Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 15 decembrie 2021privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 15 decembrie 2021Data intrării în vigoare 15-12-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 15-12-2021 până la data de 18-01-2022

  În considerarea faptului că în acord cu recomandările Uniunii Europene şi existenţa la nivel mondial a noului val epidemic se impun la nivel naţional măsuri suplimentare, astfel încât populaţia să fie protejată,având în vedere că statul are obligaţia respectării Constituţiei ca garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii şi celelalte instituţii abilitate, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice, ţinând cont astfel de cele statuate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1.212 a Comisiei de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce priveşte instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de avertizare timpurie şi răspuns instituit în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave la adresa sănătăţii,în scopul asigurării la nivel naţional a cadrului legal în acord cu recomandările Uniunii Europene care permit transmiterea de informaţii din sistemele naţionale existente a formularelor de localizare a pasagerilor statelor membre către alte autorităţi competente, într-un mod interoperabil şi automat,ştiut fiind faptul că schimbul de astfel de date este, de asemenea, necesar pentru o identificare eficientă a contacţilor în urma identificării unui caz pozitiv de COVID-19, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 1082/2013/UE,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor,
  întrucât avem de a face cu o situaţie extraordinară, ce produce consecinţe în ceea ce priveşte capacitatea de funcţionare a instituţiilor statului şi de asigurare a unui grad de protejare a sănătăţii în mod adecvat pentru cetăţeni, intervine obligaţia autorităţilor statului de a diminua această vulnerabilitate.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistenţa la acest moment a unor soluţii alternative care să stabilească şi să asigure la nivel naţional măsurile necesare pentru instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor.În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi pentru crearea cadrului naţional pentru instituirea acestor măsuri implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune că pe tot parcursul procesului normal de legiferare autorităţile şi instituţiile publice ar fi lipsite de un astfel de sistem.Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecinţe negative din perspectiva participării României în cadrul procedurilor de notificare a alertelor în sistemul de avertizare timpurie şi răspuns instituit în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave la adresa sănătăţii,luând în considerare faptul că asupra implicării României în cadrul acestui sistem de cooperare constituit la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, reglementarea operativă nu se poate realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, ceea ce impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) În vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular. (2) În vederea completării formularului prevăzut la alin. (1) se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. (3) SII-FDIR este compus din:a)
  aplicaţia web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro;
  b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie completat cu ajutorul aplicaţiei web prevăzute la lit. a);c) servicii de securitate cibernetică asociate.
  (4) SII-FDIR se află în administrarea operaţională a Ministerului Sănătăţii, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea şi alertarea timpurie privind transmiterea bolilor, şi este dezvoltat, implementat şi administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza cerinţelor operaţionale de dezvoltare şi implementare furnizate de către Ministerul Sănătăţii.(5) Setul de date cu caracter personal şi informaţiile cu privire la călătorie solicitate de SII-FDIR sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.(6) Setul de date cu caracter personal şi informaţiile cu privire la călătorie prevăzute la alin. (5) sunt folosite de autorităţile şi instituţiile publice de sănătate publică din România, pentru a identifica rapid persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, cu scopul de a proteja sănătatea acestora, precum şi de a preveni răspândirea ulterioară a COVID-19.
  Articolul 2(1) Aplicaţia web prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) permite:a) completarea, în format digital, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro; b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării;c) colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică.(2) Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei verifică existenţa formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie de pe actul de identitate/documentul de călătorie prezentat de persoana care doreşte să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea către SII-FDIR a datei şi orei intrării persoanei pe teritoriul României.(3)
  În vederea implementării formularului, SII-FDIR se interconectează cu serviciul pus la dispoziţie de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru validarea datelor introduse în SII-FDIR, şi cu aplicaţia informatică „Corona-forms“, pentru corelarea informaţiilor privind persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2.
  (4) Formularul se completează individual, în format digital, de către fiecare persoană care intră pe teritoriul României în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), iar pentru persoanele care se prezintă în punctele de trecere a frontierei fără să deţină un formular, acestora le revine obligativitatea de a completa formularul în maximum 24 de ore de la intrarea în ţară. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) referitoare la obligaţia fiecărei persoane de a completa individual formularul, în cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, acesta poate fi completat de un singur membru adult pentru toţi membrii familiei. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) referitoare la obligaţia fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligaţia revine părinţilor, tutorelui sau reprezentatului legal.
  Articolul 3(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi a altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2)
  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii transmite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale cerinţele operaţionale de dezvoltare şi implementare a SII-FDIR, precum şi politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul SII-FDIR, iar în termen de 3 zile de la primirea cerinţelor operaţionale de dezvoltare şi implementare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va implementa SII-FDIR.(4) Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se adresează direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. În situaţia în care prelucrările de date cu caracter personal nu au fost realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, acestea transmit cererile instituţiei care a realizat prelucrarea.(5) Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului. Accesul la aceste date se face de către entităţile prevăzute la art. 3 alin. (2). Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei prevăzute de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt distruse prin utilizarea unor proceduri ireversibile.
  Articolul 4(1) Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.(2)
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, împuternicit să efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat.
  (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Angelica Lămăşanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruţă,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 decembrie 2021.Nr. 129.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!