Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 18 decembrie 2017Data intrării în vigoare 18-12-2017
  Formă consolidată valabilă la data 30-08-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-08-2021 până la data de 09-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 1004 din 18 decembrie 2017, la data de 30 August 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020; ORDONANŢA nr. 3 din 25 august 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  că absorbţia fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanţa acestora în ansamblul economiei naţionale şi efectele absorbţiei fondurilor structurale asupra potenţialului de dezvoltare a economiei naţionale;
  – faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabileşte condiţionalităţile orizontale ex ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020;– importanţa domeniului achiziţiilor publice, reflectată în condiţionalităţile ex ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum şi faptul că una dintre aceste condiţionalităţi vizează reforma controlului ex ante;– că reforma controlului ex ante era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice în perioada 2015-2020, şi ţinând cont de observaţiile Comisiei Europene referitoare la neîndeplinirea condiţionalităţilor ex ante în acest sens, aşa cum rezultă din scrisoare acesteia nr. Ares (2017)3866477-02/08/2017;– faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) şi art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, nefinalizarea unor acţiuni menite să ducă la îndeplinirea unei condiţionalităţi ex ante constituie un motiv de suspendare a plăţilor pentru unele priorităţi ale programelor în cauză care sunt afectate;– că orice întârziere în adoptarea cadrului legal aferent reformei controlului ex ante, cu efect în neîndeplinirea condiţionalităţilor ex ante, conduce la apariţia riscului de dezangajare a unor sume importante din fondurile structurale şi de investiţii alocate României prin Acordul de parteneriat şi, implicit, pierderea acestei surse de finanţare, deoarece sumele respective se realocă ţărilor membre UE, având în vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!