Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 31 ianuarie 2022privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022Data intrării în vigoare 10-02-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-02-2022 până la data de 30-05-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 109 din 31 ianuarie 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 136 din 10 februarie 2022.
  1. Principii1.1.
  Dreptul de acces la serviciile sistemului informatic PatrimVen se acordă autorităţilor publice, instituţiilor publice şi instituţiilor de interes public din administraţia publică centrală şi locală, denumite în continuare AP/IP/IIP, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 la ordin.
  1.2. Dreptul de acces al AP/IP/IIP se exercită de către personalul desemnat în acest scop de către AP/IP/IIP dintre angajaţii proprii.1.3. Dreptul de acces se solicită şi se înregistrează prin organele fiscale la care AP/IP/IIP are conturi deschise, conform prezentei proceduri.1.4. Identificarea persoanelor se face cu certificate calificate, emise de autorităţi de certificare acreditate.1.5. Identificarea persoanelor se va putea face şi cu alte mijloace de identificare, în funcţie de evoluţia tehnologică şi de nivelul de securitate necesar.1.6. Persoanelor li se atribuie drepturi de acces, denumite roluri, în funcţie de atribuţiile de serviciu stabilite de către AP/IP/IIP.1.7. Procesul prin care unei persoane i se atribuie un rol se numeşte înrolare.
  1.8. Unul dintre rolurile atribuite cel puţin unei persoane dintro AP/IP/IIP este acela de „administrator al drepturilor de acces ale utilizatorilor“, pe scurt „administrator de interoperabilitate“.1.9. Pentru fiecare AP/IP/IIP pot fi acordate maximum două roluri „administrator de interoperabilitate“.1.10. Procedurile de înregistrare a administratorilor de interoperabilitate sau a altor categorii de utilizatori sunt diferite.1.11. Pentru a putea înrola alte categorii de utilizatori este obligatoriu ca AP/IP/IIP să aibă cel puţin un administrator de interoperabilitate înrolat.1.12. Pentru a putea înrola alte categorii de utilizatori de către administratorul de interoperabilitate nu este necesară prezenţa fizică a persoanei sau prezentarea de documente pe hârtie.1.13. AP/IP/IIP asigură mijloacele de verificare a accesului la sistemul informatic şi înscrie motivul accesării datelor din sistemul informatic, astfel încât din analiza acestora să rezulte dacă datele au fost accesate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau în alte scopuri.
  2. Înrolarea şi revocarea administratorului de interoperabilitate2.1. În vederea înrolării administratorului de interoperabilitate, AP/IP/IIP prezintă şi depune, după caz, prin persoana numită ca administrator de interoperabilitate, la organul fiscal prevăzut la pct. 1.3, următoarele documente/fişiere:a) prezintă cartea de identitate a persoanei în original;b) depune pe suport electronic fişierul de export al certificatului calificat deţinut de persoană;c) depune pe suport hârtie Cererea de numire sau revocare a administratorului de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea AP/IP/IIP, semnată de reprezentantul legal al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.2.2. Înregistrarea persoanelor cu rol de administrator de interoperabilitate se face de către MF prin unităţile teritoriale în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.2.3. Organul fiscal prevăzut la pct. 1.3 verifică identitatea persoanei, copiază şi stochează documentul de identitate, verifică corectitudinea datelor înscrise şi stochează documentele depuse pe suport hârtie şi specimenul de semnătură al ordonatorului de credite/reprezentantului legal al AP/IP/IIP. După verificarea documentelor depuse pe suport hârtie, cererile se avizează de către şeful organului fiscal competent, definit potrivit art. 30 din Codul de procedură fiscală, pentru conformitatea datelor verificate, şi se introduc în sistem, în baza de date a drepturilor de acces, prin aplicaţia informatică disponibilă în acest scop.2.4.
  Se vor înregistra maximum două persoane cu drept de administrator de interoperabilitate pentru o AP/IP/IIP.
  2.5. Revocarea dreptului de administrator de interoperabilitate se face de către AP/IP/IIP în oricare dintre următoarele situaţii:a) persoana cu drept de administrator de interoperabilitate nu mai este angajat al AP/IP/IIP;b) certificatul calificat utilizat la autentificare de administratorul de interoperabilitate a fost pierdut, furat, distrus etc.;c) AP/IP/IIP decide să revoce unei persoane dreptul de administrator de interoperabilitate.2.6. AP/IP/IIP are obligaţia de a anunţa de îndată revocarea dreptului de administrator de interoperabilitate prin:a) administratorul de interoperabilitate care nu are revocat dreptul de administrator, folosind sistemul informatic; saub) prezentarea pe suport hârtie şi depunerea la organul fiscal competent a cererii de numire sau revocare a administratorului de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea AP/IP/IIP, semnată de reprezentantul legal al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură.
  2.7. În situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a instrumentului de autentificare deţinut de persoana cu drept de administrator de interoperabilitate, reînnoirea certificatului se face prin:a) introducerea datelor noului certificat, folosind sistemul informatic, de către administratorul de interoperabilitate care nu are revocat dreptul de administrator; sau b) prezentarea pe suport electronic şi depunerea la organul fiscal competent a fişierului de export al noului certificat.
  3. Obligaţiile administratorului de interoperabilitate3.1. Se prezintă personal la organul fiscal prevăzut la pct. 1.3 împreună cu documentele necesare pentru înrolare.3.2. Semnează şi transmite formularul electronic Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, denumit în continuare PASS, împreună cu documentul din care rezultă atribuţiile stabilite de normele juridice care reglementează activitatea AP/IP/IIP.
  3.3. Verifică şi certifică realitatea datelor de identificare ale persoanelor pe care le înrolează, precum şi a celorlalte date necesare înrolării.3.4. Înrolează persoane cu rol de utilizator al sistemului informatic, conform deciziei reprezentantului legal al AP/IP/IIP.3.5. Modifică sau revocă, după caz, drepturile de acces ale utilizatorilor, conform deciziei reprezentantului legal al AP/IP/IIP.3.6. Notifică revocarea drepturilor de acces ale administratorului de interoperabilitate, dacă:a) persoana cu drept de administrator de interoperabilitate nu mai este angajat al AP/IP/IIP;b) certificatul calificat utilizat la autentificare a fost pierdut, furat, distrus etc.;c) reprezentantul legal AP/IP/IIP ia o decizie în acest sens.
  3.7. Verifică jurnalul de acces al utilizatorilor la sistemul informatic.3.8. Asigură salvarea şi păstrarea pe termen de minimum 5 ani a jurnalului de acces al utilizatorilor la sistemul informatic.
  4. Gestiunea drepturilor administratorului de interoperabilitate4.1. Dreptul de administrator de interoperabilitate se alocă automat, după verificarea de către organul fiscal competent a documentelor necesare înrolării şi după confirmarea corectitudinii datelor primite de la autoritatea de certificare emitentă a certificatului calificat.4.2. Revocarea dreptului de administrator de interoperabilitate se decide de către reprezentantul legal al AP/IP/IIP şi se operează prin sistemul informatic PatrimVen sau de către organul fiscal competent unde au fost prezentate documentele necesare.5. Înrolarea şi revocarea utilizatorilor5.1. Înrolarea utilizatorilor din cadrul AP/IP/IIP se face în scopul accesului la unul sau mai multe dintre serviciile disponibile prin sistemul informatic, necesare îndeplinirii atribuţiilor AP/IP/IIP.5.2. Înrolarea şi revocarea utilizatorilor din cadrul AP/IP/IIP se fac de către administratorul de interoperabilitate, prin aplicaţia pusă la dispoziţie în acest scop în sistemul informatic, prin completarea informaţiilor despre persoane şi instrumentele de autentificare deţinute de acestea.5.3. MF verifică datele furnizate de administratorul de interoperabilitate în procesul de înrolare şi revocare a utilizatorilor.5.4. Datele rezultate din verificări sunt înregistrate şi reţinute în sistemul informatic.5.5. Înregistrarea persoanelor cu rol de utilizator se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la solicitare.5.6. Finalizarea procesului de înrolare va fi comunicată prin poşta electronică.5.7. În cazul în care persoana cu drept de utilizator nu mai este angajat al AP/IP/IIP sau în cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului calificat utilizat la autentificare sau ori de câte ori AP/IP/IIP decide astfel, AP/IP/IIP are obligaţia de a lua de îndată, prin administratorul de interoperabilitate, măsurile necesare în vederea retragerii imediate a dreptului de utilizator persoanei care nu mai îndeplineşte condiţiile pentru acest rol.
  6. Gestiunea drepturilor utilizatorilor - actualizarea datelor în urma procesului de reînnoire a instrumentului de autentificare6.1. În cazul reînnoirii de către o persoană cu drept de utilizator a instrumentului de autentificare, administratorul de interoperabilitate va trimite datele noului instrument de autentificare, asociat titularului, prin intermediul sistemului informatic.6.2. MF verifică datele furnizate de administratorul de interoperabilitate în procesul de actualizare.6.3. Datele rezultate din verificări sunt înregistrate şi reţinute în sistemul informatic.6.4. Finalizarea procesului de actualizare a datelor în urma reînnoirii instrumentului de autentificare va fi comunicată prin poşta electronică.7. Drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor7.1.
  Utilizatorul poate accesa serviciile oferite de sistemul informatic conform drepturilor stabilite de administratorul de interoperabilitate.
  7.2. Utilizatorul răspunde de respectarea regulilor de acces la sistemul informatic în conformitate cu drepturile conferite în sistemul informatic şi atribuţiile de serviciu.7.3 Utilizatorul AP/IP/IIP accesează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice numai în contextul atribuţiilor/ responsabilităţilor de serviciu.7.4 Atribuţiile/Responsabilităţile de serviciu prevăzute la pct. 7.3 trebuie menţionate în fişa postului.
  ANEXĂla procedură........................................................................................(Se completează denumirea autorităţii publice, instituţiei publice sau instituţiei de interes public din administraţia publică centrală şi locală.)CIF ........................................................... (Se completează codul de identificare fiscală.)
  CEREREde numire sau revocare a administratorului de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilorPrin prezenta cerere.......(Se completează denumirea autorităţii publice, instituţiei publice sau instituţiei de interes public din administraţia publică centrală şi locală.)..........., cu codul de identificare fiscală .....(Se completează CIF.)....., reprezentată prin ..............(Se completează numele şi prenumele reprezentantului legal.)............., în calitate de .............(Se completează funcţia.).......,solicităm (Se bifează numai una dintre opţiuni.):[ ] înregistrarea cu rol de administrator de interoperabilitate în scopul gestionării, din partea noastră, a drepturilor de acces ale utilizatorilor la sistemul informatic PatrimVen[ ] înregistrarea revocării dreptului de administrator de interoperabilitate pentru accesul la sistemul informatic PatrimVen pentru următoarele persoane:
  NumelePrenumeleCNPFuncţia TelefonulE-mail
  ....................................... (Se completează funcţia.)...............................................................................(Se completează numele şi prenumele reprezentantului legal.)Semnătura ...............Data .................
  -----