Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 12 iulie 2021de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 iulie 2021Data intrării în vigoare 22-07-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 969 din 12 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 719 din 22 iulie 2021.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Dispoziţiile prezentelor norme metodologice constituie cadrul pentru funcţionarea şi utilizarea Punctului Naţional de Acces, denumit în continuare PNA, şi pentru desfăşurarea activităţilor organismului naţional competent şi ale autorităţii competente.Articolul 2În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestora au semnificaţiile definite în:a) Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, denumit în continuare Regulament delegat (UE) nr. 885/2013;b) Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră, denumit în continuare Regulament delegat (UE) nr. 886/2013;c) Regulamentul delegat (UE) 2015/962 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, denumit în continuare Regulament delegat (UE) 2015/962;d) Regulamentul delegat (UE) 2017/1926 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale, denumit în continuare Regulament delegat (UE) 2017/1926.
  Articolul 3Prevederile regulamentelor delegate menţionate la art. 2 lit. a)-c) se aplică pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi din România, care aparţin reţelei rutiere transeuropene TEN-T.
  Capitolul II Descrierea, funcţionarea şi utilizarea PNAArticolul 4(1) PNA înseamnă o interfaţă digitală unde informaţiile referitoare la locurile de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, datele privind traficul referitoare la siguranţa rutieră care sunt necesare pentru generarea de informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră, datele statice şi dinamice privind starea drumurilor, împreună cu metadatele corespunzătoare şi datele privind traficul şi datele statice privind călătoriile şi datele istorice privind traficul, împreună cu metadatele corespunzătoare, sunt colectate, formatate/prelucrate şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor cu scopul de a fi reutilizate. (2)
  PNA, prin intermediul portalului web www.pna.cestrin.ro, oferă utilizatorilor neînregistraţi posibilitatea ca aceştia să caute informaţii despre reţeaua rutieră naţională, evenimentele sau condiţiile legate de siguranţa rutieră, locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, traficul pentru diverse moduri de transport şi date statice privind călătoriile. Seturile de date cu caracter public pot fi descărcate din PNA sau utilizate prin intermediul API-ului (Aplication Programming Interface) oferit pentru utilizatorii înregistraţi.
  (3) Înregistrarea în PNA este gratuită şi condiţionată de acceptarea unor condiţii de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
  Articolul 5(1) Metadatele înseamnă o descriere structurată a conţinutului datelor şi care au rolul de a ajuta utilizatorul să găsească informaţii rapid.(2) Seturile de date pot să conţină elemente geo-spaţiale sau doar descrierea text a serviciilor oferite.(3) Seturile de date sunt structurate în 3 categorii:a) Business to Consumer - se adresează utilizatorului final care consumă servicii oferite de PNA;
  b) Business to Business - se adresează utilizatorului care doreşte să dezvolte şi să ofere servicii şi date prin intermediul PNA;c) Business to Government - se adresează serviciilor oferite de PNA.
  (4) Fiecare set de date este însoţit de declaraţia de conformitate.(5) Metadatele/Seturile de date care se colectează trebuie să fie uşor de furnizat, inclusiv de la distanţă, prin orice mijloace relevante.(6) Operatorii şi furnizorii de servicii publici sau privaţi înregistrează metadatele conform standardelor prevăzute în Regulamentele delegate (UE) nr. 885/2013, 886/2013, 2015/962 şi 2017/1926. Serviciul este permis doar utilizatorilor înregistraţi.
  Articolul 6(1) Datele pentru zonele de parcare publice şi private sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale prin care sunt descrise parcările şi care trebuie furnizate utilizatorilor se colectează şi se furnizează de către operatorii de parcări şi furnizorii de servicii publici sau privaţi. (2) Colectarea, partajarea şi schimbul de date privind zonele de parcare publice şi private sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013.Articolul 7(1) Informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră înseamnă orice date privind traficul legate de siguranţa rutieră extrase şi prelucrate, oferite utilizatorilor finali de către operatori rutieri şi/sau furnizori de servicii publici şi/sau privaţi, prin intermediul oricăror canale de transmisie. (2) Lista evenimentelor sau a condiţiilor legate de siguranţa rutieră, conţinutul informaţiilor, furnizarea serviciului de informaţii, detectarea evenimentelor sau a condiţiilor şi colectarea datelor, disponibilitatea, schimbul şi reutilizarea datelor, precum şi diseminarea informaţiilor sunt în conformitate cu prevederile art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013.
  Articolul 8(1) Serviciul de informaţii în timp real cu privire la trafic se bazează pe actualizări ale datelor rutiere statice şi datelor dinamice privind starea drumurilor. Toate datele sunt actualizate în mod regulat de autorităţile rutiere, de operatorii rutieri şi de prestatorii de servicii şi se corectează la timp eventualele evenimente intervenite, pe care le-au detectat în datele proprii sau care le-au fost semnalate de către orice utilizator şi orice utilizator final.(2) Accesibilitatea, schimbul şi reutilizarea datelor rutiere statice, a celor dinamice privind starea drumurilor, precum şi a datelor privind traficul se efectuează în conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 6 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962.(3) Actualizarea datelor rutiere statice, a celor dinamice privind starea drumurilor, precum şi a datelor privind traficul se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8, 9 şi 10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962.Articolul 9(1) Informaţiile cu privire la călătoriile multimodale înseamnă informaţii derivate din orice date statice sau dinamice privind călătoriile şi traficul, sau din ambele tipuri de date, pentru utilizatori şi utilizatori finali, prin orice mijloace de comunicare, care includ cel puţin două moduri de transport şi care permit posibilitatea de a compara modurile de transport, acolo unde sunt disponibile.
  (2) Autorităţile din domeniul transporturilor, operatorii de transport, administratorii de infrastructură sau furnizorii de servicii de transport la cerere se asigură că oferă metadatele corespunzătoare pentru a le permite utilizatorilor să caute şi să utilizeze seturile de date puse la dispoziţie prin intermediul PNA.(3) Accesibilitatea, schimbul şi reutilizarea datelor statice/dinamice privind călătoriile şi traficul se efectuează în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.(4) Actualizarea de date statice şi dinamice privind călătoriile şi traficul se efectuează în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.(5) Conectarea serviciilor de informare cu privire la călătorii se efectuează în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.(6) Cerinţele privind reutilizarea datelor privind călătoriile şi traficul în vederea furnizării serviciilor şi privind conectarea serviciilor de informare cu privire la călătorii se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.
  Capitolul III Organismul naţional competentArticolul 10Autoritatea Rutieră Română - ARR, în calitate de organism naţional competent, evaluează:a) furnizorii de servicii, operatorii de parcări şi operatorii rutieri în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 4-7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013;b) dacă operatorii rutieri, furnizorii de servicii şi societăţile de radiodifuziune specializate în informaţii rutiere din sectorul public şi privat respectă îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013.Articolul 11(1) În vederea evaluării conformităţii furnizorii de servicii, operatorii de parcări şi operatorii rutieri care solicită introducerea unor date în PNA vor transmite în format electronic o declaraţie cu privire la conformitatea lor cu cerinţele prevăzute la art. 4-7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013.
  (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele elemente:a) datele colectate în temeiul art. 4, referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, inclusiv procentul de locuri de parcare înregistrate în cadrul serviciului de informaţii;b) mijloacele de diseminare a serviciilor de informaţii către utilizatori;c) acoperirea serviciilor de informaţii dinamice referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate;d) calitatea şi disponibilitatea informaţiilor furnizate, punctul de acces la informaţii şi formatul în care sunt furnizate informaţiile.(3) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) este disponibil pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - ARR.(4) Autoritatea Rutieră Română - ARR inspectează anual în mod aleator corectitudinea declaraţiilor furnizorilor de servicii şi operatorilor de parcări publici şi privaţi.
  (5) În vederea inspecţiei prevăzute la alin. (4) Autoritatea Rutieră Română - ARR solicită furnizorului de servicii/ operatorului de parcare demonstrarea conformităţii cu cerinţele art. 4-7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013.(6) La finalul inspecţiei Autoritatea Rutieră Română - ARR întocmeşte un proces-verbal de evaluare.(7) Anual, până la finalul lunii august, Autoritatea Rutieră Română - ARR prezintă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii un raport cu privire la declaraţiile primite, precum şi la rezultatele inspecţiilor efectuate în mod aleator.
  Articolul 12(1) În vederea evaluării conformităţii, operatorii rutieri, furnizorii de servicii şi societăţile de radiodifuziune specializate în informaţii rutiere din sectorul public şi privat, care solicită introducerea unor date în PNA, transmit în format electronic datele lor de identificare şi o descriere a serviciului de informaţii pe care îl furnizează, precum şi o declaraţie cu privire la conformitatea cu cerinţele prevăzute la art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013.(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele elemente:a)
  categoriile legate de siguranţa rutieră care fac obiectul serviciului de informaţii şi gradul de acoperire a reţelei rutiere;
  b) informaţii privind punctul lor de acces la datele privind traficul legate de siguranţa rutieră şi condiţiile de utilizare a acestuia;c) formatul datelor privind traficul legate de siguranţa rutieră care sunt accesibile prin intermediul punctului lor de acces;d) mijloacele de diseminare a serviciului de informaţii către utilizatorii finali.
  (3) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) este disponibil pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - ARR.(4) Operatorii rutieri, furnizorii de servicii şi societăţile de radiodifuziune specializate în informaţii rutiere din sectorul public şi privat îşi actualizează declaraţiile de conformitate de îndată ce survine o modificare în furnizarea serviciului lor.(5)
  Autoritatea Rutieră Română - ARR inspectează anual, în mod aleatoriu, corectitudinea declaraţiilor operatorilor rutieri, furnizorilor de servicii şi societăţilor de radiodifuziune specializate în informaţii rutiere din sectorul public şi privat.
  (6) În vederea inspecţiei prevăzute la alin. (5) Autoritatea Rutieră Română - ARR solicită operatorilor rutieri, furnizorilor de servicii şi societăţilor de radiodifuziune specializate în informaţii rutiere din sectorul public şi privat demonstrarea conformităţii cu cerinţele art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013.(7) La finalul inspecţiei Autoritatea Rutieră Română - ARR întocmeşte un proces-verbal de evaluare.(8) Anual, până la finalul lunii august, Autoritatea Rutieră Română - ARR prezintă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii un raport cu privire la declaraţiile primite, precum şi la rezultatele inspecţiilor efectuate în mod aleator.
  Articolul 13Anual, până la finalul lunii septembrie, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în baza raportului referitor la inspecţiile efectuate în mod aleatoriu cu privire la corectitudinea declaraţiilor de conformitate transmise de către Autoritatea Rutieră Română - ARR, notifică Comisiei Europene concluziile extrase din respectivul raport, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 885/2013 şi cu prevederile art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013.
  Capitolul IV Autoritatea naţională competentăArticolul 14Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate naţională competentă, evaluează:a) dacă autorităţile rutiere, operatorii rutieri, producătorii de hărţi digitale şi prestatorii de servicii respectă cerinţele stabilite la art. 3-10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962;b) dacă autorităţile din domeniul transporturilor, operatorii de transport, furnizorii de servicii de transport la cerere şi furnizorii de servicii de informare cu privire la călătorii respectă cerinţele stabilite la art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.Articolul 15(1) În vederea evaluării conformităţii, autorităţile rutiere, operatorii rutieri, producătorii de hărţi digitale şi prestatorii de servicii, care solicită introducerea unor date în PNA, completează în platforma PNA o declaraţie cu privire la conformitatea datelor cu cerinţele prevăzute la art. 3-10 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962.
  (2) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) este disponibil în PNA.
  Articolul 16Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia desemnată în acest sens, verifică în mod aleatoriu corectitudinea declaraţiilor autorităţilor rutiere, operatorilor rutieri, producătorilor de hărţi digitale şi prestatorilor de servicii care introduc date în PNA.Articolul 17În vederea verificării prevăzute la art. 14, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia/direcţiile desemnate în acest sens, poate solicita autorităţilor rutiere, operatorilor rutieri, producătorilor de hărţi digitale şi prestatorilor de servicii o descriere a datelor rutiere şi a datelor privind traficul, a hărţii digitale sau a serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic pe care le furnizează, precum şi informaţii privind calitatea acestora şi condiţiilor de reutilizare a datelor în cauză.Articolul 18
  Din doi în doi ani, până la finalul lunii iunie, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în baza rapoartelor de verificare efectuate în mod aleatoriu, transmite Comisiei Europene un raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962.
  Articolul 19În vederea evaluării conformităţii, autorităţile din domeniul transporturilor, operatorii de transport, furnizorii de servicii de transport la cerere şi furnizorii de servicii de informare cu privire la călătorii care solicită introducerea unor date în PNA completează în platforma PNA o declaraţie cu privire la conformitatea datelor cu cerinţele prevăzute la art. 3-8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.Articolul 20Modelul declaraţiei de conformitate este disponibil în PNA.Articolul 21Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii verifică în mod aleatoriu corectitudinea declaraţiilor autorităţilor din domeniul transporturilor, operatorilor de transport, furnizorilor de servicii de transport la cerere şi furnizorilor de servicii de informare cu privire la călătorii care introduc date în PNA.Articolul 22În vederea verificării declaraţiilor prevăzute la art. 19, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia/direcţiile desemnată/e în acest sens, poate solicita autorităţilor din domeniul transporturilor, operatorilor de transport, furnizorilor de servicii de transport la cerere şi furnizorilor de servicii de informare cu privire la călătorii o descriere a datelor privind călătoriile şi traficul afişate sau stocate în PNA şi a serviciilor disponibile de informare cu privire la călătorii, inclusiv conexiunile cu alte servicii, dacă este cazul, precum şi informaţii privind calitatea acestora.Articolul 23La fiecare doi ani calendaristici, până la finalul lunii noiembrie, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în baza rapoartelor de verificare efectuate în mod aleatoriu, transmite Comisiei Europene un raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1926.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!