Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 25 ianuarie 2022privind organizarea Programului "A doua şansă" - învăţământ primar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 februarie 2022Data intrării în vigoare 08-02-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 08-02-2022 până la data de 30-05-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.062 din 25 ianuarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8 februarie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor sau adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind adresat persoanelor care depăşesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la vârsta de 14 ani.Articolul 2Elevii care frecventează cursurile Programului „A doua şansă“ sunt denumiţi în continuare cursanţi.Articolul 3(1) Unităţile de învăţământ interesate pot înfiinţa clase în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.(2) Clasele din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot constitui cu un număr minim de 10 cursanţi şi un număr maxim de 16 cursanţi. Situaţiile excepţionale care nu se încadrează în aceste prevederi se aprobă de către inspectoratul şcolar, cu respectarea prevederilor legale. Pe parcursul duratei standard a programului este permisă funcţionarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, în scopul asigurării continuităţii programului de pregătire individualizat al elevilor.
  (3) În cadrul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar clasele pot fi constituite pe nivel de studiu sau în regim simultan.
  Articolul 4(1) În funcţie de nevoile locale, Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se poate desfăşura în limba minorităţilor naţionale sau poate include studiul limbii materne, în condiţiile în care există minimum 10 solicitări în acest sens, consemnate în cererile de înscriere ale candidaţilor, iar unitatea de învăţământ poate asigura resursele necesare.(2) Prin Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot organiza formaţiuni de studiu pentru şcolarizarea minorilor şi tinerilor din centrele de reeducare, a persoanelor din penitenciarele pentru minori şi tineri, precum şi a persoanelor din penitenciarele pentru adulţi.(3) Prin Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot şcolariza şi străini minori, tineri şi adulţi care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene.
  Articolul 5(1) Cursurile pot fi planificate într-un orar flexibil - dimineaţa, după-amiaza sau seara, sâmbăta sau duminica, inclusiv în timpul vacanţelor şcolare, conform deciziei luate de consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, după consultarea cursanţilor înscrişi în program.(2) Durata standard a Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar este de 2 ani. Durata şcolarizării se poate micşora sau se poate mări pentru fiecare cursant în parte, în funcţie de competenţele fiecăruia, conform prevederilor prezentei metodologii.Articolul 6(1) În fiecare unitate de învăţământ în care funcţionează Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar, consiliul de administraţie numeşte un coordonator al Programului „A doua şansă“ atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru învăţământul secundar inferior.(2) Coordonatorul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ are următoarele atribuţii:a) participă la activităţi de formare care au ca subiect programele de tip „A doua şansă“;
  b) informează comunitatea locală în legătură cu beneficiile programului şi cu modul de organizare a acestuia (împreună cu mediatorul şcolar sau consilierul şcolar sau prin intermediul echipelor comunitare integrate);c) se implică în organizarea activităţii comisiei de înscriere şi a comisiei de evaluare;d) monitorizează intern desfăşurarea programului;e) oferă sprijin cursanţilor în rezolvarea situaţiilor care vizează relaţia cu unitatea de învăţământ.
  (3) Activitatea coordonatorului Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar de la nivelul unităţii de învăţământ va fi coordonată şi monitorizată de către coordonatorul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare coordonator judeţean. În vederea organizării, monitorizării şi susţinerii implementării programului, coordonatorul judeţean colaborează cu persoanele abilitate de la nivel judeţean, precum: inspectorul pentru învăţământul în limba minorităţilor naţionale, inspectorul pentru învăţământ profesional şi tehnic, inspectorul pentru învăţământ special, alţi inspectori, metodişti, formatori, directori ai casei corpului didactic.
  Capitolul II Înscrierea în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primarArticolul 7(1) În Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se pot înscrie persoane care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei şi care se află în una dintre următoarele situaţii:a) nu au parcurs nicio clasă din învăţământul primar;b) au abandonat şcoala pe parcursul învăţământului primar.(2) Înscrierea cursanţilor se face la unităţile de învăţământ care organizează Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar, pe baza dosarelor de înscriere.(3)
  Pentru persoanele care solicită înscrierea în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar la nivelul I (corespunzător clasei pregătitoare şi clasei I), înscrierea se face prin completarea cererii şi prin depunerea actelor solicitate.
  (4) Persoanele care declară că la intrarea în program posedă deja achiziţii peste nivelul I de studiu, necertificate prin documente, pot solicita unităţilor de învăţământ înscrierea întrun nivel superior. Acordul în acest sens va fi dat de către comisia de evaluare, în urma rezultatelor evaluării iniţiale, realizate conform art. 13.(5) Persoanele care optează pentru studierea limbii materne sau studierea în limba maternă consemnează opţiunea în cererea de înscriere.
  Articolul 8(1) La nivelul unităţilor de învăţământ organizatoare ale Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar, directorul constituie o comisie de înscriere în program, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, alcătuită din:a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;b) secretar - secretarul unităţii de învăţământ;
  c) membri - 1-2 cadre didactice care sunt încadrate la clase din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar, coordonatorul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar de la nivelul unităţii de învăţământ şi, în funcţie de resursele umane existente, un consilier şcolar, un mediator şcolar sau un informatician.
  (2) Atribuţiile comisiei de înscriere în cadrul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar sunt următoarele:a) prezintă la nivelul comunităţii locale, prin mijloace de informare variate, Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar şi condiţiile de organizare (numărul de locuri disponibile, documentele necesare înscrierii, planificarea activităţilor);b) oferă informaţii posibililor cursanţi cu privire la obiectivele şi structura Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar, la posibilitatea continuării studiilor după finalizarea programului pentru învăţământul primar, precum şi referitoare la drepturile şi obligaţiile cursanţilor;c) centralizează cererile de înscriere;d) verifică dosarele participanţilor;e) colaborează cu comisia de evaluare, a cărei structură este prevăzută la art. 14, pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a achiziţiilor anterior dobândite în mediul formal sau informal;f) constituie clasele de cursanţi, după încheierea procesului de evaluare;g) analizează cererile de înscriere în program a persoanelor aflate în situaţii deosebite (persoane cu cerinţe educaţionale speciale, persoane aflate în detenţie sau în centre de reeducare) şi propune soluţii pentru includerea acestora în program;h) verifică declaraţiile şi documentele de studii ale minorilor şi tinerilor din centrele de reeducare sau din penitenciarele pentru minori şi tineri şi ale adulţilor din penitenciare care doresc să participe la Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar;i) stabileşte modalităţi de derulare a programului, în regim de zi/seral, intensiv sau comasat, pe clase sau simultan, în funcţie de opţiunile cursanţilor şi de resursele unităţii de învăţământ alocate organizării Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar.(3) Activitatea desfăşurată de cadrele didactice care fac parte din comisia de înscriere şi din comisia de evaluare este retribuită în regim de plată cu ora.
  Articolul 9(1) Anul de studiu în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar poate începe în luna septembrie sau octombrie; un candidat se poate înscrie şi ulterior, în clase deja constituite, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii cu privire la perioada minimă de frecvenţă obligatorie.(2) Prin excepţie de la prevederile menţionate la alin. (1), pentru proiectele cu finanţare europeană, anul de studiu în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar poate începe şi în alte perioade, în funcţie de contractul de finanţare, cu aprobarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu informarea Ministerului Educaţiei.(3) Înscrierea în program se face pe bază de cerere, în care se completează, după caz, numărul de clase promovate, depusă la secretariatul unităţii de învăţământ organizatoare, însoţită de următoarele documente:a) copia buletinului/cărţii de identitate, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;b) copia certificatului de naştere, autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;c) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), autentificată ca fiind conformă cu originalul de către persoana desemnată în acest sens de către unitatea de învăţământ;d)
  foaie matricolă sau adeverinţe care atestă parcurgerea anumitor clase sau alte documente care atestă abilităţi - competenţe compatibile cu cele precizate în programele şcolare din Programul „A doua şansă“ - învăţământul primar;
  e) documente care sprijină definirea unui program individualizat, inclusiv pentru prelungirea duratei standard a programului sau pentru acordarea de sprijin suplimentar;f) documente care atestă competenţele dobândite anterior în context formal, nonformal şi informal, după caz: certificat de competenţe lingvistice şi/sau de competenţe digitale, adeverinţă de serviciu etc.
  (4) Înscrierea în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se poate face şi pentru persoanele care nu au documente de identitate, cu condiţia depunerii acestora până la finalizarea nivelului IV de studiu. Unitatea de învăţământ solicită sprijinul autorităţilor locale sau al poliţiei în vederea obţinerii documentelor de identitate pentru persoanele respective.(5) Pentru cursanţii care la momentul intrării în program au parcurs una sau mai multe clase corespunzătoare învăţământului primar, nivelul de studiu la care sunt înscrişi se stabileşte de către comisia de evaluare de la nivelul unităţii de învăţământ.
  Capitolul III Organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primarArticolul 10(1) Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar este organizat pe patru niveluri, care corespund anilor de studiu din învăţământul primar de masă, astfel: nivelul I (clasa pregătitoare şi clasa I; acest nivel debutează cu o perioadă de acomodare de 2 săptămâni); nivelul II (clasa a II-a); nivelul III (clasa a III-a) şi nivelul IV (clasa a IV-a).(2) Fiecare nivel de studiu poate fi organizat cu frecvenţă în regim de zi sau seral, precum şi intensiv sau comasat, pe o perioadă de 16 săptămâni. Participanţii înscrişi în program care nu au frecventat nicio clasă din ciclul primar pot să finalizeze acest ciclu în 2 ani şcolari.(3) Numărul de ore pentru organizarea programului în regim intensiv sau comasat are ca referinţă numărul de săptămâni precizat la alin. (2) şi numărul de ore din Planul-cadru pentru Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar.Articolul 11(1)
  În Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar, planul-cadru este structurat pe module, care reprezintă disciplinele de studiu corespunzătoare fiecărui nivel.
  (2) Fiecare nivel de studiu include module obligatorii şi module opţionale, potrivit Planului-cadru pentru Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar.
  Articolul 12(1) Activităţile didactice specifice unui modul se pot desfăşura faţă în faţă sau online.(2) Activităţile didactice se pot desfăşura faţă în faţă, în limita a cel puţin 75% din numărul de ore alocate fiecărui modul.(3) Activităţile didactice pot fi desfăşurate şi online, în limita a cel mult 25% din numărul de ore alocate fiecărui modul, în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a tehnologiei şi a internetului de către toţi cursanţii. Desfăşurarea online a activităţilor didactice se realizează în urma hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, situaţie în care consiliul de administraţie hotărăşte şi procedura de monitorizare a modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor desfăşurate online.(4)
  Frecventarea modulelor este obligatorie în limita a cel puţin 70% din numărul de ore alocate fiecărui modul, cel puţin 50% din numărul de ore alocate fiecărui modul fiind desfăşurate cu prezenţă fizică.
  (5) Activităţile care presupun evaluarea competenţelor cursanţilor nu pot fi desfăşurate online.(6) Absenţele de la cursuri se înregistrează în catalog. Motivarea absenţelor se poate face în baza următoarelor documente: scutire medicală, învoire scrisă din partea cadrului didactic, eliberată în baza solicitării cursantului, adeverinţă de la locul de muncă, după caz.(7) Pregătirea pentru educaţia de bază se realizează prin aplicarea unui curriculum specific, modular, care acoperă oferta disciplinelor din curriculumul naţional, adaptată şi specificului educaţiei adulţilor.(8) Caracteristicile curriculumului din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar, elaborat pentru educaţia de bază, sunt: orientarea spre nevoile de învăţare şi de cunoaştere ale cursanţilor; caracterul practic-aplicativ; stabilirea conţinuturilor prin corelarea competenţelor cu nevoile cursanţilor; proiectarea unor parcursuri de învăţare personalizate, adaptate la particularităţile de vârstă ale cursanţilor; valorizarea competenţelor dobândite anterior de către aceştia în contexte formale, nonformale şi informale; transferul şi mobilizarea, prin competenţe, a cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte noi; posibilitatea diminuării perioadei de studiu.(9) Un cursant poate beneficia de un program de pregătire individualizat, stabilit de unitatea de învăţământ, inclusiv prin scutirea de la frecventarea unora dintre modulele/orele prevăzute în planul-cadru de învăţământ, în următoarele situaţii:a) cursantului i se echivalează un modul al educaţiei de bază în sesiunea de evaluare iniţială, programată înaintea începerii modulului;b) cursantul prezintă unităţii de învăţământ un certificat de competenţe lingvistice sau/şi de competenţe digitale eliberat(e) de un centru autorizat; în această situaţie, cursantul poate fi scutit de frecventarea modulelor limbii moderne pentru care şia certificat competenţele, respectiv a orelor de Tehnologia informaţiei şi comunicării, după caz.
  Capitolul IV Evaluarea în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primarArticolul 13(1) La înscrierea în program se organizează evaluarea iniţială, care îi vizează exclusiv pe candidaţii care solicită înscrierea la alt nivel de studiu decât nivelul I.(2) Anterior evaluării iniţiale, candidatul participă la un interviu prin care acesta se autoevaluează şi precizează nivelul la care doreşte să fie (re)înscris. În autoevaluare se va ţine cont de numărul de clase din învăţământul primar finalizate şi/sau de competenţele personale.(3) Evaluarea iniţială constă în susţinerea unor probe scrise şi orale sau practice.
  (4) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul II de studiu, respectiv nivelul III de studiu, evaluarea iniţială vizează achiziţii fundamentale corespunzătoare disciplinelor Limba şi literatura română şi Matematică, pentru învăţământul în limba română, respectiv Limbă maternă, Limba şi literatura română şi Matematică, pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale.(5) Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV de studiu sau pentru încheierea studiilor corespunzătoare învăţământului primar, evaluarea iniţială vizează toate disciplinele corespunzătoare acestui nivel, prevăzute în Planul-cadru pentru Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar.(6) Un cursant cuprins, în urma evaluării iniţiale, la nivelul III sau IV de studiu are responsabilitatea de a studia individual sau de a participa la orele de curs organizate pentru nivelurile anterioare de studiu, în scopul recuperării modulelor de limbă modernă corespunzătoare acestor niveluri.(7) Probele de evaluare iniţială sunt realizate pe baza competenţelor specifice din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar pentru fiecare nivel de studiu. Probele de evaluare sunt elaborate de către membrii comisiei de evaluare.(8) Rezultatele evaluării iniţiale se înregistrează într-un proces-verbal, care se ataşează ca anexă la registrul matricol pentru Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar. Registrul matricol şi procesele-verbale ataşate sunt arhivate de către unitatea de învăţământ.(9) În cazul în care în urma evaluării iniţiale se constată că nivelul de pregătire a unui cursant este diferit pentru cele două discipline la care a fost evaluat (de exemplu, la Limba şi literatura română demonstrează competenţe corespunzătoare nivelului III, iar la Matematică dovedeşte competenţe corespunzătoare nivelului II), acesta va fi înscris pentru parcurgerea modulului de nivel inferior, având posibilitatea de a urma modulul la care este evaluat ca avansat cu o altă clasă de cursanţi, organizată pentru nivelul avansat.(10) Pentru nivelul avansat de studiu, cursantul este înscris şi în catalogul clasei pe care o frecventează. În catalog se menţionează modulele studiate, iar la rubrica „Menţiuni“ se consemnează numărul procesului-verbal încheiat de membrii comisiei de evaluare.
  Articolul 14Procesul de autoevaluare a cursanţilor şi evaluarea iniţială sunt realizate de către o comisie de evaluare, formată din:a) directorul sau directorul adjunct al şcolii;b) coordonatorul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar de la nivelul unităţii de învăţământ;c) 2 învăţători sau profesori pentru învăţământ primar;d) 1 profesor pentru disciplina Limba modernă - prevăzută în Planul-cadru de învăţământ pentru Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar;e)
  1 profesor pentru limba maternă, în cazul studierii limbii materne, alta decât limba română.
  Articolul 15(1) Formele de evaluare a competenţelor în cadrul parcursului Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar sunt:a) evaluare iniţială care vizează plasarea cursantului la un nivel potrivit competenţelor sale - este realizată de comisia de evaluare;b) evaluare cu rol de diagnoză - este realizată de cadrul didactic la debutul fiecărui modul, cu scopul de a stabili programul de pregătire individualizat al cursantului;c) evaluare curentă, formativă - se desfăşoară pe parcursul fiecărui modul de studiu de către cadrul didactic care predă modulul; se adresează tuturor cursanţilor care parcurg şi frecventează respectivul modul;d) evaluare de modul, în situaţia în care cursantul nu a promovat un modul; constă în evaluarea unui portofoliu tematic şi într-o probă de evaluare de modul în sesiuni special organizate.
  (2) În cadrul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar - evaluarea curentă, formativă, se realizează prin calificative.
  Articolul 16Obţinerea calificativului final cel puţin „Suficient“, în urma evaluării curente, presupune promovarea modulului. Calificativul final este notat în catalog la rubrica „Medie“.Articolul 17(1) Cursanţii care nu promovează un modul se pot reînscrie pentru frecventarea modulului respectiv sau pot participa la o evaluare de modul în sesiunile special organizate.
  (2) Sesiunile speciale de evaluare de modul sunt stabilite de către consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ. Planificarea acestor evaluări de modul este adusă la cunoştinţa cursanţilor cu cel puţin două săptămâni înaintea desfăşurării acestora.
  Articolul 18Cursanţii care nu promovează modulul în urma evaluării de modul pot solicita susţinerea probei într-o altă sesiune de evaluare organizată de unitatea de învăţământ.Articolul 19Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor de evaluare de modul şi perioada de desfăşurare.Articolul 20(1) Un modul este promovat dacă la evaluarea de modul se obţine cel puţin calificativul „Suficient“.(2) Rezultatele evaluărilor de modul sunt consemnate în catalog la rubrica „Medie corigenţă“, precum şi în registrul matricol.(3) În termen de 7 zile de la încheierea sesiunii de evaluare, cadrul didactic care coordonează clasa are obligaţia să aducă la cunoştinţa cursanţilor situaţia şcolară individuală.
  Capitolul V CertificareaArticolul 21(1) În urma promovării fiecărui modul se eliberează o „adeverinţă de promovare“ a modulului.
  (2) Promovarea unui nivel de studiu este condiţionată de promovarea tuturor modulelor prevăzute pentru nivelul de studiu respectiv. În urma promovării fiecărui nivel se eliberează o „adeverinţă de promovare a nivelului de studiu“.(3) În urma promovării tuturor nivelurilor corespunzătoare învăţământului primar se eliberează un „certificat de absolvire a învăţământului primar“.(4) Portofoliul educaţional al cursantului de la Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar cuprinde: rezultatele evaluării iniţiale, adeverinţe de promovare a modulelor, adeverinţe de promovare a nivelurilor de studiu, certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar, precum şi alte înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare în diferite contexte, produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  Capitolul VI Încadrarea personalului didactic la clasele din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primarArticolul 22(1)
  Cadrele didactice încadrate la clasele din Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar se recomandă să fie:a) cadre didactice calificate;b) cadre didactice cel puţin cu gradul didactic definitiv;c) cadre didactice participante la programele de formare continuă organizate în cadrul Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar sau la alte programe de formare continuă cu relevanţă pentru implementarea programului.
  (2) Plata cadrelor didactice pentru clasele Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar se poate face pe post sau în regim de plată cu ora.(3) Crearea de posturi la nivelul unităţii de învăţământ pentru derularea Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar se face în urma unui studiu privind viabilitatea fiecărui post, cu asumarea răspunderii de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu acordul scris al cadrului didactic interesat.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 23Absolvenţii nivelului IV de studiu al Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar au aceleaşi drepturi cu absolvenţii învăţământului primar de masă.Articolul 24(1) Transferul cursanţilor de la o unitate şcolară la alta, la aceeaşi formă de învăţământ, respectiv „A doua şansă“, se poate face, de regulă, la finalizarea celor 16 săptămâni de studiu, pe baza adeverinţelor de promovare a modulelor, a adeverinţelor de promovare a nivelurilor de studiu sau a certificatelor de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de prezenta metodologie.(2) În cazul persoanelor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi, transferul cursanţilor din Programul „A doua şansă“ la o altă unitate şcolară, la aceeaşi formă de învăţământ, respectiv „A doua şansă“ - învăţământ primar, se poate face pe parcursul anului de studiu în momentul încheierii perioadei de privare de libertate, în baza documentelor menţionate la alin. (1).(3) Reintegrarea curanţilor în învăţământul primar de masă se poate face pe baza adeverinţelor de promovare a nivelului de studiu, la începutul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.(4) Absolvenţii Programului „A doua şansă“ - învăţământ primar pot continua studiile în învăţământul secundar în cadrul Programului „A doua şansă“ sau pot fi integraţi în învăţământul gimnazial în învăţământul de masă.Articolul 25(1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuarea RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi a sarcinilor care servesc interesului public, respectiv în scopul înscrierii în program, al încheierii situaţiei şcolare şi al exercitării dreptului fundamental la educaţie.(3) Raportat la prevederile art. 5 din RGPD, în ipoteza în care listele referitoare la înscrierea cursanţilor în Programul „A doua şansă“ - învăţământ primar sunt publice pe paginile de internet ale instituţiilor, inspectoratele şcolare vor lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unităţilor de învăţământ în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de înscriere.(4) Listele în format letric rămân afişate la avizierul unităţilor de învăţământ până cel târziu la data începerii cursurilor.
  ----