Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2022de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 10 februarie 2022Data intrării în vigoare 10-02-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-02-2022 până la data de 09-06-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 37 din 11 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 140 din 10 februarie 2022.
  Articolul 1
  (1) Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea şi evidenţa informaţiilor referitoare la ocupaţiile practicate în cadrul economiei naţionale.(2) COR reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare şi codificare a tuturor ocupaţiilor desfăşurate în economie, indiferent de tipul şi locul desfăşurării lor.(3) COR poate genera şi alte clasificări şi liste de ocupaţii, specializate pe domenii de activitate.
  Articolul 2COR îndeplineşte următoarele funcţii:a) asigură informaţii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea forţei de muncă;b) satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;
  c) facilitează identificarea unitară a ocupaţiilor din România;d) asigură un cadru de referinţă care permite compararea datelor statistice privind piaţa muncii din România;e) asigură interpretarea unitară a datelor statistice de către toţi utilizatorii;f) asigură comparabilitatea cu datele statistice internaţionale.
  Articolul 3(1)
  COR se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei care face obiectul activităţilor desfăşurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţile bugetare, operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţiile, asociaţiile, persoanele fizice şi juridice, denumite în continuare utilizatori.
  (2) Utilizatorii au următoarele atribuţii:a) să folosească COR în toate cazurile în care transmit sau acordă acces la informaţie altor organizaţii;b) să informeze organizaţia care întreţine COR cu privire la anomaliile şi incidentele intervenite în exploatare;c) să dezvolte liste de ocupaţii specifice domeniului de activitate cu respectarea, în mod obligatoriu, a corespondenţei informaţiilor respective cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în COR conform structurii COR;d) să solicite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizarea COR.(3) Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de către utilizatori revine în întregime în responsabilitatea acestora.
  Articolul 4Prin actualizarea COR se înţelege:a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare şi introducere în COR a noilor ocupaţii, ca urmare a schimbărilor din economia naţională;b) activitatea de eliminare a ocupaţiilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;c) activitatea de redenumire a unor ocupaţii care se regăsesc în COR numai dacă este necesar;d) activitatea de mutare a unor ocupaţii, dacă acest lucru se impune.
  Articolul 5(1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în:a) structura economiei naţionale;b) legislaţia specifică în vigoare privind introducerea şi/sau reglementarea de noi ocupaţii;c) nomenclatoarele ocupaţiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, şi anume: Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor - ISCO 08 şi Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor - ESCO. (2) Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de noi ocupaţii trebuie să solicite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 6Conţinutul COR se aliniază la nomenclatoarele internaţionale existente după următoarea ierarhie de priorităţi:– prioritate 0 - UE (Uniunea Europeană);– prioritate 1 - ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite);– prioritate 2 - alte reglementări internaţionale.Articolul 7Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor.
  Articolul 8(1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR, prin introducerea în COR a noilor ocupaţii, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale următoarele documente:a) cerere pentru introducerea în COR a ocupaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la procedură;b) fişa descriptivă a ocupaţiei, conform anexei nr. 2 la procedură.(2) Pentru introducerea în COR a unei ocupaţii care se regăseşte în ESCO, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale documentele prevăzute la alin. (1), iar în completarea fişei descriptive a ocupaţiei pot folosi şi informaţiile aferente ocupaţiei disponibile pe website-ul ESCO. (3) Pentru actualizarea COR prin eliminarea ocupaţiilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la procedură. (4) Pentru actualizarea COR prin redenumirea unor ocupaţii care se regăsesc în COR, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la procedură. (5) Pentru actualizarea COR prin mutarea unor ocupaţii, dacă acest lucru se impune, utilizatorii depun la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale următoarele documente:a) o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la procedură;b) fişa descriptivă a ocupaţiei, conform anexei nr. 2 la procedură.(6) Documentele pentru actualizarea COR prevăzute la alin. (1)-(5) se depun de către utilizatori, în format letric sub semnătură privată sau în format electronic cu semnătură electronică calificată.(7) Pe baza documentaţiei depuse de utilizatori pentru actualizarea COR, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare aviz din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de către Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România.(8) În situaţia în care se solicită introducerea în COR a unei ocupaţii care se regăseşte în ESCO, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită în termen de 2 zile lucrătoare avizul prevăzut la alin. (7) numai pentru ocupaţiile care sunt reglementate la nivel naţional.
  (9) Ministerele de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, asociaţiile profesionale, comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din România transmit răspunsul la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la alin. (7) şi (8), în termen de 5 zile lucrătoare.(10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii avizului prevăzut la alin. (7) şi (8), Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale soluţionează cererea de actualizare a COR.(11) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale respinge cererile utilizatorilor care solicită introducerea în COR a unor ocupaţii care contravin legii şi bunelor moravuri.
  Articolul 9(1) Pe baza unor analize ale pieţei muncii, periodic, din 4 în 4 ani, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Institutul Naţional de Statistică elimină din COR ocupaţiile care nu se mai practică pe piaţa muncii, prin ordin comun al acestor instituţii.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) cuprinde în anexă Lista ocupaţiilor eliminate din COR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Lista cuprinzând ocupaţiile eliminate se publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.(4) La cererea fundamentată a utilizatorilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la procedură, depusă la registratura generală a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei prevăzute la alin. (2), ocupaţiile din Lista ocupaţiilor eliminate din COR se pot reintroduce în structura COR.
  Articolul 10(1) Cererile pentru actualizarea COR depuse de către utilizatori la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor fi soluţionate în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, după analizarea documentaţiei, emite utilizatorului un aviz favorabil pentru actualizarea COR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Lista cuprinzând ocupaţiile pentru care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a emis aviz favorabil se publică pe pagina de internet a instituţiei.
  Articolul 11(1) Actualizarea COR se aprobă trimestrial sau ori de câte ori se impune prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică de actualizare a COR, care cuprinde în anexă toate actualizările pentru care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi-a dat acordul, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.(3) Structura COR actualizată potrivit alin. (1) se publică de către direcţia de specialitate pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.Articolul 12Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Anexa nr. 1la procedurăDenumire utilizator ........................Date de identificare .................Sediul .............................Telefon/fax ..................................E-mail .....................................................................Către: Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialeDirecţia de specialitate ...............Subsemnatul/Subsemnata, ......................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ......................, cu sediul în ........................., solicit introducerea în Clasificarea ocupaţiilor din România a următoarei ocupaţii*:....................................;.................................... .Menţionez că ocupaţia este reglementată prin actul normativ** ......….../se regăseşte în Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor - ESCO.Anexez Fişa descriptivă a ocupaţiei.Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................Semnătura .................Data .......................... * Se va menţiona denumirea ocupaţiei în limba română, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu poate fi tradusă.
  ** Se va completa numai în situaţia în care ocupaţia este reglementată printr-un act normativ.
  Anexa nr. 2la procedură Fişa descriptivă a ocupaţiei
  1.Denumirea ocupaţiei
  Denumire ocupaţie

  2.Grupa de bază din COR
  Cod şi denumire grupă de bază
  3.Sectorul de activitate CAEN în care se încadrează ocupaţia
  Clasa CAEN
  4.Atribuţiile şi responsabilităţile specifice ocupaţiei
  5.Nivelul de instruire (şcoala absolvită) solicitat pentru practicarea ocupaţiei, conform prevederilor legii educaţiei naţionale în vigoare

  6.Cerinţe referitoare la formarea profesională
  Tipul actului care atestă pregătirea profesională:() Diplomă de absolvire/diplomă de licenţă/master …………………….
  () Certificat de calificare …………........………………() Certificat de absolvire …………………........………
  Denumirea programului de calificare/perfecţionare sau specializare necesar practicării ocupaţiei
  Nivelul de calificare necesar pentru practicarea ocupaţiei, conform Cadrului naţional al calificărilor (CNC)
  7.Cerinţe pentru practicarea ocupaţiei (aptitudini, abilităţi, competenţe şi deprinderi etc.)
  8.Instrumente şi echipamente de lucru utilizate

  9.Mediul de activitate
  10.Riscurile la locul de muncă
  11.Durata timpului de muncă şi programul de lucru
  12.Salarizarea - cadrul normativ prin care se reglementează salarizarea (de exemplu, CIM, CCM, Legea salarizării din fonduri publice, contract de prestări servicii etc.)
  13.Meserii înrudite din COR
  14.Corespondenţa cu Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor - ESCO (indicarea denumirii ocupaţiei şi a codului aferent grupei de bază), după caz
  Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ..................................Semnătura .................Data ..........................
  Anexa nr. 3la procedurăDenumire utilizator .................................................Date de identificare .................Sediul .....................................................................Telefon/fax .............................................................E-mail .....................................................................Către: Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialeDirecţia de specialitate ................Subsemnatul/Subsemnata, ...................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ..............................., solicit eliminarea din Clasificarea ocupaţiilor din România a următoarei ocupaţii:......................................................................................Menţionez că ocupaţia se regăseşte în grupa de bază …………………………....……………………, la codul COR …………… .Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar .........................................Semnătura .................Data .................Anexa nr. 4la procedurăDenumire utilizator .................................................Date de identificare ..................Sediul .....................................................................Telefon/fax .............................................................E-mail .....................................................................Către: Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialeDirecţia de specialitate ..............Subsemnatul/Subsemnata, ..................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ................................, solicit redenumirea ocupaţiei din ........... în ........, ocupaţie care se regăseşte în grupa de bază ........... din Clasificarea ocupaţiilor din România.Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar .........................................Semnătura .................Data ..........................
  Anexa nr. 5la procedurăDenumire utilizator .................................................Date de identificare …………………………....…….Sediul .....................................................................Telefon/fax .............................................................E-mail .....................................................................Către: Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialeDirecţia de specialitate ..................Subsemnatul/Subsemnata, .........................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în .................................., solicit mutarea ocupaţiei ....... din .... în ........., în cadrul Clasificării ocupaţiilor din România.Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ...............................................Semnătura .................Data ........................Anexa nr. 6la procedurăDenumire utilizator .................................................Date de identificare …………………………....…….
  Sediul .....................................................................Telefon/fax .............................................................E-mail .....................................................................Către: Ministerul Muncii şi Solidarităţii SocialeDirecţia de specialitate ............Subsemnatul/Subsemnata, ........................., în calitate de reprezentant legal al utilizatorului ..................................., cu sediul în ......................................, solicit reintroducerea în Clasificarea ocupaţiilor din România a următoarei ocupaţii:...............................................;............................................. .Justificarea necesităţii reintroducerii ocupaţiei în COR este: ................................................................................................................................................Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................Semnătura .................Data ..........................
  -----