Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.151/1.752/2021pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Nr. 1.151 din 3 septembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.752 din 3 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021Data intrării în vigoare 06-09-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 06-09-2021 până la data de 09-06-2023


  Ţinând seama de prevederile art. 11-13 şi 15^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 67/2015, de prevederile art. 12 lit. w) şi art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 58 şi 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 78 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian şi ale art. 26 alin (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă lista funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Regulamentul de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor, prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Se aprobă Regulamentul privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii, prevăzute în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, prevăzute în anexa nr. 5.Articolul 6Se aprobă Normele privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în anexa nr. 6.Articolul 7(1) Se aprobă tarifele pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru viza anuală, precum şi pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare, prevăzute în anexa nr. 7.(2)
  Tarifele prevăzute la alin. (1) se plătesc în lei şi se actualizează anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) pentru servicii, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  Articolul 8Se aprobă Normele privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.Articolul 9(1) În situaţii care impun eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare, în termen de 30 de zile, unităţile specializate medicale şi/sau psihologice interesate vor solicita preschimbarea certificatului de agreare în vederea obţinerii unui nou certificat de agreare pentru examinarea personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în condiţiile prezentului ordin.(2) Certificatul de agreare preschimbat are valabilitate până la data expirării certificatului de agreare iniţial.
  Articolul 10Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al căror personal are responsabilităţi în siguranţa transporturilor, precum şi pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităţi în siguranţa transporturilor.Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 22 octombrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 2 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.262/1.393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 27 noiembrie 2013, se abrogă.Articolul 12(1) Certificatele de agreare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării vizei anuale acordate, urmând ca, după expirarea acesteia, acordarea unei noi vize să se facă în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.(2)
  Cererile de acordare a vizei anuale pentru păstrarea valabilităţii certificatelor de agreare, depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi analizate având în vedere prevederile în vigoare la momentul depunerii acestora, urmând ca la data expirării acesteia acordarea unei noi vize să se facă în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.
  (3) Cererile de acordare a vizei anuale pentru păstrarea valabilităţii certificatelor de agreare, depuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, vor fi analizate având în vedere prevederile în vigoare la momentul acordării certificatelor de agreare, urmând ca la data expirării vizei anuale acordarea unei noi vize să se facă în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.
  Articolul 13Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.Articolul 14Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  p. Ministrul sănătăţii,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  ANEXA nr. 1 Deschideți LISTAfuncţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avizede aptitudine medicală şi/sau psihologicăANEXA nr. 2 Deschideți REGULAMENTde înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologiceîn Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti
  ANEXA nr. 3 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilorANEXA nr. 4 Deschideți REGULAMENTprivind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologiceîn siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudinipentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisiiANEXA nr. 5 Deschideți NORMEprivind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilorANEXA nr. 6 Deschideți NORMEprivind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectuezeexaminarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor,precum şi persoanele desemnate să efectueze controlulANEXA nr. 7 Deschideți TARIFEpentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreăriide către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru a examina personalul cuatribuţii în siguranţa transporturilor, pentru viza anuală,precum şi pentru eliberareaunui duplicat al certificatului de agreareANEXA nr. 8
  Deschideți NORMEprivind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragerea certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilorprivind acordarea acestuia