Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 206 din 19 iulie 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021Data intrării în vigoare 23-07-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 noiembrie 2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 13 noiembrie 2020, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1
  Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum şi un an după încetarea acesteia.
  2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 3 şi 4, cu următorul cuprins:Articolul 3La articolul 17 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (3) şi (5) se abrogă.Articolul 4La articolul 17^2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17^2(1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituţiile publice competente în domeniul autorizării funcţionării şi a verificării conformităţii celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informaţii din declaraţiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii la sediul social/profesional şi/sau sedii secundare sau, după caz, la terţi şi datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 19 iulie 2021.Nr. 206.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!