Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 17 din 12 octombrie 2021pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 21 octombrie 2021Data intrării în vigoare 21-10-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 21-10-2021 până la data de 09-06-2023


  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) şi (10), art. 39 alin. (4)-(6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 6.10.2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul I
  Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) În vederea îndeplinirii, în orice moment, de către BAAR a atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare, adunarea generală a BAAR stabileşte un nivel de referinţă pentru disponibilul FNP, a cărui valoare nu poate fi mai mică decât valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 30.000.000 euro.2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Nivelul disponibilului se verifică lunar de către BAAR în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna anterioară, la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României valabil în ultima zi a lunii anterioare.3.
  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) BAAR raportează lunar către A.S.F., până în data de 5 a fiecărei luni, nivelul disponibilului FNP înregistrat în ultima zi lucrătoare a lunii precedente.(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în situaţii excepţionale, astfel cum acestea sunt prevăzute în instrucţiunile proprii ale BAAR, nivelul disponibilului FNP poate scădea sub nivelul de referinţă până la depăşirea situaţiei excepţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6).(3) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1^1), disponibilul FNP se situează sub nivelul de referinţă de 30.000.000 euro, dar nu mai puţin de 10.000.000 euro, BAAR aplică măsuri astfel încât disponibilul FNP să atingă cel puţin nivelul de referinţă într-un termen de maximum 30 de luni de la data constatării de către BAAR a scăderii disponibilului FNP sub nivelul de referinţă.(4) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1^1), disponibilul FNP se situează sub 10.000.000 euro, BAAR convoacă adunarea generală în termen de maximum 30 de zile de la data raportării către A.S.F. a situaţiei constatate conform prevederilor alin. (1) şi stabileşte măsurile care se impun astfel încât disponibilul FNP să atingă cel puţin nivelul de 10.000.000 euro într-un termen de maximum 2 luni de la data convocării adunării generale.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), ulterior atingerii nivelului de 10.000.000 euro al disponibilului FNP, se aplică procedura prevăzută la alin. (3) astfel încât termenul de 30 de luni de la data primei constatări a scăderii disponibilului FNP sub nivelul de referinţă să nu fie depăşit.(6) Măsurile adoptate de către BAAR potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) sunt supuse avizului A.S.F.
  4. La articolul 9^1, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:f) planuri pentru situaţii de urgenţă şi planuri pentru situaţii excepţionale;g) definirea situaţiilor excepţionale menţionate la art. 4 alin. (2) din prezentul regulament.
  Articolul II
  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Bucureşti, 12 octombrie 2021.Nr. 17.-----