Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 226/1485/273/2022pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 226 din 25 februarie 2022
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 185 din 7 martie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 273 din 23 februarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022Data intrării în vigoare 11-03-2022

  Având în vedere dispoziţiile alin. (2) al art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ministrul finanţelor, ministrul energiei şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit următorul ordin:Articolul 1În scopul acoperirii creşterii preţului gigacaloriei se alocă sume sub formă de subvenţie bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt în funcţiune sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea prezentei proceduri.Articolul 2Beneficiarii sunt bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar subvenţia alocată potrivit art. 1 vizează acoperirea costurilor legate de achiziţia:a) de gaze naturale, destinate producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022;b) de păcură, destinată producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.Articolul 3Valoarea subvenţiei prevăzute la art. 2 lit. a) se determină astfel:
  unde:Vs - valoarea subvenţiei în luna de referinţă (noiembrie 2021-martie 2022);Cgn - cantitatea de gaze naturale achiziţionată lunar, evidenţiată în facturi;
  Pa - preţul de achiziţie a gazelor naturale, fără TVA, potrivit contractului de furnizare gaze naturale;0,250 lei/kWh - preţul plafonat al gazelor naturale.
  Articolul 4Valoarea lunară a subvenţiei prevăzute la art. 2 lit. b) se determină astfel:
  unde:Vs - valoarea subvenţiei în luna de referinţă (noiembrie 2021-martie 2022);Cpa - cantitatea de păcură achiziţionată în luna de referinţă din sezonul de încălzire 2021-2022;P_a.p 2020-2021 - preţul de achiziţie a păcurii, cu TVA, potrivit contractului de furnizare păcură şi/sau facturii, din luna de referinţă a sezonului de încălzire precedent;P_a.p 2021-2022 - preţul de achiziţie a păcurii, cu TVA, potrivit contractului de furnizare a păcurii şi/sau facturii, din luna de referinţă a sezonului de încălzire curent.
  Articolul 5(1) În situaţia în care stocul de păcură a fost constituit înainte de 1 noiembrie 2021, pentru cantităţile astfel achiziţionate nu se acordă subvenţie.(2) În situaţia în care în luna de referinţă din cadrul sezonului rece 2020-2021 s-a achiziţionat păcură, dar corespunzător aceleiaşi luni din sezonul rece 2021-2022 nu au avut loc achiziţii pentru care să fie dovedit preţul de achiziţie potrivit art. III alin. (1^1) dinLegea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă subvenţie pentru luna respectivă.(3) În situaţia în care în luna de referinţă din cadrul sezonului rece 2021-2022 s-a achiziţionat păcură, dar corespunzător aceleiaşi luni din sezonul rece 2020-2021 nu au avut loc achiziţii pentru care să fie dovedit preţul de achiziţie potrivit art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă subvenţie pentru luna respectivă.Articolul 6(1) Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 2 lit. a), unităţile administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, lunar, o singură cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:a) extras în copie din contractul de furnizare a gazelor naturale, din care să rezulte părţile contractante, durata contractului, cantitatea contractată şi preţul gazelor naturale, certificat conform cu originalul;b) copie facturi de achiziţie a gazelor naturale, certificate conform cu originalul.
  (2) Pentru a beneficia de subvenţia prevăzută la art. 2 lit. b), unităţile administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, lunar, o singură cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente justificative:a) extras în copie din contractele de furnizare a păcurii, din care să rezulte părţile contractante, durata contractului, cantitatea contractată şi preţul păcurii, certificat conform cu originalul, aferente perioadei pentru care se solicită subvenţia în sezonul de încălzire 2021-2022 şi corespunzător aceleiaşi perioade din anul precedent;b) copie facturi de achiziţie a păcurii, certificate conform cu originalul.
  Articolul 7La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise de unităţile administrativ-teritoriale se realizează situaţia centralizatoare a sumelor necesare acoperirii lunare a subvenţiei şi se promovează proiectul de ordin privind repartizarea sumelor către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
  Articolul 8Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data înregistrării sumelor în conturile de venituri ale bugetelor locale, alocate din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 9În înţelesul art. III alin. (4) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, prin cerere temeinic justificată se înţelege cererea depusă de unitatea administrativ-teritorială care conţine cel puţin datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.582/1.337/1.986/2021 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenţiei prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1241 din 29 decembrie 2021.Articolul 11
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Anexa nr. 1CERERE pentru acordarea subvenţiei pentru consum de gaze naturale, conform art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensarepentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completareaOrdonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţidin Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“Subsemnatul(a), ........................., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..........................., judeţul ..............., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, formulez prezentaCERERE DE ACORDARE A SUBVENŢIEIîn temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare.Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei* = .....* În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ teritoriale sunt încheiate mai multe contracte de furnizare gaze naturale, se vor prezenta:– anexa corespunzătoare fiecărui contract;– situaţia centralizatoare.Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme cu realitatea. Data:...................Semnătură primar...................ANEXAla Cererea pentru acordarea subvenţiei pentru consum gaze naturaleUAT ....................Perioada de consum gaze naturale: ...................Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: ....................Denumirea operatorului producător de energie termică: .....................Nr./data Contractului de furnizare gaze: ........................
  Nr. crt.Nr. facturăCantitatea de gaze naturale facturată pentru perioada de consumPreţ de achiziţie al gazelor naturale (lei/kWh)Subvenţia unitară (lei/kWh)Valoarea subvenţiei solicitate (lei)
  TOTAL, din care:pentru producerea de energie termică (kWh)pentru producerea de energie electrică (kWh)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6) = [(5) – 0,250]/2(7) = (3) x (6)
  1.
  2.
  3.
  n
  TOTAL
  Primar,......................
  Anexa nr. 2CERERE pentru acordarea subvenţiei pentru consum păcură, conform art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensarepentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completareaOrdonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unelelocalităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
  Subsemnatul(a), ................................................................., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..................................., judeţul …….................………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, formulez prezenta CERERE DE ACORDARE A SUBVENŢIEIîn temeiul art. III alin. (1^1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare.Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei = ............Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea. Data:...................Semnătură primar...................ANEXAla Cererea pentru acordarea subvenţiei pentru consum păcurăUAT ....................Luna de consum păcură: .....Denumirea operatorului furnizor de păcură: .......................
  Denumirea operatorului producător de energie termică: .......................Nr. ..../data Contractului de furnizare păcură pentru sezonul de încălzire 2020-2021: .......................Nr. ..../data Contractului de furnizare păcură pentru sezonul de încălzire 2021-2022: .........................
  Nr. crt.Nr. factură sezon rece precedentNr. factură sezon rece actualCantitatea de păcură achiziţionată în luna ..... (tone)Preţ de achiziţie păcură achiziţionată în luna ...... (lei/tonă)Subvenţia unitară (lei/tonă)Valoarea subvenţiei solicitate (lei)
  din sezonul rece precedentdin sezonul rece actualdin sezonul rece precedentdin sezonul rece actual
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) = [(6) – (5)]/2(8) = (4) x (7)
  1.
  2.
  3.
  n
  TOTAL
  Primar,......................
  Anexa nr. 3CEREREpentru acordarea sumei necesare asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică,conform art. III alin. (4)-(6) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturalepentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apusenişi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“Subsemnatul(a), ....., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ............................., judeţul ....., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, formulez prezenta CEREREÎn temeiul art. III alin. (4)-(6) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,solicit alocarea sumei de ........................ lei, calculată ţinând cont de valoarea subvenţiei repartizate în bugetul local pentru consumul de gaze naturale din luna ............................................................................,[Se va introduce, după caz, luna ianuarie 2022 sau luna februarie 2022.]potrivit Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. ..../2022.Menţionez că situaţia deosebită care determină alocarea sumei solicitate este întemeiată pe următoarele motive temeinic justificate: 1. Descrierea situaţiei actuale: .............................................................................................................................................[Vor fi descrise cel puţin:– 
  problemele deosebite înregistrate la nivel local ce pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea populaţiei generată de imposibilitatea achiziţionării gazelor naturale;
  – disponibilităţile bugetului local şi posibilitatea utilizării în integralitate a excedentului bugetului local pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sistem centralizat.]
  2. Schimbări preconizate: ......................................................................3. Alte informaţii: ....................................................................................
  În susţinerea justificării alocării sumelor potrivit prezentei cereri anexăm „Situaţia privind indicatorii tehnico-economici de funcţionare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în sezonul rece 2020-2021, respectiv 2021-2022.[Va fi utilizată macheta prevăzută în anexă.]Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme cu realitatea. Data: .........................
  Semnătură primar.................................
  ANEXAla Cererea pentru acordarea sumei necesare asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică SITUAŢIAprivind indicatorii tehnico-economici de funcţionare a SACET în sezonul rece 2020-2021, respectiv 2021-2022
  I = Realizări 1 noiembrie 2020-31 martie 2021II = Realizări 1 noiembrie 2021-31 martie 2022U.M.NoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieTOTAL
  Unitatea administrativ-teritorială
  Energie termică produsăIGcal
  II
  Energie termică vândută populaţieiIGcal
  II
  Achiziţii/Consum de combustibili gaze naturale
  CantitateIMWh
  II
  Preţ final facturat de furnizare = Pgaz(componenta)+Tt+Td+Te+acciza+ ...Ilei/MWh, inclusiv TVA
  II
  Preţ gaz natural = componenta de preţ din preţul final facturatIlei/MWh, fără TVA
  II
  Valoarea gazelor achiziţionateIlei
  II
  Plăţi către furnizorul de gaze naturaleIlei
  II
  Obligaţii de plată către furnizorul de gaze naturaleIlei
  II
  Subvenţie locală (acoperire diferenţă preţ energie termică)
  Preţ de producţie + transport + distribuţie + furnizareIlei/Gcal, inclusiv TVA
  II
  Preţ de facturare la populaţieIlei/Gcal, inclusiv TVA
  II
  Valoare subvenţie Ilei
  II
  Total plăţi subvenţie buget local, din care:Ilei
  II
  a) sursă proprieIlei
  II
  b) transferuri din Fondul de rezervă la dispoziţia GuvernuluiIlei
  II
  c) transferuri din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei potrivit Legii nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioareIlei
  II
  Obligaţii de plată cu titlu de subvenţie către furnizorul de energie termică la sfârşitul lunii Ilei
  II
  Acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public
  Sume aprobateIlei
  II
  Sume alocate Ilei
  II
  Grad de încasare a energiei termice livrate la populaţie
  Valoare energie termică facturată populaţieiIlei
  II
  Valoare energie termică încasată de la populaţieIlei
  II
  Obligaţii restante de plată ale populaţieiIlei
  II
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!