Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 3 septembrie 2021privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 bis din 6 septembrie 2021Data intrării în vigoare 06-09-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 06-09-2021 până la data de 09-06-2023  Aprobate prin ORDINUL nr. 1151/1752/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de către unităţile specializate medicale şi/sau psihologice, publice sau private, agreate de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Unităţile specializate medicale şi/sau psihologice trebuie să deţină certificat de agreare emis de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.(2) Certificatul de agreare reprezintă actul care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor specifice realizării activităţii prevăzute la alin. (1).(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Direcţia Medicală acordă, suspendă şi retrage certificatul de agreare în condiţiile prevăzute de prezentele norme.(4) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani şi se vizează anual de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.(5) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Direcţia Medicală controlează, pe bază de documente, pentru constatarea conformităţii, unităţile prevăzute la alin.(1) în ceea ce priveşte respectarea criteriilor şi a condiţiilor de agreare, acordă viza anuală sau propune respingerea vizei anuale şi acordarea unei sancţiuni administrative, conform prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 2 În înţelesul prezentelor norme, agrearea se referă la activitatea de certificare a condiţiilor de autorizare în condiţiile legii, de spaţiu, resurse umane, dotare cu aparatură şi/sau instrumente de evaluare psihologică, organizare administrativă a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competenţă propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
  Capitolul II Criterii şi condiţii privind acordarea certificatului de agreareSecţiunea 1 Condiţii de eligibilitateArticolul 3 În vederea obţinerii certificatului de agreare, unitatea specializată medicală şi/sau psihologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:(1) să fie organizată în una din următoarele forme legale de funcţionare, după caz:a) cabinet medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)
  unitate medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) unitate sanitară ambulatorie de specialitate/ integrată aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;d) ambulatoriu de specialitate, ambulatoriu integrat, inclusiv centru de sănătate multifuncţională fără personalitate juridică în structura spitalelor, inclusiv a spitalelor din subordinea administraţiei publice locale şi din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;e) unitate sanitară fără personalitate juridică în structura spitalelor;f) centru de diagnostic şi tratament, centru medical sau centru de sănătate multifuncţional - unitate medicală cu personalitate juridică;g) cabinet psihologic organizat conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
  (2)
  sunt autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;
  (3) au implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unităţile medicale.
  Secţiunea a 2-a Documentele necesare privind acordarea certificatului de agreareArticolul 4(1) În vederea obţinerii certificatului de agreare unitatea medicală/psihologică, după caz, trebuie să depună/transmită prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, la Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii următoarele documente:1. cerere tip (Anexa nr. 5.1);2.
  Autorizaţia Sanitară de Funcţionare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, vizată la zi, pentru codurile CAEN 8622 - activităţi de asistenţă medicală specializată şi 8690 - alte activităţi referitoare la sănătatea umană - laboratoare de analiza sângelui;
  3. Codul de înregistrare fiscală;4. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru unităţile medicale şi dovada asigurării pentru răspunderea profesională pentru unităţile psihologice;5. Programul de activitate al unităţii şi al punctelor de lucru, după caz, conform Anexei nr. 5.2;6. Documente care atestă înfiinţarea unităţii sau forma de organizare conform art.3, alin.(1), după caz:a) actul de înfiinţare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate;b) certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) înregistrat la Registrul Comerţului cu specificarea obiectului de activitate - cod CAEN 8622 - activităţi de asistenţă medicală specializată şi 8690 - laboratoare de analiza sângelui;c) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);
  d) certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;e) certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie, însoţit de anexă;f) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original, din care să rezulte că obiectul de activitate al unităţii medicale include obiectul de activitate - cod CAEN 8622 - activităţi de asistenţă medicală specializată şi 8690 - laboratoare de analiza sângelui. Certificatul constatator trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii cererii de agreare.g) copie după structura aprobată/avizată conform prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că unitatea are în structură laborator de analize medicale.
  7. Dovada dreptului de folosinţă a spaţiului pentru cabinete medicale, laborator de analize medicale şi respectiv cabinete de psihologie, schiţa cu amplasarea cabinetelor/laboratorului, însoţită de dovada înregistrării fiscale.8. Dovada implementării un sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unităţile medicale, inclusiv pentru laboratorul de analize medicale.
  9. Autorizaţia sanitară de funcţionare separată pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru unităţile medicale - analize de laborator, acolo unde este cazul.10. Autorizaţia sanitară pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz.11. Documentele privind deţinerea mijloacelor de transport auto individualizate şi care sunt utilizate numai pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz.12. Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor (Anexa nr. 5.3);13. Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigaţiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru toate cele şase specialităţi medicale, respectiv: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, neurologie şi psihiatrie (Anexa nr. 5.4)14. Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii necesare investigaţiilor medicale şi paraclinice prin documente conforme şi în termen de valabilitate, după caz;15. Certificat de garanţie pentru aparatele noi, după caz;16. Dovada asigurării mentenanţei şi întreţinerii aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice, cu firme avizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare: contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie (aparate achiziţionate de nou) şi valabil pe perioada de agreare/ avizare. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreare/ avizare unităţile medicale sunt obligate să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie;17. Avizul de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare;18. Declaraţie de conformitate pentru aparatele refurbişate (recondiţionate) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE.19. Componenta comisiei medicale însoţită de:a) contracte individuale de muncă cu specificarea timpului de lucru pentru care se încheie contractul, pentru minim un medic pentru fiecare din specialităţile medicale prevăzute în prezentul act normativ, cu o normă de cel puţin 17,5 ore pe săptămână, însoţite de un extras tip REVISAL/ REGES;b) certificate de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic în parte, vizate la zi, iar pentru unităţile psihologice, atestate de liberă practică;c) declaraţie pe proprie răspundere a medicilor privind programul de activitate, vizată de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, a Municipiului Bucureşti sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz (Anexa nr. 5.5)
  20. Dovada angajării a cel puţin unui psiholog cu contract individual de muncă, cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână, posesor al atestatului în psihologia transporturilor, minim treapta specialist, în cazul persoanelor juridice care au în structură unităţi specializate psihologice.21. Dovada deţinerii atestatului de liberă practică de psiholog minim treapta specialist şi a faptului că desfăşoară activitate pentru siguranţa transporturilor minim 20 ore pe săptămână, în cazul cabinetelor individuale de psihologie.22. Avizul de liberă practică sau atestatul de liberă practică eliberat de colegiul Psihologilor din România.23. Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii de birou, calculator, imprimantă, ansamblu pedalier, manete, teste şi probe minime psihologice obligatorii, contractele şi licenţele de utilizare aferente acestora pentru unităţile specializate psihologice.24. Dovada privind achitarea tarifului pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice (chitanţă/OP), în vederea agreării, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care urmează să efectueze activitate de examinare medicală/psihologică în siguranţa transporturilor.25. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al unităţii medicale, după caz, privind eligibilitatea (Anexa nr. 5.6.)
  26. Dovada posibilităţii transmiterii datelor în format electronic: abonament internet, adresă de email, Decizia reprezentantului legal pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportările către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi semnătura electronică extinsă/ calificată a reprezentantului legal al unităţii.27. Unităţile medicale care efectuează examinări pentru personalul navigant maritim cu atribuţii în siguranţa transporturilor vor depune ultimul raport de audit privind certificarea/menţinerea unui sistem de management al calităţii atestând supravegherea continuă printr-un sistem de standarde de calitate pentru a asigura îndeplinirea unor obiective definite, inclusiv referitoare la calificările şi experienţa medicilor practicieni, în conformitate cu secţiunea A-I/8 din codul STCW.
  (2) Dosarul de agreare, tip biblioraft, va avea filele numerotate în colţul din dreapta jos şi va include un cuprins al documentelor ce le conţine. Toate documentele din dosarul de agreare vor fi depuse/transmise în copie, certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi vor fi semnate de reprezentantul legal al unităţii medicale şi/sau psihologice pe fiecare pagină.
  Articolul 5(1) În vederea obţinerii certificatului de agreare, unitatea medicală şi/sau psihologică va depune/transmite prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, la Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, dosarul tip biblioraft cu documentele prevăzute la art.4 alin.(1), după caz, în forma de prezentare prevăzută la art.4 alin.(2), unităţii solicitante revenindu-i obligaţia şi să se asigure că solicitarea sa a fost înregistrată. Toate documentele din dosarul de agreare trebuie sa fie lizibile, tipărite sau dactilografiate. Reprezentantul legal al unităţii solicitante răspunde de legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor necesare obţinerii certificatului de agreare. Documentele vor fi analizate de personalul din Direcţia Medicală a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care va întocmi Fişa de analiză, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5.7.
  (2) După analizarea dosarului de agreare, în situaţia în care se constată că este incomplet sau se constată neregularităţi ale documentelor depuse, Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va cere unităţii solicitante completarea sau remedierea neregularităţilor constatate, prin indicarea în clar a documentelor lipsă sau neconforme, în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de agreare.(3) Unitatea solicitantă are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularităţile, în termen de 30 de zile de la data notificării, sub rezerva respingerii dosarului.(4) Verificarea în teren a unităţii medicale şi/sau psihologice specializate se va realiza de către o echipă alcătuită din 2 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în cel mult 45 de zile de la data înregistrării dosarului complet, conform art.4.(5) Verificarea unităţii specializate este urmată de încheierea unui Proces-verbal de verificare a concordanţei documentaţiei transmise cu situaţia reală din teren, completat olograf, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5.8; copia procesului-verbal se înmânează reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice.(6) În urma verificării efectuate, Direcţia Medicală propune conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii eliberarea certificatului de agreare ori respingerea solicitării, în cazul când se constată neconformităţi, urmând ca acesta să se elibereze în termen de maxim 15 zile dacă propunerea este favorabilă.(7) Depunerea unei noi cereri de agreare pentru unităţile medicale şi/sau psihologice al căror dosar a fost respins, implică achitarea unei noi taxe de verificare a documentaţiei.(8) Modelul certificatului de agreare este prevăzut în Anexa nr. 5.9.
  (9) Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică cu mai multe puncte de lucru trebuie să îndeplinească condiţiile de agreare prevăzute la art.3 şi art.4 pentru fiecare punct de lucru în parte.
  Articolul 6(1) Pentru unităţile agreate al căror Certificat de agreare a expirat sau urmează să expire, acordarea unui nou certificat de agreare va avea la bază şi procesele verbale pentru acordarea vizei anuale, precum şi procesele-verbale de control de ultima agreere până în prezent.
  Capitolul III Criterii şi condiţii privind acordarea vizei anuale
  Articolul 7(1) Data de expirare a vizei este reprezentată de ziua, şi luna anului următor, raportată la data emiterii certificatului de agreare.(2) În vederea acordării vizei anuale, unitatea medicală şi/sau psihologică agreată are obligaţia de a depune/transmite prin poştă/curier, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării, cererea tip de avizare (Anexa nr.5.1), însoţită de:a) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice prin care atestă că unitatea solicitantă îşi menţine condiţiile iniţiale de agreare şi că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 şi art.4 obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare. În cazul în care au intervenit schimbări cu privire la componenţa comisiei de examinare se va transmite numărul de confirmare a adresei de modificare (Anexa 5.10);b) raportul de activitate pentru anul precedent care să cuprindă numărul de examinări efectuate şi numărul de persoane declarate apte şi inapte, pe fiecare mod de transport şi tipuri de examinare;c) dovada plăţii (chitanţa/OP) tarifului pentru verificarea unităţilor medicale/psihologice, în vederea avizării anuale, conform prevederilor legale pentru fiecare punct de lucru în care se efectuează activitatea de examinare medicală/psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor;d) dovada înştiinţării în scris, în cazul eliberării unui aviz de inapt, a medicului de familie care a eliberat adeverinţa medicală de boli cronice şi a autorităţii de control din domeniul transporturilor, în funcţie de modul de transport;e)
  dovada existenţei solicitării în scris, către Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice, în care funcţionează comisia medicală/psihologică, privind aprobarea pentru înlocuirea unui membru, în cazul în care unul dintre membrii comisiei medicale sau psihologul examinator este indisponibil, prezentând în acest scop aceleaşi documente pentru personal necesare agreării. De asemenea, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a informa în scris Direcţia Medicală cu privire la toate modificările intervenite în condiţiile prevăzute la art. 3 şi art.4, impuse în vederea obţinerii certificatului de agreare;
  f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice (Anexa 5.11) privind:– alocarea pentru examinarea medicală a unui timp mediu/consultaţie de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu;– afişarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;– deţinerea şi completarea zilnică şi corectă a evidenţelor obligatorii, inclusiv a unui registru unic de evidenţă a examinărilor, cu rubricile: număr curent, numele şi prenumele persoanei cu atribuţii în siguranţa transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcţie), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranţa transporturilor sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcţia din siguranţa transporturilor, numărul avizului obţinut şi rezultatul examinării, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se va menţiona motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricţie) precum şi data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei;– păstrarea minimum 5 ani a dosarului cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval pentru care dosarele vor fi păstrate 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene;– întocmirea documentaţiei de examinare corect şi complet şi eliberarea avizului/certificatului medical (pentru transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– dovada transmiterii către Direcţia Medicală din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii până în data de 10 a lunii următoare, în format electronic, a raportului lunar privind activitatea desfăşurată, care conţine următoarele informaţii:
  – numărul total de examinări;– numărul de examinări pe fiecare mod de transport;– numărul de examinări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică);– numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat inapt şi a modului de transport, numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat apt cu restricţii şi a modului de transport;– afişarea la loc vizibil a tarifelor practicate;– afişarea la loc vizibil a certificatului de agreare;
  g) documentele solicitate în procesul de agreare şi prevăzute la art.4 alin.(1) care au fost modificate sau care au perioada de valabilitate expirată.
  (3) Dosarul de avizare, tip biblioraft, va avea filele numerotate în colţul din dreapta jos şi va include un cuprins al documentelor ce le conţine. Toate documentele din dosarul de avizare vor fi depuse/transmise în copie, certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi vor fi semnate de reprezentantul legal al unităţii medicale şi/sau psihologice pe fiecare pagină. Toate documentele din dosarul de avizare trebuie să fie lizibile, tipărite sau dactilografiate. Reprezentantul legal al unităţii solicitante răspunde de legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor necesare avizării anuale a certificatului de agreare şi totodată are obligaţia de a se asigura că solicitarea sa a fost înregistrată.(4) Documentele din dosarul de avizare vor fi analizate de personalul din cadrul Direcţiei Medicale a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care va întocmi Fişa de analiză, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 5.7.(5) După analizarea dosarului de avizare, în situaţia în care se constată că este incomplet sau se constată neregularităţi ale documentelor depuse, Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va cere unităţii solicitante completarea sau remedierea neregularităţilor constatate, prin indicarea în clar a documentelor lipsă sau neconforme, în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării cererii de avizare.(6) Unitatea solicitantă are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularităţile, în termen de 15 de zile de la data notificării, sub rezerva respingerii cererii de acordare a vizei anuale.(7) Verificarea în teren a unităţii medicale şi/sau psihologice specializate care solicită acordarea vizei anuale se va realiza de către o echipă alcătuită din 2 membri, desemnată de conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în cel mult 60 de zile de la data înregistrării dosarului de avizare complet, conform art.7, alin.(2).
  (8) Verificarea unităţii specializate cu privire la menţinerea condiţiilor de agreare, a concordanţei documentaţiei transmise cu situaţia reală din teren precum şi a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor medicale şi/sau psihologice pentru persoanele cu atribuţii în siguranţa transporturilor este urmată de încheierea unui Proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.8; copia procesului-verbal se înmânează reprezentantului legal al unităţii medicale/psihologice verificate.(9) Unitatea medicală şi/sau psihologică agreată, are obligaţia să pună la dispoziţia personalului din cadrul Direcţiei Medicale din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi al comisiei de verificare, stabilită conform prevederilor legale, a tuturor documentelor solicitate.(10) În urma verificării efectuate, Direcţia Medicală propune conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii acordarea vizei anuale, respingerea solicitării ori sancţionarea unităţii, conform prezentelor norme, în cazul când se constată neconformităţi, urmând ca acesta să se elibereze în termen de maxim 15 zile dacă propunerea este favorabilă.(11) Depunerea unei noi cereri de acordare a vizei anuale pentru unităţile medicale şi/sau psihologice al căror dosar a fost respins, implică achitarea unei noi taxe de verificare a documentaţiei.
  Capitolul IV Dispoziţii finale
  Articolul 10(1) Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii exercită atribuţiile privind reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul în domeniul specific activităţii de examinare medicală/psihologică, atât în unităţile agreate cât şi în unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii monitorizează modul de exercitare a competenţelor de specialitate în domeniul certificării aeromedicale a personalului aeronautic civil din cadrul entităţilor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.Articolul 11 Condiţiile acordării/avizării certificatului de agreare se aplică în mod unitar atât unităţilor medicale/psihologice publice, cât şi celor private.Articolul 12 Medicii din comisiile medicale de siguranţa transporturilor pot face parte din cel mult două comisii medicale de examinare a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru un timp de lucru de maxim 7 ore/zi, cumulativ, în cadrul unui program de lucru distinct şi cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare.
  Articolul 13 Medicii din comisiile medicale de siguranţa transporturilor organizate la nivelul unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii vor efectua examinări medicale pentru persoanele cu atribuţii în siguranţa transporturilor în cadrul normei de bază şi a unui unui program de lucru distinct pentru această activitate, cu respectarea legislaţiei muncii în vigoare. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei medicale de siguranţa transporturilor membrii acesteia vor primi o indemnizaţie de participare la comisie de 10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite.Articolul 14 Organizarea şi efectuarea controlului la unităţile medicale/psihologice agreate privind modul de respectare a condiţiilor de agreare precum şi modul de respectare a prevederilor legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se realizează de către Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Articolul 15(1) Unităţile medicale/psihologice agreate au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control din cadrul Direcţiei Medicale a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii toate documentele justificative care atestă respectarea prevederilor legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, respectarea condiţiilor de agreare, prevăzute la Capitolul II - Criterii şi condiţii privind acordarea certificatului de agreare, Capitolul III- Criterii şi condiţii privind acordarea vizei anuale, rapoarte şi comunicări în relaţia cu Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi documente medicale/psihologice şi administrative existente la nivelul unităţii controlate şi necesare actului de control.
  (2) Refuzul unităţilor medicale/psihologice agreate de a pune la dispoziţia echipei de control din cadrul Direcţiei Medicale a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii toate documentele justificative, care atestă respectarea prevederilor legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, respectarea condiţiilor de agreare, prevăzute la Capitolul II - Criterii şi condiţii privind acordarea certificatului de agreare, Capitolul III- Criterii şi condiţii privind acordarea vizei anuale, rapoarte şi comunicări în relaţia cu Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi documente medicale/psihologice şi administrative existente la nivelul unităţii controlate şi necesare actului de control conform solicitării scrise a echipei de control, se sancţionează cu anularea certificatului de agreare.
  Articolul 16 Reprezentantul legal al unităţii medicale/psihologice răspunde de legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor necesare obţinerii/avizării certificatului de agreare.Articolul 17 Unităţile medicale/psihologice agreate au obligaţia să solicite, în condiţiile prezentului ordin, către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii emiterea unui nou certificat de agreare, în situaţia în care apar modificări faţă de condiţiile iniţiale de agreare referitoare la spaţiu, act constitutiv, dotări.Articolul 18 Unităţile medicale/psihologice agreate au obligaţia să asigure integritatea, confidenţialitatea şi disponibilitatea datelor gestionate în conformitate cu legislaţia specifică (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice).Articolul 19 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după termenul de depunere a cererii însoţite de documentele necesare obţinerii certificatului de agreare, sau după data obţinerii şi care împiedică obţinerea/executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. În înţelesul prezentului ordin, prin forţă majoră se înţelege: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore.Articolul 20 Lista cu unităţile specializate medicale şi/sau psihologice agreate se publică pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi se actualizează lunar.Articolul 21Anexele 5.1-5.10 fac parte integrantă din prezenta anexă.
  Anexa nr. 5.1 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail .............................. CERERE PENTRU ACORDAREA/AVIZAREA CERTIFICATULUI DE AGREARE Nr......./....... Subsemnatul(a) ....... reprezentant legal al unităţii specializate medicale/psihologice ......., legitimat cu BI/CI seria ......., nr ......., cu sediul în judeţul ......., localitatea ......., str ......., nr ......., bl ......., sc ......., ap ......., telefon ......., fax ......., adresa de e-mail ......., solicit acordarea/ avizarea certificatului de agreare (nr ......./....... pentru anul .......), în conformitate cu dispoziţiile OMTI nr ......./....... privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Subsemnatul(a) ....... reprezentant legal al unităţii specializate medicale / psihologice ....... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ......., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declaraţii, precum şi la art. 323 şi 244 din Codul penal privind infracţiunile de uz de fals şi înşelăciune, declar pe propria răspundere că răspund de legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor depuse/transmise pentru obţinerea/ avizarea certificatului de agreare. Data ............ Reprezentant legal Nume şi prenume ...............
  Semnătura ...............
  Anexa nr. 5.2 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail .............................. DECLARAŢIE DE PROGRAM Subsemnatul(a), ....... B.I./C.I. seria ......., nr ......., în calitate de reprezentant legal al unităţii medicale/ psihologice, că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declaraţii, precum şi la art. 323 şi 244 din Codul penal privind infracţiunile de uz de fals şi înşelăciune, declar pe propria răspundere că programul de lucru al unităţii medicale/ psihologice ....... se desfăşoară astfel:
  Locaţia unde se desfăşoară activitateaAdresă, nr.tel şi e-mailProgram de lucru
  LuniMarţiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminicăSărbătorilegale
  Sediu(lucrativ)
  Punct delucru
  Principal *)
  Punct de lucru secundar *)
  *) se va completa în funcţie de nr. de puncte de lucru ale unităţii medicale/ psihologice, în situaţia în care unitatea are mai multe puncte de lucru, acestea se menţionează distinct cu programul de lucru aferent. Răspund de realitatea şi legalitatea datelor Data ....... Reprezentant legal Nume şi prenume ....... Semnătura .......
  Anexa nr. 5.3 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ............................... CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail .............................. LISTA aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice obligatorii
  efectuarea investigaţiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

  Denumireaparat/Serie/nr.aparatAchiziţieaparatAct de deţinereCertificatdegaranţieContractserviceAviz de utilizare emis de ANMDMRBuletine de verificare periodică emise de furnizori autorizaţi de de ANMDMR
  SerieNumărNou
  Second-handTip actSerie/nr.Dată act deţinereSerie/nr.Dată certificatDată expirareSerie/nr.Dată contractDată expirareSerie/nr.Dată avizDată expirareSerie/nr.Dată emitere
  Răspund de realitatea şi legalitatea datelor Data ................ Reprezentant legal Nume şi prenume ................ Semnătura ...............
  Anexa nr. 5.4 Unitatea medicală/psihologică ....... Sediu ...............................
  CUI ................................. Tel./fax ............................ E-mail .............................. LISTA aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigaţiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru toate cele şase specialităţi medicale: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, nurologie şi psihiatrie
  Specialitate/DenumireaparatSerie/nr.aparatAchiziţieaparatAct de deţinereCertificatdegaranţieContract
  service
  Aviz de utilizare emis de ANMDMRBuletine de verificare periodică emise de furnizori autorizaţi de de ANMDMR
  SerieNumărNouSecond-handTip actSerie/nr.Dată act deţinereSerie/nr.Dată certificatDată expirareSerie/nr.Dată contractDată expirareSerie/nr.Dată avizDată expirareSerie/nr.Dată emitere
  MEDICINA INTERNA
  1.
  n.
  CHIRURGIE GENERALA
  1.
  n.
  OFTALMOLOGIE
  1.
  n.
  ORL
  1.
  n.
  NEUROLOGIE
  1.
  n.
  PSIHIATRIE
  1.
  n.
  Răspund de realitatea şi legalitatea datelor Data Reprezentant legal
  Anexa nr. 5.5 Nr ...../.....
  AVIZAT CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......... Compartiment ........................... Nume şi prenume ........................ Semnătura .............................. DECLARAŢIE PROGRAM DE ACTIVITATE MEDIC Subsemnatul (a), Dr .......... medic specialist/primar .......... în specialitatea .......... CNP .......... cod parafă .......... domiciliat în .......... posesor al B.I/C.I seria .......... nr .......... sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art 326 din Codul penal privitoare la falsul în declaraţii, precum şi la art. 323 şi 244 din Codul penal privind infracţiunile de fals şi înşelăciune, declar pe proprie răspundere următoarele: Desfăşor activitate în următoarele locuri de muncă* 1 .............................. 2 .............................. n .............................. Programul meu de activitate la locurile de muncă sus menţionate este următorul:
  Denumire loc de muncă (în relaţie contractuală cu CAS)LuniMarţiMiercuriJoi
  VineriSâmbătăDuminica
  1.
  2.
  n.
  Denumire loc de muncă (în sistem privat)LuniMarţiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminica
  1.
  2.
  n.
  Notă* : avizul CAS se acordă numai pentru programul în cadrul căruia medicul îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu CAS Întocmit azi .......... Semnătura şi parafa
  Anexa nr. 5.6 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., CUI .........., având sediul social în .........., str .........., nr .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal şi sub sancţiunea excluderii din procedura de agreare pentru a examina personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor, declar pe propria răspundere, că unitatea medicală pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, conform prevederilor OMTI nr ........../.......... privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi unitatea medicală pe care o reprezint NU se află în niciuna dintre următoarele situaţii:– în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform OUG nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;– a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de res judicata;– în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate;– reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanţă;– 
  reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţii;
  – reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;– se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin direcţia de specialitate sau nu a furnizat aceste informaţii.
  Data: Denumire unitate medicală: Reprezentant legal: Semnătura .......... Ştampila
  Anexa nr. 5.7 FIŞĂ de analiză a dosarelor de agreare/avizare
  Denumirea solicitantului ............... Adresa solicitantului (se va trece punctul de lucru) .................... Tipul de examinare solicitat [ ] Medicală [ ] Psihologică Data ................
  1. Cerere de solicitare Anexa nr. 5.1[] Da[] Nu
  2.Copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  3.Copii ale documentelor care atestă înfiinţarea unităţii sau forma de organizare conform art. 3, alin. (1), după caz:
  actul de înfiinţare sau de organizare al persoanei juridice cu specificarea obiectului de activitate;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare cu anexe (dacă este cazul) înregistrat la Registrul Comerţului cu specificarea obiectului de activitate - cod CAEN 8622 - activităţi de asistenţă medicală specializată şi 8690 - laboratoare de analiza sîngelui;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (dacă este cazul);[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare de la Colegiul Medicilor din România;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  certificatul de înregistrare de la Colegiul Psihologilor din România - în cazul cabinetelor individuale de psihologie, însoţit de anexă;[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copie după structura aprobată/avizată conform prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că unitatea are în structură laborator de analize[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  4.Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru unităţile medicale şi dovada asigurării pentru răspunderea profesională pentru unităţile psihologice[] Da[] Nu
  5.Programul de activitate al unităţii şi al punctelor de lucru, după caz, conform Anexei nr. 5.2[] Da[] Nu
  6.Dovada deţinerii spaţiului:[] Da[] Nu
  contract de vânzare-cumpărare
  [] Da[] Nu
  contract de închiriere pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare[] Da[] Nu
  contract de comodat pe toată durata valabilității certificatului de agreare[] Da[] Nu
  Altele: ……………
  7.Schiţă cu amplasarea cabinetului/cabinetelor/ laboratorului însoţită de dovada înregistrării fiscale[] Da[] Nu
  8.Copie a dovezii implementării unui sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România, pentru unităţile medicale[] Da[] Nu
  9.Copie a Autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru uităţile medicale — analize de laborator, acolo unde este cazul[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  10.Copie a Autorizaţiei sanitare pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  11.Copii ale documentelor privind deţinerea mijloacelor de transport auto individualizate şi care sunt utilizate numai pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  12.Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală (laborator de analize medicale) pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor(Anexa nr. 5.3)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  13.Lista aparatelor utilizate de unitatea medicală pentru efectuarea investigaţiilor medicale obligatorii pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, pentru toate cele şase specialităţi medicale, respectiv: medicină internă, chirurgie generală, oftalmologie, ORL, nurologie și psihiatrie (Anexa nr. 5.4)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  14.Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii necesare investigaţiilor medicale şi paraclinice prin documente conforme şi în termen de valabilitate, după caz:
  copii ale facturilor fiscale însoţite de chitanţe fiscale sau ordine de plată[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale contractelor de vânzare-cumparare însoţite de acte doveditoare ale plăţii[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  15.Copii ale Certificatelor de garanţie pentru aparatele noi, după caz[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  16.Copii ale contractelor de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiate cu un furnizor avizat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie (aparate achiziţionate de nou) şi valabile pe perioada de agreare/ avizare. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de agreare/ avizare unităţile medicale sunt obligate să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  17.Copie a Avizului de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  18.
  Declaraţie de conformitate pentru aparatele refurbişate pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  19.Componenţa comisiei medicale însoţită de:
  copii ale contractelor individuale de muncă cu specificarea timpului de lucru pentru care s-a încheiat contractul, pentru minim un medic pentru fiecare din specialităţile medicale prevăzute în prezentul act normativ, cu o normă de cel puţin 17,5 ore pe săptămână, însoţite de un extras tip REVISAL/REGES[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic în parte, vizate la zi, iar pentru unităţile psihologice, atestate de liberă practică[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  declaraţie pe proprie răspundere a medicilor privind programul de activitate, în original, vizată de Casa Judeţană de Asigurări de Sănătate,a Municipiului Bucureşti sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii judecătoreşti, după caz (Anexa nr. 5.5)[] Da[] Nu
  [] Nu este cazul
  20.Copie a contractului individual de muncă pentru cel puţin un psiholog, cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână, posesor al atestatului în psihologia transporturilor, minim treapta specialist, în cazul persoanelor juridice care au în structură unități specializate psihologice[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  21.Copie a atestatului de liberă practică de psiholog minim treapta specialist şi copie a contractului individual de muncă cu extras REGES/REVISAL, cu o normă de lucru de minim 20 de ore pe săptămână pentru activitatea de siguranţa transporturilor, în cazul cabinetelor individuale de psihologie[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  22.Copie a Avizului de liberă practică sau atestatului de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  23.Dovada dreptului de proprietate asupra aparaturii de birou, calculator, imprimantă, ansamblu pedalier, manete, teste şi probe minime psihologice obligatorii, contractele şi licenţele de utilizare aferente acestora pentru unităţile specializate psihologice
  copii ale facturilor fiscale însoţite de chitanţe fiscale sau ordine de plată[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  copii ale contractelor de vânzare-cumparare însoţite de acte doveditoare ale plăţii[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  24.Dovada privind achitarea tarifului pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice (chitanţă/OP), în vederea agreării/ avizării, conform prevederilor legale, pentru fiecare punct de lucru în care urmează să efectueze activitatea de examinare medicală/psihologică în siguranţa transporturilor[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  25.Declaraţia pe proprie răspundere areprezentantului legal al unităţii medicale, privind eligibilitatea[] Da[] Nu
  26.Dovada posibilităţii transmiterii datelor în format electronic: abonament internet, adresă de e-mail, Decizia reprezentantului legal pentru desemnarea persoanei responsabile cu raportările către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii precum şi semnătura electronică extinsă/ calificată a reprezentantului legal al uniţăţii[] Da[] Nu
  27.Copie a ultimului raport de audit privind certificarea/menţinerea unui sistem de management al calităţii atestând supravegherea continuă printr-un sistem de standarde de calitate pentru a asigura îndeplinirea unor obiective definite, inclusiv referitoare la calificăriile şi experienţa medicilor practicieni, în conformitate cu secţiunea A-I/8 din codul STCW (numai pentru unităţiile medicale care efectuează examinări pentru personalul navigant maritim cu atribuţii în siguranţa transporturilor)[] Da[] Nu[] Nu este cazul
  Concluzii: ................................ ................................ ................................ ................................ Evaluatori-Numele şi prenumele/Semnătura1. ............................2. ............................
  Anexa nr. 5.8 PROCES-VERBAL DE VERIFICARE ÎN VEDEREA AGREĂRII/AVIZĂRII întocmit astăzi, .........., la unitatea .......... la sediul/punctul de lucru din .......... Subsemnaţii:1. ....................2. .................... reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în prezenţa .......... , reprezentant legal al unităţii medicale/psihologice, am procedat la verificarea concordanţei documentaţiei transmise şi am constatat următoarele:1. condiţii de spaţiu: .............................. .............................. ..............................
  2. condiţii de autorizare: .............................. .............................. ..............................3. condiţii de resurse umane: .............................. .............................. ..............................4. condiţii de dotare: .............................. .............................. ..............................5.
  condiţii de raportare: .............................. .............................. ..............................
  Semnături
  Membrii echipei de controlReprezentantul legal al unităţii
  Numele şi prenumele SemnăturaNumele şi prenumele Semnătura
  1. …………………….2. ……………………..….…………………….
  Anexa nr. 5.9- faţă - GUVERNUL ROMÂNIEI
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII CERTIFICAT DE AGREARE Nr ...../..... Unitatea ......... , cu punctul de lucru în ......... str. ......... nr ........., judeţul ........., este agreată să efectueze examinări medicale/psihologice pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Prezentul certificat este valabil 5 ani, cu viza anuală. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- verso - Vize anuale
  VIZAT Valabil de la............ până la.............. VIZAT Valabil de la ...................... până la ......................
  VIZAT Valabil de la............ până la.............. VIZAT Valabil de la ...................... până la ......................
  Anexa nr. 5.10 Unitatea medicală/psihologică ......... Sediu ................................. CUI ................................... Tel./fax .............................. E-mail ................................ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ........., reprezentant legal al unităţii specializate medicale/psihologice ........., legitimat cu BI/CI seria ........., nr ........., cu sediul în judeţul ........., localitatea ........., str ........., nr ........., bl ..., sc ...., ap ...., telefon ........., fax ........., adresa de e-mail ........., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declaraţii, precum şi la art. 323 şi 244 din Codul penal privind infracţiunile de uz de fals şi înşelăciune, declar pe propria răspundere că unitatea specializată medicală/psihologică ......... îşi menţine condiţiile iniţiale de agreare, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi art.4 din OMTI nr ........./......... privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare. Totodată declar că pe durata valabilităţii Certificatului de agreare cu nr ........./.........: ● au intervenit schimbări cu privire la componenţa comisiei de examinare probate prin numărul de confirmare a adreselor de modificare, ataşate prezentei ........./......... ● nu au intervenit schimbări cu privire la componenţa comisiei de examinare.
  Data: Nume şi prenume reprezentant legal Semnătura
  Anexa nr. 5.11 Unitatea medicală/psihologică ......... Sediu ................................. CUI ................................... Tel./fax .............................. E-mail ................................ DECLARAŢIE Subsemnatul(a) ........., reprezentant legal al unităţii specializate medicale/psihologice ........., legitimat cu BI/CI seria ........., nr ........., cu sediul în judeţul ........., localitatea ........., str ........., nr ........., bl ........., sc ........., ap ........., telefon ........., fax ........., adresa de e-mail ........., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, sub sancţiunea faptelor prevăzute şi pedepsite la art. 326 din Codul penal, privitoare la falsul în declaraţii, precum şi la art. 323 şi 244 din Codul penal privind infracţiunile de uz de fals şi înşelăciune, declar pe propria răspundere că:– pentru pentru examinarea medicală se alocă un timp mediu/consultaţie de 15 minute, iar pentru examinarea psihologică un timp mediu/examinare de 75 de minute, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu;– este afişat la loc vizibil a programul de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi/sau psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;– 
  există şi se completează zilnic şi corect evidenţele obligatorii, inclusiv registrul unic de evidenţă a examinărilor, cu rubricile: număr curent, numele şi prenumele persoanei cu atribuţii în siguranţa transporturilor, codul numeric personal, motivul examinării (angajare, control periodic, schimbare în funcţie), modul de transport pentru care se solicită avizul, numărul dosarului personal de siguranţa transporturilor sau al caietului psihologic, persoana juridică angajatoare (adresa angajatorului sau a punctului de lucru), funcţia din siguranţa transporturilor, numărul avizului obţinut şi rezultatul examinării, data eliberării avizului; în cazul unui aviz de inaptitudine se va menţiona motivul inaptitudinii (temporară sau cu restricţie) precum şi data reprogramării pentru reevaluarea medicală/psihologică a persoanei;
  – se păstrează pentru minim 5 ani dosarul cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval pentru care durata de păstrare este de 6 ani, conform reglementărilor Uniunii Europene;– se întocmeşte documentaţia de examinare corect şi complet şi se eliberează avizul/certificatul medical (pentru transportul maritim) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– se transmite Direcţiei Medicale din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii până în data de 10 a lunii următoare, în format electronic, raportul lunar privind activitatea desfăşurată, asumat prin semnătura electronică extinsă/ calificată, care conţine următoarele informaţii: ● numărul total de examinări; ● numărul de examinări pe fiecare mod de transport; ● numărul de examinări pe tipuri (şcolarizare, angajare, schimbarea funcţiei, examinare periodică); ● numărul persoanelor declarate inapte, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat inapt şi a modului de transport, numărul de avize restrictive, cu precizarea specialităţii medicale care l-a declarat apt cu restricţii şi a modului de transport;– sunt afişate la loc vizibil a tarifele practicate;– este afişat la loc vizibil a Certificatul de agreare.
  Data: Nume şi prenume reprezentant legal Semnătura
  ----