Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 30 decembrie 2005Data intrării în vigoare 30-12-2005
    Formă consolidată valabilă la data 10-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2021 până la data de 19-09-2022


    Notă CTCE Conform pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018, astfel cum au fost modificate de pct. 14 al Articolului Unic din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 :Articolul VII(1) Până la data de 31 decembrie 2018, responsabilităţile operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se pot realiza:a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la deţinători de deşeuri, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic care deţine licenţă de operare emisă până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiei cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.(2) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (2), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Operatorii economici care deţin licenţe de operare valabile au obligaţia să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) şi cu condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (8) şi obligaţiile de la art. 16 alin. (9), în termen de 90 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6), sub sancţiunea retragerii respectivelor licenţe.(5) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) se face de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.(6) Anularea licenţei de operare acordate unui operator economic prevăzut la alin. (1) lit. b) devine efectivă la data comunicării ei, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la alin. (5) constată că acesta nu a îndeplinit cel puţin obiectivele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligaţiile stabilite prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.