Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 30 iunie 2021privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 1 iulie 2021Data intrării în vigoare 01-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-07-2021 până la data de 22-09-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.019 din 30 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 652 din 1 iunie 2021.
  Articolul 1
  Prezentele norme stabilesc procedura de autorizare şi de utilizare a mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA, prevăzut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.
  Articolul 2(1) Autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea în liberă circulaţie.(2) Domeniul de aplicare al autorizaţiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro şi a căror expediere sau transport se încheie în România.(3) Autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import se emite dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:a) îşi declară intenţia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile şi plata TVA la import;b) este „operator poştal“, aşa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, sau este autorizat în calitate de comisionar în vamă/comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid;
  c) este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea îndeplinirii condiţiei se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA“;d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;e) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală. Verificarea îndeplinirii condiţiei se face prin interogarea aplicaţiei informatice specifice a autorităţii vamale;f) nu este în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informaţii se face prin consultarea informaţiilor din baza de date RECOM a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;g) constituie o garanţie care acoperă cuantumul maxim al taxei pe valoarea adăugată a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulaţie a bunurilor în cadrul mecanismului special.
  Articolul 3Pentru obţinerea autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, în format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme.Articolul 4(1) În cazul în care stabileşte că cererea nu conţine toate informaţiile necesare, biroul vamal cere solicitantului să furnizeze informaţiile relevante într-un termen-limită care nu depăşeşte 30 de zile.(2) În cazul în care solicitantul nu furnizează informaţiile solicitate de biroul vamal în termenul stabilit, cererea se respinge, iar solicitantul este informat în consecinţă.(3) Biroul vamal acceptă cererea dacă stabileşte că aceasta conţine toate informaţiile necesare. Dacă cererea este acceptată, biroul vamal verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (3).(4) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a)-f) biroul vamal calculează şi comunică solicitantului, pe adresa de e-mail menţionată de acesta în cerere, cuantumul garanţiei stabilite şi termenul de constituire a acesteia, termen care nu poate depăşi 30 de zile de la data comunicării.
  (5) Cuantumul garanţiei de la art. 2 alin. (3) lit. g) se calculează de biroul vamal utilizând formula:
  unde:a) valoarea în vamă totală a bunurilor este, după caz, una dintre următoarele valori:(i) valoarea în vamă totală a bunurilor înscrise în declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie pentru bunuri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro aflate în evidenţa biroului vamal, depuse de solicitant în cele 12 luni precedente datei cererii;(ii) valoarea în vamă totală estimată a bunurilor înscrisă la punctul 8 din cerere;b) 19% reprezintă cota standard de TVA prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul fiscal.
  (6) Garanţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. g) se poate constitui prin:a) consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
  b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit, înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României pentru emiterea de garanţii.
  Articolul 5(1) În situaţia în care garanţia menţionată la art. 2 alin. (3) lit. g) a fost constituită în cuantumul determinat potrivit art. 4 alin. (5), biroul vamal emite autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import.(2) Modelul autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.Numărul autorizaţiei este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de ţară ISO 3166 alfa - 2 al României, TVA reprezintă codul autorizaţiei, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizaţia şi YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizaţiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.(3) Autorizaţia se emite în două exemplare şi se semnează de şeful biroului vamal. Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul vamal. O copie a autorizaţiei se transmite la Direcţia Generală a Vămilor, iar o altă copie la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă funcţionează biroul vamal.
  Articolul 6(1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a)-f) biroul vamal comunică solicitantului motivele pe baza cărora intenţionează să nu emită autorizaţia, în aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Solicitantul îşi poate exprima punctul de vedere în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.(3) Dacă informaţiile furnizate de solicitant nu sunt suficiente, biroul vamal comunică în scris solicitantului decizia de a nu emite autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, împreună cu motivele care au condus la această decizie.(4) Împotriva deciziei de a nu emite autorizaţia se poate formula o cale de atac conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7Titularul autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import are următoarele obligaţii:a) să depună lunar, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declaraţie specială de TVA şi să plătească cuantumul TVA încasat în luna calendaristică de raportare, la biroul vamal la care au fost depuse declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie în cadrul mecanismului special, în termenul prevăzut la art. 315^3 alin. (6) din Codul fiscal. Modelul declaraţiei speciale de TVA este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme;b) să comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru depunerea declaraţiilor speciale de TVA (nume, prenume, funcţia, codul numeric personal, telefon şi adresa de e-mail);c) să ţină, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidenţă a operaţiunilor reglementate de acest mecanism special, în conformitate cu prevederile art. 315^3 alin. (7) din Codul fiscal;d) să informeze biroul vamal, pe cale electronică, în termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificări intervenite ulterior emiterii autorizaţiei, care pot influenţa menţinerea sau conţinutul acesteia, inclusiv cele cu privire la încetarea activităţii sau neîndeplinirea condiţiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;e) să suplimenteze cuantumul garanţiei constituite în termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal;f) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că persoana destinatară a bunurilor plăteşte TVA corectă.Articolul 8Biroul vamal modifică sau revocă autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, în oricare dintre următoarele cazuri:a) la cererea persoanei autorizate;b) când una dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu mai este îndeplinită;c) când persoana autorizată nu îşi îndeplineşte cel puţin una dintre obligaţiile prevăzute la art. 7.Articolul 9
  (1) Biroul vamal comunică în scris titularului autorizaţiei motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia modificării sau revocării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 8 lit. a), în aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prevederile art. 6 alin. (2)-(4) se aplică mutatis mutandis atât la modificarea, cât şi la revocarea autorizaţiei.(3) Titularul a cărui autorizaţie pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import a fost revocată poate solicita acordarea unei alte autorizaţii numai după înlăturarea motivelor avute în vedere la revocare, cu reluarea formalităţilor de autorizare prevăzute de prezentele norme.
  Articolul 10În cazul în care titularul nu plăteşte TVA încasată pentru care plata a fost amânată până cel mai târziu la termenul menţionat la art. 315^3 alin. (6) din Codul fiscal, biroul vamal efectuează demersurile legale în vederea executării garanţiei, pe baza informaţiilor referitoare la valoarea totală a TVA înscrisă în declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie depuse în cadrul mecanismului special pentru luna calendaristică de raportare.Articolul 11
  (1) Modificarea informaţiilor înscrise eronat în declaraţia specială de TVA menţionată la art. 7 lit. a) se face prin completarea şi transmiterea unei declaraţii rectificative, în termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declaraţia iniţială.(2) În declaraţia specială de TVA rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.(3) Se completează câte o declaraţie specială de TVA rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
  Articolul 12Biroul vamal monitorizează condiţiile care trebuie îndeplinite de titularul autorizaţiei şi respectarea obligaţiilor care decurg din autorizaţie. Biroul vamal:a) verifică anual condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import;b) verifică trimestrial cuantumul garanţiei constituite şi, după caz, comunică titularului autorizaţiei necesitatea ajustării acestuia la nivelul celui mai ridicat cuantum al taxei pe valoarea adăugată înscris în declaraţiile speciale de TVA depuse în trimestrul verificat;
  c) în funcţie de numărul şi frecvenţa operaţiunilor, efectuează periodic sau cel puţin o dată pe an controlul ulterior al declaraţiilor vamale depuse în cadrul mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, pentru a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor pe care titularul autorizaţiei şi le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.
  Articolul 13Dispoziţiile prezentelor norme se completează cu prevederile Codului fiscal.Articolul 14Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.Anexa nr. 1
  la normeCEREREde autorizare pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la importNr. .................. data .....................1. Denumirea solicitantului ..............................................................2. Cod EORI .................................................................................3. Adresă sediu social ...................................................................4. E-mail şi telefon .......................................................................5. Codul de înregistrare în scopuri de TVA .........................................
  6. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA ....................7. Valoarea în vamă totală a bunurilor înscrise în declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie pentru bunuri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro depuse la biroul vamal la care este transmisă cererea în cele 12 luni precedente datei cererii .................................. lei8*. Valoarea în vamă totală estimată a bunurilor cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro din declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie ce vor fi depuse la biroul vamal la care este transmisă cererea în următoarele 12 luni de la data cererii .................................. lei* Aceste informaţii vor fi completate doar în situaţia în care solicitantul nu a depus la biroul vamal la care este transmisă cererea declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie pentru bunuri cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro în cele 12 luni precedente cererii, caz în care nu se completează informaţiile de la pct. 7.Subsemnatul, ........................................................, în calitate de reprezentant legal al ......................................., declar că:– intenţionez să utilizez mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import, în baza prevederilor art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) şi să încasez TVA de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile;– intenţionez să încep activitatea în cadrul acestui mecanism special începând cu data..............................;– mă oblig să informez biroul vamal, pe cale electronică, în termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificări intervenite ulterior emiterii autorizaţiei, care pot influenţa menţinerea sau conţinutul acesteia, inclusiv cele cu privire la încetarea activităţii sau neîndeplinirea condiţiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;– mă oblig să ţin registre în format electronic ale operaţiunilor reglementate de acest mecanism special, în conformitate cu prevederile art. 315^3 alin. (7) din Codul fiscal, pe care să le pun la dispoziţia autorităţii vamale competente la solicitarea acesteia şi să le păstrez pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au efectuat operaţiunile.
  9. Nume şi prenume ......................................................................10. Funcţia ...................................................................................11. Data .......................12. Semnătura .................
  Anexa nr. 2la normeAUTORIZAŢIE
  pentru utilizarea mecanismului special pentru declarareaşi plata TVA la import nr. ROTVAROXXXXXXYYYYY/data ...................
  Societatea ........................................................, cu sediul în ................................................, cod EORI ....................., este autorizată să utilizeze mecanismul special pentru declararea şi plata TVA la import, în baza prevederilor art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă biroul vamal ............................. .Titularul autorizaţiei are obligaţia să informeze biroul vamal despre toate modificările care pot influenţa această autorizaţie.Prezenta autorizaţie conţine şi anexă.Data de începere a valabilităţii .................................Biroul vamal ......................................................... (funcţia, numele şi semnătura şefului biroului vamal)ANEXĂla Autorizaţia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import nr. ...............
  AUTORIZAREMODIFICARE/REVOCARE AUTORIZAŢIE
  Biroul vamalData emiterii autorizaţieiCuantum garanţieSemnătură şef birou vamalBiroul vamalData modificării/ revocării autorizaţieiCuantum garanţieSemnătură şef birou vamal
          
          
          
      
      
          
          
          
          
      
      
          
  Anexa nr. 3la normeNr. ....... data ..............DECLARAŢIE SPECIALĂ DE TVA
  pentru declararea şi plata TVA la import în cadrul mecanismului special,prevăzut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Societatea, ..................................., înregistrată în scopuri de TVA cu nr. ..............., titular al Autorizaţiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import nr. .................... din data de ...................., declar prin prezenta că am plătit în contul nr. ................. al biroului vamal ...................... suma de ............. lei, reprezentând cuantumul total al taxei pe valoarea adăugată încasate în luna ............... anul ........... .Anexat prezentei declaraţii se regăsesc copia dovezii efectuării plăţii şi tabelul centralizator care cuprinde un număr de ....... înregistrări reprezentând informaţii din toate declaraţiile de punere în liberă circulaţie a bunurilor depuse în luna ................ anul ............ la biroul vamal ..................., în contul destinatarilor, prin utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, prevăzut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Numele şi prenumele ........................................................Funcţia ..........................................................................Codul numeric personal ....................................................Semnătura .....................................................................ANEXĂla Declaraţia specială de TVA pentru declararea şi plata TVA la import în cadrul mecanismului special nr. ...... data ...........
  Nr. crt.MRN declaraţie vamală de PLCData acordării liberului de vamăNumăr de identificare destinatarTVA declaratTVA încasatObservaţii*
  1      
  2  
      
  3      
  .....      
  * În cazurile în care TVA declarat nu coincide cu TVA încasat se vor înscrie motivele diferenţei dintre aceste valori.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!