Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 2022privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 martie 2022Data intrării în vigoare 08-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 08-03-2022 până la data de 05-06-2023


  Constatând criza actuală existentă la graniţa României cu Ucraina generată de conflictul militar care se desfăşoară pe teritoriul Ucrainei,având în vedere necesitatea de a fi întreprinse în continuare măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară pentru cetăţenii străini sau apatrizii afectaţi de acest conflict şi care au ajuns pe teritoriul României, luând în considerare faptul că în lipsa prevederilor legale nu pot fi achitate cheltuielile curente ale instituţiilor publice şi ale altor structuri subordonate Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, generând consecinţa întreruperii furnizării utilităţilor şi a tuturor bunurilor şi serviciilor instituţiilor amintite, corelativ solicitării de penalităţi de către furnizori care au şi posibilitatea blocării conturilor şi a executării silite, situaţie ce se impune a fi evitată în contextul actual al situaţiei generate de afluxul de refugiaţi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina,având în vedere necesitatea stringentă a reglementării situaţiei financiare, în sensul asigurării atât a finanţării cheltuielilor de natură salarială, a contribuţiilor pentru personal, pentru personalul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse care nu a fost încă preluat din aparatul central al Ministerului Sportului şi din structurile subordonate ale acestuia, precum şi pentru cel din structurile subordonate care urmează a fi preluate de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cât şi a cheltuielilor curente ale instituţiilor publice şi ale altor structuri subordonate din bugetul Ministerului Sportului şi bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, până la momentul aprobării protocoalelor de predare-preluare, ţinând cont de faptul că finanţarea cheltuielilor avute în vedere este esenţială pentru asigurarea unei bune funcţionări şi desfăşurări a activităţilor specifice din domeniile de activitate relevante aflate în sfera de competenţă a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a instituţiilor publice şi a altor structuri subordonate, în condiţiile în care o parte dintre persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina sunt cazate în unităţi subordonate Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse,întrucât se impune identificarea unor soluţii pentru a facilita accesul cetăţenilor ucraineni pe piaţa muncii din România, prin crearea cadrului necesar pentru ca aceştia să îşi poată asigura o sursă de venit din munca prestată, fapt care va avea ca efect o mai bună integrare a acestora în perioada în care sunt nevoiţi să rămână pe teritoriul României şi va conduce la o degrevare a bugetului de stat care, în contextul în care cetăţenii ucraineni nu au surse proprii de venit, trebuie să suporte costul întreţinerii acestora,
  luând în considerare faptul că în România, dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare şi reprezintă un drept fundamental statuat de prevederile art. 32 din Constituţia României, republicată, precum şi faptul că, întrucât nu avem în prezent un cadru legal apt să asigure acordarea dreptului de educaţie în această situaţie specială pentru minorii antepreşcolari, preşcolari, elevi şi pentru studenţii proveniţi din Ucraina, se impun modificările şi completările necesare pentru acordarea dreptului la educaţie şi pentru aceştia,întrucât este existentă o situaţie de risc şi vulnerabilitate pentru anumite categorii de persoane, respectiv persoane în vârstă, femei si copii, care intră pe teritoriul României, ţinând seama că în prezent nu există un cadru legal specific pentru situaţiile în care persoanele juridice, persoanele fizice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, indiferent de forma de finanţare şi de subordonare a acestora, intenţionează să doneze sume pentru persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina, iar potrivit regulilor fiscale în vigoare donaţiile cu caracter umanitar nu sunt cheltuieli deductibile, în vederea stimulării din punct de vedere fiscal a donaţiilor fiind necesar un regim fiscal specific,se impune adoptarea unor măsuri rapide de gestionare a crizei, printre care se regăsesc şi cele destinate asigurării dreptului la educaţie pentru minorii antepreşcolari, preşcolari, elevi ucraineni şi studenţii din Ucraina aflaţi pe teritoriul României, deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă şi independentă, iar elementele vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri imediate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 2 februarie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:d) dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală şi tratament corespunzător, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, în conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică;
  2. La articolul 1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) transport, în condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv beneficiarilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare.4. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Achiziţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi a serviciilor de cazare se realizează prin procedura de achiziţie publică în regim de urgenţă, conform art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi după caz, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care solicită protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată.
  5. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.(6) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele prevăzute la alin. (4) şi să păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există.(7) Furnizorii au obligaţia să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate persoanelor prevăzute la alin. (4) şi pentru care întocmesc facturi distincte; facturile însoţite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de copii ale documentelor de identitate, dacă acestea există, sau copii ale documentelor medicale de la nivelul furnizorilor, pentru persoanele care nu deţin documente de identitate, sunt raportate lunar caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală în vederea decontării.(8) Asumarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor, dispozitivelor medicale acordate de furnizori se face prin semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislaţiei naţionale/europene în vigoare privind serviciile de încredere, respectiv Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/73 din data de 28.08.2014, Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale înregistrate offline se transmit în platforma informatică din asigurările de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării acestora. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciilor medicale şi acesta se împlineşte în a treia zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale din pachetele de bază, respectiv din programele naţionale de sănătate curative, acordate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.(9) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate persoanelor prevăzute la alin. (4) şi să deconteze furnizorilor contravaloarea acestora, în condiţiile respectării prevederilor alin. (5)-(8).
  (10) Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă/ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită. Mecanismul de decontare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
  6. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Minorii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază de protecţia specială prevăzută în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 554 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea protecţiei prevăzute la alin. (1), direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pot angaja personal contractual fără concurs în serviciile sociale destinate minorilor neînsoţiţi, în funcţie de nevoile acestora, pe o durată determinată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
  7. După articolul 2 se introduc şase noi articole, articolele 2^1-2^6, cu următorul cuprins:Articolul 2^1(1) Persoanele cu dizabilităţi, însoţite sau neînsoţite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind preluate în evidenţele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.(2) Însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi prevăzute la alin. (1) beneficiază, în aceleaşi condiţii, de servicii sociale împreună cu acestea.Articolul 2^2Procedura de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele prevăzute la art. 2^1 va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 2^3(1) Persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru implementarea prevederilor alin. (1), ministrul muncii şi solidarităţii sociale poate emite instrucţiuni.
  Articolul 2^4Persoanele adulte cu dizabilităţi şi persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, intră în România şi nu deţin documente de identitate valabile, sunt îndrumate către Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea stabilirii regimului juridic, concomitent cu preluarea lor, la cerere, de către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean sau local, în vederea acordării serviciilor sociale.Articolul 2^5Prin derogare de la prevederile art. 554 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot angaja, fără concurs, asistenţi sociali sau alt personal de specialitate, după caz, în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean şi în cadrul serviciilor sociale în care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcţie de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.Articolul 2^6Cheltuielile corespunzătoare asigurării serviciilor sociale prevăzute la art. 2^1 se suportă, integral, din sumele stabilite în condiţiile art. 4 alin. (9).
  8. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Asigurarea utilităţilor de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (1^1), se realizează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi, după caz, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.(2) În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (1^1) sunt cazate în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, cheltuielile aferente cazării şi utilităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se pot asigura şi prin decontare de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi după caz, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Cheltuielile ocazionate cu utilităţile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), precum şi cele necesare funcţionării taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară, respectiv cele aferente asigurării cazării în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat potrivit legii. (2) Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi e) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(3) Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (4), inclusiv pentru contribuţia personală pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.(4) Contravaloarea prescripţiei medicale, inclusiv a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) se decontează furnizorilor de medicamente care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data depunerii facturilor însoţite de documentele justificative.(5) La stabilirea depăşirii valorii anuale a bugetului de referinţă potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se ia în calcul valoarea consumului de medicamente aferent persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) care au beneficiat de medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat şi au înregistrat rezultat medical. (6) La regularizarea anuală a contribuţiei datorate, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea numărului unic de pacienţi eligibili efectiv trataţi pe parcursul derulării unui contract cost-volum nu se iau în calcul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4) care au beneficiat de medicamente ce fac obiectul acestuia.(7)
  Pentru serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale din pachetul de bază, precum şi medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4), sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate se suplimentează după încheierea lunii în care au fost acordate, prin acte adiţionale.
  (8) Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(9) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor generate de acordarea asistenţei umanitare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor aferente acordării protecţiei temporare conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul art. 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, prin hotărâre a Guvernului pot fi asigurate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în vederea majorării cu sumele transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform alin. (3), la propunerea Ministerului Sănătăţii.
  10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care sosesc din Ucraina nu au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România.
  11. După articolul 6 se introduc 11 noi articole, articolele 7-17, cu următorul cuprins:Articolul 7Prin minor neînsoţit în sensul prezentului act normativ se înţelege cetăţeanul străin sau apatridul sub vârsta de 18 ani, care a sosit pe teritoriul României neînsoţit de niciunul dintre părinţii săi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găseşte sub supravegherea legală a unei alte persoane.Articolul 8(1) La nivelul fiecărui judeţ şi, după caz, la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti se constituie Grupul operativ pentru minori neînsoţiţi, fără personalitate juridică, denumit în continuare Grupul operativ, care are rolul de a identifica rapid măsura cea mai adecvată pentru protecţia minorului neînsoţit.(2) Grupul operativ este compus din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ai inspectoratului şcolar judeţean, respectiv ai Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai direcţiei de sănătate publică şi ai organizaţiilor neguvernamentale sau, după caz, şi ai organismelor internaţionale. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile Grupului operativ pentru minorii neînsoţiţi se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii. (3)
  Coordonarea Grupului operativ este asigurată de un reprezentant cu funcţie de conducere din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
  (4) La activităţile Grupului operativ pot participa, la invitaţia coordonatorului, reprezentanţi ai altor instituţii relevante pe plan local, a căror intervenţie poate sprijini instrumentarea cazurilor minorilor neînsoţiţi, care intră pe teritoriul României neînsoţiţi.
  Articolul 9În aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale, procedura de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. Articolul 10(1) Minorii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecţie internaţională conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, ori cei care sunt beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, beneficiază de următoarele drepturi în domeniul educaţiei:a) dreptul la educaţie în unităţile de învăţământ din România în aceleaşi condiţii şi cu finanţare din aceleaşi bugete ca pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii români; b) dreptul la cazare gratuită în internatele şcolare, alocaţie de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, manuale.
  (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin audient se înţelege elevul şcolarizat într-un alt sistem de învăţământ din altă ţară, care îşi continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorităţii competente, parcursul şcolar într-o unitate de învăţământ din sistemul de învăţământ românesc şi este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor şi susţinerea eventualelor diferenţe.(3) Finanţarea cheltuielilor pentru drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din aceleaşi bugete şi în acelaşi cuantum ca şi pentru elevii statului român.
  Articolul 11(1) În vederea respectării drepturilor prevăzute la art. 10, Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare, va asigura cuprinderea tuturor minorilor menţionaţi la art. 10 în sistemul de învăţământ românesc, prin asigurarea resursei umane necesare desfăşurării activităţilor didactice.(2) În situaţia în care resursa umană este insuficientă, prin derogare de la prevederile art. 247,248,254,262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea didactică şi activitatea de consiliere şcolară va putea fi realizată de studenţii din universităţile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare.(3)
  Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, minorii prevăzuţi la art. 10 vor fi integraţi în formaţiuni de studiu/grupe/clase indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea.
  (4) Procedura de înscriere a minorilor menţionaţi la art. 10 ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ va fi stabilită prin ordin al ministrului educaţiei. (5) În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, minorii menţionaţi la art. 10 vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ conform legislaţiei în vigoare şi li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate. În situaţia în care nu sunt vaccinaţi, aceştia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii. (6) Ulterior dobândirii statutului de audienţi, aceştia au următoarele drepturi: a) dreptul de a participa la activităţile educative din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la activităţile extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor şi cluburilor copiilor. Participarea la activităţile extracurriculare nu este condiţionată de calitatea de audient;b) dreptul de şcolarizare în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;c) dreptul de a beneficia de facilităţile pentru transport local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi la transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar din România;d) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la lit. c), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învăţământul primar şi gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.
  (7) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) se asigură din aceleaşi bugete ca şi pentru elevii statului român.
  Articolul 12(1) La nivelul inspectoratelor şcolare se va constitui o comisie formată din: inspectorul şcolar general, 2 inspectori şcolari, 3 cadre didactice şi un psiholog/consilier şcolar pentru coordonarea activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere. (2) Procedura de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
  Articolul 13(1) În vederea asigurării dreptului la educaţie, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări, vor comunica inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti lista minorilor neînsoţiţi pe teritoriul României. (2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele, vârsta, nivelul de învăţământ, limba în care poate comunica minorul, locul în care acesta este cantonat, precum şi menţiuni referitoare la documente de identitate/studii aflate în posesia minorului, după caz.Articolul 14Comisia constituită în condiţiile art. 12 ia deciziile privind repartizarea minorilor către unitatea de învăţământ, în vederea asigurării dreptului la educaţie, având la bază lista prevăzută la art. 13 alin. (1), transmisă de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări, şi va menţine legătura cu aceste direcţii generale în vederea acordării suportului necesar asigurării dreptului la educaţie, protecţie şi asistenţă socială.Articolul 15Minorii prevăzuţi la art. 10 alin. (1) înscrişi ca audienţi pot dobândi calitatea de elev în România după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei. Articolul 16Prin derogare de la prevederile alin. (5) al art. 138 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazuri temeinic justificate, Ministerul Educaţiei poate aproba în anii universitari 2021-2022 şi 2022-2023 universităţilor/instituţiilor de învăţământ superior un număr suplimentar de locuri - în limita a 20% din capacitatea de şcolarizare stabilită de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior pentru programul de studii solicitat - destinat şcolarizării studenţilor înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din Ucraina.Articolul 17(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), alin. (1^1) şi alin. (4) cazate în spaţiile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private şi instituţiilor de învăţământ universitar de stat şi private se acordă cheltuieli de masă şi cazare în limita a 50 lei/persoană/zi pentru cazare şi 20 lei/persoană/zi pentru masă, pe o perioadă de până la 90 de zile.(2) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi private şi pentru instituţiile de învăţământ universitar de stat şi private, sumele se asigură de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Mecanismul de plată al sumelor se stabileşte prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Educaţiei.
  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate/reîncadra, fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare/poliţişti care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu.(2) Perioada de un an, prevăzută la alin. (1), poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu acordul cadrului militar/poliţistului rechemat în activitate/reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina.Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei respective.(2)
  Normele procedurale pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, Guvernul poate aproba în semestrul I, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cărora le revin atribuţii de gestiune a situaţiei rezultate ca urmare a conflictului armat din Ucraina.(2) Prin derogare de la termenele şi limitele prevăzute la art. 47 alin. (8) - (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul exerciţiului bugetar, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cărora le revin atribuţii de gestiune a situaţiei rezultate ca urmare a conflictului armat din Ucraina, să aprobe virări de credite de angajament şi credite bugetare, între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, de la un capitol bugetar la altul, respectiv între programe bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.Articolul VLa articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare între ministere, finanţarea cheltuielilor de natură salarială, a contribuţiilor pentru personalul aferent, precum şi a altor cheltuieli curente ale instituţiilor care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se efectuează din bugetul Ministerului Sportului şi bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în mod corespunzător.
  Articolul VI(1) Cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut la art. 3 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se prelungeşte dreptul de şedere în scop de muncă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă.(3) Încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condiţiile de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadraţi şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.(4) Procedura de încadrare în muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (5) Încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 29 şi art. 31 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.(6) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul cetăţenilor ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2,4 şi 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Cetăţenii ucraineni prevăzuţi la alin. (1) au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile de prevenire a şomajului şi la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordate în urma înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii români de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul VIILegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă dificultate sau către unităţi administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă.
  2. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă dificultate sau către unităţi administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă.3. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepţie de la prevederile art. 58 alin. (1), în vederea acordării de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti poate fi majorat cu sume din excedentul bugetului local, neangajate în finanţarea altor cheltuieli.
  Articolul VIII
  (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. X pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.(2) Campania de donare de sume potrivit prevederilor alin. (1) se desfăşoară de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 31 decembrie 2022.
  Articolul IX(1) Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii potrivit titlului II „Impozitul pe profit“ din acelaşi act normativ deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.(2) Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice - contribuabili potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“ din acelaşi act normativ scad din baza impozabilă sumele reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.(3) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) şi alin. (7) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care determină venitul net anual, în sistem real, pe baza datelor din contabilitate pot deduce cheltuielile reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.
  Articolul X(1) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă solicită deschiderea contului 50.07.03 „Disponibil din donaţii aferente ajutoarelor umanitare pentru Ucraina“ la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi poate deschide conturi în lei şi valută la orice instituţie de credit, care se vor comunica public pe pagina proprie de internet, a Ministerului Afacerilor Interne şi pe pagina Guvernului României, precum şi pe alte căi mediatice.(2) Contul distinct de disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti potrivit alin. (1) nu este purtător de dobândă şi nu este supus executării silite.(3) În contul distinct de disponibil în lei deschis la Trezoreria Statului potrivit alin. (1) persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita sume prin virament bancar, precum şi online prin intermediul „Sistemului naţional electronic de plată“ - SNEP, dezvoltat, implementat, administrat şi operat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, disponibil la adresa www.ghişeul.ro, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit. (4) Sumele prevăzute la art. VIII alin. (1) pot fi achitate şi în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului. (5) Sumele colectate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului potrivit alin. (4) se virează zilnic în contul prevăzut la alin. (1) deschis pe numele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor.(6) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă virează sumele colectate în conturile deschise la instituţiile de credit, în ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, în contul prevăzut la alin. (1), deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.(7) În situaţia în care sumele colectate au fost depuse în valută la instituţiile de credit, acestea se transferă în echivalent lei calculat la cursul de schimb valutar al instituţiei de credit din ziua transferului.Articolul XIToate cheltuielile necesare pentru colectarea fondurilor şi pentru gestionarea conturilor deschise în lei şi în valută la instituţii de credit vor fi suportate prin sume puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne în bugetul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Articolul XII(1) În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, sumele colectate în contul de disponibilităţi prevăzut la art. X alin. (1) în săptămâna anterioară, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se transferă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont de venituri ale bugetului de stat corespunzător unei poziţii distincte de clasificaţie, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.
  (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca la propunerea Ministerului Afacerilor Interne să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.
  Articolul XIII(1) Prin derogare de la prevederile art. 25 şi 56 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuielile cu bunurile acordate şi serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale, după caz:a) pentru plătitorii de impozit pe profit:1. deducere limitată la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi le deduc în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii; 2. nededucere la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi scad valoarea însumată a acestora din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i) din acelaşi act normativ;
  b) pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aceste cheltuieli se însumează cu cele prevăzute la art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi valoarea însumată a acestora se scade din impozitul datorat, în limita prevăzută la art. 56 alin. (1^1) din acelaşi act normativ.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) şi alin. (7) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, sunt cheltuieli deductibile bunurile şi/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, cu condiţia încadrării acestora în aceleaşi limite cu cele prevăzute la art. 68 alin. (5) lit. a) şi c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. (3) Bunurile şi/sau serviciile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina şi sunt acordate sau prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către acesta sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/ prestare a serviciilor.(4) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul XIV
  (1) Bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoane impozabile, potrivit prevederilor art. XIII alin. (3), destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră bunuri acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Serviciile prestate în mod gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, potrivit prevederilor art. XIII alin. (3), destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră servicii prestate în mod gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 271 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul XVLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 25 alineatul (4), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:ţ) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cele prevăzute la lit. i) şi scad valoarea astfel rezultată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la lit. i). În situaţia în care valoarea stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) şi prezentei litere, diminuată cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit în limita valorii astfel calculate şi către Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF şi către alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În acest caz, redirecţionarea impozitului pe profit se efectuează, potrivit art. 42 alin. (4), fără a exista obligaţia înscrierii entităţii beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
  2. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Contribuabilii care efectuează cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. ţ), sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului/ burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.3. La articolul 56, alineatul (1^3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^3) Microîntreprinderile care efectuează cheltuieli potrivit alin. (2^2) şi sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1) şi (2^2), incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.4. La articolul 56, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Microîntreprinderile care înregistrează cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte însumează aceste cheltuieli cu sumele acordate potrivit alin. (1^1) şi scad valoarea astfel rezultată în limita prevăzută la alin. (1^1). În cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (1^1) şi prezentului alineat, diminuată cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, şi către Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF şi alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În acest caz, redirecţionarea impozitului se efectuează, potrivit alin. (2^1), fără a exista obligaţia înscrierii entităţii beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
  Articolul XVIPrin derogare de la prevederile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile reprezentând drepturi de hrană, cazare, asistenţă medicală, asistenţă medicală adecvată pentru beneficiarii protecţiei temporare cu nevoi speciale, precum şi alte cheltuieli, pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.Articolul XVIILa articolul 81 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) străinul a cărui protecţie temporară acordată prin decizia Consiliului Uniunii Europene a încetat;
  Articolul XVIIIPrin derogare de la art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XV intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul XIX(1) Ordinul comun prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, se adoptă în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Ordinul prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 se adoptă în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Ordinul prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 se adoptă în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul XXPrelucrarea datelor personale de către toate entităţile implicate în activităţile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă se efectuează cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a altor acte normative incidente din domeniul protecţiei datelor personale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul apărării naţionale,
  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 7 martie 2022.Nr. 20.----