Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 17 din 6 ianuarie 2022privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 14-01-2022

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 6 ianuarie 2022.Nr. 17.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 923/2014)COD SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriuCapitolul I Dispoziţii generale1.
  Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale care cuprind condiţiile şi criteriile unitare pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul desemnării sau încetării calităţii de persoană desemnată, precum şi evaluarea activităţii acesteia. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu au obligaţia respectării codului specific de norme profesionale.
  Capitolul II Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu şi criteriile care stau la baza exercitării acestei activităţi3. Pot fi desemnate, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru realizarea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;b) cunosc limba română, scris şi vorbit;c) au capacitate deplină de exerciţiu;d)
  sunt apte din punct de vedere medical să exercite această activitate. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
  e) au studii superioare economice sau juridice absolvite cu diplomă de licenţă. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil/achiziţii publice/juridic, în cazul celorlalte entităţi;g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi;h) respectă regimul juridic al incompatibilităţilor specifice şi al conflictelor de interese.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu pot fi desemnate din cadrul compartimentului financiar-contabil sau din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.La entităţile publice la care, din cauza numărului mic de salariaţi, posibilitatea de separare a atribuţiilor şi responsabilităţilor este limitată, conducerea acestora are obligaţia să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice.
  4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor criterii:a)
  Competenţă profesională. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, acestea au obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
  b) Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu şi în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calităţii de persoană desemnată. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite.c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau refuza viza, persoanele desemnate trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce le-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.d) Conduită morală. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Acestea trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.e) Confidenţialitate. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt obligate să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care sunt autorizate în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.f) Incompatibilităţi specifice şi conflicte de interese. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligaţia să respecte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale şi ordonanţări de plată privind achiziţii publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, achiziţie sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau parteneriat public-privat. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligaţia de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entităţii publice, în cazul în care se găsesc în una dintre situaţiile de incompatibilitate specifică şi/sau conflict de interese, urmând să se abţină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducătorul entităţii publice a unei alte persoane care să îndeplinească atribuţiile respective sau remedierea, în alt mod, a situaţiei apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, conducătorul entităţii publice este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a controlului financiar preventiv propriu şi pentru ieşirea din situaţia de incompatibilitate şi/sau conflict de interese a persoanelor respective. Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport cu culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor privind incompatibilităţile specifice şi conflictele de interese menţionate în prezentele norme metodologice.
  Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau cele cărora le-a încetat contractul individual de muncă, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia respectivă, ca urmare a constatării stării de incompatibilitate specifică ori a conflictului de interese, de la data rămânerii definitiv a raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, respectiv a rămânerii definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. De asemenea, nu pot fi desemnate nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cursul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen.Persoanele desemnate nu pot fi implicate, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.
  5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă. Conducerea entităţii publice asigură condiţiile necesare pregătirii profesionale. În sprijinul persoanelor desemnate, Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de control financiar preventiv, organizează, în colaborare cu Şcoala de finanţe publice şi vamă, sesiuni de pregătire profesională. Programul anual de pregătire profesională a personalului din cadrul entităţilor publice care activează în domeniul controlului financiar preventiv este publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.
  Capitolul III Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoane desemnate6. Persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt desemnate după cum urmează:a) la entităţile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor - Direcţia generală de control financiar preventiv. Prin procedură elaborată de Direcţia generală de control financiar preventiv şi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor se stabilesc etapele/acţiunile necesare în vederea emiterii acordului/refuzului de acord pentru desemnarea persoanelor care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, la solicitarea entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special;b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare;
  c) la entităţile publice care nu se află într-o relaţie de subordonare ierarhică, desemnarea persoanelor care exercită control financiar preventiv propriu nu este condiţionată de existenţa unui acord, responsabilitatea numirii revenind organelor de conducere sau conducătorului entităţii publice;d) la unităţile administrativ-teritoriale la care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi preşedinţii consiliilor judeţene, prin act intern de decizie a acestora, fără a fi necesar un acord.Acordul se emite astfel:Conducătorul entităţii publice stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, de la entităţile publice în drept emiterea acordului, transmiţând şi următoarele documente:a) diploma de licenţă pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice (copie);b) curriculum vitae, model european;c) minimum două scrisori de recomandare, din care cel puţin una întocmită recent de o persoană angajată a entităţii publice care solicită acordul;d) cazier judiciar;e) declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităţilor specifice şi al conflictelor de interese, potrivit modelului din anexa la prezentul cod specific;
  f) lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice entităţii respective.
  La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice are în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei.Entităţile publice în drept să emită acordul analizează documentele primite, după caz, poartă consultări directe cu persoana/persoanele propusă/propuse şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, se pronunţă.După obţinerea acordului, conducătorul entităţii publice emite decizia internă pentru desemnarea persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul este nelegală. În cazul absenţei temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situaţie care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată, conducătorul entităţii publice poate desemna temporar, prin act de decizie internă, o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice consecutive.La entităţile publice la care sunt desemnate două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul nominalizează dintre acestea o persoană care are şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din entitatea publică respectivă şi comunică entităţii publice care a emis acordul numele acestei persoane.
  7. Încetarea calităţii de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se face cu acordul prealabil al entităţii publice care a emis acordul de numire.Acordul de încetare a calităţii de persoană desemnată se emite astfel:– conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii publice în drept intenţia de încetare a calităţii de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;– entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă şi, în termen de 10 zile lucrătoare, se pronunţă în scris;– în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de încetare a calităţii de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, fără acordul entităţii publice în drept, este nelegală. 8. Principalele situaţii în care poate înceta calitatea de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt:– intrarea în stare de incompatibilitate specifică şi/sau conflict de interese;– săvârşirea unei abateri disciplinare în exercitarea controlului financiar preventiv pentru care a fost aplicată o sancţiune disciplinară, în condiţiile legii;– la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente de ordin personal;– dacă în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau în neregulă;
  – se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru creşterea copilului;– în caz de reorganizare administrativă a entităţii publice, ca urmare a reducerii personalului/activităţii;– la schimbarea locului de muncă de către angajator;– este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;– se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă;– neacordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive.
  Capitolul IV Evaluarea activităţii persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu9. Evaluarea activităţii persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul pentru desemnarea acestora.Entităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:– propunerea conducătorului cu privire la evaluarea fiecărei persoane desemnate pe anul respectiv;– copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;– numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;– extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de Conturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie economico-financiară ale Ministerului Finanţelor, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.Prin procedura elaborată de Direcţia generală de control financiar preventiv şi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor se stabilesc etapele/acţiunile necesare în vederea emiterii acordului/refuzului de acord pentru evaluarea persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu la entităţile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special.
  ANEXĂla Codul specificDECLARAŢIEcu privire la incompatibilităţi specifice şi conflicte de intereseSubsemnatul/a, .................................., având funcţia de ...................... în cadrul ......................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate specifică sau conflict de interese prevăzute la pct. 4 lit. f) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.Data..................Semnătura..........................
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!