Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 109 din 31 ianuarie 2022pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2022Data intrării în vigoare 10-02-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 10-02-2022 până la data de 30-05-2023


  În temeiul prevederilor art. 70^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la autorităţile/instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili/plătitori, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.(2) Furnizarea de informaţii către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală se realizează în baza dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, sau în baza altor acte normative care dispun ca, în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, acestea să primească informaţiile respective.Articolul 3(1) Utilizarea de către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, potrivit art. 2 alin. (2), a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum şi descrierea interfeţelor de acces la acesta.(2)
  Lista serviciilor disponibile autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală din cadrul sistemului informatic PatrimVen se completează de către Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, pe măsură ce rezultă necesitatea, în baza prevederilor legale, de acces al acestora sau pentru realizarea furnizării de informaţii. De asemenea, la cererea justificată a unei autorităţi publice, instituţii publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală şi ţinând cont de capacitatea tehnică a MF, se poate actualiza lista serviciilor disponibile.
  (3) Formularul protocolului de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic PatrimVen se publică pe portalul MF, respectiv al ANAF, împreună cu instrucţiunile de completare.(4) Protocolul de aderare se semnează de autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu certificat calificat sau cu sigiliu electronic şi se transmite electronic.(5) Sistemul PatrimVen poate fi utilizat de către autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv în cazul furnizării de date de către acestea, în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate cu MF, respectiv ANAF, după caz.
  Articolul 4Formatul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen este cuprins în anexa nr. 2.
  Articolul 5(1) În situaţia în care lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic PatrimVen sau interfeţele de acces se actualizează, inclusiv prin completarea cu servicii suplimentare disponibile, formularul protocolului de aderare se modifică şi se publică potrivit art. 3 alin. (3).(2) În acest caz, autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală care doresc să acceseze serviciile disponibile suplimentar vor completa, semna şi transmite formularul protocolului de aderare publicat conform ultimei versiuni.(3) Serviciile disponibile ale sistemului informatic PatrimVen pot fi completate prin actualizarea formatului protocolului de aderare, care se publică pe site-ul MF/ANAF.Articolul 6Administrarea sistemului informatic PatrimVen se realizează de către MF conform competenţelor stabilite.
  Articolul 7Bugetul anual pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic se asigură de către MF.Articolul 8În situaţia în care MF efectuează orice adaptare a sistemului informatic PatrimVem, autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală sunt responsabile să efectueze orice adaptare necesară a sistemelor lor, pe propria cheltuială, pentru a permite furnizarea de informaţii prin intermediul sistemului informatic PatrimVen şi să asigure securitatea sistemelor sale.Articolul 9(1) Prelucrările de date cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.(2) În vederea asigurării unui cadru solid şi coerent în materie de protecţie a datelor, MF, respectiv ANAF, prin Biroul pentru protecţia datelor cu caracter personal, publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor legii, cu excepţiile prevăzute în mod expres, care conţine:a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;d) existenţa drepturilor pentru persoana vizată, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.
  Articolul 10Protocoalele de aderare aprobate anterior, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile.
  Articolul 11Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de structurile din cadrul MF şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, precum şi de structurile din cadrul ANAF prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de informaţii fiscale şi Biroul pentru protecţia datelor cu caracter personal.Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2022.Nr. 109.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAprivind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVenAnexa nr. 2........................................................................................(Se completează denumirea autorităţii publice, instituţiei publice sau instituţiei de interes public din administraţia publică centrală şi locală.)Cod de identificare fiscală CIF .......................................PROTOCOLde aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVenÎn temeiul prevederilor legale stipulate la^1 ............................., autoritatea publică, instituţia publică sau instituţia de interes public din administraţia publică centrală şi locală ......................., cod de identificare fiscală (CIF) .........................., cu sediul în .................., reprezentată prin ........................, în calitate de .........................., este de acord cu termenii şi condiţiile de acces şi utilizare a serviciilor oferite de Ministerul Finanţelor prin sistemul informatic PatrimVen.^1 Se completează cu articolul, alineatul şi/sau litera, după caz, precum şi numărul şi numele actului care reglementează faptul că solicitantul poate sau este obligat să solicite/primească/transmită informaţii de la/către organul fiscal central.Articolul 1Obiectul şi serviciile disponibile în baza protocolului1.1. Obiectul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, denumit în continuare PASS, îl reprezintă colaborarea dintre autoritatea publică, instituţia publică sau instituţia de interes public din administraţia publică centrală şi locală, denumită în continuare AP/IP/IIP, şi Ministerul Finanţelor (MF), respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în ceea ce priveşte solicitarea şi oferirea de servicii prin sistemul informatic PatrimVen, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale autorităţii publice, instituţiei publice sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală.1.2. Prin protocolul de aderare se solicită şi sunt disponibile următoarele servicii:1.2.1. Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare, prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală:1.2.1.1. Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare, prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală - DA/NUServiciul constă în asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 61^1 alin. (3) din Codul de procedură fiscală autorităţilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.^2 Prin CIF se înţelege cod de identificare fiscală, definit potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Legislaţia^3 în baza căreia se solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.1.2. Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare, prevăzut la art. 61^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală - DA/NUServiciul constă în asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 61^1 alin. (3) lit. a) şi c) din Codul de procedură fiscală.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................
  1.2.2. Contribuţii de asigurări sociale - DA/NUServiciul constă în consultarea şi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112 privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana fizică.Metoda interogare masivă - cerere cu mai multe CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................^3 Se completează cu articolul, alineatul şi/sau litera, după caz, precum şi numărul şi numele actului care reglementează faptul că solicitantul poate sau este obligat să solicite/primească/transmită acest tip de informaţii de la/către organul fiscal central sau de la contribuabil/plătitor.1.2.3. Adeverinţa de venit (anual), denumită AV - DA/NUServiciul constă în transmiterea AV a persoanei fizice. AV conţine informaţii privind cuantumul şi natura veniturilor obţinute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal.Metoda interogare masivă - cerere de obţinere a AV pentru mai multe CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.4. Informaţii despre veniturile lunare - DA/NUServiciul constă în transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică.Metoda interogare masivă - cerere de obţinere a datelor pentru mai multe CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................
  1.2.5. Informaţii despre veniturile anuale din ultimii 2 ani fiscali - DA/NUServiciul constă în consultarea şi transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică.Metoda interogare masivă - cerere de obţinere a datelor pentru mai multe CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.6. Bunuri (clădiri, terenuri, vehicule) - DA/NUServiciul constă în consultarea şi transmiterea datelor privind clădirile, terenurile şi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unităţile administrativ-teritoriale conform legii.Metoda interogare masivă - cerere cu mai multe CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.7. Certificat de atestare fiscală, denumit CAF - DA/NUServiciul constă în transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică.Se poate formula cerere pentru CAF-ul unei persoane fizice sau juridice identificate prin CIF-uri^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Sistemul transmite un răspuns în acelaşi format.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................
  1.2.8. Date referitoare la situaţia fiscală - DA/NUServiciul constă în transmiterea datelor din declaraţiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declaraţii de impunere şi declaraţii informative, precum şi a datelor din declaraţiile recapitulative.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ............................1.2.8.1. Declaraţia D394 - LivrăriServiciul constă în acordarea accesului la Formularul 394 - „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“* - modulul livrări pentru instituţiile/autorităţile cu atribuţii in domeniul executării silite; interogarea se efectuează după CUI/NIF şi va permite numai vizualizarea livrărilor efectuate de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România.* Conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare, formularul D394 se depune numai de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.Legislaţia^3 în baza căreia este solicitat accesul la serviciu: ............................1.2.9. Date referitoare la situaţia financiară - DA/NUServiciul constă în transmiterea situaţiilor financiare depuse de către contribuabil.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ..............................1.2.10. Cazierul fiscal - DA/NUServiciul constă în transmiterea de informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară.
  Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................
  1.2.11. Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare - DA/NUServiciul constă în transmiterea de informaţii privind fiduciile sau construcţiile juridice similare fiduciilor.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.12. Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cotă redusă de TVA de 5%, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - DA/NUServiciul constă în transmiterea de informaţii privind achiziţiile de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF^2, în format PDF semnat cu XML ataşat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislaţia^3 în baza căreia AP/IP/IIP solicită accesul la serviciu: ...........................
  1.3. De asemenea, prin sistemul informatic PatrimVen sunt disponibile AP/IP/IIP, în mod implicit, rapoarte de audit/ informative care cuprind jurnalul solicitărilor de acces la servicii şi răspunsurilor la acestea, în format PDF semnat.
  Articolul 2Obligaţiile AP/IP/IIP2.1. În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, AP/IP/IIP are obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Respectă procedura şi normele de conectare la reţea şi la serviciile disponibile din cadrul sistemului informatic al MF, respectiv ANAF.2.3. Numeşte maximum două persoane în calitate de administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor, angajaţi proprii, şi aplică procedura de înregistrare a acestora.2.4. Revocă drepturile de acces ale administratorului de interoperabilitate, în mod obligatoriu, în oricare dintre următoarele situaţii:a) persoana cu drept de administrator de interoperabilitate nu mai este angajat al instituţiei;
  b) certificatul calificat utilizat la autentificare a fost pierdut, furat, distrus etc.
  2.5. Asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul propriu a prevederilor legale privind utilizarea sistemului informatic din cadrul MF, respectiv ANAF, inclusiv însuşirea şi respectarea prevederilor referitoare la utilizarea certificatelor calificate.2.6. Ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectă regulile de acces la sistemul informatic.2.7. Respectă prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor fiscale, prin utilizarea datelor furnizate de către organul fiscal central, numai în scopurile prevăzute de lege.2.8. Asigură mijloacele de verificare a accesului la sistemul informatic, bazat pe înscrierea motivului accesării datelor din sistemul informatic, astfel încât din analiza acestora să rezulte dacă datele au fost accesate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau au fost utilizate în alte scopuri.2.9. Verifică periodic jurnalul de acces al utilizatorilor la sistemul informatic în scopul verificării respectării atribuţiilor de serviciu şi de protecţie a datelor în conformitate cu normele legale în vigoare.
  2.10. Asigură salvarea, păstrarea şi arhivarea jurnalului de acces al utilizatorilor la sistemul informatic potrivit normelor legale în domeniu.
  Articolul 3Termeni şi condiţii de acces3.1. MF oferă gratuit accesul la serviciile şi informaţiile accesibile prin sistemul informatic PatrimVen şi colectează datele, potrivit legii, despre serviciile accesibile prin sistemul informatic PatrimVen.3.2. Utilizatorii folosesc serviciile PatrimVen în situaţia în care AP/IP/IIP trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de lege, precum şi pentru realizarea schimbului de informaţii.3.3. MF întreţine şi dezvoltă sistemul informatic PatrimVen.3.4. Serviciile se realizează prin mecanisme securizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.3.5. Se permite accesul la serviciile furnizate prin sistemul informatic PatrimVen numai după îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor:a) este înrolat cel puţin un administrator de interoperabilitate, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen;b) PASS este înregistrat în cadrul sistemului informatic PatrimVen, având un aviz favorabil din partea ANAF;c) procedura de înrolare a fost finalizată pentru cel puţin un utilizator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii de înrolare, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.Articolul 4Dispoziţii generale privind respectarea Regulamentului (UE) 2016/6794.1.
  Prelucrarea datelor care fac obiectul protocolului în cauză se face cu stricta respectare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, astfel:a) în condiţiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face având o funcţie de identificare (cod numeric personal), atunci aceasta se realizează numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală;b) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul AP/IP/IIP, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii;c) AP/IP/IIP are obligaţia ca, în momentul colectării datelor sau, dacă intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:(i) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;(ii) scopul în care se face prelucrarea datelor;(iii) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;(iv) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
  d) prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dreptului de acces al persoanei vizate, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie;e) AP/IP/IIP care realizează prelucrarea datelor cu caracter personal are obligaţia respectării confidenţialităţii prelucrărilor şi securităţii datelor, în sensul în care:(i) persoana care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite (inclusiv persoana împuternicită) prelucrează date cu caracter personal pe baza instrucţiunilor acesteia, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale;(ii) aplică măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal şi asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce priveşte natura datelor care trebuie protejate.
  4.2. La momentul solicitării unui serviciu de către o persoană fizică AP/IP/IIP, în baza unei cereri, AP/IP/IIP:a) comunică solicitantului că poate primi prin serviciul Spaţiul privat virtual, denumit în continuare SPV, în condiţiile în care acesta este utilizator al SPV, documentul solicitat sistemului PatrimVen, de către AP/IP/IIP, în vederea soluţionării cererii sale. În cazul în care solicitantul nu este utilizator al SPV, AP/IP/IIP comunică solicitantului că acesta se poate înrola în SPV în vederea primirii documentului solicitat;b)
  solicită consimţământul persoanei fizice în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv pentru emiterea şi transmiterea în formă electronică a documentelor către AP/IP/IIP, care urmează să îi soluţioneze cererea.
  4.3. În condiţiile în care documentele obţinute de către AP/IP/IIP din sistemul informatic PatrimVen împiedică prin conţinutul acestora soluţionarea cererii unei persoane fizice sau juridice, AP/IP/IIP comunică de îndată solicitantului motivul nesoluţionării cererii, precum şi documentele obţinute.4.4. Utilizatorul AP/IP/IIP accesează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice numai în contextul atribuţiilor/ responsabilităţilor de serviciu.4.5. Atribuţiile/Responsabilităţile de serviciu prevăzute la pct. 4.4 trebuie menţionate în fişa postului.
  Articolul 5Dispoziţii finale5.1.
  Prezentul PASS se semnează electronic şi se arhivează electronic.
  5.2. Prezentul PASS este valabil pe o perioadă nedeterminată, începând cu data avizării de către ANAF.5.3. Interogările efectuate de către utilizatorii AP/IP/IPP se realizează în mod direct şi cu garantarea confidenţialităţii operatorului şi a tuturor datelor şi informaţiilor accesate.Autoritatea publică, instituţia publică sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală..................................(semnătura electronică)
  -----