Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 28 februarie 2022privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 9 martie 2022Data intrării în vigoare 09-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-03-2022 până la data de 30-03-2023  Aprobate prin ORDINUL nr. 28 din 28 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 9 martie 2022.
  Capitolul I Domeniu, scop, definiţii
  Secţiunea 1 Domeniu şi scopArticolul 1(1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea şi analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare.(4) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare.
  Articolul 2Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:a) centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;b) reactoare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;c) reactoare de demonstraţie;d) fabrici de combustibil nuclear;e) instalaţii de stocare a combustibilului nuclear uzat;f) reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
  g) instalaţii de îmbogăţire a uraniului;h) instalaţii de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;i) instalaţii de depozitare intermediară sau definitivă a deşeurilor radioactive şi instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare enumerate la lit. a)-h);j) instalaţii de detritiere, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare echipate cu reactoare nucleare care folosesc apa ca agent de răcire;k) orice alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parţială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare şi o impune prin condiţiile din autorizaţii.
  Secţiunea a 2-a DefiniţiiArticolul 3(1) Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme.(2) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv programele software pentru sistemele de instrumentaţie şi control.
  Capitolul II Înregistrarea, raportarea şi analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleareSecţiunea 1
  Prevederi generaleArticolul 4(1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze, în cadrul sistemului de management, un proces sistematic pentru identificarea, raportarea, colectarea, înregistrarea, sortarea, prelucrarea, analiza şi documentarea experienţei de exploatare şi a evenimentelor de la instalaţia nucleară pentru care este responsabil, precum şi a evenimentelor şi experienţei de exploatare externe relevante raportate de alte instalaţii nucleare, de organizaţii din domeniul nuclear şi de organizaţii din alte sectoare industriale, la nivel naţional şi internaţional.(2) Procesul cerut la alin. (1) trebuie documentat prin proceduri specifice.(3) Procesul cerut la alin. (1) trebuie să includă următoarele activităţi:a) identificarea, raportarea şi înregistrarea experienţei de exploatare interne, inclusiv a evenimentelor;b) sortarea evenimentelor, în principal în funcţie de semnificaţia lor pentru securitatea nucleară;c) investigarea şi analiza evenimentelor interne;
  d) formularea recomandărilor rezultate din analiza evenimentelor interne, inclusiv aprobarea, implementarea, urmărirea şi evaluarea eficacităţii acţiunilor;e) evaluarea tendinţelor;f) diseminarea şi schimbul de informaţii, inclusiv prin utilizarea sistemelor internaţionale de colectare a experienţei de exploatare;g) monitorizarea continuă şi îmbunătăţirea procesului pentru utilizarea experienţei de exploatare;h) asigurarea documentării adecvate a experienţei de exploatare şi a evenimentelor survenite la instalaţiile nucleare aflate în responsabilitatea titularului de autorizaţie, într-un mod care să permită accesul facil la aceste informaţii;i) colectarea şi analiza/evaluarea experienţei de exploatare externe relevante raportate de alţi titulari de autorizaţii pentru instalaţii nucleare şi de alte organizaţii din domeniul nuclear, la nivel naţional şi internaţional.
  (4) Titularul de autorizaţie trebuie să analizeze şi să utilizeze în mod continuu experienţa de exploatare internă şi externă pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare.
  Articolul 5(1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure identificarea facilă şi sistematică a tuturor condiţiilor anormale raportate relevante pentru fiecare proces, tip de activitate şi SSCE afectate, după caz.(2) Informaţiile relevante pentru experienţa de exploatare, în ceea priveşte atât operarea normală, cât şi răspunsul la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, precum şi alte informaţii importante referitoare la securitatea nucleară trebuie organizate, documentate şi stocate în aşa fel încât să poată fi uşor de regăsit, să faciliteze căutarea sistematică a informaţiilor şi să permită sortarea lor după relevanţă, precum şi analiza/evaluarea de către personalul desemnat.(3) Pentru instalaţiile nucleare aflate în fazele de construcţie-montaj şi de punere în funcţiune se vor raporta şi documenta toate condiţiile anormale legate de SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi de SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare, inclusiv în ceea priveşte proiectarea, aprovizionarea, fabricarea, construcţia, montajul, asamblarea, instalarea, verificarea, inspecţia şi testarea acestora, după caz.(4) Înregistrările privind analiza evenimentelor şi evaluarea experienţei de exploatare trebuie să fie disponibile şi accesibile pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare, inclusiv în faza de dezafectare.Articolul 6(1) Titularul de autorizaţie trebuie să analizeze evenimentele semnificative şi să dispună acţiunile corective şi/sau preventive necesare pentru prevenirea recurenţei sau pentru reducerea frecvenţei de apariţie şi a impactului acestora şi pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare.(2) Pentru aceasta trebuie întreprinse următoarele acţiuni:a) evenimentele interne trebuie să fie clasificate în conformitate cu consecinţele lor, reale sau potenţiale, pentru identificarea celor semnificative din punctul de vedere al consecinţelor;b) evenimentele semnificative din experienţa de exploatare externă trebuie să fie evaluate din punctul de vedere al aplicabilităţii şi semnificaţiei lor pentru instalaţia nucleară şi pentru organizaţia titularului de autorizaţie;c) pentru evenimentele semnificative trebuie să se stabilească acţiuni corective şi/sau preventive;d) trebuie să fie urmărite implementarea acţiunilor corective şi/sau preventive stabilite şi eficacitatea acestora.
  (3) Cauzele evenimentelor interne semnificative trebuie să fie înregistrate şi analizate pentru determinarea tendinţelor.
  Articolul 7(1) Experienţa de exploatare a instalaţiei nucleare trebuie evaluată pentru a identifica orice probleme sau defecte latente, potenţiali precursori de evenimente şi tendinţe care pot conduce la degradarea performanţelor sau la reducerea marjelor de securitate nucleară.(2) Bazele de date utilizate de titularul de autorizaţie pentru înregistrarea şi prelucrarea experienţei de exploatare trebuie să fie computerizate şi să faciliteze următoarele operaţiuni:a) identificarea facilă a condiţiilor anormale recurente;b) verificarea stadiului analizei unei condiţii anormale şi a acţiunilor corective stabilite, respectiv implementate;
  c) efectuarea şi verificarea periodică a analizei tendinţelor condiţiilor anormale.
  Articolul 8Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că măsurile necesare sunt implementate în timp util pentru prevenirea recurenţei sau pentru reducerea frecvenţei de apariţie şi a impactului evenimentelor şi pentru a contracara evoluţiile care pot afecta securitatea nucleară. Aceste măsuri includ obţinerea rezultatelor evaluării experienţei de exploatare şi a concluziilor analizelor evenimentelor, considerarea bunelor practici aplicabile şi implementarea acţiunilor corective adecvate pentru a înlătura cauzele de profunzime ale evenimentelor.Articolul 9Informaţiile rezultate din evaluarea experienţei de exploatare trebuie distribuite şi comunicate personalului relevant, precum şi organismelor naţionale şi internaţionale relevante, conform obligaţiilor asumate şi procedurilor agreate în acest scop.
  Articolul 10(1) Titularul de autorizaţie trebuie să menţină comunicarea cu organizaţiile implicate în proiectarea şi construcţia instalaţiei nucleare, cu organizaţiile care desfăşoară activităţi de cercetare relevante pentru securitatea instalaţiilor nucleare, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii, cu scopul de a schimba informaţii relevante legate de experienţa de exploatare şi de a obţine asistenţă tehnică, după cum este necesar, în caz de defectări ale SSCE sau în alte condiţii anormale.(2) De asemenea, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească relaţii pentru schimburi de experienţă de exploatare cu alţi operatori de instalaţii nucleare şi organizaţii specializate la nivel naţional şi/sau internaţional.Articolul 11Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că experienţa dobândită din exploatarea instalaţiei nucleare este:a) evaluată pentru a fi utilizată la îmbunătăţirea performanţelor SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi ale SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare, precum şi a proceselor, practicilor şi activităţilor de operare aferente;b) disponibilă pentru a fi utilizată la îmbunătăţirea proiectului instalaţiei nucleare, activităţilor de aprovizionare, construcţii-montaj, punere în funcţiune şi dezafectare.
  Articolul 12Informaţiile provenite din evaluarea experienţei de exploatare interne şi externe trebuie luate în considerare şi utilizate ca date de intrare cel puţin pentru:a) revizuirea şi actualizarea analizelor deterministe şi a evaluărilor probabilistice de securitate nucleară, a analizelor de hazard/pericol, precum şi a altor analize tehnice pentru care aceste informaţii sunt relevante;b) îmbunătăţirea programelor de pregătire şi calificare a personalului;c) îmbunătăţirea sistemului de management, a procedurilor şi proceselor de lucru;d) procesul de management al îmbătrânirii instalaţiei nucleare, inclusiv pentru evaluarea duratei de viaţă a instalaţiei nucleare;e) procesul de revizuire periodică a securităţii nucleare;
  f) activităţile de fabricare, construcţii-montaj, reparaţii, întreţinere, modernizare şi retehnologizare pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare;g) procedurile, manualele şi instrucţiunile de operare pentru condiţii de operare normală, precum şi pentru răspunsul la tranzienţi şi accidente;h) planurile şi procedurile de planificare şi răspuns la situaţii de urgenţă.
  Secţiunea a 2-a Resursele alocate procesului de utilizare a experienţei de exploatareArticolul 13(1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure suficiente resurse şi personal calificat desemnat pentru evaluarea multidisciplinară a condiţiilor anormale, inclusiv a evenimentelor semnificative, precum şi pentru evaluarea experienţei de exploatare externe.(2) Titularul de autorizaţie va desemna şi va aloca personalul necesar pentru implementarea procesului de utilizare a experienţei de exploatare, pentru diseminarea constatărilor şi a lecţiilor învăţate importante pentru securitatea nucleară şi, acolo unde este cazul, pentru stabilirea recomandărilor pentru acţiuni corective şi/sau de îmbunătăţire.(3) Personalul responsabil pentru evaluarea experienţei de exploatare şi pentru analiza evenimentelor trebuie să beneficieze de o pregătire adecvată, inclusiv de pregătire specifică în utilizarea diferitelor tehnici de analiză a cauzelor de profunzime, de resurse şi de sprijin din partea conducerii.(4) Personalul implicat în analiza evenimentelor trebuie să aibă pregătirea şi calificarea necesare pentru a identifica şi a înţelege cauzele tehnice şi organizaţionale care conduc sau contribuie la condiţii adverse pentru securitatea nucleară, inclusiv cunoştinţe temeinice privind proiectul SSCE, analizele şi evaluările de securitate nucleară, operarea şi întreţinerea instalaţiei nucleare, precum şi factorii umani şi organizaţionali importanţi pentru securitatea nucleară.(5) Programul de pregătire pentru personalul implicat în analiza evenimentelor trebuie să respecte abordarea sistematică a pregătirii.Secţiunea a 3-a
  Implicarea conduceriiArticolul 14(1) Personalul cu funcţii de conducere din cadrul organizaţiei titularului de autorizaţie trebuie să definească clar responsabilităţile şi aşteptările şi trebuie să se implice corespunzător pentru a asigura finalizarea acţiunilor corective, preventive şi de îmbunătăţire iniţiate în baza utilizării experienţei de exploatare.(2) Constatările şi tendinţele semnificative din punctul de vedere al securităţii nucleare trebuie raportate conducerii de la cel mai înalt nivel a titularului de autorizaţie.
  Secţiunea a 4-a Identificarea şi raportarea internă a condiţiilor anormaleArticolul 15(1) Titularul de autorizaţie trebuie să raporteze condiţiile anormale, inclusiv evenimentele semnificative, în conformitate cu un set de proceduri şi criterii stabilite în cadrul sistemului propriu de management, cu respectarea cerinţelor din reglementările CNCAN şi din autorizaţiile în vigoare şi ţinând cont de standardele şi bunele practici internaţionale curente.(2) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească cerinţe conform cărora tot personalul propriu, precum şi personalul contractorilor şi furnizorilor de produse şi servicii pentru instalaţia nucleară, care îşi desfăşoară activitatea pe amplasamentul instalaţiei nucleare, au obligaţia de a raporta condiţiile anormale.Articolul 16(1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure identificarea, raportarea internă şi înregistrarea, în cadrul propriei organizaţii, a oricăror condiţii care se încadrează în una sau mai multe categorii din lista de mai jos:a) defectări ale SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau cu impact direct asupra funcţionării instalaţiei nucleare în bune condiţii;b) deficienţe de proiectare, fabricaţie, materiale, montaj, asamblare, instalare, verificare, etalonare, calibrare, întreţinere, testare sau inspecţie pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare, inclusiv suspiciuni legate de produsele contrafăcute, frauduloase sau suspecte;c) discrepanţe în proceduri, manuale, documentaţii, desene, rapoarte asociate SSCE cu funcţii de securitate nucleară, SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare şi activităţilor aferente; lipsa sau deteriorarea înregistrărilor necesare pentru verificarea bazelor de proiectare ale SSCE şi/sau pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor autorităţilor de reglementare;
  d) încălcarea sau utilizarea incorectă a procedurilor/deviaţii de la cerinţele documentelor sistemului de management;e) analize/evaluări/rezoluţii inadecvate;f) discrepanţe asociate cu alarme, praguri de declanşare, calibrări, erori de măsurare, parametri importanţi pentru securitatea nucleară;g) erori de personal/erori umane;h) deficienţe în practicile de construcţie, montaj, punere în funcţiune, operare, întreţinere, testare şi inspecţie, inclusiv pierderea controlului configuraţiei SSCE şi situaţiile în care o activitate trebuie refăcută deoarece nu s-a realizat corect de prima dată;i) atribuiri incorecte pentru sisteme, echipamente şi componente;j) condiţii neanalizate, discrepanţe în analizele şi evaluările de securitate nucleară, deficienţe legate de ipotezele, modelele sau codurile de calcul, probleme de securitate nucleară neidentificate anterior sau neanalizate;
  k) deficienţe legate de ingineria factorului uman, ergonomie şi interfaţa om-maşină; deficienţe legate de fidelitatea şi disponibilitatea simulatorului integral;l) evenimente radiologice;m) nerespectarea limitelor şi condiţiilor tehnice de operare;n) deficienţe în procesul de aprovizionare, indisponibilitatea pieselor de rezervă;o) deficienţe legate de protecţia radiologică;p) deficienţe legate de protecţia la incendiu;q)
  deficienţe legate de sănătatea şi securitatea muncii;
  r) deficienţe cu potenţial de afectare a mediului;s) modificări necontrolate ale parametrilor chimici;ş) tendinţe de îmbătrânire accelerată a SSCE cu funcţii de securitate nucleară şi a SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare;t) deficienţe identificate din experienţa externă, din inspecţii, observări, audituri, autoevaluări, evaluări independente, evaluări externe sau din studiul rezultatelor programelor de cercetare;ţ) deficienţe identificate de autorităţile de reglementare şi control;u) abateri de la cerinţele codurilor şi standardelor industriale aplicabile; deficienţe ale sistemului de management, deficienţe ale programelor şi planurilor de asigurare a calităţii;
  v) deficienţe ale programelor de pregătire şi calificare a personalului, identificarea unor situaţii în care nu se respectă cerinţele specifice de pregătire şi calificare;w) deficit de personal calificat pentru efectuarea unor activităţi importante pentru securitatea nucleară sau protecţia radiologică;x) deficienţe în procesul de planificare pentru activităţile importante pentru securitatea nucleară sau protecţia radiologică;y) deficienţe în pregătirea şi planificarea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă;z) evenimente raportabile la CNCAN sau alte autorităţi de reglementare.
  (2) Enumerarea de la alin. (1) reprezintă o serie de categorii în care se pot încadra condiţiile anormale din punctul de vedere al problemelor semnalate. Această listă de categorii nu este exhaustivă. Prin procedurile interne, titularul de autorizaţie poate cere personalului să raporteze şi alte condiţii anormale.
  Articolul 17(1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure pregătirea, instrumentele şi instrucţiunile necesare, astfel încât tot personalul din cadrul organizaţiei de exploatare, inclusiv personalul contractorilor şi furnizorilor de produse şi servicii care îşi desfăşoară activitatea pe amplasamentul instalaţiei nucleare, să recunoască, să identifice şi să raporteze cu uşurinţă şi în mod operativ condiţiile anormale.(2) Conducerea titularului de autorizaţie trebuie să încurajeze personalul, prin politica de securitate nucleară şi prin mesaje frecvente, scrise şi verbale, să raporteze condiţiile anormale, inclusiv evenimentele, precursorii de evenimente şi situaţiile de tip near-miss, respectiv incidente sau potenţiale incidente care au fost evitate şi nu au provocat daune, deşi ar fi putut produce.(3) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că raportarea internă a condiţiilor anormale nu este îngrădită de măsuri administrative şi că nu este condiţionată de avizarea sau aprobarea pe cale ierarhică.(4) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure formulare standardizate pentru raportarea internă a condiţiilor anormale, care să specifice toate categoriile de informaţii necesare pentru analiza acestor condiţii.
  Articolul 18Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un sistem de clasificare pentru condiţiile anormale, în funcţie de natura consecinţelor asociate acestora, asigurând abordarea gradată a analizei şi acţiunilor corective aferente.
  Secţiunea a 5-a Analiza evenimentelorArticolul 19(1) Evenimentele importante pentru securitatea nucleară trebuie supuse fără întârziere unei evaluări iniţiale pentru a determina dacă sunt necesare acţiuni imediate/urgente.(2) Pentru colectarea cât mai eficientă a tuturor informaţiilor necesare pentru investigarea detaliată, într-un timp cât mai scurt, conform standardelor internaţionale şi bunelor practici din domeniul nuclear, a unui eveniment din categoria celor raportabile la CNCAN, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească proceduri specifice şi să desemneze personalul calificat pentru a începe investigaţia unui eveniment la cel mai scurt timp posibil după producerea acestuia.
  Articolul 20Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească proceduri care să specifice metodele de analiză a evenimentelor, adecvate pentru diferitele tipuri de evenimente, inclusiv metodele de analiză a performanţei umane.Articolul 21(1) Analiza unui eveniment trebuie să se finalizeze într-o perioadă de timp şi cu o prioritate care să ţină cont de importanţa evenimentului pentru securitatea nucleară, astfel încât, cu cât este mai important un eveniment, cu atât prioritatea acordată să fie mai mare.(2) Analiza de eveniment trebuie:a) să stabilească secvenţa completă a producerii evenimentului;b) să determine deviaţiile sau neconformităţile relevante pentru modul în care s-a întâmplat evenimentul, inclusiv eventualii precursori ai acestuia, precum şi orice alte condiţii care au contribuit la producerea evenimentului;c) să determine cauza directă, factorii contributorii şi cauzele de profunzime ale evenimentului;d) să evalueze semnificaţia evenimentului pentru securitatea nucleară, inclusiv consecinţele potenţiale şi implicaţiile generice ale acestuia, respectiv relevanţa evenimentului pentru alte SSCE, instalaţii, activităţi, procese, programe sau organizaţii;e) să identifice acţiunile corective şi/sau preventive necesare.(3) Pentru centralele nuclearoelectrice, pentru evenimentele de operare relevante, titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze simulatorul integral pentru verificarea secvenţei evenimentului şi a răspunsului centralei, în măsura în care este practic posibil.(4) Pentru centralele nuclearoelectrice, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze analiza precursorilor de evenimente, utilizând, în măsura în care este practic posibil, evaluările probabilistice de securitate nucleară, pentru a determina semnificaţia şi implicaţiile condiţiilor anormale şi ale evenimentelor din punctul de vedere al riscului asociat.
  Secţiunea a 6-a Acţiunile corectiveArticolul 22În urma analizei de eveniment trebuie să se implementeze acţiuni corective şi/sau preventive în timp util, cum ar fi modificări tehnice/de proiect, măsuri administrative sau de pregătire a personalului în vederea restabilirii şi menţinerii condiţiilor de securitate nucleară, pentru prevenirea recurenţei sau pentru reducerea frecvenţei de apariţie şi a impactului evenimentului şi, după caz, pentru a îmbunătăţi securitatea nucleară.Secţiunea a 7-a Utilizarea experienţei de exploatare în procesul şi programele de pregătireArticolul 23(1) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un proces prin care să asigure că experienţa de exploatare, inclusiv evenimentele de la instalaţia nucleară de care răspunde, precum şi evenimentele relevante de la alte instalaţii nucleare sunt luate în considerare în mod adecvat în procesul şi programele de pregătire şi calificare pentru personalul cu sarcini relevante pentru securitatea nucleară.(2) Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie utilizată experienţa de exploatare internă, inclusiv înregistrările privind răspunsul SSCE la tranzienţi, pentru verificarea şi îmbunătăţirea fidelităţii simulatorului integral cu proiectul curent al centralei nuclearoelectrice.
  (3) Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie utilizat simulatorul integral pentru pregătirea personalului de operare în răspunsul la tranzienţi similari cu cei înregistraţi în experienţa de exploatare internă şi în experienţa externă relevantă pentru tipul respectiv de instalaţie nucleară.(4) Exerciţiile de răspuns la situaţii de urgenţă trebuie să includă scenarii stabilite în baza lecţiilor învăţate din experienţa de exploatare relevantă la nivel naţional şi internaţional.
  Secţiunea a 8-a Evaluarea procesului de utilizare a experienţei de exploatareArticolul 24Titularul de autorizaţie trebuie să efectueze şi să documenteze evaluarea periodică a eficacităţii procesului de utilizare a experienţei de exploatare, în baza unor criterii de performanţă, în cadrul unui proces de autoevaluare, precum şi prin intermediul unor misiuni de evaluare externă.
  Articolul 25Titularul de autorizaţie trebuie să analizeze cu regularitate eficacitatea utilizării experienţei de exploatare dobândite în prevenirea repetării evenimentelor.
  Secţiunea a 9-a Raportarea evenimentelor la CNCANArticolul 26(1) Titularul de autorizaţie trebuie să raporteze la CNCAN evenimentele importante, din categoria celor semnificative interne, şi rezultatele analizei şi evaluării acestora, în conformitate cu reglementările şi cerinţele CNCAN.(2) Procedurile de raportare trebuie întocmite de către titularul de autorizaţie şi se supun aprobării CNCAN. Procedurile de raportare trebuie să includă formulare standardizate pentru raportarea evenimentelor.(3) Criteriile de raportare către CNCAN a evenimentelor importante sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste criterii nu sunt exhaustive. Procedurile cerute la alin. (2) pot conţine criterii suplimentare.
  (4) Notificările scrise ale evenimentelor care se încadrează în criteriile din anexa nr. 2 trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:a) data şi ora apariţiei evenimentului;b) starea în care se afla instalaţia la momentul producerii evenimentului, inclusiv manevrele importante care se aflau în desfăşurare;c) descrierea evenimentului, inclusiv măsurile luate pentru a aduce instalaţia într-o stare sigură;d) cauzele probabile care au condus la apariţia evenimentului, dacă acestea se cunosc;e) semnificaţia evenimentului din punctul de vedere al securităţii nucleare, inclusiv clasificarea preliminară a acestuia pe scala internaţională a evenimentelor nucleare şi radiologice.(5)
  La apariţia/descoperirea unei condiţii anormale sau a unui eveniment care se încadrează în criteriile din anexa nr. 2, titularul de autorizaţie trebuie să informeze CNCAN prin notificare verbală şi/sau scrisă, în conformitate cu specificaţiile din anexa nr. 2.
  (6) Pentru acele evenimente din anexa nr. 2 care au un impact important din punctul de vedere al securităţii nucleare, titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze şi să transmită spre informare la CNCAN un raport de analiză a evenimentului, în maximum 60 de zile calendaristice de la descoperirea evenimentului.(7) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure informarea promptă a publicului în cazul producerii incidentelor şi accidentelor nucleare.(8) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure că cerinţele şi criteriile de raportare către CNCAN a evenimentelor importante, cuprinse în anexa nr. 2 şi în procedurile cerute la alin. (2), sunt incluse în programele şi materialele specifice de pregătire profesională pentru toate categoriile relevante de personal şi sunt conştientizate şi înţelese de personal, astfel încât să fie posibilă identificarea/recunoaşterea în timp util a unor astfel de evenimente, precum şi a precursorilor acestora în activităţile curente.
  Secţiunea a 10-a Standarde şi ghiduriArticolul 27(1) Solicitantul, respectiv titularul de autorizaţie trebuie să identifice şi să ia în considerare standardele şi bunele practici curente, recunoscute la nivel internaţional, aplicabile pentru identificarea, raportarea, colectarea, înregistrarea, sortarea, analiza şi documentarea experienţei de exploatare şi a evenimentelor de la instalaţia nucleară.(2) Documentele de referinţă menţionate în anexa nr. 3 reprezintă exemple de standarde şi ghiduri privind bune practici recunoscute pe plan internaţional şi se recomandă ca acestea, precum şi orice nouă revizie a acestora să fie luate în considerare de către titularul de autorizaţie, în vederea autoevaluării şi îmbunătăţirii procesului implementat pentru identificarea, raportarea, colectarea, înregistrarea, sortarea, analiza şi documentarea experienţei de exploatare şi a evenimentelor de la instalaţia nucleară.(3) De asemenea, documentele de referinţă menţionate în anexa nr. 3 trebuie utilizate în pregătirea personalului implicat în analiza experienţei de exploatare.
  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 28(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme şi acţiunile întreprinse pentru asigurarea implementării integrale a acestor cerinţe.(2) Analiza prevăzută la alin. (1) va include evaluarea conformităţii cu standardele şi documentele de bune practici specificate în anexa nr. 3, aplicabile pentru proiectul instalaţiei nucleare şi pentru activităţile din faza de exploatare, precum şi eventualele îmbunătăţiri identificate ca practicabile şi necesare pentru alinierea la aceste standarde şi pentru adoptarea celor mai bune practici.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare, precum şi prin evaluări şi inspecţii periodice pe toată durata de valabilitate a unei autorizaţii.Articolul 29Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.Anexa nr. 1la normeDefiniţiiAccident - orice eveniment neintenţionat ale cărui consecinţe reale sau potenţiale sunt semnificative din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor sau al securităţii nucleare; în înţelesul prezentelor norme, accidentele reprezintă evenimentele de nivel 4, 5, 6 şi 7 pe scala internaţională a evenimentelor nucleare şi radiologice.Cauza directă - starea materială, defectul, acţiunea, omisiunea sau condiţia care a condus în mod direct la apariţia unei condiţii anormale; cauza directă poată fi funcţionarea defectuoasă a unui echipament, acţiunea/intervenţia defectuoasă a personalului sau o eroare de procedură.Cauzele de profunzime - cauzele fundamentale care trebuie corectate pentru a preveni reapariţia unei condiţii anormaleEveniment semnificativ - orice condiţie anormală care are sau poate avea impact semnificativ asupra securităţii nucleare, protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, sănătăţii şi securităţii în muncă, protecţiei mediului, protecţiei fizice a instalaţiei şi materialelor nucleare sau protecţiei instalaţiei nucleare împotriva ameninţărilor ciberneticeFuncţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare. Funcţiile generale de securitate nucleară sunt următoarele:a) controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie include atât reducerea puterii, oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată, cât şi prevenirea criticităţii în instalaţiile de depozitare a combustibilului nuclear uzat;b) răcirea combustibilului nuclear; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă atât la răcirea combustibilului din reactor, cât şi la răcirea combustibilului uzat din instalaţiile de depozitare aferente;c) reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;d) monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a)-c); serviciile-suport menţionate includ furnizarea de energie electrică, agent de răcire, aer instrumental, gaze şi alte fluide tehnice, după cum este necesar, pentru buna funcţionare a sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor cu funcţii de securitate nucleară.
  Incident - orice eveniment neintenţionat ale cărui consecinţe reale sau potenţiale nu sunt neglijabile din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor sau al securităţii nucleare; în înţelesul prezentelor norme, incidentele reprezintă evenimentele de nivel 2 şi 3 pe scala internaţională a evenimentelor nucleare şi radiologice.SSCE - sistemele, structurile, componentele şi echipamentele instalaţiei nucleareSSCE importante pentru securitatea nucleară - acele SSCE care contribuie, direct sau indirect, în condiţii de operare normală, în cazul evenimentelor anticipate în exploatare şi/sau în condiţii de accident, la îndeplinirea funcţiilor generale de securitate nucleară; acestea includ SSCE a căror defectare poate avea un impact advers asupra îndeplinirii unei funcţii de securitate nucleară.SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare - acele SSCE care asigură funcţionarea instalaţiei nucleare în bune condiţii, la parametrii nominali, şi a căror defectare poate cauza condiţii de operare anormală, tranzienţi, opriri neplanificate şi/sau acţionarea intempestivă a sistemelor cu funcţii de securitate nucleară; aceste SSCE contribuie la implementarea primului nivel de protecţie în adâncime pentru asigurarea securităţii nucleare, respectiv la prevenirea defectărilor şi a condiţiilor de operare anormală.
  Anexa nr. 2la normeCerinţele şi criteriile de raportare către CNCAN a evenimentelor importanteSecţiunea 1 Evenimente care se raportează imediatPentru evenimentele din această secţiune, notificarea se face verbal, imediat ce este posibil în funcţie de natura evenimentului, de către personalul desemnat de titularul de autorizaţie. Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze personalul responsabil pentru efectuarea notificărilor verbale la CNCAN, separat de personalul de exploatare implicat direct în răspunsul la aceste evenimente.Notificarea scrisă se face în maximum 3 zile lucrătoare de la producerea/descoperirea evenimentului, cu excepţia situaţiilor care impun declararea unei urgenţe nucleare sau radiologice, pentru care notificarea la CNCAN se face imediat, verbal şi în scris, conform procedurilor de răspuns la urgenţă aprobate de CNCAN.1.1. Evenimente importante din punctul de vedere al securităţii nucleare:a) orice situaţie în care se impune declararea unei urgenţe nucleare sau radiologice - alertă cu incident radiologic, urgenţă internă la instalaţie, urgenţă pe amplasament sau urgenţă generală;b) orice eveniment pentru care se impune oprirea reactorului nuclear, conform cerinţelor din autorizaţii şi/sau limitelor şi condiţiilor tehnice de operare; orice eveniment care necesită utilizarea procedurilor de operare la urgenţă;
  c) orice declanşare a oricăruia dintre sistemele de securitate nucleară cu funcţii protective;d) orice scurgere tehnologică de agent de răcire din circuitul primar de transport al căldurii, pentru reactoarele nucleare, care depăşeşte 20 kg/h sau 250 kg la un singur eveniment;e) orice incendiu, explozie sau eveniment care implică substanţe chimice, care poate induce o ameninţare la adresa securităţii nucleare sau care poate împiedica personalul de pe amplasament în executarea sarcinilor necesare pentru operarea instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă;f) producerea unui cutremur de pământ care depăşeşte cutremurul bază de amplasament sau cutremurul bază de proiect pentru instalaţia nucleară;g) producerea unei inundaţii interne sau externe care afectează funcţionarea instalaţiei nucleare;h) evenimente datorate prezenţei umane în interiorul zonei de excludere din jurul instalaţiei nucleare, cum ar fi accidente de transport sau explozii chimice, care ar putea afecta capacitatea instalaţiei nucleare de a funcţiona în condiţii de siguranţă;i)
  orice situaţie datorată unor cauze naturale sau apărută ca urmare a unor activităţi umane în zona de excludere, care a condus la condiţii de tranzient sau care reprezintă o ameninţare reală asupra securităţii nucleare şi necesită acţiuni din partea titularului de autorizaţie pentru a asigura protecţia instalaţiei nucleare, respectiv operarea în condiţii de securitate nucleară, inclusiv evenimente în urma cărora sunt necesare inspecţii pentru determinarea impactului asupra SSCE;
  j) orice degradare, defectare sau indisponibilitate a SSCE cu funcţii de securitate nucleară care poate conduce la defectarea combustibilului nuclear sau la eliberări radioactive în absenţa sistemelor speciale de securitate, respectiv în cazul indisponibilităţii uneia dintre barierele fizice prevăzute prin proiect;k) orice situaţie în care se constată că nu sunt asigurate resursele minime necesare/efectivul minim de personal pentru răspunsul operativ la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă;l) orice degradare a sistemelor sau componentelor sub presiune care ar conduce la degajarea unei cantităţi semnificative de energie care să depăşească limitele indicate în analizele bază de proiectare sau în standardele şi codurile industriale aplicabile; degradarea include defecte de sudură sau de material, utilizarea incorectă a materialelor, reducerea grosimii peretelui conductelor, modificări ale configuraţiei componentelor, rezultate ale testelor în afara criteriilor de acceptare şi apariţia scurgerilor care precedă ruperea (leak before break); prin degradare se înţelege atât defectarea, cât şi reducerea marjelor de siguranţă, deteriorarea incipientă, deformarea, modificarea proprietăţilor materialelor, modificări inadmisibile ale dimensiunilor incintelor sub presiune, reduceri locale sau generale ale pereţilor acestora, nepermise de standardele, reglementările şi prescripţiile tehnice aplicabile;m) orice fisură, defecţiune sau configuraţie anormală a componentelor unui sistem sub presiune care duce la nerespectarea cerinţelor şi limitelor din analizele de protecţie la suprapresiune;n) orice scurgere dintr-un sistem sub presiune care:(i) conţine substanţe radioactive în concentraţii care depăşesc semnificativ condiţiile obişnuite înregistrate în operarea normală;(ii) are o presiune sau o temperatură suficient de ridicate pentru a prezenta un pericol pentru personalul neprotejat;
  (iii) afectează sisteme, componente sau echipamente electrice;(iv) cauzează avarii sau inundaţii interne care afectează funcţionarea instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă.
  1.2. Evenimente importante din punctul de vedere al protecţiei fizice a instalaţiei şi materialelor nucleare:a) orice tentativă sau violare a protecţiei fizice a instalaţiei nucleare sau a materialelor nucleare şi orice încercare sau act de sabotaj; la acest punct se vor raporta şi orice evenimente de acces neautorizat în zona protejată sau în zona controlată din punctul de vedere al protecţiei fizice, inclusiv în ceea priveşte accesul neautorizat în spaţiul aerian de deasupra acestor zone, în care sunt stabilite restricţii de zbor conform reglementărilor în vigoare;b) apariţia sau iminenţa unor conflicte industriale sau demonstraţii civile care ar putea să afecteze funcţionarea instalaţiei nucleare, protecţia fizică a acesteia, accesul personalului pe amplasamentul instalaţiei nucleare sau planurile de evacuare în caz de urgenţă;c) orice eveniment care interferează cu operarea în bune condiţii a sistemului de control garanţii nucleare sau care conduce la desfacerea fără aprobare a sigiliilor; la acest punct se va raporta şi orice eveniment care implică furtul, pierderea sau sabotajul împotriva echipamentelor de garanţii sau eşantioanelor prelevate în vederea unei inspecţii de garanţii, deteriorarea unor astfel de eşantioane, folosirea, posesia, operarea, scoaterea din funcţie ilegală a unor asemenea echipamente sau eşantioane;
  d) furtul sau pierderea de materiale nucleare, materiale de interes nuclear sau surse de radiaţii ionizante;e) o întrerupere sau o funcţionare defectuoasă a sistemului de protecţie fizică sau o deficienţă în procedurile aferente care ar putea conduce la nerespectarea cerinţelor din autorizaţii sau la scăderea eficacităţii măsurilor de detecţie, evaluare, întârziere şi răspuns la evenimente;f) furtul sau pierderea de materiale, dispozitive, echipamente şi informaţii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive;g) orice incident de protecţie fizică în care s-a înregistrat utilizarea în scopuri neautorizate a sistemelor şi echipamentelor de protecţie fizică, inclusiv a armelor şi forţei de răspuns;h) o ameninţare credibilă la adresa instalaţiei nucleare.
  1.3. Evenimente importante din punctul de vedere al protecţiei radiologice:a)
  orice eveniment radiologic în exteriorul amplasamentului instalaţiei nucleare care a avut loc în timpul transportului de materiale radioactive sau alte materiale nucleare, titularul de autorizaţie fiind transportatorul sau beneficiarul acestor materiale;
  b) eliberări de materiale radioactive în efluenţii gazoşi şi lichizi peste limitele derivate de evacuare aprobate de CNCAN;c) detectarea creşterii semnificative a câmpurilor de radiaţii sau a concentraţiilor de radionuclizi artificiali din mediu măsurate pe amplasament sau în vecinătatea instalaţiei nucleare, care are potenţialul de a depăşi limitele de evacuare în lipsa unor acţiuni;d) orice eveniment petrecut pe amplasamentul instalaţiei nucleare care implică manipularea sau transportul de materiale radioactive, care a afectat sau a avut potenţialul de a afecta integritatea materialului radioactiv.
  1.4. Evenimente importante din punctul de vedere al protecţiei instalaţiei nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice:a) orice eveniment de securitate cibernetică în care sunt afectate sistemele, componentele sau echipamentele cu funcţii de securitate nucleară, care fac parte din sistemul de protecţie fizică, care au funcţii în răspunsul la situaţii de urgenţă sau care fac parte din sistemul de control de garanţii nucleare, precum şi orice condiţie anormală cu impact real sau potenţial asupra securităţii cibernetice a acestor sisteme, componente sau echipamente;b) orice eveniment de securitate cibernetică în care sunt accesate neautorizat sau afectate în orice alt mod bazele de date sau reţeaua de intranet în care sunt stocate informaţii privind SSCE ale instalaţiei nucleare, procedurile tehnice şi administrative şi date privind angajaţii titularului de autorizaţie.
  1.5. Alte evenimente:a) orice eveniment neplanificat care generează o reducere de putere cu mai mult de 10% din puterea nominală, pentru reactoarele nucleare;b) orice deconectare neplanificată de la reţeaua naţională de alimentare cu energie electrică;c) orice eveniment în care o persoană este grav rănită sau îşi pierde viaţa în interiorul zonei protejate a instalaţiei nucleare;d) orice deversare accidentală în mediu de substanţe chimice peste limitele admise de legislaţia în vigoare, provenind de la instalaţia nucleară sau de la alte instalaţii de pe amplasamentul acesteia;e) orice situaţie relevantă prin prisma potenţialelor implicaţii negative privind asigurarea efectivelor suficiente de personal, inclusiv situaţii de epidemie/pandemie, conflicte de muncă, pierderi neanticipate de personal cu funcţii importante pentru securitatea nucleară.
  Secţiunea a 2-a Evenimente care se notifică în scris în maximum 3 zile lucrătoare de la producerea/descoperirea evenimentuluiTitularul de autorizaţie trebuie să desemneze personalul responsabil pentru efectuarea notificărilor scrise la CNCAN, separat de personalul de exploatare implicat direct în răspunsul la aceste evenimente.2.1. Evenimente importante din punctul de vedere al securităţii nucleare:a) orice abatere de la limitele şi condiţiile tehnice de operare, de la limitele şi condiţiile din autorizaţiile în vigoare sau de la limitele şi condiţiile din documentele la care se face referire în autorizaţii şi care au fost aprobate de CNCAN sau acceptate de CNCAN ca parte a documentaţiei bază de autorizare;b) orice eroare procedurală care poate conduce la defectarea combustibilului nuclear sau la eliberări radioactive în absenţa sistemelor speciale de securitate, respectiv în cazul indisponibilităţii uneia dintre barierele fizice prevăzute prin proiect;c) orice defectare a SSCE cu funcţii de securitate nucleară care sunt creditate în analizele de securitate nucleară din documentaţia bază de autorizare, dacă defectarea conduce la situaţia în care sistemul nu îşi poate realiza funcţia de securitate nucleară conform proiectului;d) orice defectare a SSCE care sunt creditate în răspunsul la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, inclusiv pentru managementul accidentelor severe, dacă defectarea conduce la situaţia în care sistemul nu îşi poate realiza funcţia de securitate nucleară conform proiectului;e) orice tranzient care a afectat o funcţie de securitate nucleară, dacă nu a fost deja raportat în conformitate cu criteriile din secţiunea 1;
  f) orice eveniment care a afectat calificarea la condiţii de mediu sau calificarea seismică ale oricăror SSCE cu funcţii de securitate nucleară;g) orice eveniment care a afectat limitele de temperatură şi presiune ale oricăror SSCE cu funcţii de securitate nucleară;h) orice situaţie în care se descoperă că starea SSCE cu funcţii de securitate nucleară, respectiv configuraţia, condiţia materială sau performanţele SSCE, nu este conformă cu ipotezele din analizele de securitate nucleară şi alte analize tehnice care fac parte din documentaţia bază de autorizare pentru instalaţia nucleară şi/sau din documentaţia bază de proiect pentru SSCE respective sau nu respectă cerinţele din codurile şi standardele aplicabile; analizele tehnice menţionate în acest context se referă la analizele deterministe şi probabilistice de securitate nucleară, calculele de fizica reactorului, analizele mecanice şi de tensiuni, analizele termohidraulice, inclusiv analizele de protecţie la suprapresiune, analizele de hazard/pericole pentru evenimente interne şi externe, analizele care stau la baza proiectării sistemelor electrice, analizele modurilor de defectare a SSCE şi ale efectelor acestora, analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii SSCE, calculele pentru ecranarea şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, analizele şi evaluările care ţin de ingineria factorului uman şi alte analize relevante pentru stabilirea parametrilor de proiectare şi caracteristicilor de performanţă pentru SSCE; se vor notifica la CNCAN inclusiv situaţiile în care analizele noi sau refăcute/actualizate conţin informaţii care arată că au fost depăşite limitele admisibile din analizele de proiectare;i) orice reducere a eficienţei, sub specificaţiile din limitele şi condiţiile tehnice de operare, a SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau a SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă, inclusiv a sistemelor prevăzute pentru controlul puterii reactorului, pentru controlul inventarului şi presiunii sistemului primar de transport al căldurii sau pentru protecţia turbogeneratorului, pentru centralele nuclearoelectrice;j) orice deficienţă de proiectare, construcţie, testare la punerea în funcţiune sau de exploatare care, dacă nu este corectată, ar putea conduce la afectarea sau chiar la pierderea unei funcţii de securitate nucleară; la acest punct sunt incluse şi situaţiile în care se identifică în instalaţia nucleară o configuraţie a SSCE neconformă cu ipotezele din analizele de securitate nucleară bază de proiectare/bază de autorizare, inclusiv cu oricare din analizele menţionate la lit. h);k) identificarea, în urma analizei experienţei de exploatare interne sau externe, a unei probleme de securitate nucleară care implică sau poate implica un risc radiologic diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât orice risc prevăzut anterior în documentaţia de securitate nucleară bază de autorizare; la acest punct sunt incluse şi următoarele:(i) situaţiile care implică un comportament neaşteptat/ neexplicat al zonei active a unui reactor nuclear;
  (ii) exploatarea instalaţiei nucleare într-un mod, stare sau configuraţie care nu a fost considerată în analizele de securitate nucleară;(iii) identificarea interdependenţei dintre două sisteme, componente sau echipamente considerate independente în analizele de securitate nucleară;(iv) producerea unui eveniment de un tip care nu a fost luat în considerare/nu este acoperit de analizele de securitate nucleară;(v) descoperirea unei erori într-un document controlat şi aprobat, de tip procedură/manual de operare, care, în cazul utilizării conforme, ar conduce la riscuri mai mari decât cele analizate pentru securitatea nucleară a instalaţiei sau pentru protecţia personalului;(vi) descoperirea unui mecanism de degradare sau a unei condiţii care afectează SSCE şi care schimbă sau invalidează analizele bază de autorizare sau justificările privind operabilitatea SSCE;(vii) descoperirea oricărei informaţii care pune la îndoială caracteristicile esenţiale ale unor SSCE, operabilitatea SSCE sau limitele şi condiţiile tehnice pentru SSCE.
  l) identificarea unei probleme de securitate nucleară, în urma activităţilor de cercetare sau în urma aplicării unor metode îmbunătăţite de efectuare a analizelor de securitate nucleară, care implică sau poate implica un risc radiologic diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât orice risc prevăzut anterior în documentaţia de securitate nucleară bază de autorizare; la acest punct sunt incluse şi situaţiile în care se descoperă că ipotezele, datele de intrare, metodele analitice sau rezultatele unei analize de securitate sunt afectate de erori, de incertitudini mai mari decât cele cunoscute şi cuantificate anterior sau sunt invalidate de noi date şi informaţii, provenite, de exemplu, din experienţa de exploatare sau din experimente relevante; de asemenea, la acest punct sunt incluse situaţiile în care se constată că una sau mai multe dintre limitele şi condiţiile stabilite anterior pentru SSCE nu sunt suficiente pentru a asigura securitatea nucleară;m) orice eveniment pentru care este necesară efectuarea unei evaluări tehnice a operabilităţii SSCE cu funcţii de securitate nucleară;n) orice situaţie în care se identifică un comportament sau o degradare neaşteptată a SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau alte condiţii care conduc la diminuarea neanticipată a duratei de viaţă în serviciu a acestora, estimată conform programelor de management al îmbătrânirii;o) orice defect de combustibil nuclear survenit în condiţii de funcţionare normală, pentru reactoarele nucleare;p) orice situaţie în care s-a constatat că în timpul unor tranzienţi din categoria evenimentelor anticipate în exploatare au fost depăşite limitele de serviciu din categoria B pentru un sistem sub presiune, conform prevederilor codului ASME Boiler and Pressure Vessel Code Secţiunea III, divizia 1, subsecţiunea NB, sau alte limite de proiect relevante;q) o analiză legată de un sistem sub presiune cu funcţii de securitate nucleară sau cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare din care a rezultat depăşirea unei limite asociate sistemului, din cele specificate în analizele de proiectare, în codurile sau standardele de proiectare sau inspecţie;r) neefectuarea în intervalul stabilit a unui test obligatoriu pentru verificarea performanţei sistemelor cu funcţii de securitate nucleară conform cu limitele şi condiţiile tehnice de operare.
  2.2. Evenimente importante din punctul de vedere al protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante:a) orice eveniment în urma căruia o persoană primeşte sau ar fi putut primi o doză de radiaţii care depăşeşte limitele prevăzute în legislaţia în vigoare;b) identificarea, în urma analizei experienţei de exploatare interne sau externe, a unei probleme de securitate radiologică/ protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, care implică sau poate implica un risc radiologic diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât s-a prevăzut anterior în documentaţia bază de autorizare.2.3. Evenimente importante din punctul de vedere al protecţiei mediului:a) orice deficienţă de control şi monitorizare a eliberării de materiale radioactive care se impune a fi monitorizată şi controlată în permanenţă;b) identificarea, în urma analizei experienţei de exploatare interne sau externe, a unei probleme care implică sau poate implica un risc pentru mediu diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât s-a prevăzut anterior în documentaţia bază de autorizare.
  2.4. Alte evenimente:a) descoperirea oricărui produs, oricărei componente sau oricărui echipament contrafăcut, fraudulos sau suspect destinat utilizării în SSCE cu funcţii de securitate nucleară, securitate radiologică, protecţie fizică sau în SSCE cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare;b) descoperirea de înregistrări falsificate prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau informaţii, dacă acestea se referă la SSCE cu funcţii de securitate nucleară sau protecţie fizică;c) defectarea sau deteriorarea unor echipamente cu funcţii de securitate nucleară, care nu fac obiectul altor criterii de raportare, în cazul în care timpul necesar remedierii defectului conduce la o contribuţie semnificativă la riscul cumulat în 12 luni, exprimat în creşterea frecvenţei estimate de avarie a zonei active a reactorului;d) situaţii care constituie infracţiuni sau contravenţii conform legislaţiei aplicabile în domeniul nuclear, încălcări ale normelor CNCAN;e) lipsa unor înregistrări sau identificarea unor înregistrări inexacte/incorecte, din categoria celor care fac parte din bazele de proiectare şi bazele de autorizare ale instalaţiei nucleare;f) retragerea sau suspendarea din funcţie a unei persoane care deţine permis de exercitare emis de CNCAN;
  g) apariţia următoarelor situaţii: faliment sau insolvenţă, propunerea de a intra în faliment sau insolvenţă, completarea unei note de intenţie pentru intrarea în faliment/insolvenţă, alte probleme legate de creditări, inventar, sentinţe judecătoreşti, starea financiară a companiei;h) identificarea, în urma analizei experienţei de exploatare interne sau externe, a unei probleme de securitate şi sănătate în muncă pentru personal, care implică sau poate implica un risc diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât s-a prevăzut anterior în documentaţia bază de autorizare şi/sau în analizele şi evaluările specifice;i) identificarea, în urma analizei experienţei de exploatare interne sau externe, a unei probleme/vulnerabilităţi de protecţie fizică sau protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice, care implică sau poate implica un risc diferit ca natură sau care are o probabilitate de apariţie sau consecinţe mai mari decât s-a prevăzut anterior în documentaţia bază de autorizare şi/sau în analizele şi evaluările specifice;j) retragerea sau suspendarea unei autorizaţii emise de o altă autoritate;k) alte situaţii sau evenimente care nu au fost specificate în criteriile de raportare de mai sus, dar care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind de interes pentru activităţile CNCAN de reglementare, autorizare şi control, inclusiv notificări transmise altor autorităţi.
  Anexa nr. 3la normeDocumente de referinţă1. Operating Experience Feedback for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series, No. SSG-50, International Atomic Energy Agency, Vienna, 20182. INES - The International Nuclear and Radiological Event Scale User’s Manual, International Atomic Energy Agency, Vienna, 20083. WENRA Reactor Safety Reference Levels, Western European Nuclear Regulators’ Association, 20204. Best practices in identifying, reporting and screening operating experience at nuclear power plants, IAEA-TECDOC-1581, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2008-----