Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 45 din 8 martie 2022pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 martie 2022Data intrării în vigoare 13-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-03-2022 până la data de 09-06-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4)
  Lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prevăzute la alin. (3), amplasate în municipiul Bucureşti, se autorizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără perceperea taxelor prevăzute de aceasta.
  2. La articolul 2, literele a^1) şi a^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a^1) anvelopă - sistem constructiv de închidere perimetrală a unei clădiri, compus din faţadă - parte vitrată şi parte opacă, inclusiv balcoane, logii şi altele asemenea, sistemul de acoperire tip terasă sau învelitoare, precum şi planşeu peste subsol, după caz;.................................................................................................a^3) asociaţie de proprietari - persoană juridică fără scop lucrativ, constituită în condiţiile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;3. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală, în condiţiile art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare, însoţită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;
  4. La articolul 11, alineatul (2^1) se abrogă.5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, din fondurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se finanţează executarea lucrărilor de intervenţie pentru:a) blocurile de locuinţe în care sunt înfiinţate asociaţii de proprietari pentru apartamentele cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru apartamentele aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca sedii sociale de firmă care nu desfăşoară activitate economică şi au destinaţia de locuinţă;b) locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale;c) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca sedii sociale de firmă care nu desfăşoară activitate economică şi au destinaţie de locuinţă.
  6. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru a putea accede la acest program de finanţare, hotărârile asociaţiei de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităţilor/lucrărilor de intervenţie prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la cota contribuţiei fiecărui proprietar la fondul de reparaţii trebuie luate cu respectarea dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare.7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15(1) Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferentă obiectivelor de investiţii noi, respectiv blocurile de locuinţe care vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul bugetar următor şi estimările pentru următorii ani, şi transmit programele locale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data de 31 iulie a anului în curs.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei centralizează propunerile primite în anul în curs şi în baza acestora fundamentează sumele necesare la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) pentru anul următor.(3) Pentru obiectivele de investiţii finanţate prin programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe pentru care se încheie contracte de finanţare multianuale, coordonatorii locali transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în situaţia în care apar modificări ale valorilor transmise, precum şi după recepţia la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiţiei.
  8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 16(1) În limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 2 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei:a) aprobă, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4), programul naţional, care cuprinde lista unităţilor administrativ-teritoriale şi alocaţiile de la bugetul de stat aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) pentru acestea, precum şi blocurile de locuinţe selectate din programele locale prevăzute la art. 15 alin. (1);b) încheie contracte de finanţare multianuale cu coordonatorii locali, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la lit. a), pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
  (3) În funcţie de prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin legea bugetară anuală sau în situaţia în care coordonatorul local notifică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei că nu a recepţionat obiectivul de investiţii în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani bugetari.(4) În vederea încheierii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) lit. b), coordonatorii locali au obligaţia să transmită la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei următoarele: a) documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv expertiza tehnică, auditul energetic şi documentaţia tehnico-economică;b) certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;c) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie;d) hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale în limita unei cote de maximum 30% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4;e) hotărârea consiliului local privind aprobarea cotei de contribuţie a asociaţiei de proprietari ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4;
  f) contractul de mandat, precum şi acordul scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine acesteia.
  (5) Pentru obiectivele de investiţii noi, după încheierea contractelor de achiziţie publică, coordonatorii locali actualizează corespunzător devizul general şi îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, însoţit de contractele de achiziţii publice, hotărârea de consiliu local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, autorizaţia de construire.(6) În baza documentelor prevăzute la art. 15 alin. (3) transmise de către coordonatorul local, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea finală a creditelor de angajament alocate prin ordin şi prevăzute în contractele de finanţare stabilindu-se în baza valorii finale a obiectivului de investiţii determinate după recepţia la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat şi aprobat în condiţiile legii.
  9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17(1)
  În baza contractelor de finanţare încheiate, coordonatorii locali solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferul sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) necesare pentru decontarea lucrărilor de intervenţie executate după data aprobării programului naţional prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. a), pe baza deconturilor justificative, verificate şi aprobate conform legii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor de intervenţie cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în sumele rezultate în urma procedurilor de achiziţie publică. Transferul sumelor se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de coordonatorii locali, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie.
  (2) Cu excepţia primului decont justificativ, plata fiecărui decont justificativ următor este condiţionată de prezentarea de către coordonatorul local a extrasului de cont în copie, pentru certificarea efectuării plăţii integrale către executantul lucrărilor de intervenţie a sumei aferente decontului justificativ precedent.(3) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, se procedează astfel:a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică coordonatorii locali cu care au fost încheiate contractele de finanţare prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări;b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei efectuează transferurile către coordonatorii locali în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, acestea se restituie coordonatorilor locali.(4) După primirea notificării prevăzute la alin. (3) lit. a), coordonatorii locali dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea lucrărilor de intervenţie sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(5) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică coordonatorii locali cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (1) şi (3).(6) După data notificării prevăzută la alin. (3) lit. a), în situaţia în care coordonatorii locali decontează sumele aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora, după primirea notificării prevăzute la alin. (5), de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.
  10. La articolul 19, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) cuprinderea în bugetul propriu a sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.
  11. La articolul 22 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) asigură finanţarea executării lucrărilor, în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), precum şi finanţarea activităţilor/lucrărilor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevăzută la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;12. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigură echilibrat pe judeţe, inclusiv pentru municipiul Bucureşti, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori:a) ponderea populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti raportată la populaţia totală a ţării;b) capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere ponderea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiţii;c) ponderea numărului de blocuri de locuinţe care se încadrează în prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrări de creştere a performanţei energetice din totalul blocurilor de locuinţe din unitatea administrativ-teritorială;d)
  ponderea numărului de locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice care se încadrează în prevederile programului pentru care nu au fost executate lucrări de creştere a performanţei energetice din totalul locuinţelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice din unitatea administrativ-teritorială.
  13. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) După alocarea fondurilor publice conform prevederilor alin. (3), alocarea în interiorul unui judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti se face echilibrat, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori:a) capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere ponderea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiţii;b) ponderea numărului de blocuri de locuinţe care se încadrează în prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrări de creştere a performanţei energetice din totalul blocurilor de locuinţe din unitatea administrativ-teritorială;c) ordinea de prioritate a blocurilor de locuinţe stabilită de către coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevăzute la alin. (2) prin programele locale, precum şi ordinea de prioritate a locuinţelor unifamiliale, stabilită prin poziţionarea în ordine cronologică a acestora.
  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică şi se completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Articolul IV
  Articolul 50 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 50(1) Finanţarea locuinţelor sociale se asigură din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinctă în aceste bugete.(2) Statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin programul multianual de construcţii locuinţe sociale prin care transferă sume de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.(3) Persoanele fizice şi agenţii economici pot sprijini prin donaţii sau contribuţii construcţia de locuinţe sociale.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările cu obiectivele de investiţii noi propuse a fi incluse în program şi necesarul de sume pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani. Pentru obiectivele de investiţii finanţate prin program pentru care sunt încheiate contracte de finanţare multianuale, autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în situaţia în care apar modificări ale valorilor transmise iniţial, precum şi după recepţia la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiţiei. (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei centralizează propunerile transmise conform alin. (4) şi în baza analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.(6) În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
  (7) În funcţie de prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin legea bugetară anuală sau în situaţia în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei că nu a recepţionat obiectivul de investiţii în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (6) poate fi prelungită până la maximum 2 ani bugetari.(8) În baza documentelor prevăzute la alin. (4) transmise de către autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea finală a obiectivului de investiţii determinată după recepţia la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat şi aprobat în condiţiile legii, conducând la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin şi prevăzute în contractele de finanţare fiind modificate corespunzător. (9) Mecanismul de finanţare, documentele care trebuie transmise de autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a programului multianual de construcţii locuinţe sociale/locuinţe de necesitate.(10) Autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la alin. (6), precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.(11) Autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  Articolul V(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului de construcţii de locuinţe sociale finanţat în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanţare multianuale cu autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de locuinţe incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuinţe cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) Pentru blocurile de locuinţe incluse în programul prevăzut la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de locuinţe.Articolul VIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei legi.
  Articolul VIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Finanţarea programului multianual de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltări, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor aferente racordării la reţelele de utilităţi publice;b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc, de scară sau de apartament, după caz, în funcţie de cel mai eficient sistem identificat prin documentaţia tehnico-economică aprobată în condiţiile legii, cu echipamentele necesare funcţionării acesteia;c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, fără a depăşi suma alocată de la bugetul de stat în baza contractului de finanţare.3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările cu obiectivele de investiţii noi propuse a fi incluse în program, necesarul de sume pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Pentru obiectivele de investiţii finanţate prin program pentru care sunt încheiate contracte de finanţare, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în situaţia în care apar modificări ale valorilor transmise, precum şi după recepţia la terminarea lucrărilor pentru a stabili valoarea finală a investiţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi în baza analizei proprii de specialitate în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.(3) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale prevăzute la art. 10, au obligaţia să transmită, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, următoarele documente sau acte justificative:a) pentru obiective de investiţii noi: documentaţiile tehnico-economice, întocmite în condiţiile legii, aprobate şi finanţate de autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;b) certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta;
  c) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;d) hotărârea consiliului local privind aprobarea cheltuielilor ce nu se finanţează de la bugetul de stat.
  (4) Pentru obiectivele de investiţii în continuare, finanţate anterior introducerii în program din alte surse de finanţare, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei următoarele documente sau acte justificative:a) autorizaţia de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz.
  4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (6), autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, conturi de venituri bugetare în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează prin ordin de plată sumele alocate către autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).(3) Autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 10 alin. (1), precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.(4) Autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  5. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 7 alin. (2), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin legea bugetară anuală sau în situaţia în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei că nu a recepţionat obiectivul de investiţii în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani.(3) În baza documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) transmise de către autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate în perioada de valabilitate a contractelor de finanţare. Valoarea finală a obiectivului de investiţii se determină după recepţia la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat şi aprobat în condiţiile legii, conducând la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin şi prevăzute în contractele de finanţare, care se modifică corespunzător.
  (4) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, după încheierea contractelor de achiziţie, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale actualizează corespunzător devizul general şi îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, însoţit de contractele de achiziţii publice, hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi autorizaţia de construire.(5) În baza contractelor de finanţare încheiate, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferul sumelor prevăzute la art. 6 alin. (6) necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate după data aprobării listei prevăzute la art. 7 alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Transferul sumelor se realizează în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer depuse de autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita creditelor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie. (6) În situaţia în care documentaţiile transmise de autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică autorităţilor publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale va primi un nou număr de înregistrare, fiind considerată solicitare nouă.(7) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei procedează astfel:a) notifică autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare ale contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;b) efectuează transferurile către autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;c) în situaţia în care după solicitările depuse cu respectarea termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;
  d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, acestea se restituie autorităţilor publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
  (8) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.(9) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (5) şi (7).(10) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) lit. a), în situaţia în care autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.(11) Autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu sumele aferente contribuţiei de la bugetul local estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.(12) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
  (13) Decontarea solicitărilor de transfer al sumelor necesare pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei către autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este condiţionată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(14) Finanţarea programului multianual de investiţii în construcţia de locuinţe sociale are ca rezultate aşteptate realizarea de locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi la nivelul întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat, care determină numărul de locuinţe realizate în raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată.(15) La finalizarea obiectivului de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia transmiterii la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a datelor şi informaţilor cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(16) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei centralizează datele şi informaţiile transmise conform alin. (13) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale, în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.
  7. Anexele nr. 1-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:Anexa nr. 1Judeţul .......................
  Primăria .............Nr. ......../data ......SOLICITAREde finanţare prin programul de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi a obiectivului de investiţii «..........................................» pentru anul .............. - lei -
  ^1) Se bifează în spaţiul corespunzător.^2) De menţionat: nr. de cereri care se soluţionează din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi.^3) De exemplu: suprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, regimul de înălţime, numărul de unităţi locative, stadiul fizic.^4) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoarea totală a investiţiei actualizată).BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială .................PrimarNumele şi prenumele ......................Semnătură ..........
  Anexa nr. 2Judeţul ............... Primăria .............Nr. ............./data ......................SITUAŢIEprivind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii «.................» în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ............. - lei -
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanţare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanţare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanţare până la data prezentei solicităriSituaţii de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFactură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanţare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării %
  TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./data Valoarea, inclusiv TVA
  012 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 37891011121314
  1
  2
  ....
  TOTAL0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate prin alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru calitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială .................PrimarNumele şi prenumele ........................Semnătura .....................
  Anexa nr. 3Judeţul ...............Primăria .....................Nr. ............/data ..............SITUAŢIEprivind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor şi a altor cheltuielipentru obiectivul de investiţii «.................» în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ...................- lei -
  Nr. crt.Valoarea totală a contractului de finanţare de la bugetul de stat, inclusiv TVAValoarea totală decontată din contractul de finanţare până la data prezentei solicităriValoarea totală nedecontată din contractul de finanţare până la data prezentei solicităriSituaţii de lucrări/alte cheltuieli solicitate la platăFacturăOrdin de platăSume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanţare, inclusiv TVAStadiul fizic realizat până la data solicitării
  %
  TotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVATotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVANr./dataValoareaEmitentNr./dataValoarea, inclusiv TVANr./dataValoarea
  01
  2 = 3 + 4345 = 6 + 76 = 1 – 378910111213141516
  1
  2
  TOTAL0,00
  0,000,000,00
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 pentru Programul de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Notificării nr. .............. transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ...................Primar Numele şi prenumele ................Semnătura ...................
  Anexa nr. 4Judeţul........................Primăria ........Nr. .............../data................SITUAŢIE privind lucrările/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii «.....................................» în baza Contractului de finanţare nr. ......./data ...................
  - lei -

  Nr. crt.Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat, inclusiv TVAContract de lucrări/alte cheltuieli, inclusiv acte adiţionaleValoarea decontată în baza ultimei solicităriFacturăOrdin de platăStadiu fizic realizat%
  Nr./dataValoareaTotalBuget de stat, inclusiv TVABuget local, inclusiv TVAEmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea
  0123456789101112
  1.............
  2.............
  3.............
  TOTAL:
  Subsemnatul, ...................................., în calitate de reprezentant al ..........................., având funcţia de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de .................. şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ........................PrimarNumele şi prenumele .....................Semnătura ...................
  Anexa nr. 5Judeţul ....................Unitatea administrativ-teritorială ..........................Nr. ............./data .................DATE ŞI INFORMAŢIInecesare stabilirii indicatorilor de performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii «...........................» finanţat prin programul de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietariData începerii lucrărilor de execuţie: ..................................................
  Nr. crt.Programul de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietariCapacităţi specifice realizate
  1- realizarea/extinderea/reabilitarea/consolidarea/modernizarea locuinţelor sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari1. Număr de cereri înregistrate la nivelul UAT-ului
  2. Număr de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi realizate
  3. Tipul construcţiei^1)
  4. Valoarea alocată din bugetul local cu TVA - lei^2)
  5. Valoarea alocată din bugetul de stat cu TVA - lei^3)
  6. Valoarea investiţiei - lei
  7. Raport între contribuţiile din bugetul local şi contribuţiile din bugetul de stat
  8. Valoarea investiţiei - cap. IV cu TVA - lei^4)
  9. Suprafaţa construită desfăşurată - mp
  10. Cost/mp Scd, lei/mp
  NOTĂ:Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiţii în funcţie de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.^1) Se completează: reabilitare sau construcţie nouă^2) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local.^3) Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat.^4) Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorială ...................Preşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele .......................Semnătura ................
  Articolul VIII(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului finanţat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanţare multianuale cu autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de locuinţe incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuinţe cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) Pentru blocurile de locuinţe incluse în programul prevăzut la alin. (1), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, autorităţile publice locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de locuinţe.Articolul IXLa articolul 8 alineatul (9^1) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) 10% din valoarea salariului net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculat conform legii, pentru situaţia în care titularul contractului de închiriere şi soţul/soţia acestuia declară că nu realizează venituri.
  Articolul X(1) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în Programul multianual de construcţii locuinţe sociale derulat conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Programul multianual de investiţii în construcţia de locuinţe sociale derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.(2) În cazul în care autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale utilizează sumele transferate pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. I, IV, V, VII şi VIII din prezenta lege, cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit. După expirarea acestui termen se percep dobânzi penalizatoare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.(3) În situaţia în care autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, precum şi a sumelor provenite din diverse surse de finanţare pentru realizarea altor obiective de investiţii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.(4) După recuperarea sumelor de la autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei le comunică în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (3).
  (5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (2) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (2).(6) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (2), potrivit celor menţionate în cerere.(7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (5), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
  Articolul XILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 51, alineatele (1), (1^2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 51(1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, reprezintă acţiuni multianuale şi se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi din alte surse legal constituite sau atrase.
  (1^2) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), metodologiile de fundamentare a alocaţiilor de la bugetul de stat, introducerea în program, derularea, implementarea, finanţarea, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor în programul multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, precum şi criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului...................................................................................................(3) Metodologiile de fundamentare a alocaţiilor de la bugetul de stat, introducerea în program, derularea, implementarea, finanţarea, modalitatea de transfer al fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor, în programul multianual de realizare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, precum şi criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:Articolul 51^1(1) În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea activităţilor şi programelor prevăzute la art. 51 alin. (1^1) lit. g) şi f), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi autorităţile administraţiei publice locale ale consiliilor judeţene, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament de la bugetul de stat este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin legea bugetară anuală sau în situaţia în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei că nu a recepţionat documentaţia de urbanism, respectiv hărţile de risc, anterior expirării termenului prevăzut la alin. (1), durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu până la maximum 2 ani bugetari.
  Articolul XIIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică şi se completează Normele metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea respectării caracterului multianual al programului de finanţare.Articolul XIII(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism finanţat în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot încheia contracte de finanţare multianuale cu autorităţile administraţiei publice locale ale consiliilor judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti care sunt incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.
  (2) În vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, autorităţile administraţiei publice locale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale, care sunt incluse în program şi au primit finanţare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism şi îl transmit autorităţilor administraţiei publice locale a consiliilor judeţene şi autorităţii administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti, care le centralizează şi le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul XIVÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică şi se completează Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, conform prevederilor prezentei legi, în vederea respectării caracterului multianual al programului de finanţare.Articolul XV(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual de realizare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren finanţat în baza Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, se pot încheia contracte de finanţare multianuale cu autorităţile administraţiei publice locale ale consiliilor judeţene şi autorităţii administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti care sunt incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.(2) În vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, autorităţile administraţiei publice locale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale, care sunt incluse în program şi au primit finanţare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren şi îl transmit autorităţii administraţiei publice locale a consiliilor judeţene şi autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, care le centralizează şi le transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul XVIPentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren incluse în programele prevăzute la art. XI din prezenta lege, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual, dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.Articolul XVIISumele aferente unor plăţi efectuate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru realizarea obiectivelor de investiţii cu nerespectarea prevederilor legale şi contractuale, care se restituie de către acestea, în condiţiile legii, bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, vor fi utilizate astfel:a) în anul în care acestea au fost efectuate vor fi reconstituite plăţile de casă la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite;b) în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se evidenţiază în execuţie la titlul cheltuieli bugetare 85 „Plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent“ cu semnul minus.
  Articolul XVIII(1) Dispoziţiile art. IV, VII şi XI intră în vigoare la data aprobării legii bugetare anuale pe anul următor intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Contractele de finanţare multianuale prevăzute la art. V alin. (1), art. VIII alin. (1), art. XIII alin. (1) şi art. XV alin. (1) se încheie începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. IV, VII şi XI conform alin. (1), în limita creditelor de angajament aprobate.Articolul XIXÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu sintagma „autorităţile publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale“, iar sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 8 martie 2022.Nr. 45.----