Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2021privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 12 iulie 2021Data intrării în vigoare 12-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 12-07-2021 până la data de 21-09-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 4.050 din 29 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688 din 12 iulie 2021.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice se aplică personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi personalului didactic şi de cercetare din învăţământul universitar de stat.(2) Prin unităţi de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentelor norme metodologice, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de stat, unităţile de învăţământ special de stat, unităţile de învăţământ cu program sportiv sau de artă suplimentar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare de stat, centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă, Palatul Naţional al Copiilor, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale.Articolul 2(1) Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare.(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul preuniversitar se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, astfel încât concediul de odihnă să fie efectuat integral în anul şcolar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul preuniversitar se înregistrează obligatoriu în programul EduSal.
  (3) Cadrele didactice din învăţământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare. Personalul de cercetare din instituţiile de învăţământ superior beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii.(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învăţământul universitar se stabilesc de către senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. (5) Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din casele corpului didactic, precum şi personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare beneficiază de 25 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual.(6) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, concediul anual se raportează la anul şcolar.(7) Neefectuarea concediului anual din motive bine justificate sau în situaţia rechemării pe motive bine întemeiate din concediul de odihnă, în condiţiile prezentelor norme metodologice, dă dreptul la efectuarea concediului restant întrun interval de 18 luni începând cu prima vacanţă a anului şcolar/universitar următor celui în care cadrul didactic revine în activitate.(8) Orice convenţie prin care se renunţă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este lovită de nulitate.
  Capitolul II Concediul de odihnă pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar şi personalul didactic de predare şi de cercetare din învăţământul universitarArticolul 3(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală, plătit, pentru funcţia de bază pentru care s-a încheiat contractul de muncă, dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, cu normă întreagă, în tot cursul anului şcolar sau universitar, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1).(2) Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o fracţiune din anul şcolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu perioada lucrată în anul şcolar/universitar respectiv. (3) În situaţia în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar/universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.(4) Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.(5)
  Cadrele didactice încadrate pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2)-(4). Cadrele didactice încadrate pe fracţiuni de normă în două sau mai multe unităţi de învăţământ au dreptul la concediu de odihnă la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, proporţional cu timpul lucrat.
  Articolul 4(1) Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an şcolar/universitar, îşi desfăşoară activitatea succesiv în mai multe unităţi/instituţii de învăţământ li se acordă concediul de odihnă de către unitatea/instituţia la care funcţionează în momentul începerii vacanţei şcolare. În aceste situaţii, indemnizaţia de concediu este suportată de toate unităţile/instituţiile de învăţământ la care au fost încadrate, proporţional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul anului şcolar/universitar respectiv.(2) Specialiştii din alte sectoare de activitate care au fost angajaţi prin concurs cu funcţia de bază în învăţământ ca personal didactic de predare cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporţional cu perioada efectiv lucrată în învăţământ în anul şcolar/universitar respectiv.Articolul 5(1) Cadrele didactice în activitate care desfăşoară şi activitate în regim de plată cu ora au dreptul la concediu de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază pentru care s-a încheiat contractul individual de muncă.
  (2) Personalul didactic pensionat, încadrat cu contract de muncă în regim de plată cu ora, cu normă întreagă sau pe fracţiuni de normă, beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat în conformitate cu prevederile art. 3.
  Articolul 6(1) La nivelul angajatorului, efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consultarea reprezentantului/ reprezentanţilor organizaţiei/organizaţiilor sindicale din unitatea/instituţia de învăţământ, afiliată/afiliate la federaţiile sindicale reprezentative, sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.(2) Programarea concediilor de odihnă se aprobă în primele două luni ale anului şcolar/universitar de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv de către senatul universităţii. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie sau, după caz, de senatul universităţii, în perioada vacanţelor şcolare, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.(3) La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice, conducerea unităţii/instituţiei are în vedere, în măsura în care este posibil, şi specificul activităţii soţului/soţiei. La această programare se are în vedere efectuarea cu prioritate a zilelor de concediu de odihnă restante, aferente anului şcolar/universitar anterior sau, după caz, anilor şcolari/universitari anteriori. (4) Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a conducătorului unităţii/instituţiei.
  Articolul 7(1) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani se consideră perioade de activitate prestată. (2) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca personalul didactic să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate. (3) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an şcolar/universitar, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni, în perioada vacanţelor şcolare, începând cu anul şcolar/universitar următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. (4) Salariatul care a fost în concediu fără plată întregul an şcolar/universitar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul şcolar/universitar respectiv.
  Articolul 8(1) Pe durata concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu numărul zilelor de concediu corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care acestea se efectuează. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare lună în parte. Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile, sporurile şi majorările cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu. (2) Pentru cadrele didactice încadrate cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu se calculează avându-se în vedere drepturile salariale corespunzătoare, cuvenite pentru fracţiunea de normă sau fracţiunile de normă care se iau în calcul.(3) Indemnizaţia de concediu se poate acorda salariatului înainte de plecarea în concediul de odihnă, la solicitarea scrisă a acestuia, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de data plecării în concediu. Articolul 9(1) Efectuarea concediului de odihnă este întreruptă în următoarele situaţii:a) cadrul didactic se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;b) cadrul didactic se află în concediu de maternitate sau de risc maternal;c) cadrul didactic se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;d) cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;e) alte situaţii prevăzute expres de legislaţia în vigoare.(2) Unitatea/Instituţia de învăţământ poate rechema salariaţii din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa acestora la locul de muncă, prin dispoziţie scrisă a conducătorului unităţii/instituţiei. (3) În situaţia rechemării, unitatea/instituţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Angajatul beneficiază, în acest caz, cel puţin de rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în altă localitate, echivalentă cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu a mai putut beneficia din cauza rechemării.
  (4) Pentru unul dintre cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1) sau în situaţia de rechemare din concediul de odihnă prevăzută la alin. (2), cadrele didactice au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la o dată stabilită printr-o nouă programare.
  Articolul 10(1) În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt conform art. 9, se procedează la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit persoanei pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru această perioadă, după caz, potrivit legii.(2) La data reprogramată pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă, cadrului didactic i se acordă indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această perioadă.Articolul 11(1) În cazul în care contractul individual de muncă a încetat după ce personalul didactic a efectuat concediul de odihnă, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul şcolar/universitar pentru care i s-a acordat acel concediu.(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, exceptând situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).
  Capitolul III Concediul de odihnă pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, precum şi pentru personalul de conducere din Palatul Naţional al Copiilor şi din centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionaleArticolul 12(1) Pentru funcţia de inspector şcolar general, director al Palatului Naţional al Copiilor, director în centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, perioada efectuării concediului de odihnă, întreruperea concediului de odihnă şi rechemarea din concediul de odihnă se aprobă de ministrul educaţiei.(2) Ministerul Educaţiei realizează evidenţa statistică a zilelor de concediu de odihnă efectuate anual de inspectorii şcolari generali, de directorul Palatului Naţional al Copiilor şi de directorii din centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale.
  Articolul 13(1) Pentru funcţiile de inspector şcolar general adjunct, director al casei corpului didactic, inspector şcolar şi director din unităţile de învăţământ preuniversitar, perioada efectuării concediului de odihnă şi întreruperea concediului de odihnă se aprobă de inspectorul şcolar general.(2) Modificarea programării/Întreruperea concediului de odihnă se aprobă la solicitarea salariaţilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1).(3) Concediul de odihnă al directorului adjunct, modificarea programării sau întreruperea concediului se aprobă de directorul unităţii de învăţământ.(4) Rechemarea din concediul de odihnă a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar, a inspectorilor şcolari generali adjuncţi, a directorilor din casele corpului didactic şi a inspectorilor şcolari din inspectoratele şcolare se face în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa acestora la locul de muncă, cu respectarea obligaţiilor legale de către angajator, şi se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general.
  Articolul 14(1) În cazul personalului prevăzut la art. 13 alin. (4), dispoziţiile art. 2 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.(2) Concediul de odihnă restant se efectuează, cu prioritate, în perioada vacanţelor noului an şcolar. (3) Cadrele didactice care, pe parcursul unui an şcolar, îşi desfăşoară activitatea atât în funcţie de conducere, îndrumare şi control, cât şi în funcţie didactică de predare, ca urmare a modificării funcţiei îndeplinite, beneficiază de concediul de odihnă calculat proporţional cu numărul de zile de activitate pentru fiecare funcţie deţinută în anul şcolar curent, prin raportare la numărul de zile de concediu cuvenit fiecărei funcţii.(4) Responsabilitatea calculării numărului de zile de concediu de odihnă cuvenite persoanelor prevăzute la alin. (3) revine unităţii la care acestea îşi desfăşoară activitatea la data plecării în concediul de odihnă.(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (3) care, la momentul schimbării funcţiei, îşi desfăşoară activitatea la o altă unitate, acestea prezintă adeverinţa emisă de prima unitate din care rezultă numărul de zile de concediu de odihnă cuvenite, proporţional cu perioada efectiv lucrată în cursul anului şcolar, şi numărul efectiv de zile de concediu de odihnă efectuate la aceasta. (6) La încetarea numirii în funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din unităţile de învăţământ preuniversitar, din inspectoratele şcolare sau din casele corpului didactic, după revenirea la postul didactic/catedra rezervat(ă), angajatorul este obligat să acorde, dacă este cazul, concediul de odihnă neefectuat de aceste persoane în perioada în care au ocupat funcţiile respective, ca urmare a întreruperii concediului de odihnă sau a rechemării din concediul de odihnă în condiţiile prezentelor norme metodologice, într-o perioadă de 18 luni începând cu anul şcolar următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, în perioada vacanţelor şcolare, în baza adeverinţei eliberate de conducătorul instituţiei care a emis ordinul/decizia de încetare a numirii în funcţia de conducere, de îndrumare şi control.
  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 15(1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar şi directorul casei corpului didactic întocmesc o evidenţă distinctă a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă şi a concediului de odihnă neefectuat, având obligaţia transmiterii acesteia, la sfârşitul fiecărui an şcolar, la inspectoratul şcolar, cu justificarea cauzelor care au generat întreruperea/rechemarea din concediul de odihnă.(2) Inspectoratul şcolar are obligaţia realizării evidenţei distincte a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă şi a concediilor neefectuate pentru personalul didactic de predare, personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din casele corpului didactic, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare.(3) Inspectoratul şcolar, prin compartimentul audit, are obligaţia verificării anuale a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă şi a concediilor neefectuate. (4)
  Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat pentru personalul didactic de predare, la încetarea contractului individual de muncă din funcţia didactică de predare, pentru personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din casele corpului didactic, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, la încetarea contractului individual de muncă din funcţia didactică de predare, se aprobă de inspectorul şcolar general în baza procesului-verbal de verificare/control/audit întocmit de inspectoratul şcolar.
  (5) În cazul compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat, la încetarea contractului individual de muncă din funcţia didactică de predare, unităţile de învăţământ, casele corpului didactic şi inspectoratele şcolare introduc obligatoriu în programul EduSal numărul adresei de transmitere a situaţiei privind rechemările din concediul de odihnă la inspectoratul şcolar şi a procesului-verbal de verificare/control/audit întocmit de inspectoratul şcolar. (6) Aplicaţia EduSal va fi adaptată corespunzător pentru implementarea prevederilor prezentelor norme metodologice.(7) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se realizează în termen de 30 de zile de la data încheierii raportului de verificare/control/audit întocmit de inspectoratul şcolar.
  Articolul 16(1) Pentru personalul didactic numit în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, prevederile art. 2 alin. (6) se aplică începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.(2)
  Durata concediului de odihnă aferent anului şcolar 2020-2021, pentru personalul didactic prevăzut la alin. (1), se stabileşte raportat la prevederile art. 2 alin. (1) pentru perioada de la 1 septembrie 2020 până la data intrării în vigoare a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021, respectiv la prevederile art. 2 alin. (5) pentru perioada de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 până la 31 august 2021.
  (3) Zilele de concediu programate în perioada septembrie-decembrie 2021 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se eşalonează, în perioada vacanţelor şcolare, pe parcursul anului şcolar 2021-2022.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!