) Compartimentul de specialitate analizează solicitările de rambursare în vederea soluţionării.36.(2) Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidenţele fiscale.
  36.(3) Dacă se constată diferenţe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecţie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul şi aplică procedura specială în domeniu. Îndreptarea erorii materiale se face de organul fiscal din oficiu, dacă este posibil, sau pe baza documentaţiei prezentate de persoana impozabilă.36.(4) În acest caz, termenul legal de soluţionare a solicitării de rambursare se prelungeşte cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării şi data corectării diferenţelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.36.(5) După îndreptarea erorii materiale, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se supune soluţionării.37. În cazul grupului fiscal unic constituit potrivit Codului fiscal se supune soluţionării decontul consolidat de TVA cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depus, în numele grupului, de reprezentantul acestuia, dar verificarea condiţiilor prevăzute de art. 169 din Codul de procedură fiscală se face atât pentru reprezentantul grupului fiscal, cât şi pentru membrii acestuia.38. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se soluţionează de organul fiscal, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale, cu excepţia deconturilor de TVA depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate.39.(1) Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor care generează efectuarea inspecţiei fiscale anticipate.39.(2) Etapa se finalizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii decontului de TVA sau de la data emiterii deciziei de îndreptare a erorilor materiale din decontul de TVA, după caz, în situaţia în care persoana impozabilă nu figurează în baza de date specială a persoanelor impozabile care prezintă riscul unei rambursări necuvenite, constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a. În situaţia deconturilor depuse de persoane impozabile care figurează în baza de date specială, pentru care sunt aplicabile dispoziţiile pct. 15.(1)-15.(20), etapa se finalizează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii decontului de TVA.
  40. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru care nu este necesară, potrivit legii, efectuarea inspecţiei fiscale anticipate se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare în termen de o zi de la verificarea condiţiilor prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală.41.(1) Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care este necesară, potrivit legii, efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, se transmit la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală.41.(2) La data transmiterii către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, dar nu mai târziu de 3 zile de la verificarea condiţiilor prevăzute la art. 169 alin. (2) sau (3), după caz, din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate notifică persoana impozabilă cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a decontului, în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.41.(3) După efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, compartimentul cu atribuţii în acest domeniu întocmeşte raportul de inspecţie fiscală.41.(4) În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică faţă de sumele înscrise în decontul de TVA se întocmeşte Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are şi rol de Decizie de rambursare a TVA.41.(5) În cazul în care cu ocazia inspecţiei fiscale anticipate nu sunt stabilite diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare se întocmeşte Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.42.
  Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepţia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
  43. Deciziile emise în condiţiile prezentei proceduri se întocmesc în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile. 44.(1) Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de rambursare exercitată prin deconturi care s-ar fi soluţionat după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, potrivit art. 169 alin. (2) sau (3) din Codul de procedură fiscală, după caz, dacă renunţarea la opţiunea de rambursare s-a produs înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, compartimentul de specialitate va înştiinţa Serviciul/Biroul/Compartimentul selectare, programare şi analiză inspecţie fiscală în vederea eventualei selectări pentru inspecţie fiscală a acestor persoane, în funcţie de nivelul de risc identificat.44.(2) În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, dar înainte de începerea inspecţiei fiscale anticipate, compartimentul de inspecţie fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.44.(3) În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după începerea inspecţiei fiscale anticipate, aceasta va fi continuată şi finalizată ca inspecţie fiscală parţială privind taxa pe valoarea adăugată.
  Secţiunea a 2-a Fluxul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii45. Prezenta secţiune se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.
  46. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 1 la prezenta procedură.47.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifică, pe baza informaţiilor deţinute, dacă există riscul unei rambursări necuvenite. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a.47.(2) Dacă persoana impozabilă figurează în baza de date specială constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicită structurii care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită, fiind aplicabile dispoziţiile pct. 15.(1)-15.(20).48.(1) Totodată, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.48.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul este înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.49.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii care nu figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 3-a.49.(2)
  Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, dar care sunt înscrise în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 3-a se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a) şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.
  50. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează nici în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, nici în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40. 51.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 3-a), dar care figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a), se soluţionează în funcţie de rezultatul analizei efectuate potrivit dispoziţiilor pct. 15.(1)-15.(20).51.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezintă riscul unei rambursări necuvenite se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate. Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.51.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezintă riscul unei rambursări necuvenite, fiind radiate din baza de date specială, se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.52. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, potrivit pct. 47.(1)-51.(3) se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mari şi mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, după caz.
  Secţiunea a 3-a
  Fluxul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili şi contribuabilii mijlocii53. Prezenta secţiune se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili şi contribuabilii mijlocii. 54. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 1 la prezenta procedură.55.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifică, pe baza informaţiilor deţinute, dacă există riscul unei rambursări necuvenite. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a.55.(2) Dacă persoana impozabilă figurează în baza de date specială constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicită structurii care a propus înscrierea persoanei impozabile în baza de date să efectueze o analiză, pentru a stabili dacă persoana impozabilă mai prezintă risc de rambursare necuvenită, fiind aplicabile dispoziţiile pct. 15.(1)-15.(20).56.(1) Totodată, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, depus în termenul legal de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.56.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul este înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.57.(1)
  Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale. În acest scop, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă solicitantă este înscrisă în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 3-a.
  57.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, dar care sunt înscrise în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 3-a se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a) şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.58.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi care nu sunt înscrişi în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 3-a, compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă persoana impozabilă a depus, după data înregistrării în scopuri de TVA, deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.58.(2) Dacă decontul supus procedurii este primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, acesta se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a) şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.58.(3) În sensul prezentei proceduri, prin „primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depus după înregistrarea în scopuri de TVA“ se înţelege prima solicitare de rambursare depusă după înregistrarea iniţială în scopuri de TVA, nu şi după reînregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.59.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii, care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 3-a) şi care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni. În acest scop, compartimentul de specialitate completează Fişa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, completată potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la procedură.59.(2) Dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni, decontul supus analizei se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, indiferent dacă solicitantul prezintă risc de rambursare necuvenită (fiind înscris în baza de date specială constituită în condiţiile prevederilor cap. I secţiunea a 2-a) şi indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.59.(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi pentru persoanele impozabile care şi-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achiziţii intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referinţă.60. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii, care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează nici în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a), nici în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 3-a), care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor utilizate în 12 luni, se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.61.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal, care nu figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 3-a), care nu reprezintă primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor utilizate în 12 luni, dar solicitantul figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA (constituită în condiţiile prevăzute la cap. I secţiunea a 2-a), se soluţionează în funcţie de rezultatul analizei efectuate potrivit dispoziţiilor pct. 15.(1)-15.(20).61.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezintă riscul unei rambursări necuvenite se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate. Dispoziţiile pct. 41.(1)-41.(5), precum şi dispoziţiile secţiunii a 4-a sunt aplicabile în mod corespunzător.61.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezintă riscul unei rambursări necuvenite, fiind radiate din baza de date specială, se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.62. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, potrivit pct. 55.(1)-61.(3) se consemnează, de asemenea, în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
  Secţiunea a 4-a Fluxul operaţiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată63. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare care se află în una dintre situaţiile care generează, potrivit legii, soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată se transmit zilnic, împreună cu documentaţia aferentă, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală în vederea efectuării verificării.64. În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuată pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispoziţiile art. 94 alin. (3) din Codul de procedură fiscală rămân aplicabile.65. În situaţia în care se constată indicii privind nerespectarea legislaţiei fiscale ori stabilirea incorectă a obligaţiilor fiscale, prin operaţiuni care s-au desfăşurat în afara perioadei prevăzute la pct. 64, inspecţia fiscală se extinde corespunzător, cu respectarea prevederilor art. 117 din Codul de procedură fiscală.66. Dispoziţiile pct. 41.(3)-41.(5) sunt aplicabile în mod corespunzător.67. Compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecţie fiscală, precum şi, după caz, Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, sau Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.68.(1) În situaţiile în care pentru soluţionarea solicitării de rambursare organul de inspecţie fiscală consideră că sunt necesare informaţii suplimentare, termenul de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor respective, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
  68.(2) Prelungirea termenului de soluţionare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare şi nu poate opera pentru sume parţiale.69. Dacă în urma inspecţiei fiscale nu au fost stabilite diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. 70. Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la acelaşi contribuabil se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.
  Secţiunea a 5-a Operaţiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor71. La sfârşitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării şi/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât şi deciziile de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, aprobate.72. Compartimentul de colectare, după efectuarea operaţiunilor de stingere a creanţelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile şi un exemplar în vederea arhivării, precum şi Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz.73.(1)
  După operarea datelor privind soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare în evidenţa specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
  73.(2) Dosarul solicitării cuprinde:– Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;– Fişa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare;– Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii sau Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mari/contribuabilii mijlocii, după caz;– Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice ori Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, după caz, emisă de compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, după caz, însoţită de Raportul de inspecţie fiscală;– Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzând data la care s-a efectuat operaţiunea de compensare şi/sau restituire.
  74. În cel mult o zi de la primirea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înştiinţează persoana impozabilă despre modul de soluţionare a opţiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, însoţite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.75. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecţie fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidenţă specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală, cu respectarea prevederilor pct. 76.76. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.
  Capitolul IV Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluţionare77. Pentru contribuabilii care îşi modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.
  Capitolul V Soluţionarea solicitărilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată78. Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.Capitolul VI Dispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a anulat, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal sau care au fost radiate din evidenţa organelor fiscale pe parcursul procedurii de soluţionare79. Dacă în cursul soluţionării decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după înregistrarea contribuabilului, la solicitarea acestuia, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.80. Compartimentul învestit cu soluţionarea decontului la momentul anulării înregistrării în scopuri de TVA întocmeşte un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale şi se transmite compartimentului de specialitate.81. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluţionare a decontului aflat în curs de soluţionare la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală. Dispoziţiile pct. 43 sunt aplicabile în mod corespunzător.82. După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare a cărui procedură de soluţionare s-a încheiat, din evidenţa separată în evidenţa pe plătitori.
  83. Sumele negative, înscrise în deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare rămase nesoluţionate până la data radierii persoanei impozabile din evidenţele organelor fiscale, se transferă într-o evidenţă separată, până la stabilirea persoanei care preia eventualul drept de rambursare.84. Dispoziţiile art. 126 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală cu privire la succesorii persoanei impozabile se aplică în mod corespunzător.85. În cazul în care nu există succesori şi inspecţia fiscală încetează, potrivit art. 126 alin. (2^1) teza a III-a din Codul de procedură fiscală, procedura de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se încheie. Compartimentul de specialitate întocmeşte, ca urmare a informării transmise de organul de inspecţie fiscală, un referat, prin care propune încheierea procedurii de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, referat care se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
  Anexa nr. 1la procedurăEvidenţa deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
  A. Evidenţa deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili sau de contribuabilii mijlocii
  CIFDecont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursareFapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscalOrganul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuveniteA fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă**)DNOR care se soluţionează cu inspecţie fiscală ulterioară
  DaNuReferat privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţăNuSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Referatul privind înscrierea în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenităReferat prin care s-a aprobat menţinerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită*)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSuma
  Nr.DataSumaDaNuNr.DataNr.DataMenţinere/Radiere în/din baza de date specială, după caz
  1234567891011121314151617181920
  *) Se completează în funcţie de decizia comisiei constituite potrivit cap. I secţiunea a 2-a din procedură.**) Cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.- continuare -
  DNOR care nu îndeplinea niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, la data primirii Referatului privind înscrierea în baza de date specială/Referatului privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţă***)Inspecţie fiscalăStingere
  Adresa de transmitereSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Referat privind înscrierea în baza de date specială/Referat privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţăDecizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA****)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSumaCompensareRestituireData efectuării operaţiunii în trezorerie
  Nr.DataNr.Data
  2122232425262728293031323334
  ***) Se completează inclusiv în situaţia în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluţionare a DNOR.****) Se completează numai în situaţia în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluţionare a DNOR.
  B. Evidenţa deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili/plătitori decât marii contribuabili şi contribuabilii mijlocii
  CIFDecont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursareFapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscalOrganul fiscal central constată că există riscul unei rambursări necuveniteA fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă**)Primul DNOR, după înregistrarea în scopuri de TVASoldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni
  DaNuReferat privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţăNu
  Referatul privind înscrierea în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenităReferat prin care s-a aprobat menţinerea/radierea persoanei impozabile în/din baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită*)Nr.DataNr.SumăNr.Sumă
  Nr.DataSumaDaNuNr.DataNr.DataMenţinere/Radiere în/din baza de date specială, după caz
  12345678910111213141516171819
  *) Se completează în funcţie de decizia comisiei constituite potrivit cap. I secţiunea a 2-a din procedură.**) Cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. - continuare -
  DNOR care se soluţionează cu inspecţie fiscală ulterioarăDNOR care nu îndeplinea niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, la data primirii referatului privind înscrierea în baza de date specială/referatului privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţă***)Inspecţie fiscalăStingere
  SuspendareDecizie de rambursare a TVAAdresa de transmitereSuspendareDecizie de rambursare a TVA
  Data începeriiData încetăriiNr.DataSumaReferat privind înscrierea în baza de date specială/Referat privind declanşarea procedurii de lichidare voluntară sau deschiderea procedurii de insolvenţăDecizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA****)Nr.DataData începeriiData încetăriiNr.DataSumaCompensareRestituireData efectuării operaţiunii în trezorerie
  Nr.DataNr.Data
  20212223242526272829303132333435363738
  ***) Se completează inclusiv în situaţia în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluţionare a DNOR.****) Se completează numai în situaţia în care, la data primirii referatului, era emisă Decizia de rambursare a TVA, sub rezerva verificării ulterioare, dar nu s-a încheiat procedura de soluţionare a DNOR.
  Anexa nr. 2
  la procedurăFIŞAprivind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursareCodul de identificare fiscală: ...................................................................Denumirea: .............................................................................................Domiciliul fiscal: ......................................................................................
  Nr. crt.Sume negative de TVAObservaţii
  1.Suma solicitată la rambursare (rd. 2 + rd. 3):
  2.Suma solicitată la rambursare din perioada de raportare
  3.Suma solicitată la rambursare din perioadele anterioare perioadei de raportare:Subtotal (de la nr. crt. 3.1 până la 3.11)
  3.1.- perioada
  3.2.- perioada
  3.3.- perioada
  3.4.- perioada
  3.5.- perioada
  3.6.- perioada
  3.7.- perioada
  3.8.- perioada
  3.9.- perioada
  3.10.- perioada
  3.11.- perioada
  AprobatÎntocmit
  Anexa nr. 3la procedurăFişa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare - Instrucţiuni de completareFişa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:Cartuşul „Suma solicitată la rambursare“ se completează astfel:– rd. 1 „Suma solicitată la rambursare“ se completează cu Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare solicitat la rambursare prin decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare - formularul (300) „Decont de TVA“;– 
  rd. 2 „Suma solicitată la rambursare din perioada de raportare“ se completează cu Suma negativă de TVA în perioada de raportare din decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus analizei.
  În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa şi celelalte rânduri ale cartuşului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare, începând cu perioada următoare celei pentru care s-a solicitat deja rambursarea prin ultimul DNOR, pentru care nu s-a renunţat la opţiunea de rambursare.În cazul în care, în cadrul perioadelor de raportare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana „Observaţii“ se va înscrie suma pozitivă, iar coloana „Sume negative de TVA“ şi coloana „Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz“, corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate, urmând să se verifice în evidenţa fiscală dacă suma pozitivă de TVA a fost stinsă.Dacă suma pozitivă înscrisă în coloana „Observaţii“ a fost stinsă integral, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, nu se ia în calcul această sumă pozitivă de TVA, iar suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei se compară cu totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“, de la rândul 2 şi de la rândurile 3.1-3.11 din fişă. În cazul în care suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depăşeşte cumulul sumelor negative de TVA înscrise la rândurile respective din fişă, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate întro perioadă de 12 luni. Dacă suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“ a fost stinsă parţial, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ de la rândul 2 şi de la rândurile 3.1-3.11 trebuie diminuat doar cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“. Dacă suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depăşeşte totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ din perioada analizată, diminuat cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate întro perioadă de 12 luni.Dacă suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“ nu a fost stinsă, pentru reconstituirea sumei solicitate la rambursare prin decontul supus analizei, totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ de la rândul 2 şi de la rândurile 3.1-3.11 (din perioada analizată) trebuie diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“. Dacă suma solicitată la rambursare prin DNOR-ul supus analizei depăşeşte totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“, diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“, atunci soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.Dacă totalul sumelor negative de TVA înscrise în coloana „Sume negative de TVA“ din perioada analizată, diminuat cu suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“ sau cu partea nestinsă din suma pozitivă de TVA înscrisă în coloana „Observaţii“, este o sumă mai mică decât zero, atunci DNOR-ul supus analizei se soluţionează cu efectuarea inspecţiei fiscale anticipate (soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni). În cazul în care într-o perioadă de 12 luni (rd. 2 şi rd. 3.1-3.11) există doar sume negative de TVA, suma negativă de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât cumulul sumelor negative de TVA din perioadele de raportare utilizate în această perioadă.Dacă într-o perioadă de 12 luni există şi deconturi cu sumă „zero“ în coloana „Observaţii“, se va înscrie suma „zero“, iar coloana „Sume negative de TVA“, corespunzătoare perioadei/perioadelor cu sume „zero“, va rămâne necompletată.
  Anexa nr. 4la procedură
  REFERATprivind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mari/contribuabilii mijlocii nr. .................... din ........... aferent perioadei ..................Nr. ......................./......................AvizatŞef compartiment specialitateAprobatConducătorul unităţii fiscaleA. Date de identificare a persoanei impozabileDenumirea: ................................................................Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ....................................Domiciliul fiscal: ................................................................................................................B. Analiza DNOR aferent perioadei ....................................................................................................[ ] Contribuabilul/Plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni.[ ] Organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.[ ] Pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Motivaţie ...........................................................................................................................................................C. Concluzii[ ] Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.[ ] Se propune transmiterea spre soluţionare, cu inspecţie fiscală anticipată,având în vedere următoarele:..............................................................................................................................................................Întocmit
  Anexa nr. 5la procedurăREFERATprivind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de alţi contribuabili decât contribuabilii mari şi mijlocii nr. ................ din ..................... aferent perioadei ..............Nr. ......................../.........................AvizatŞef compartiment specialitateAprobatConducătorul unităţii fiscaleA. Datele de identificare a persoanei impozabileDenumirea: ............................................................Codul de înregistrare în scopuri de TVA: ...........................................Domiciliul fiscal: .......................................................................................................................................B. Analiza DNOR aferent perioadei .....................................................................[ ] Contribuabilul/Plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni.[ ] Organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.[ ] Pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.[ ] Contribuabilul/Plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA.[ ] Soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.Motivaţie ....................................................................................................................................................C. Concluzii[ ] Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.[ ] Se propune transmiterea spre soluţionare, cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele:...........................................................................................................................................................Întocmit-----