Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.116/98/M.134/33/2021privind aprobarea modului de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.116 din 2 iulie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 98 din 2 iulie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.134 din 7 iulie 2021
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 33 din 2 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 iulie 2021Data intrării în vigoare 09-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-07-2021 până la data de 22-09-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 4.870/2021 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, aprobată prin Legea nr. 126/2021;– art. 1 alin. (11) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19,
  în temeiul:– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emit următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, denumit în continuare SII-CDC.
  Articolul 2(1) Centrul de suport pentru utilizatorii SII-CDC este format din Centrul de preluare a apelurilor, asigurat cu personal din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MapN), şi Grupul operaţional pentru verificarea, eliberarea şi acceptarea certificatelor digitale ale UE privind COVID, asigurat cu personal desemnat de instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Grup operaţional.(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, pune la dispoziţia Centrului de suport prevăzut la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 şi instituţiilor implicate aplicaţia informatică destinată derulării fluxului informaţional interinstituţional.Articolul 3(1) Atribuţiile Centrului de preluare a apelurilor sunt următoarele:a) preluarea solicitărilor în cazul imposibilităţii eliberării certificatelor şi al neconcordanţelor în informaţiile cuprinse în certificat, identificate de către titularul acestuia;
  b) redirecţionarea, în cel mai scurt timp posibil, a solicitării menţionate la lit. a) către Grupul operaţional, conform Procedurii de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID, prevăzută în anexa nr. 1;c) informarea solicitantului cu privire la soluţionarea situaţiei prevăzute la lit. a) şi b).
  (2) Asigurarea serviciilor şi a mijloacelor tehnice de comunicaţii pentru funcţionarea Centrului de preluare a apelurilor, precum şi instruirea operatorilor privind utilizarea aplicaţiei informatice menţionate la art. 2 alin. (2) se realizează de către STS.(3) Datele necesar a fi solicitate de operatorii Centrului de preluare a apelurilor, formatul electronic în care acestea sunt înregistrate şi procedura de transmitere către Grupul operaţional, astfel cum sunt stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(4) Centrul de preluare a apelurilor transmite solicitările primite, în format electronic, către Grupul operaţional, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziţie de către STS.(5) Centrul de preluare a apelurilor comunică persoanei care a înaintat o solicitare privind imposibilitatea eliberării certificatelor sau privind neconcordanţele identificate în informaţiile cuprinse în certificatele digitale ale UE privind COVID despre faptul că i-a fost soluţionată solicitarea.
  (6) Centrul de preluare a apelurilor funcţionează zilnic, în intervalul orar 8,30-16,30.
  Articolul 4(1) Atribuţiile Grupului operaţional sunt următoarele:a) verificarea documentelor de vaccinare obţinute de cetăţenii români, precum şi de membrii de familie ai acestora, în alt stat membru sau stat terţ, din punctul de vedere al concordanţei cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, precum şi cu datele de identificare, doar în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat una dintre dozele din schema completă de vaccinare pe teritoriul altui stat;b) verificarea documentelor de vaccinare cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, obţinute de cetăţenii români, precum şi de membrii de familie ai acestora într-un stat terţ, doar în situaţia în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terţ;c) preia solicitările de la Centrul de preluare a apelurilor şi le trimite, în vederea soluţionării, în cel mai scurt timp posibil, către instituţiile şi autorităţile publice responsabile din România prevăzute la art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021.
  (2) Asigurarea serviciilor şi a mijloacelor tehnice de comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru funcţionarea Grupului operaţional, precum şi instruirea operatorilor privind utilizarea aplicaţiei informatice menţionate la art. 2 alin. (2) se realizează de către STS.(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt realizate de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii din cadrul Grupului operaţional.(4) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt îndeplinite prin reprezentanţii Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), în ceea ce priveşte solicitările referitoare la neconcordanţele datelor privind identitatea persoanei, şi prin reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS), în ceea ce priveşte solicitările referitoare la introducerea eronată a datelor persoanelor în Registrul electronic naţional de vaccinări (RENV) şi în ceea ce priveşte solicitările referitoare la introducerea eronată a datelor persoanelor în platforma informatică „Corona-forms“.(5) Grupul operaţional funcţionează zilnic, în intervalul orar 8,30-16,30.(6) Grupul operaţional este condus de un preşedinte numit prin ordin al ministrului sănătăţii şi doi vicepreşedinţi numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne.(7) Desemnarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne în Grupul operaţional se face prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv ordin al ministrului afacerilor interne.(8) Preşedintele Grupului operaţional stabileşte atribuţii şi sarcini specifice pentru reprezentanţii Ministerului Sănătăţii din grup.
  (9) Grupul operaţional monitorizează solicitările prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 şi informează Centrul de preluare a apelurilor despre soluţionarea acestora.
  Articolul 5În sensul prevederilor art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, sesizarea de către Grupul operaţional a instituţiilor şi autorităţilor publice responsabile se realizează doar în cazul în care solicitantul transmite toate informaţiile şi documentele solicitate de centrul de suport, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 6Procedura privind eliberarea, verificarea, acceptarea şi revocarea certificatelor digitale ale UE privind COVID este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7
  Fluxul informaţional privind eliberarea certificatului digital al UE privind COVID este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aurelian Păduraru,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  Anexa nr. 1PROCEDURĂde eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVIDCapitolul I Dispoziţii comuneArticolul 1Prezenta procedură are ca scop reglementarea modului de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID, denumit în continuare certificat, pe teritoriul României.Articolul 2(1) Prezenta procedură stabileşte modul de utilizare a Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, precum şi atribuţiile instituţiilor implicate şi ale Centrului de suport prevăzut la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19.(2) În sensul prezentei proceduri, prin solicitant se înţelege persoana care solicită eliberarea unui certificat pentru sine sau pentru o altă persoană, cu condiţia cunoaşterii datelor necesare în vederea eliberării certificatului.
  Capitolul II Eliberarea şi acceptarea certificatelorArticolul 3Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, certificatele sunt eliberate, la cererea solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 5-7 din Regulamentul UE 2021/953 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, în forma prevăzută în anexa la regulament.Articolul 4(1) Solicitantul poate obţine certificatele prevăzute la art. 3 astfel:a) electronic, situaţie în care solicitantul accesează portalul web https://certificat-covid.gov.ro, menţionat la art. 1 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021;
  b) letric, situaţie în care solicitantul se adresează primăriei sau serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, competentă/competent teritorial;c) electronic sau letric, situaţie în care solicitantul se adresează direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia are domiciliul.
  (2) În cazul în care solicitantul a fost vaccinat cu una sau mai multe doze din schema completă de vaccinare într-un stat membru sau într-un stat terţ, acesta apelează Centrul de preluare a apelurilor, la numărul de telefon 021.414.44.25, şi solicită eliberarea unui certificat de vaccinare în baza unor documente emise de statul pe teritoriul căruia i-au fost administrate una sau mai multe doze din schema completă de vaccinare.
  Articolul 5În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), solicitantul se autentifică pe portalul web https://certificat-covid.gov.ro, folosind o adresă de e-mail validă, şi completează ulterior setul de date indicat în portal în funcţie de tipul de certificat pe care îl solicită, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021.
  Articolul 6În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), reprezentantul primăriei, respectiv al serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor accesează şi se autentifică conform art. 5 pe portalul web https://certificat-covid.gov.ro şi solicită eliberarea, în numele solicitantului, a certificatului, în urma completării datelor cu caracter personal ale solicitantului pe portalul web.Articolul 7În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c), reprezentantul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti accesează şi se autentifică conform art. 5 pe portalul web https://certificat-covid.gov.ro şi solicită eliberarea, în numele solicitantului, a certificatului, în urma completării datelor cu caracter personal ale solicitantului pe portalul web.Articolul 8(1) În situaţia prevăzută la art. 4 alin. (2), Centrul de preluare a apelurilor preia apelul solicitantului, deschide tichet în aplicaţia informatică menţionată la art. 2 alin. (2) din ordin, completează datele de identificare şi de contact ale solicitantului şi adresa de e-mail indicată de acesta. Ulterior, operatorul Centrului de preluare a apelurilor transmite un e-mail solicitantului pe adresa comunicată de către acesta, în vederea transmiterii de către solicitant a datelor prevăzute de art. 12 alin. (1) şi a documentelor necesare pentru eliberarea certificatului indicate de operator. După transmiterea datelor de către solicitant, operatorul Centrului de preluare a apelurilor vizualizează conţinutul acestora, iar în cazul în care e-mailul conţine datele şi ataşamentele solicitate, transmite solicitarea către Grupul operaţional.(2) În cazul în care e-mailul transmis de către solicitant nu conţine toate datele şi informaţiile necesare transmiterii solicitării către Grupul operaţional, operatorul Centrului de preluare a apelurilor contactează telefonic solicitantul în acest sens.
  (3) În cazul în care solicitantului i s-a administrat una dintre dozele din schema completă de vaccinare pe teritoriul altui stat membru sau stat terţ şi poate face dovada acestui fapt prin documente justificative, Grupul operaţional parcurge următoarele etape:a) analizează solicitarea şi verifică documentele de vaccinare obţinute de cetăţenii români, precum şi de membrii de familie ai acestora, în alt stat membru sau stat terţ, din punctul de vedere al concordanţei cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, precum şi cu datele de identificare;b) verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile de persoane pentru care România emite certificate de vaccinare, precum şi dacă solicitantul a fost vaccinat cu un vaccin recunoscut de România, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021;c) acceptă, după caz, propunerea. După acceptare, reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) introduc datele privind vaccinarea persoanei în cauză în Registrul electronic naţional de vaccinări;d) înştiinţează Centrul de preluare a apelurilor cu privire la stadiul soluţionării solicitării.(4) În cazul în care solicitantului i s-a administrat schema completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terţ şi poate face dovada acestui fapt prin documente justificative, Grupul operaţional parcurge următoarele etape:a) analizează solicitarea şi verifică documentele de vaccinare cu modelul de adeverinţă de vaccinare din statul respectiv, obţinute de cetăţenii români, precum şi de membrii de familie ai acestora;b)
  verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile de persoane pentru care România emite certificate de vaccinare, precum şi dacă solicitantul a fost vaccinat cu un vaccin recunoscut de România, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021;
  c) acceptă, după caz, propunerea. După acceptare, reprezentanţii INSP introduc datele privind vaccinarea persoanei în cauză în Registrul electronic naţional de vaccinări;d) înştiinţează Centrul de preluare a apelurilor cu privire la stadiul soluţionării solicitării.
  (5) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a), Grupul operaţional solicită Ministerului Afacerilor Externe modelele de adeverinţe de vaccinare eliberate de statele membre UE şi de alte state terţe.(6) Pentru persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin care nu figurează pe lista de vaccinuri publicată de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 sau care transmit o adeverinţă de vaccinare emisă de alt stat în care nu este specificat tipul de vaccin efectuat sau pentru care Ministerul Afacerilor Externe nu a pus la dispoziţia Grupului operaţional modelul de adeverinţă, conform alin. (5), nu se înregistrează datele privind vaccinarea în Registrul electronic naţional de vaccinări şi nu se eliberează certificat de vaccinare.(7) Centrul de preluare a apelurilor informează solicitantul cu privire la stadiul soluţionării solicitării şi, după caz, cu privire la posibilitatea eliberării certificatului prin accesarea portalului web https://certificat-covid.gov.ro.
  Articolul 9În situaţia în care solicitarea formulată conform prevederilor art. 5-8 are ca rezultat eliberarea unui certificat în conţinutul căruia au fost identificate neconcordanţe în informaţiile cuprinse în certificat sau eliberarea acestuia nu este posibilă, titularul certificatului sau persoana care a solicitat certificatul apelează Centrul de preluare a apelurilor în vederea semnalării şi remedierii situaţiei.Articolul 10(1) În situaţia prevăzută la art. 9, Centrul de preluare a apelurilor preia apelul solicitantului, deschide tichet în aplicaţia informatică menţionată la art. 2 alin. (2) din ordin, completează datele de identificare şi de contact ale solicitantului şi adresa de e-mail indicată de acesta. Ulterior, operatorul Centrului de preluare a apelurilor transmite un e-mail solicitantului pe adresa comunicată de către acesta, în vederea transmiterii de către solicitant a datelor prevăzute de art. 12 alin. (2) şi a documentelor necesare pentru eliberarea certificatului indicate de operator. După transmiterea datelor de către solicitant, operatorul Centrului de preluare a apelurilor vizualizează conţinutul acestora, iar în cazul în care e-mailul conţine datele şi ataşamentele solicitate, transmite solicitarea către Grupul operaţional.(2) În cazul în care e-mailul transmis de către solicitant nu conţine toate datele şi informaţiile necesare transmiterii solicitării către Grupul operaţional, operatorul Centrului de preluare a apelurilor contactează telefonic solicitantul în acest sens.(3) Ulterior transmiterii informaţiilor conform alin. (1), Grupul operaţional primeşte solicitarea şi informaţiile aferente acesteia de la Centrul de preluare a apelurilor, o analizează şi, după caz, redirecţionează solicitarea către instituţiile şi autorităţile publice menţionate la art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, în vederea soluţionării acesteia, urmând să comunice Centrului de preluare a apelurilor despre stadiul soluţionării solicitării.(4)
  În cazul în care certificatul ce reprezintă obiectul sesizării este un certificat privind testarea, Grupul operaţional tratează solicitarea cu prioritate, în vederea respectării termenelor prevăzute la art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021. Dacă pe certificatele de testare sunt identificate erori sau neconcordanţe privind datele introduse de unitatea care a efectuat testarea pe platforma informatică „Corona-forms“, Grupul operaţional va transmite solicitarea direcţiei de sănătate publică (DSP) pentru rectificarea imediată a acestora.
  Articolul 11(1) Centrul de preluare a apelurilor informează titularul sau persoana care a solicitat eliberarea certificatului despre stadiul soluţionării solicitării.(2) Ulterior informării prevăzute la alin. (1), persoana în cauză accesează portalul în vederea emiterii certificatului în format electronic.Articolul 12(1) În vederea transmiterii solicitării menţionate la art. 4 alin. (2) către Grupul operaţional, solicitantul pune la dispoziţia Centrului de preluare a apelurilor, prin răspuns la emailul transmis de operator, următoarele date, informaţii şi, după caz, documente:a) numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de email ale solicitantului sau ale unei persoane care reprezintă solicitantul;b) fotografie/scan de pe actul de identitate/paşaport/ document emis de alt stat, după caz;c) fotografie/scan de pe certificatul de căsătorie sau de naştere, în cazul în care solicitantul este membru de familie al unui cetăţean român, ce a fost vaccinat cu schemă completă de vaccinare într-un stat terţ;d) fotografie/scan de pe documentul care atestă administrarea uneia sau ambelor doze din schema de vaccinare completă, emis de către alt stat.(2) În vederea transmiterii solicitării menţionate la art. 9 către Grupul operaţional, titularul sau solicitantul pune la dispoziţia Centrului de preluare a apelurilor, prin răspuns la e-mailul transmis de operator, următoarele date, informaţii şi, după caz, documente:a) numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de email ale solicitantului sau ale unei persoane care reprezintă solicitantul;b) fotografie/scan de pe actul de identitate/paşaport/ document emis de alt stat, după caz;
  c) fotografie/scan de pe certificatul de căsătorie sau de naştere;d) fotografie/scan de pe certificatul eliberat prin portalul web https://certificat-covid.gov.ro ale cărui date nu corespund realităţii, după caz.
  Capitolul III Verificarea certificatelor la intrarea pe teritoriul RomânieiArticolul 13(1) În aplicarea art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, procedează la:a) realizarea automată de verificări cu privire la valabilitatea şi autenticitatea certificatului digital COVID-19;
  b) verificarea concordanţei între datele de identitate preluate din documentul de călătorie şi cele conţinute de certificatul digital.
  (2) În cazul în care se constată faptul că certificatul digital nu este valabil şi/sau autentic, se semnalează situaţia reprezentanţilor direcţiei de sănătate publică din punctele de trecere a frontierei de stat a României, în vederea dispunerii de măsuri conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul IV Revocarea certificatelorArticolul 14(1) În urma suspendării unui lot de vaccinuri împotriva COVID-19, Ministerul Sănătăţii, prin SII-CDC, revocă certificatele de vaccinare emise pentru lotul respectiv.
  (2) În situaţia constatării unor neconcordanţe identificate în informaţiile cuprinse în certificatele digitale al UE privind COVID emise de Ministerul Sănătăţii, prin SII-CDC, Ministerul Sănătăţii revocă certificatele respective după corectarea datelor, conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021.(3) În cazul certificatelor eliberate sau obţinute în mod fraudulos, în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, Ministerul Sănătăţii, prin SII-CDC, revocă certificatele respective, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(4) Titularii certificatelor revocate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) sunt informaţi în cel mai scurt timp posibil de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii din Grupul operaţional cu privire la faptul că certificatul a fost revocat şi cu privire la motivele revocării, printr-un e-mail transmis pe adresa de e-mail folosită de titular pentru eliberarea certificatului.(5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de administrator tehnic al SII-CDC, actualizează şi transmite către portalul de interoperabilitate creat şi gestionat de Comisia Europeană, prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, lista cu certificatele revocate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3).(6) Lista cu certificatele revocate nu va conţine alte date decât codul unic de identificare a certificatelor respective, precum şi tipul acestora.(7) Orice liste cu certificate revocate transmise între statele membre în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu se păstrează după sfârşitul perioadei de aplicare a regulamentului.
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!