Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 207 din 21 iulie 2021pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 22 iulie 2021Data intrării în vigoare 25-07-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 180 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 180
  Mijloace de plată fără numerar(1) Prin instrument de plată fără numerar se înţelege un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare, protejat, respectiv protejată, material ori nematerial, respectiv materială ori nematerială, sau o combinaţie a acestora, altul, respectiv alta decât o monedă cu valoare circulatorie şi care, singur, respectiv singură sau împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite deţinătorului sau utilizatorului transferul de bani sau valoare monetară, inclusiv prin monedă electronică sau monedă virtuală.(2) Prin instrument de plată electronică se înţelege un instrument care permite efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum şi transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către instituţii financiare.(3) Prin monedă electronică se înţelege valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operaţiuni de plată şi care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.(4) Moneda virtuală înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic.
  2. Articolul 249 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 249Frauda informaticăIntroducerea, transmiterea, modificarea sau ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
  3. La articolul 250, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 250(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.4.
  După articolul 250 se introduce un nou articol, articolul 250^1, cu următorul cuprins: Articolul 250^1Operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar(1) Deţinerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însuşit prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.(2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire, cumpărare sau ca urmare a unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obţinut prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295 se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.(3) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însuşirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 şi art. 295.
  5. La articolul 251, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 251(1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fără numerar falsificat sau utilizat fără consimţământul titularului său, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.6. La articolul 311, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) priveşte un instrument de plată fără numerar, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.7. La articolul 313, denumirea marginală şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Punerea în circulaţie de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate
  ..................................................................................................(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însuşire, cumpărare sau ca urmare a unei operaţiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziţie în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
  8. La articolul 313, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Tentativa se pedepseşte.9. La articolul 314, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar.
  10. La articolul 314, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(3), înainte de descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă instrumentele, materialele deţinute sau orice alte mijloace autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor.11. Articolul 316 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 316Falsificarea de valori străineDispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică şi în cazul când infracţiunea priveşte monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în străinătate.
  Articolul IIOri de câte ori în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează sintagma „instrument de plată electronică“, referirea se consideră făcută la „mijloc de plată fără numerar“.Articolul III(1) Ministerul Justiţiei, după consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Superior al Magistraturii, elaborează un material informativ cuprinzând drepturile şi serviciile de sprijin care pot fi acordate persoanelor juridice, victime ale infracţiunilor de fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, precum şi de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor instituţii, împreună cu materialul privind drepturile victimelor infracţiunilor, persoane fizice, publicat potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Materialul informativ prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii cu privire la:a) modul în care victima, persoană juridică, se poate proteja împotriva consecinţelor negative ale infracţiunilor prevăzute la alin. (1);b) instituţiile specializate şi datele de contact ale acestora de la care victima, persoană juridică, poate beneficia de sprijin;c) procedura de formulare a plângerii de către victima persoană juridică;d) drepturile şi obligaţiile victimei, persoană juridică, în cadrul procedurii penale.Articolul IVSe desemnează ca punct operaţional naţional de contact disponibil permanent, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu următoarele atribuţii:a) facilitează schimbul de informaţii relevante;b)
  furnizează informaţii juridice sau consiliere tehnică de specialitate punctelor de contact similare din alte state;
  c) execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a cererilor de asistenţă judiciară internaţională, cooperând cu autorităţile române competente.
  Articolul VMinisterul Justiţiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public şi al Consiliului Superior al Magistraturii, furnizează Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei cadru 2001/413/JAI a Consiliului.Prezenta lege transpune art. 2 lit. a), c) şi d), art. 3 lit. b), art. 4 lit. b), c) şi d), art. 5 lit. b), c) şi d), art. 6, art. 7, art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) teza întâi, art. 16 şi art. 18 alin. (2)-(4) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 123 din 10 mai 2019.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 21 iulie 2021.Nr. 207.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!